Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
2461-IBPP3.4512.848.2016.3.AR
z 28 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 24 listopada 2016 r. (data wpływu 29 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z 16 stycznia 2017 r. (data wpływu 19 stycznia 2017 r.) oraz pismem z dnia 16 stycznia 2017 r. (data wpływu 6 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekt podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 listopada 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia opodatkowania aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz obowiązku dokonania korekt podatku naliczonego.

Wniosek został uzupełniony pismem z 16 stycznia 2017 r. (data wpływu 19 stycznia 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 4 stycznia 2017 r. znak 2461- IBPP3.4512.848.2016.1.AR oraz pismem z dnia 16 stycznia 2017 r. (data wpływu 6 lutego 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 27 stycznia 2017 r. znak 2461-IBPP3.4512.848.2016.2.AR.

W przedmiotowym wniosku uzupełnionym pismem z 16 stycznia 2017 r. przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Zdarzenie przyszłe dotyczy zagadnienia „interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności związanych z wniesieniem mienia jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych, funkcjonującej obecnie w przedsiębiorstwie M. K., działającym pod firmą I. M. K. do „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w formie aportu”.

M. K. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą I. M. K.

Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

 1. Budowa budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.
 2. Sprzedaż artykułów elektrycznych - oświetlenia ledowego

siedziba przedsiębiorstwa mieści się w T., ul. X

Przedsiębiorstwo działa w branży oświetleniowej, sprzedając innowacyjne rozwiązania oświetleniowe w technologii led od ok. 3 lat. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment oświetlenia - produktów dedykowanych, jako oświetlenie domowe, dekoracyjne, reklamowe, przemysłowe, w oświetleniu drogowym sygnalizacyjnym i ostrzegawczym. W ofercie znajdują się żarówki led i świetlówki, naświetlacze led, ledowe lampy akcentowe do sklepów, panele led i oprawy sufitowe, oprawy liniowe, oprawy uliczne, oprawy przemysłowe high-bay, reflektory i szynoprzewody. Produkty te charakteryzuje wysoka funkcjonalność techniczną, pozwalającą na uzyskiwanie różnorodnych efektów świetlnych, regulację jasności i barwy światła, wydłużona faza eksploatacyjna, wysoka wydajność.

Z przedsiębiorstwa I. M. K. wydzielona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych pod marką I. Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się wydzieloną z przedsiębiorstwa I. M. K. część powiązaną organizacyjnie i finansowo, stanowiącą zespól składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, mogących stanowić niezależne przedsiębiorstwo realizujące wskazane zadania - działu sprzedaży artykułów elektrycznych pod firmą I.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa - działu sprzedaży artykułów elektrycznych I., wejdą m.in. następujące składniki: własności ruchomości, w tym urządzeń oraz zapasów związanych z podstawową działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, środki pieniężne w kasie i na rachunkach przedsiębiorstwa, funkcjonalnie i organizacyjnie związane z podstawową działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wierzytelności (należności i roszczenia) oraz zobowiązania przedsiębiorstwa związane z podstawową działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zabezpieczenia zobowiązań i wierzytelności, w tym wszelkie świadectwa jakości, certyfikacje oraz nagrody i referencje wydane przez podmioty związane z podstawową działalnością zorganizowanej, części przedsiębiorstwa, własność strony internetowej www……, wszelkie gwarancje udzielone z tytułu zrealizowanych zleceń związanych z podstawową działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wszelkie decyzje administracyjne przedsiębiorstwa związane z podstawową działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, certyfikaty, świadectwa, licencje, zezwolenia, dopuszczenia oraz wszelkiego rodzaju orzeczenia związane z podstawową działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wszelkie prawa własności intelektualnej przedsiębiorstwa związane z podstawową działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, W szczególności znak towarowy I., licencje na korzystanie z oprogramowania komputerowego, baza danych kontrahentów, prawo do know-how, prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne wykorzystywane z ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tajemnice przedsiębiorstwa związane z podstawową działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zespół pracowników działu sprzedaży artykułów elektrycznych I. związany z podstawową działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wszelkie księgi (w tym księgi rachunkowe) oraz inne dokumenty i dane (w tym także zapisane na elektronicznych nośnikach informacji) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub objęte zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i stanowiące jego część (w tym w szczególności dokumentacja kadrowo-płacowa, regulaminy, itp.) z wyłączeniem tych, których zachowanie przez przedsiębiorstwo wymagane jest obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego K. U. (nr upr X) z uwzględnieniem stanu ksiąg rachunkowych na dzień 31 października 2016 r. rekomendowana wartość tak wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 740 000,00 zł (siedemset czterdzieści tysięcy złotych).

Tak wydzieloną z przedsiębiorstwa I. M. K. zorganizowaną część przedsiębiorstwa - działu sprzedaży artykułów elektrycznych I., M. K. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą I. M. K. ma zamiar wnieść w formie aportu do „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie udziałów w kapitale tej spółki.

Co więcej oba podmioty po przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (aport) będą posiadały pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty. Nabywca będzie na bazie nabytego majątku nadal kontynuował działalność w tym samym zakresie co zbywca.

W uzupełnieniu wniosku podano, że:


1. Na pytanie nr 1 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy mająca być przedmiotem aportu „część przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych pod marką I.” będzie funkcjonowała w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy jako wyodrębniona część przed dokonaniem aportu?” Wnioskodawca wskazał: „Tak, była wyodrębniona i tak też funkcjonowała.”


2. Na pytanie nr 2 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Proszę wskazać, kiedy Spółka planuje dokonać wyodrębnienia „części przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych pod marką I.”, a kiedy planuje dokonać jej aportu?” Wnioskodawca wskazał: „Spółka nie będzie wyodrębniała części przedsiębiorstwa i nie będzie go wnosiła aportem, to Wnioskodawczyni ma wyodrębnioną w swojej działalności gospodarczej część przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych pod marką I., która wniesiona już jako wyodrębniona z jej działalności zostanie do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „X” Sp. z o.o.”


3. Na pytanie nr 3 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy mająca być przedmiotem planowanego aportu część przedsiębiorstwa (tj. część przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych pod marką I.) będzie w istniejącym przedsiębiorcy Wnioskodawcy wyodrębniona organizacyjnie tzn. czy będzie posiadała swoje miejsce w schemacie organizacyjnym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy jako dział, wydział? Jakie dokumenty będą potwierdzały wyodrębnienie organizacyjne?” Wnioskodawca wskazał: „Tak, mająca być przedmiotem planowanego aportu część przedsiębiorstwa (tj. część przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych pod marką I.) jest w istniejącym przedsiębiorcy Wnioskodawcy wyodrębniona organizacyjnie. Działalność natomiast Wnioskodawcy to mała działalność gospodarcza prowadzona osobiście i zatrudniająca 5 osób, stąd wyodrębnienie organizacyjne potwierdza decyzja Wnioskodawczyni oraz dotychczasowe prowadzenie działalności jak: odrębny dział sprzedaży artykułów elektrycznych i odrębny dział budowlany (dwa działy o odrębnych charakterach usług), odrębne rachunki bankowe dla obu działów, odrębny zespół pracowniczy dla obu działów, odrębne środki trwałe dla obu działów. Wnioskodawczyni w jednym z Działów a to w dziale sprzedaży artykułów elektrycznych opiera się na obsłudze kontraktów w zakresie dostawy i montażu oświetlenia ledowego, która to działalność możliwa jest dzięki pracy zespołu pracowników, obejmującego 4 osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Nadto w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą wierzytelności, zobowiązania i środki pieniężne, które jako bezpośrednio związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tylko tego działu sprzedaży artykułów elektrycznych są wyodrębnione z majątku Przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni.”


4. Na pytanie nr 4 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy mająca być przedmiotem planowanego aportu część przedsiębiorstwa (tj. część przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych pod marką I.) będzie wyodrębniona funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy? Jeżeli tak, proszę podać czym to wyodrębnienie funkcjonalne będzie się przejawiać?” Wnioskodawca wskazał: „Tak, mająca być przedmiotem planowanego aportu część przedsiębiorstwa (tj. część przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych pod marką I.) będzie wyodrębniona funkcjonalnie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Działalność natomiast Wnioskodawcy to mała działalność gospodarcza prowadzona osobiście i zatrudniająca 5 osób, stąd wyodrębnienie funkcjonalne potwierdza decyzja Wnioskodawcy oraz dotychczasowe prowadzenie działalności jak: odrębny dział sprzedaży artykułów elektrycznych i odrębny dział budowlany (dwa działy o odrębnych charakterach usług), odrębne rachunki bankowe dla obu działów, odrębny zespół pracowniczy dla obu działów, odrębne środki trwałe dla obu działów. Dział Sprzedaży Artykułów Elektrycznych I. poprzez posiadanie własnej grupy kontrahentów, z którymi tworzy bezpośrednie relacje handlowe, samodzielnie realizuje zadania gospodarcze. Zakład prowadzi swoją działalność w oparciu o zasoby ludzkie - zespół 4 pracowników, oraz w oparciu o wypozycjonowaną na rynku markę I., której jakość potwierdzona została licznymi świadectwami jakości, certyfikacjami oraz nagrodami i referencjami, wydanymi przed podmioty związane z podstawową działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, a które nie są wykorzystywane poprzez pozostałe rodzaje działalności Przedsiębiorstwa. W księgach Przedsiębiorstwa istnieją należności i zobowiązania wynikające z licznych umów handlowych realizowanych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jednoznacznie przyporządkowanych działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto w ramach analizowanego segmentu działalności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa udzieliła gwarancji związanych ze zrealizowanymi usługami, posiada własne tajemnice Zakładu, tajemnice handlowe oraz księgi i dokumenty, w oparciu o które Zakład prowadzi swoją działalność handlową i które objęte będą aportem.”


5. Na pytanie nr 5 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy mająca być przedmiotem aportu część przedsiębiorstwa (tj. część przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych pod marką I.) będzie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyodrębniona finansowo? Jeżeli tak, to proszę podać czym wyodrębnienie finansowe będzie się przejawiało? Czy Wnioskodawca będzie prowadził zapisy księgowe w taki sposób by pozwalały one na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań odrębnie do działalności w zakresie budowy budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży (tzn. czy posiada/będzie posiadała przed aportem wewnętrzną samodzielność finansową)?” Wnioskodawca wskazał: „Tak, mająca być przedmiotem aportu część przedsiębiorstwa (tj. część przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych pod marką I.) będzie w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyodrębniona finansowo. Działalność natomiast Wnioskodawcy to mała działalność gospodarcza prowadzona osobiście i zatrudniająca 5 osób, stąd wyodrębnienie funkcjonalne potwierdza dotychczasowe prowadzenie działalności jak: odrębny dział sprzedaży artykułów elektrycznych i odrębny dział budowlany (dwa działy o odrębnych charakterach usług), odrębne rachunki bankowe dla obu działów, odrębny zespół pracowniczy dla obu działów, odrębne środki trwałe dla obu działów. W księgach Przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, należności i zobowiązania z przedmiotową działalnością zostały jednoznacznie przyporządkowane do działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa. System księgowy umożliwia tworzenie odpowiednich dokumentów. Na potrzeby wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa sporządzone zostało zestawienie aktywów i pasywów zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie bilansu, w tym również wyodrębnione zostały należności i zobowiązania, wynikające z działalności prowadzonej prze zorganizowaną część przedsiębiorstwa (odrębny dział). Ponadto w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeniesiony zostanie rachunek bankowy nr…., zgodnie z Umową Rachunku Bieżącego z dnia 18 stycznia 2013 roku, pomiędzy PKO BP SA, a M. K. prowadzącą działalność gospodarczą.”


6. Na pytanie nr 6 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy wniesienie aportu części przedsiębiorstwa będzie wiązało się z „przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę? W myśl art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy? Innymi słowy, czy po dokonaniu „przeniesienia” części przedsiębiorstwa pracownicy, którzy byli zatrudnieni przez Wnioskodawcę w ramach działalności związanej ze sprzedażą artykułów elektrycznych będą nadal zatrudnieni przez Spółkę z o. o., do której zostanie wniesiony aport?” Wnioskodawca wskazał: „Tak, wniesienie aportu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki będzie wiązało się z „przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Do Spółki bowiem przejdzie 4 dotychczasowych pracowników Wnioskodawcy w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.”


7. Na pytanie nr 7 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy z częścią przedsiębiorstwa która ma być przedmiotem planowanego aportu związana jest nieruchomość? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie Spółce po wniesieniu aportu zostanie zapewnione prawo korzystania z tej nieruchomości?” Wnioskodawca wskazał: „Nie, z częścią przedsiębiorstwa która ma być przedmiotem planowanego aportu nie jest związana nieruchomość albowiem nieruchomość Wnioskodawcy pozostaje na cele pozostałej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.”


8. Na pytanie nr 8 tut. organu zawarte w wezwaniu cyt.: „Czy Spółka z o.o. do której planuje Pani wnieść aport opisanej we wniosku części przedsiębiorstwa już istnieje czy też zostanie dopiero utworzona i jest Pani wspólnikiem który planuje jej utworzenie?” Wnioskodawca wskazał: „Tak, Spółka, do której wniesiony zostanie aport już istnieje.”

W związku z powyższym zadano następujące pytania (pytania ostatecznie sformułowane w piśmie z 16 stycznia 2017 r.):

 1. Czy wniesienie mienia Wnioskodawcy w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i objęcie za wniesiony aport udziałów w kapitale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której aport zostanie wniesiony nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2014 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016. poz.710)?
 2. Czy po stronie wnoszącego aport tj. M. K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą I. M. K. nie powstanie obowiązek korekty VAT naliczonego zgodnie z art. 6 pkt 1 i art. 91 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2014 r. (tekst jednolity dz.u. z 2016. poz.710)?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z 16 stycznia 2017 r.):

W świetle obowiązującego stanu prawnego wnioskodawca uważa, iż planowanie wniesienia w formie aportu mienia w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów l usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. w myśl art. 7 ust. 1 ustawy VAT - przez dostawę towarów o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzanymi towarami jak właściciel (...).

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, 0 którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jednocześnie art. 6 ustawy o VAT wskazuje na wyłączenie określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatne świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu. Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o VAT pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Wyłączenie stosowania ustawy o VAT przewidziane w art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Ze względu na szczególnych charakter art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania mieniem jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny dla celów określenia zakresu pojęcia „przedsiębiorstwo” wykorzystuje się regulację zawartą w art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny, który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w skład którego wchodzą:

 1. Oznacznie indywidualizujące przedsiębiorstwo lube jego wyodrębnione części
 2. Własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości
 3. Prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych
 4. Wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, środki pieniężne
 5. Koncesje,licencje i zezwolenia
 6. Patenty i inne prawa własności przemysłowej
 7. Majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne
 8. Tajemnice przedsiębiorstwa
 9. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczejPowyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiących przedmiot prawa w szerokim znaczeniu. przedsiębiorstwo czy też zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadać gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa - zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy - rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zatem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu z istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej. wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej jako dział, wydział, oddział itp. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, posiada wewnętrzną samodzielność finansową, ale także która mogłaby samodzielnie jako niezależne przedsiębiorstwo realizować zadania gospodarcze. Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego (niezależnego) funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich, jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz pozwolą na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Podsumowując, na gruncie ustawy o VAT mamy wiec do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki: 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych, 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące w.w zadania gospodarcze.

Mając na uwadze powyższe, wedle oceny wnioskodawcy wnoszona aportem szczegółowo opisana część - segment działalności stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a zatem na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT jest wyłączona spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku VAT.

2. Wedle obowiązującego stanu prawnego zdaniem Wnioskodawcy zarówno po stronie wnoszącego aport, jak i spółki której aport zostanie wniesiony nie powstanie obowiązek korekty podatku VAT naliczonego na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Skoro zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT przepisów tych nie stosuje się do „transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa” to również art. 91 ustawy o VAT nie ma w tym wypadku zastosowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…). Natomiast stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postaci energii.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, winien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma on zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa, jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące „część przedsiębiorstwa” powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w „istniejącym przedsiębiorstwie”, a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w rozumieniu przepisów podatkowych, aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania;
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

O tym, czy nastąpiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie – nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu – do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

Podobnie Trybunał wypowiedział się w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r., w sprawie C-444/10 Finanzamt Ludenscheid przeciwko Christem Schriever, wskazując, że regulacja art. 5 (8) VI Dyrektywy Rady (obecnie art. 19 Dyrektywy 112) obejmuje przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części, w tym składników materialnych i ewentualnie niematerialnych, łącznie składających się na przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa zdolną prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, nie obejmuje zaś samego zbycia towarów, jak sprzedaż zapasu produktów. Jak wskazuje Trybunał, stwierdzenie, iż nastąpiło przekazanie przedsiębiorstwa lub jego samodzielnej części w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112, wymaga, by całość przekazanych składników pozwalała na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Kwestię, czy całość ta musi obejmować określone dobra, zarówno ruchome, jak nieruchome, należy rozpatrywać z punktu widzenia charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia „przekazania całości lub części majątku”, wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Ustawodawca w ww. art. 6 pkt 1 ustawy nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części obejmuje wszelkie czynności w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport). Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Jak wynika z opisu sprawy, zdarzenie przyszłe dotyczy zagadnienia w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności związanych z wniesieniem mienia jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych I., funkcjonującej obecnie w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest:

 1. Budowa budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
 2. Sprzedaż artykułów elektrycznych – oświetlenia ledowego.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy mający być przedmiotem planowanego aportu Dział stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w efekcie nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że mający być przedmiotem planowanego aportu do sp. z o.o. dział sprzedaży artykułów elektrycznych spełnia przesłanki wyodrębnienia organizacyjnego, funkcjonalnego i finansowego.

Na wyodrębnienia na płaszczyźnie organizacyjnej, wskazuje podany przez Wnioskodawcę fakt, że mająca być przedmiotem planowanego aportu część przedsiębiorstwa (tj. część przedsiębiorstwa w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych pod marką I.) jest w istniejącym przedsiębiorcy Wnioskodawcy wyodrębniona organizacyjnie.

Działalność Wnioskodawcy to mała działalność gospodarcza prowadzona osobiście i zatrudniająca 5 osób, stąd wyodrębnienie organizacyjne potwierdza decyzja Wnioskodawcy oraz dotychczasowe prowadzenie działalności jak: odrębny dział sprzedaży artykułów elektrycznych i odrębny dział budowlany (dwa działy o odrębnych charakterach usług), odrębne rachunki bankowe dla obu działów, odrębny zespół pracowniczy dla obu działów, odrębne środki trwałe dla obu działów. Wnioskodawczyni w jednym z Działów a to w dziale sprzedaży artykułów elektrycznych opiera się na obsłudze kontraktów w zakresie dostawy i montażu oświetlenia ledowego, która to działalność możliwa jest dzięki pracy zespołu pracowników, obejmującego 4 osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony. Nadto w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą wierzytelności, zobowiązania i środki pieniężne, które jako bezpośrednio związane z działalnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tylko tego działu sprzedaży artykułów elektrycznych są wyodrębnione z majątku Przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni.

Wnioskodawca wskazał również, że wniesienie aportu części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do Spółki będzie wiązało się z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Do Spółki bowiem przejdzie 4 dotychczasowych pracowników Wnioskodawcy w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym można mówić z uwagi na fakt, iż Dział Sprzedaży Artykułów Elektrycznych poprzez posiadanie własnej grupy kontrahentów, z którymi tworzy bezpośrednie relacje handlowe, samodzielnie realizuje zadania gospodarcze. Zakład prowadzi swoją działalność w oparciu o zasoby ludzkie - zespół 4 pracowników, oraz w oparciu o wypozycjonowaną na rynku markę, której jakość potwierdzona została licznymi świadectwami jakości, certyfikacjami oraz nagrodami i referencjami, wydanymi przed podmioty związane z podstawową działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, a które nie są wykorzystywane poprzez pozostałe rodzaje działalności Przedsiębiorstwa. W księgach Przedsiębiorstwa istnieją należności i zobowiązania wynikające z licznych umów handlowych realizowanych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa i jednoznacznie przyporządkowanych działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto w ramach analizowanego segmentu działalności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa udzieliła gwarancji związanych ze zrealizowanymi usługami, posiada własne tajemnice Zakładu, tajemnice handlowe oraz księgi i dokumenty, w oparciu o które Zakład prowadzi swoją działalność handlową i które objęte będą aportem.

Wyodrębnienia na płaszczyźnie finansowej, wskazuje fakt, iż w księgach Przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, należności i zobowiązania z przedmiotową działalnością zostały jednoznacznie przyporządkowane do działalności zorganizowanej części przedsiębiorstwa. System księgowy umożliwia tworzenie odpowiednich dokumentów. Na potrzeby wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa sporządzone zostało zestawienie aktywów i pasywów zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie bilansu, w tym również wyodrębnione zostały należności i zobowiązania, wynikające z działalności prowadzonej prze zorganizowaną część przedsiębiorstwa (odrębny dział). Ponadto w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa przeniesiony zostanie rachunek bankowy.

Ponadto Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego wskazał, że oba podmioty po przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (aport) będą posiadały pełną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielne podmioty. Nabywca będzie na bazie nabytego majątku nadal kontynuował działalność w tym samym zakresie co zbywca.

Konfrontując zaprezentowany opis sprawy z powołanymi regulacjami prawnymi, zdaniem Organu składniki majątkowe tworzące w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy Dział sprzedaży artykułów elektrycznych, będący przedmiotem wskazanej we wniosku transakcji, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 2 pkt 27e ustawy. Przedstawione przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy wskazują, że część przedsiębiorstwa w postaci Działu stanowi organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych (działalność gospodarcza w postaci działu sprzedaży artykułów elektrycznych), który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W konsekwencji, planowana czynność wniesienia aportu w postaci Działu sprzedaży artykułów elektrycznych stanowiącej w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zorganizowaną część przedsiębiorstwa będzie – zgodnie z cytowanym powyżej art. 6 pkt 1 – wyłączona spod działania ustawy o VAT jako czynność niepodlegająca przepisom ustawy.

Zatem stanowisko w zakresie pytania nr 1 Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Odnosząc się natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących korekty podatku naliczonego na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 91 ust. 1 ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Natomiast stosownie do art. 91 ust. 2 ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o której mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Ponadto, w świetle art. 91 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 ustawy, przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

W myśl ust. 9 powołanego artykułu, w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


Jak wskazano wyżej, przedmiotem czynności polegającej na wniesieniu w formie aportu do istniejącej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za objęcie udziałów w kapitale tej spółki będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa i czynność ta w świetle art. 6 pkt 1 ustawy, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem wniesienie aportem części majątku Wnioskodawcy – Działu sprzedaży artykułów elektrycznych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w świetle art. 91 ust. 9 ustawy, nie spowoduje obowiązku dokonania przez Wnioskodawcę korekty podatku naliczonego, określonej w art. 91 ustawy.


Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 zgodnie z którym po stronie wnoszącego aport, nie powstanie obowiązek korekty podatku VAT naliczonego na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo Organ wskazuje, że niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy tym samym podkreślenia wymaga, że nie odnosi się ona do Spółki, która aport otrzyma.

Wskazać ponadto należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego (zdarzeniu przyszłym), bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Należy wskazać, że przedmiotowa interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan rzeczy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41798 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj