Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
1061-IPTPB3.4511.98.2017.1.PM
z 23 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2016 r. (data wpływu 5 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika dotyczących poinformowania byłych zleceniobiorców o kwocie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (pytanie nr 2) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2017 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka otrzymała i w dalszym ciągu otrzymuje od ZUS decyzje w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu osób, z którymi Spółka miała zawarte umowy zlecenie w latach poprzednich. Osoby te zostały, na podstawie ich oświadczeń o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń, zgłoszone tylko do ubezpieczenia zdrowotnego bądź nie były zgłaszane do ubezpieczenia jeżeli oświadczyły, iż posiadają status studenta i nie ukończyły 26 lat. Natomiast decyzje ZUS nakładają na płatnika obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz wykonanie korekt deklaracji i zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe. Wykonanie korekty spowoduje niedopłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W niektórych przypadkach powstanie niedopłata składek na ubezpieczenie społeczne i nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne. Spółka wykona korekty deklaracji, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych musi zapłacić zaległe składki na ubezpieczenie społeczne również za zleceniobiorców. Spółka nie ma możliwości potrącenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ te osoby w większości już od dawna nie współpracują ze Spółką. Wystosuje Ona do byłych i obecnych zleceniobiorców wezwania do zapłaty zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego i w niektórych przypadkach pomniejszone o nadpłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (nadpłata składki zdrowotnej zostanie skompensowana z niedopłatą składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z art. 4981 k.c. – nie pokryje ich jednak w całości).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

  1. Czy w związku z tym, że nastąpiło odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które powinny być finansowane przez ubezpieczonych, stanowi to dla byłych zleceniobiorców nieodpłatne świadczenie generujące przychód podatkowy, który należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł i w związku z tym na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstaje obowiązek wystawienia dla tych osób informacji PIT-8C? Natomiast dla osób, z którymi Spółka ma nadal zawarte umowy zlecenie i nie zostaną przez te osoby zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne Spółka doliczy niezwrócone przez zleceniobiorców składki do przychodu z umowy zlecenie osiągniętego w roku zapłacenia składek do ZUS przez Spółkę w informacji PIT-11?
  2. Czy Spółka ma obowiązek poinformowania byłych zleceniobiorców o kwocie nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została skompensowana z niedopłatą składki na ubezpieczenie społeczne w celu doliczenia przez podatnika kwoty tej składki do podatku w zeznaniu rocznym?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2, natomiast w zakresie pytania nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne – w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, podatnik jest obowiązany doliczyć odpowiednio do dochodu lub podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 albo art. 30c, kwoty uprzednio odliczone. Spółka powinna poinformować byłego zleceniobiorcę o zwróconej mu kwocie nadpłaconej składki zdrowotnej i obowiązku doliczenia tej kwoty w zeznaniu podatkowym do należnego podatku dochodowego za rok, w którym otrzymał ten zwrot. Taką informację należy przekazać również wówczas, gdy zwrot ten następuje pośrednio, tj. poprzez zaliczenie nadpłaconej składki zdrowotnej przysługującej do zwrotu pracownikowi na poczet zobowiązań zleceniobiorcy wobec zleceniodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Stosownie do art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, 1807, 1860 i 1948):

  1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka otrzymała i w dalszym ciągu otrzymuje od ZUS decyzje w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu osób, z którymi Spółka miała zawarte umowy zlecenie w latach poprzednich. Osoby te zostały, na podstawie ich oświadczeń o posiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń, zgłoszone tylko do ubezpieczenia zdrowotnego bądź nie były zgłaszane do ubezpieczenia jeżeli oświadczyły, iż posiadają status studenta i nie ukończyły 26 lat. Natomiast decyzje ZUS nakładają na płatnika obowiązek zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz wykonanie korekt deklaracji i zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe. Wykonanie korekty spowoduje niedopłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W niektórych przypadkach powstanie niedopłata składek na ubezpieczenie społeczne i nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne. Spółka wykona korekty deklaracji, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych musi zapłacić zaległe składki na ubezpieczenie społeczne również za zleceniobiorców. Spółka nie ma możliwości potrącenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, ponieważ te osoby w większości już od dawna nie współpracują ze Spółką.

Stosownie do treści art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Sytuacja zwrotu składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została uregulowana przez ustawodawcę w art. 45 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z brzmienia art. 45 ust. 3a ww. ustawy wynika, że jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca nie dokonał zwrotu byłym zleceniobiorcom nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż nadpłata składki zdrowotnej zostanie skompensowana z niedopłatą składki na ubezpieczenie społeczne, to art. 45 ust. 3a ww. ustawy nie ma zastosowania.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie miał jakichkolwiek podstaw do informowania byłych zleceniobiorców o obowiązku doliczenia w zeznaniu podatkowym do należnego podatku dochodowego nadpłaconej składki zdrowotnej.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41695 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj