Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT1-3.4012.287.2017.2.JC
z 20 lipca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

NTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2017 r. (data wpływu 2 czerwca 2017 r.), uzupełnionym w dniu 5 lipca 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:


 • pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn. „Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie …”,
 • zastosowania właściwej stawki dla usług wykonywanych w ramach ww. inwestycji – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 2 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 5 lipca 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn. „Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie …” oraz zastosowania właściwej stawki dla usług wykonywanych w ramach ww. inwestycji.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Gmina …, jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne określone przepisami prawa. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 597) Gmina wykonuje zadanie publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy do zadań własnych Gminy należny zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m in. w zakresie ochrony środowiska i przyrody oraz ochrony zdrowia.

Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Gmina będzie realizowała projekt pn. „Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie …” zaplanowanej do realizacji w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa … na lata 2014-2020 (RPO 2014-2020) w ramach Osi V: Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

W dniu … 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa …został złożony wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionej inwestycji. We wniosku podatek VAT został uznany jako niekwalifikowalny. Wkład własny do wniosku będzie pochodził z wpłat właścicieli nieruchomości biorących udział w projekcie.

Wnioskodawcą w niniejszym projekcie jest Gmina. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą właściciele budynków mieszkalnych zgłoszonych do projektu.

Zadanie inwestycyjne polega na dostawie (zakup i montaż) 12 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz 34 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy. Pozyskana energia z OZE będzie wykorzystywana wyłącznie na cele bytowe mieszkańców. Gospodarstwa domowe biorące udział w projekcie nie będą wykorzystywać energii na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Instalacje przez okres trwałości projektu będą własnością Gminy.


W ramach projektu zostaną zamontowane następujące typy instalacji OZE dla gospodarstw domowych:


 • instalacja 3 kolektorów słonecznych dla gospodarstw domowych do 6 osób -10 szt.,
 • instalacja 4 kolektorów słonecznych dla gospodarstw domowych powyżej 6 osób - 2 szt.,
 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kWp - 2 szt.,
 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp - 2 szt.,
 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,5 kWp - 1 szt.,
 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 4,5 kWp - 2 szt.,
 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp - 15 szt.,
 • instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,25 kWp - 12 szt.,


Opis przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej: produkcja energii na potrzeby budynków mieszkalnych będzie odbywała się za pomocą paneli fotowoltaicznych - urządzeń dokonujących konwersji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych będzie przekazywana wydzielonymi obwodami DC do inwerterów. W inwerterach energia będzie przekształcana na napięcie 230V o częstotliwości 50hZ i przekazywana kablem elektroenergetycznym nn poprzez rozdzielnicę główną budynku o sieci wewnętrznej. Produkcja energii elektrycznej w elektrowni ma na celu zużycie energii na miejscu. Ewentualne nadwyżki produkowanej energii elektrycznej zostaną zredukowane przez system płynnej redukcji mocy. Na elementy składowe instalacji fotowoltaicznej składają się: zestaw modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą, instalacja elektryczna, inwerter, instalacja uziemiająca, falownik.

Opis przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji kolektorów słonecznych: instalacja wspomagać będzie przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wyłącznie na potrzeby bytowe osób w nich zamieszkujących.

Na elementy składowe instalacji kolektorów słonecznych składają się m.in.: kolektory płaskie, zasobnik ciepłej wody użytkowej podgrzewacz, naczynie przeponowe solarne i wodne, pompy i zawory, instalacja elektryczna i uziemiająca, sterownik.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy dla operacji pn. „Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie …” Gmina … będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu, dostawy i montażu zestawów solarnych oraz zestawów fotowoltaicznych w ramach projektu na nieruchomościach uczestników projektu - od całości poniesionych wydatków?
 2. Jaką stawką należy opodatkować wniesiony przez mieszkańców - właścicieli nieruchomości - wkład własny i ewentualne dofinansowanie otrzymane w ramach projektu?


Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu pełne prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki z tytułu zakupu, dostawy i montażu 12 kolektorów słonecznych oraz 34 instalacji fotowoltaicznych. Przy wykonywaniu usług Gmina, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT świadczyć będzie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT - w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego będzie realizować projekt w ramach czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Na podstawie umów cywilnoprawnych mieszkańcy będą zobowiązani do współfinansowania realizacji inwestycji, ich partycypacja w kosztach będzie miała charakter zobowiązaniowy. Pomiędzy świadczeniem, do którego zobowiązała się Gmina i przekazanym za nie wynagrodzeniem przez mieszkańców istnieć będzie bezpośredni związek - wykonana zostanie czynność opodatkowana, za którą zostanie otrzymane wynagrodzenie. Dokonywane wpłaty pozostawać będą w bezpośrednim związku ze świadczeniem usług realizowanych na rzecz mieszkańców. Wpłaty mieszkańców stanowić będą zapłatę za dostawę i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych, które po odbiorze końcowym zadania, przekazane zostaną do użytkowania właścicielom nieruchomości (mieszkańcom).

Wobec tego nabycia towarów i usług, przeznaczonych do wykonywania czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, należy uznać za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o których mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikowi VAT i dotyczy podatku naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Odliczyć, zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi VAT.

Zdaniem Gminy warunki do istnienia prawa do odliczania VAT zostaną spełnione. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, a towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowego projektu zostaną wykorzystane w całości do czynności opodatkowanych VAT,

polegających na świadczeniu przez Gminę usług na rzecz mieszkańców Gminy, w związku z zawartymi z nimi umowami cywilnoprawnymi. Wykonywane czynności Gminy, które podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, dają pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług związanych z wykonaniem tych czynności, niezależnie od źródła ich finansowania (wpłaty mieszkańców, dofinansowanie). Gmina stoi na stanowisku, że przysługiwać jej będzie pełne prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki z tytułu zakupu, dostawy i montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych, zgodnie z art. 86 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie czynnością jakiej Gmina dokona na rzecz mieszkańców, biorących udział w projekcie, będzie wykonanie usługi polegającej na montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach stanowiących ich własność prywatną, na poczet wykonania której Gmina pobiera określoną w umowie cywilnoprawnej wpłatę, zgodnie z zawartymi z mieszkańcami umowami.

W związku z powyższym dokonywane przez mieszkańców wpłaty z tytułu uczestnictwa w projekcie dotyczyć będą świadczenia usługi montażu kolektorów słonecznych i zestawów fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i na gruncie, co wskazuje, że świadczenia, co do których Gmina zobowiązała się w ramach podpisanych z mieszkańcami umów stanowić będą odpłatne świadczenie usług, które zgodnie z przywołanym na wstępie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.


Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.


 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.


Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W tym miejscu należy podkreślić, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie i w przepisach wykonawczych do ustawy.

Z powołanego wyżej przepisu art. 41 ust. 12 ustawy wynika, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji obiektów budowlanych lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Wobec powyższego skoro montaż przedmiotowych instalacji na budynkach mieszkalnych i gruncie stanowiących obiekty budowlane zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu art. 41 ust. 12a ustawy, będzie dokonywany w ramach czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy, to usługi montażu ww. instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych będą opodatkowane 8% stawką podatku (instalacja zestawu na budynku mieszkalnym), zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz 23% stawką podatku (instalacja poza budynkiem tj. na gruncie). Analogicznie należy zastosować stawki VAT dla dofinansowania tj. 8% dla dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych oraz 23% dla dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na gruncie.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41596 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj