Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
1462-IPPB5.4510.1073.2016.2.PW
z 28 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 9 grudnia 2016 r. (data wpływu 14 grudnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 lutego 2017 r. (data nadania 17 lutego 2017 r., data wpływu 21 lutego 2017 r.) na wezwanie z dnia 9 lutego 2017 r., Nr 1462-IPPB5.4510.1073.2016.1.PW o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podlegania opodatkowaniu dywidendy wypłaconej na rzecz spółki amerykańskiej - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 14 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podlegania opodatkowaniu dywidendy wypłaconej na rzecz spółki amerykańskiej.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Spółka X E spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”, „X E”) jest spółką kapitałową, będącą polskim rezydentem podatkowym. Jedynym udziałowcem Spółki (posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym X E) jest spółka X Inc. (ang. „Incorporated”), spółka kapitałowa utworzona i działająca zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej jako „USA”).

Na gruncie prawa amerykańskiego, spółki typu Inc. są odrębnymi od ich właścicieli jednostkami organizacyjnymi (odrębnymi osobami prawnymi), które:

 1. posiadają własny majątek (odrębny od majątku wspólników)
 2. mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu, za które odpowiadają z własnego majątku (wspólnicy spółek typu Inc. nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania tych spółek)
 3. mogą pozywać i być pozywane.

Zgodnie z amerykańskim prawem podatkowym, spółki typu Inc. mogą dokonać wyboru czy występują w charakterze podatników podatku dochodowego czy też podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy tych spółek.


X Inc. jest podmiotem określanym jako tzw. Qualified Subchapter S Corporation. Oznacza to, że spółka X Inc. wybrała drugą ze wskazanych opcji, a tym samym spółka ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (podatnikiem podatku dochodowego jest wyłączny wspólnik X Inc., tj. Paul S. będący amerykańskim rezydentem podatkowym).


W 2016 r. X E wypłaciła dywidendy na rzecz wspólnika tj. X I na mocy uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku podjętej na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbyło się 28 czerwca 2016 roku oraz uchwały zmieniającej podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników z dnia 12 sierpnia 2016 r.


W związku z wypłaconymi przez Spółkę dywidendami, X E pobrała i odprowadziła do urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych („tzw. podatek u źródła”) w wysokości 19% kwoty wypłaconej dywidendy.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


Czy dywidenda wypłacona przez Spółkę na rzecz X Inc. w 2016 r . podlegała opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (tzw. „podatkiem u źródła”) w wysokości 19% kwoty dywidendy?


Zdaniem Wnioskodawcy.


Zgodnie z art. 1 ust. 1-3 oraz art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888) (dalej jako „ustawa o CIT”) podatnikami (podatku dochodowego od osób prawnych) są: osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, spółki komandytowo-akcyjnych mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz podatkowe grupy kapitałowe.


Zdaniem Wnioskodawcy, dywidendy wypłacone przez Spółkę na rzecz X Inc. W wyniku wypracowanego zysku za 2015 r. podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych (tzw. „podatkiem u źródła”) w wysokości 19% kwoty wypłaconej dywidendy.


Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.


W świetle art. 22 ust. 4 ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub winnym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zgodnie z ust. 4a. zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zgodnie z ust. 4b. zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

W myśl ust. 4c. Przepisy ust. 4-4b stosuje się odpowiednio do:

 1. spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, z późn. zm.);
 2. dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, wypłacanych przez spółki, o których mowa w ust. 4 pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w ust. 4 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%;
 3. dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone w ust. 4-4b.

Zgodnie z ust. 4d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

 1. jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;
 2. w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:
  1. własności,
  2. innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.

W myśl ust. 6. przepisy ust. 4-4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy ust. 4-4d mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w ust. 4c. W niniejszej sprawie nie został spełniony warunek wynikający z art. 22 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka X I nie jest spółką podlegającą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W ocenie Wnioskodawcy, w niniejszej sprawę nie został spełniony warunek wynikający z art. 22 ust. 4 pkt 2 ustawy o CIT. Jak wskazano, Spółka X I nie jest spółką podlegającą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Mając na uwadze powyższe, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Nadto, w niniejszej sprawie nie ma zastosowania art. 22a ustawy o CIT, zgodnie z którym przepisy art. 20-22 ustawy o CIT stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawę unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 11 umowy z dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z (dalej jako „umowa”), dywidendy, które płaci spółka mająca siedzibę na terytorium jednego Umawiającego się Państwa osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium drugiego Umawiającego się Państwa, mogą być opodatkowane przez drugie Umawiające się Państwo.


W myśl art. 11 ust. 2 umowy, dywidendy te mogą być opodatkowane w tym państwie i według prawa tego Umawiającego się Państwa, na terytorium którego spółka ma swoją siedzibę; podatek ten nie może jednak przekroczyć:

 1. 5% kwoty dywidendy brutto, jeżeli odbiorca jest osobą prawną rozporządzającą bezpośrednio co najmniej 10% akcji z prawem głosu osoby prawnej, wypłacającej dywidendy,
 2. 15% kwoty dywidendy brutto we wszystkich innych przypadkach.

Zgodnie z art. 1 umowy niniejsza umowa dotyczy osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiających się Państw. Na gruncie art. 3 ust. 1 pkt 1) umowy osobą jest osoba fizyczna, zarządca majątku, spółka, osoba prawna lub inne stowarzyszenie. Nadto, aby podmiot był objęty zakresem podmiotowym umowy musi przynajmniej w jednym z państw-stron zgodnie z jego lokalnym prawem podatkowym (na gruncie niniejszej sprawy - prawem amerykańskim) podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od swych dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł tych dochodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy, któremu podlegają rezydenci umawiającego się państwa).

Umowa znajduje zastosowanie do osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę dla celów podatkowych przynajmniej w jednym z państw-stron umowy. Kluczowe jest zatem uznanie takiej osoby za podatnika podatku dochodowego przez wewnętrzne ustawodawstwo podatkowe oraz objęcie zakresem opodatkowania od całości dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Tym samym, jeżeli lokalne prawo podatkowe nie przyznaje statusu podatnika danemu podmiotowi, to tym samym podmiot ten nie jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z umowy (brak zdolności powoływania się na treść umowy).

Zgodnie z amerykańskim prawem podatkowym spółki typu Inc. mogą wybrać, czy występują w charakterze podatników podatku dochodowego, czy też podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy tych spółek. W niniejszej sprawie podatnikiem jest wspólnik spółki, co oznacza, że spółka ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (podatnikiem spółki jest wspólnik, tj. p. Paul S.). Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowo został pobrany i odprowadzony zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% kwoty wypłaconej dywidendy a postanowienia art. 11 umowy nie znajdują zastosowania w przedmiotowej sprawie.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.


Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41813 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj