Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
1061-IPTPP3.4512.629.2016.2.MWj
z 22 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 października 2016 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Łodzi 9 listopada 2016 r., data wpływu do Biura Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 16 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 12 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży samochodu oraz ustalenia ceny nabycia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży samochodu oraz ustalenia ceny nabycia.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 stycznia 2017 r. (data wpływu 12 stycznia 2017 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, przeformułowania pytania oraz uzupełnienia o podpis.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. (ostatecznie przedstawione w uzupełnionym wniosku)

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzi działalność m.in. w zakresie handlu samochodami osobowymi sprowadzonymi z UE. Samochody, które będą przedmiotem sprzedaży spełniają definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nabywa pojazdy na fakturę VAT marża z UE. Samochody nabywane są od podatnika od wartości dodanej, a dostawa samochodów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadającym regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy, Wnioskodawca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie samochodów na tych zasadach. Nabywane samochody osobowe stanowią towar handlowy Wnioskodawcy. Przedmiotowe samochody Wnioskodawca sprzedaje na terenie kraju na podstawie art. 120 ustawy o VAT wystawiając fakturę VAT marża. Samochody w chwili sprzedaży będą nadawały się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie.

Ustalając kwotę nabycia, aby poprawnie obliczyć wartość marży, Wnioskodawca bierze pod uwagę następujące wydatki:

 • zakup samochodu 1000 euro
 • opłata za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu 100 euro
 • opłata za transport pojazdu 250 euro
 • opłata za aukcję 1200 euro

razem wartość wydatków 2550euro

Zapłata za samochód i pozostałe wyżej wymienione opłaty są nierozłączne, zakup jest dokonany na aukcji internetowej poprzez licytację i nie da się zakupić pojazdu bez dodatkowych naliczonych opłat. Zapłata za wyżej wymienione transakcje następuje po otrzymaniu faktury pro forma i wymagana jest na rzecz dostawcy. Dostawcą jest firma X i na jej rzeczy dokonywana jest płatność jednym przelewem. Po dokonaniu płatności Wnioskodawca otrzymuje osobną fakturę na zakup pojazdu wraz z opłatą za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu od firmy X, osobną fakturę na transport od firmy X oraz osobną fakturę za aukcję od firmy Y.

Opłaty za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu zostały wykazane na fakturze w odrębnych pozycjach. Opłaty za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu, opłata za transport, opłata za aukcję na fakturze oznaczone są jako IMPORT USŁUG z adnotacją reverse-charge mechanizm czyli odwrotne obciążenie.

Ustalając wartość nabycia pojazdu Wnioskodawca bierze pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia zapłacone zbywcy pojazdu to jest firmie X.

Wnioskodawca ustala marżę w następujący sposób:

wartość nabycia 2550 euro x 4zł (kurs euro z dnia poprzedzającego) = 10200zł + 1000 zarobek Wnioskodawcy =11200 zł

VAT Wnioskodawca oblicza w następujący sposób:

11200-10200 = 1000 brutto (marża) x 23% : 1,23 = 186,99 vat od marży

Do ceny nabycia Wnioskodawca nie dolicza zapłaconej akcyzy za samochód oraz kosztów takich jak dywaniki, części zamienne do naprawy pojazdu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. (ostatecznie przedstawione w uzupełnionym wniosku)

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z opodatkowania na zasadzie marży określonej w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług ustalając wartość nabycia w sposób przedstawiony w opisie?

Czy prawidłowe jest ustalanie wartości nabycia pojazdu biorąc pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia zapłacone zbywcy ?

Zdaniem Wnioskodawcy, sposób wyliczenia marży a tym samym ustalenie wartości nabycia pojazdu jest prawidłowe i zgodne z przepisami art. 120 ust. 4 ustawy o VAT. Wnioskodawca uważa, że dla potrzeb zastosowania procedury opodatkowania marżą przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru używanego otrzymał od nabywcy. Oznacza to, że kwota nabycia to cena, którą podatnik zapłacił dostawcy towaru. Zatem cena ta nie może zawierać innych należności (w tym publicznoprawnych), m.in.: podatków, opłat, jeżeli zostały one poniesione przez nabywcę towaru, ale nie zostały zapłacone dostawcy.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają zapisy definicji zawartych w Dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, str. 1 ze zm.). W art. 312 ww. Dyrektywy zawarte są definicje:

 • „cena sprzedaży” - oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia uzyskanego lub do uzyskania przez podatnika-pośrednika od nabywcy lub osoby trzeciej, włączając w to subwencje bezpośrednio związano z transakcją, podatki, cła, opłaty i należności oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizja, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik-pośrednik obciąża nabywcę, z wyłączeniem jednak kwot, o których mowa w art. 79;
 • cena nabycia” - oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia, określonego w pkt 1, uzyskanego lub do uzyskania przez dostawcę od podatnika-pośrednika.

Określając podstawę opodatkowania (marżę) w związku ze stosowaniem procedury „VAT- marża” dla dostaw towarów używanych, Wnioskodawca powinien wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia (zapłaconą pierwotnemu sprzedawcy), pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług. Natomiast podatek akcyzowy, dywaniki, części zamienne do naprawy pojazdu oraz inne wydatki poniesione przez niego, nie stanowią należności, które otrzymuje jego dostawca, nie mogą być zatem elementem kwoty nabycia, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy, a tym samym nie obniżają podstawy opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy kosztem stanowiącym kwotę nabycia samochodu jest koszt samochodu wraz z dodatkowymi opłatami uiszczonymi na rzecz dostawcy.

Do wartości nabycia pojazdu Wnioskodawca dolicza koszty takie jak transport, opłata za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu oraz opłata za aukcje są nieodłączną składową częścią ceny nabycia pojazdu, wprawdzie stanowią import usługi ale przy sprzedaży pojazdu już nie wykazuje ich osobno i sprzedaje łącznie w procedurze vat marży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – jak stanowi ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność m.in. w zakresie handlu samochodami osobowymi sprowadzonymi z UE. Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Nabywa pojazdy na fakturę VAT marża z UE. Nabywane samochody osobowe stanowią towar handlowy Wnioskodawcy. Samochody, które będą przedmiotem sprzedaży spełniają definicję towaru używanego, o którym mowa w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nabywa pojazdy na fakturę VAT marża z UE. Samochody nabywane są od podatnika od wartości dodanej, a dostawa samochodów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadającym regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy. Samochody w chwili sprzedaży będą nadawały się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie. Ustalając kwotę nabycia, Wnioskodawca bierze pod uwagę następujące wydatki: zakup samochodu 1000 euro, oplata za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu 100 euro, opłata za transport pojazdu 250 euro, opłata za aukcję 1200 euro.

Wnioskodawca otrzymuje osobną fakturę na zakup pojazdu wraz z opłatą za wyrejestrowanie i odbiór pojazdy od firmy X, osobną fakturę na transport od firmy X oraz osobną fakturę za aukcję od firmy Y. Opłaty za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu zostały wykazane na fakturze w odrębnych pozycjach.

Opłaty za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu, opłata za transport, opłata za aukcję na fakturze oznaczone są jako import usług z adnotacją reverse-charge mechanizm czyli odwrotne obciążenie.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy – w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Przez kwotę sprzedaży – w myśl art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy – rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7.

Natomiast przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w pkt 5, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika – art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Dla potrzeb stosowania szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych ustawodawca w art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy określił, że przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 24.41.10.0, 24.41.20.0, ex 24.41.30.0, ex 32.12.11.0, ex 32.12.12.0 i 38.11.58.0).

Towarami używanymi są zatem te dobra ruchome, które wcześniej zostały choć raz użyte, lecz nadają się do wielokrotnego wykorzystania (nie ulegają zużyciu po jednokrotnym użytku).

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują zatem stosowanie szczególnej procedury opodatkowania dostawy – między innymi – towarów używanych, polegającej na opodatkowaniu marży. Jest to wyjątek od ogólnej reguły opodatkowania obrotu, czyli kwoty stanowiącej zapłatę z tytułu sprzedaży, pomniejszonej o kwotę należnego podatku. Ta szczególna procedura dotyczy jednak tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył od określonej kategorii podmiotów. Należy podkreślić, że do stosowania szczególnej procedury opodatkowania marżą uprawnieni są podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów nabytych w okolicznościach wymienionych w art. 120 ust. 10 ustawy.

I tak, stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy – przepisy ust. 4 i 5 dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;
 2. podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 3. podatników, jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z ust. 4 i 5;
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Powyższe regulacje wskazują, że dla potrzeb zastosowania procedury marży, przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru używanego otrzymał od podatnika (nabywcy).

Należy zauważyć, iż formułując w art. 120 ustawy szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, ustawodawca, określając w ust. 4 tego artykułu podstawę opodatkowania, posłużył się sformułowaniem „kwota nabycia”.

W opinii Wnioskodawcy, do kwoty nabycia, o której mowa w art. 120 ust. 4 ustawy, należy wliczyć zakup samochodu, opłatę za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu, opłatę za transport pojazdu oraz opłatę za aukcję.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca otrzymuje osobną fakturę na zakup pojazdu wraz z opłatą za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu od firmy X, osobną fakturę na transport od firmy X oraz osobną fakturę za aukcję od firmy Y.

Jak wskazano powyżej, przez kwotę nabycia należy rozumieć wszystko, co stanowi wynagrodzenie, które pierwotny sprzedawca towaru otrzymał od podatnika (nabywcy). Tak rozumiana cena towaru (kwota nabycia) obejmuje wszystkie koszty związane z transakcją, jeżeli nabywca towaru (kupujący) ponosi ciężar tych opłat płacąc za nie dostawcy. Do kwoty nabycia, o której mowa wyżej, nie mogą zostać zaliczone koszty, które nie zostały zapłacone i nie są należne dostawcy towaru.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca otrzymuje osobną fakturę za aukcję od firmy Y. Fakt, iż Wnioskodawca należność z tytułu opłaty za aukcję przekazał bezpośrednio dostawcy samochodu nie zmienia podmiotu, wobec którego Wnioskodawca jest zobowiązany zapłacić tą należność.

Biorąc pod uwagę ww. przepisy należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu zastosować procedurę opodatkowania w systemie „VAT marża”, ponieważ samochód ten spełnia definicję towaru używanego i Wnioskodawca dokonał zakupu ww. pojazdu od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy w celu dalszej odsprzedaży oraz dostawa przedmiotowego samochodu była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadającym regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy. Wnioskodawca określając podstawę opodatkowania (marżę) powinien wyliczyć różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia (zapłaconą przez Wnioskodawcę pierwotnemu sprzedawcy), pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca ustalając wartość nabycia przedmiotowego samochodu winien uwzględnić kwotę nabycia samochodu oraz koszty związane z transakcją zakupu samochodu, które Wnioskodawca (nabywca towaru - kupujący) zapłacił/ma zapłacić dostawcy samochodu – firmie X, tj. opłatę za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu oraz opłatę za transport. Natomiast opłata za aukcję jest fakturowana przez firmę Y i należność z tytułu tej opłaty przysługuje firmie Y, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu, zatem nie może ona zwiększać kwoty nabycia, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo przy sprzedaży przedmiotowego samochodu zastosować procedurę opodatkowania w systemie „VAT marża”. Samochód będący przedmiotem wniosku spełnia definicję towaru używanego i Wnioskodawca dokonał zakupu ww. pojazdu od podmiotu wymienionego w art. 120 ust. 10 pkt 5 ustawy w celu dalszej odsprzedaży oraz dostawa przedmiotowego samochodu była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadającym regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy. Wnioskodawca przy określeniu kwoty nabycia przedmiotowego samochodu winien uwzględnić wynagrodzenie dla dostawcy za samochód, tj. kwotę nabycia samochodu oraz koszty związane z transakcją zakupu samochodu, które Wnioskodawca (nabywca towaru - kupujący) zapłacił dostawcy samochodu – firmie X, tj. opłatę za wyrejestrowanie i odbiór pojazdu oraz opłatę za transport. Natomiast opłata za aukcję związana z zakupem ww. samochodu, która była należna firmie Y, a nie pierwotnemu sprzedawcy samochodu, nie stanowi kwoty nabycia samochodu, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należy uznać je za nieprawidłowe, ponieważ Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opłata za aukcję powinna być doliczona do ceny nabycia.

Z kolei zakres pytania Nr 1 dotyczy możliwości zastosowania art. 120 ust. 4 ustawy w powiązaniu z oceną prawidłowości ustalenia ceny nabycia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone. W szczególności, niniejsza interpretacja nie dotyczy kwestii prawidłowości wyliczenia kwot przez Zainteresowanego w procedurze „VAT-marża”.

Tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Dodatkowo tut. Organ zwraca uwagę, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41798 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj