Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
1462-IPPB1.4511.1175.2016.1.ES
z 28 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2016 r. (data wpływu 5 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • pytania Nr 1 i 2 – jest prawidłowe,
 • pytania Nr 3 – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 5 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca należy do sieci międzynarodowych kancelarii prawnych świadczących usługi prawne i doradcze pod marką S. (dalej: „Grupa”). Na terytorium Polski Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług prawnych i doradczych w formie spółki komandytowej.

W toku prowadzonej działalności Wnioskodawca nabywa oraz będzie nabywać w przyszłości usługi doradcze i prawne (dalej: „Usługi”) m.in. od innej kancelarii prawnej działającej w ramach Grupy na terytorium Wielkiej Brytanii - S. (UK) LLP (dalej: „Spółka UK”). Wynagrodzenie z tytułu świadczonych Usług wypłacane jest przez Wnioskodawcę z Polski. Ze względu na znaczną ilość transakcji zawieranych pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką UK, jak również innymi podmiotami z Grupy, rozliczenia odbywają się na zasadzie kompensaty (potrącenia) wzajemnych zobowiązań. W ramach Usług świadczonych przez Spółkę UK nie dochodzi do przekazania know-how na rzecz Wnioskodawcy.

Spółka UK działa w formie „imited liability partnership” będącej odpowiednikiem polskiej spółki partnerskiej. Zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, Spółka UK traktowana jest na potrzeby lokalnego podatku dochodowego jako podmiot transparentny podatkowo. Tym samym Spółka UK nie jest uznawana za rezydenta podatkowego w rozumieniu Umowy Polsko-Brytyjskiej. Oznacza to, że przychody i koszty związane z działalnością Spółki UK przypisywane są do jej poszczególnych wspólników proporcjonalnie do posiadanego przez każdego z nich udziałów w zyskach (stratach) generowanych przez Spółkę UK i to wspólnicy, a nie Spółka UK podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wspólnikami Spółki UK są osoby fizyczne, będące w większości rezydentami podatkowymi Wielkiej Brytanii. Jednak wspólnikami są również osoby będące rezydentami podatkowymi w innych krajach należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie pozostali wspólnicy są rezydentami Hiszpanii oraz Francji. Liczba wspólników Spółki UK nie jest stała.

Spółka UK jest w stanie uzyskać od władz podatkowych Wielkiej Brytanii zaświadczenie o rezydencji dla celów podatkowych, które potwierdza, że Spółka UK nie jest rezydentem podatkowym Wielkiej Brytanii dla celów Umowy Polsko-Brytyjskiej, lecz rezydentami podatkowymi Wielkiej Brytanii w odniesieniu do art. 4 Umowy Polsko-Brytyjskiej są wspólnicy - osoby fizyczne wymienione z imienia i nazwiska w zaświadczeniu.

Powyższe zaświadczenie zawiera informacje, że wspólnikami Spółki UK są również inni wspólnicy, niebędący rezydentami Wielkiej Brytanii. W stosunku do tych pozostałych wspólników, Wnioskodawca jest w stanie uzyskać certyfikaty rezydencji wydane przez właściwe władze podatkowe.

Wnioskodawca może również uzyskać potwierdzenie od podmiotu uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu Spółki UK co do aktualnej listy wspólników Spółki UK oraz co do wysokości udziału procentowego poszczególnych wspólników w zyskach (stratach) Spółki UK.


Mając na uwadze fakt, że liczba wspólników Spółki UK nie jest stała, Wnioskodawca nie wyklucza, że w przyszłości wspólnikami Spółki UK będą również rezydenci innych niż Wielka Brytania, Francja, Hiszpania krajów należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takiej sytuacji Wnioskodawca w stosunku do tych wspólników również będzie dysponował certyfikatami rezydencji potwierdzającymi ich rezydencję podatkową, a także dokumentami potwierdzającymi ich udział w zyskach Spółki UK.


Spółka UK ani jej wspólnicy nie posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby, ani nie prowadzą działalności poprzez położony w Polsce zakład podatkowy.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy Wnioskodawca, w przypadku zapłaty wynagrodzenia za Usługi podlegające w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 updof na rzecz Spółki UK, której dochody są opodatkowane na poziomie wspólników, będzie uprawniony do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z:
  • Art. 7 ust. 1 Umowy Polsko-Brytyjskiej,
  • Art. 7 ust. 1 Umowy Polsko-Francuskiej,
  • Art. 7 ust. 1 Umowy Polsko-Hiszpańskiej
  do tej części płatności, jaka odpowiadać będzie procentowemu udziałowi w zyskach (stratach) ww. spółki jej wspólników, których rezydencja podatkowa zostanie potwierdzona certyfikatami rezydencji, a łączny udział tych wspólników w zyskach (stratach) ww. spółki, zostanie potwierdzony w oświadczeniu wydanym przez Spółkę UK?
 2. Czy Wnioskodawca, w przypadku zapłaty wynagrodzenia za Usługi podlegające w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. l pkt 5 updof na rzecz Spółki UK, której dochody są opodatkowane na poziomie wspólników, będzie uprawniony do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do tej części płatności, jaka odpowiadać będzie procentowemu udziałowi w zyskach (stratach) ww. spółki jej wspólników, których rezydencja podatkowa zostanie potwierdzona certyfikatami rezydencji, a łączny udział tych wspólników zostanie potwierdzony w oświadczeniu wydanym przez Spółkę UK?
 3. Czy Wnioskodawca może wypełnić obowiązek płatnika, wynikający z art. 42 ust. 2 updof w związku z płatnościami dokonywanymi na rzecz Spółki UK z tytułu świadczenia Usług, poprzez sporządzenie i przekazanie Spółce UK oraz właściwemu urzędowi skarbowemu wyłącznie jednej informacji o wysokości przychodu (dochodu) według ustalonego wzoru (IFT-1/IFT-lR), uzupełnionej wyłącznie o dane wspólnika zarządzającego Spółki UK (dalej: „Informacja IFT”), pokrywającej całościowo wszystkie kwoty płatności za Usługi, nie zaś odrębnych Informacji IFT dla poszczególnych wspólników Spółki UK?

Zdaniem Wnioskodawcy,


W zakresie pytania Nr 1


Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia za Usługi podlegające w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 updof na rzecz Spółki UK, której dochody są opodatkowane na poziomie wspólników, będzie on uprawniony do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z:

 • Art. 7 ust. 1 Umowy Polsko-Brytyjskiej,
 • Art. 7 ust. l Umowy Polsko-Francuskiej,
 • Art. 7 ust. i Umowy Polsko-Hiszpańskiej

  do tej części płatności, jaka odpowiadać będzie procentowemu udziałowi w zyskach (stratach) ww. spółki jej wspólników, których rezydencja podatkowa zostanie potwierdzona certyfikatami rezydencji, a łączny udział tych wspólników zostanie potwierdzony w oświadczeniu wydanym przez Spółkę UK.


W zakresie pytania Nr 2


Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zapłaty wynagrodzenia za Usługi podlegające w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 updof na rzecz Spółki UK, której dochody są opodatkowane na poziomie wspólników, będzie on uprawniony do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do tej części płatności, jaka odpowiadać będzie procentowemu udziałowi w zyskach (stratach) ww. spółki jej wspólników, których rezydencja podatkowa zostanie potwierdzona certyfikatami rezydencji, a łączny udział tych wspólników zostanie potwierdzony w oświadczeniu wydanym przez Spółkę UK.


W zakresie pytania nr 3


Zdaniem Wnioskodawcy, w celu spełnienia przez niego obowiązku płatnika, wynikającego z art. 42 ust. 2 updof w związku z płatnościami dokonywanymi na rzecz Spółki UK z tytułu świadczenia Usług, Wnioskodawca sporządzi i przekaże Spółce UK oraz właściwemu urzędowi skarbowemu wyłącznie jedną informację o wysokości przychodu (dochodu) według ustalonego wzoru (Informacji IFT), uzupełnionej wyłącznie o dane wspólnika zarządzającego Spółki UK, pokrywającej całościowo wszystkie kwoty płatności za Usługi, nie zaś odrębnych Informacji IFT dla poszczególnych wspólników Spółki UK.


Uzasadnienie do pytania nr l


W myśl art. 3 ust. 2a updof, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Osoby te, podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.


Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 1 pkt 5 updof podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Polski przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a updof, przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego spoczywa na płatniku, zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 4 updof. Przepis art. 29 ust. 1 pkt 5 updof stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Jednakże, zgodnie z art. 29 ust. 2 updof zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.


Innymi słowy, niepobranie przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych będzie mogło nastąpić o ile możliwość taka wynika z treści odpowiedniej umowy o unikaniu opodatkowania.


Jak zostało wspomniane w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, mimo, że Spółka UK jest bezpośrednim odbiorcą należności z tytułu świadczonych na rzecz Wnioskodawcy Usług, Spółka UK zgodnie z wewnętrznymi przepisami Wielkiej Brytanii nie jest uznawana za rezydenta podatkowego w rozumieniu art. 4 Umowy Polsko-Brytyjskiej, a podatnikami są poszczególni wspólnicy. Udział wspólników w zyskach (stratach) Spółki UK określany jest indywidualnie. Na tej podstawie możliwe jest określenie łącznego procentowego udziału w zysku Spółki UK poszczególnych wspólników. Możliwe zatem jest ustalenie proporcji, w jakiej płacone przez Wnioskodawcę wynagrodzenie z tytułu Usług na rzecz Spółki UK przypada na poszczególnych wspólników.

W konsekwencji, skutki podatkowe w Polsce z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Spółkę UK z Usług świadczonych na rzecz Wnioskodawcy należy ustalić na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych pomiędzy Polską a krajami rezydencji wspólników Spółki UK, tj. obecnie z Wielką Brytanią, Francją, i Hiszpanią.


Mając na uwadze, że przychody z tytułu Usług nie zostały na gruncie Umowy Polsko-Brytyjskiej, Umowy Polsko-Francuskiej i Umowy Polsko-Hiszpańskiej (dalej łącznie: „Umowy”) zakwalifikowane do żadnej szczególnej kategorii przychodów, należy uznać, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. Umów powinny zostać potraktowane jako tzw. zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa (tj. Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii), które podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność poprzez położony tam zakład.

Biorąc pod uwagę powyższe, w stosunku do płatności wynagrodzenia z tytułu Usług, wyżej wymienione Umowy nie przewidują obowiązku pobierania podatku u źródła. Jednocześnie, zgodnie z treścią powołanego wcześniej art. 29 ust. 2 updof, zastosowanie postanowień Umów, a tym samym odstąpienie od poboru zryczałtowanego podatku, możliwe jest tylko pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym certyfikatem rezydencji podatkowej. Innymi słowy, dochody uzyskane m.in. ze świadczenia Usług doradczych i prawnych przez nierezydentów podlegają opodatkowaniu wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej usługodawcy i tym samym są zwolnione z opodatkowania w państwie usługobiorcy.

W konsekwencji, wynagrodzenie należne Spółce UK z tytułu Usług powinno zostać potraktowane jako przychód wspólników Spółki UK, podlegający opodatkowaniu w krajach ich rezydencji (tj. w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii), w tej części jaka przypada na wspólników, od których Wnioskodawca uzyska certyfikaty rezydencji podatkowej. Od pozostałej części należności za Usługi przypadające na wspólników Spółki UK, których miejsce zamieszkania do celów podatkowych nie zostało potwierdzone certyfikatem rezydencji, Wnioskodawca będzie miał obowiązek pobrać 20% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.


Mając na uwadze przytoczone argumenty, za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w przypadku zapłaty wynagrodzenia za Usługi podlegające w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 updof na rzecz Spółki UK, której dochody są opodatkowane na poziomie wspólników, będzie uprawniony do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z Umów do tej części płatności, jaka odpowiadać będzie procentowemu udziałowi w zyskach (stratach) ww. spółki jej wspólników, których rezydencja podatkowa zostanie potwierdzona certyfikatami rezydencji, a łączny udział tych wspólników zostanie potwierdzony w oświadczeniu wydanym przez Spółkę UK. Zatem Wnioskodawca będący płatnikiem nie jest zobowiązany na podstawie art. 41 ust. 4 updof do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od należności z tytułu Usług wypłacanych na rzecz Spółki UK w części jaka przypada na wspólników, od których Wnioskodawca uzyska certyfikaty rezydencji podatkowej oraz oświadczenie wydane przez Spółkę UK potwierdzające udziały tych wspólników.


Uzasadnienie do pytania nr 2


W stosunku do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego, w pełni znajduje zastosowanie argumentacja przytoczona przez Wnioskodawcę w uzasadnieniu do stanowiska Wnioskodawcy do pytania pierwszego.


W związku z powyższym, w przypadku zmiany w przyszłości składu osobowego wspólników Spółki UK w taki sposób, że jej wspólnikami zostaną rezydenci podatkowi innych krajów należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wnioskodawca:

 • dokonując płatności z tytułu Usług na rzecz Spółki UK, jako płatnik zasadniczo obowiązany będzie do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, stosownie art. 29 ust. 1 oraz art. 41 ust. 4 updof,
 • zgodnie z art. 29 ust. 2 updof jest uprawniony do zastosowania w przedmiotowej sprawie stawki podatku wynikającej z właściwej dla danego wspólnika Spółki UK umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo do niepobrania podatku zgodnie z powyższą umową pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania wspólnika dla celów podatkowych uzyskanym certyfikatem rezydencji oraz uzyskaniem oświadczenia od Spółki UK o udziałach tych wspólników.

Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, iż w przypadku zapłaty wynagrodzenia za Usługi podlegające w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 updof na rzecz Spółki UK, której dochody są opodatkowane na poziomie wspólników, będzie uprawniony do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do tej części płatności, jaka odpowiadać będzie procentowemu udziałowi w zyskach (stratach) ww. spółki jej wspólników, których rezydencja podatkowa zostanie potwierdzona certyfikatami rezydencji, a łączny udział tych wspólników zostanie potwierdzony w oświadczeniu wydanym przez Spółkę UK.


Uzasadnienie do pytania nr 3


Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 updof, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesiać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych -imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (IFT-1/IFT-1R).


Informacje, o których mowa powyżej, sporządzają i przekazują również płatnicy, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy nie są obowiązani do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 updof (art. 42 ust. 6 tej ustawy).


Prawodawca konstruując normę prawną wyrażoną w art. 42, ust. 2 pkt 2 i art. 42 ust. 6 updof nałożył na polskiego płatnika obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze związane z wypłatą wynagrodzenia na rzecz podmiotu zagranicznego.


W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, do tej części płatności, jaka odpowiadać będzie procentowemu udziałowi w zyskach (stratach) Spółki UK jej wspólników, których rezydencja podatkowa zostanie potwierdzona certyfikatami rezydencji, a łączny udział tych wspólników zostanie potwierdzony w oświadczeniu wydanym przez Spółkę UK, Wnioskodawca sporządzi i prześle Spółce UK oraz właściwemu urzędowi skarbowemu wyłącznie jedną Informację IFT, uzupełnioną wyłącznie o dane wspólnika zarządzającego Spółki UK, pokrywającą całościowo wszystkie kwoty płatności za Usługi, nie zaś odrębne Informacje IFT dla poszczególnych wspólników Spółki UK.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyjęcie innego założenia, tj. rozliczanie osobno przychodów każdego wspólnika Spółki UK mogłoby spowodować trudności w zidentyfikowaniu całej kwoty przychodów (dochodów) osiągniętych w Polsce. Powyższe trudności związane mogą być ze znaczną liczbą wspólników Spółki UK i ich rotacją, dla których wymagane będzie przygotowanie osobnych Informacji IFT, co może doprowadzić do zniekształcenia całościowej kwoty wypłacanej na rzecz Spółki UK oraz trudności jej identyfikacji przez organy skarbowe. Ponadto, Wnioskodawca pragnie również wskazać, że w przypadku gdy nie jest on zobowiązany do pobrania podatku u źródła a jedynie do przekazania informacji o wypłaconej lub rozliczonej przez potrącenie kwoty na rzecz Spółki UK, przygotowanie Informacji IFT dla każdego wspólnika z osobna wiązać się może z nadmiernym ciężarem oraz kosztami ponoszonymi w związku z tym przez płatnika. Jednocześnie, odbiorcą płatności dokonywanych przez Wnioskodawcę jest Spółka UK, nie każdy z jej wspólników osobno. Rozliczenie przychodów i kosztów uzyskiwanych ze świadczenia Usług odbywa się dopiero na poziomie Spółki UK, która alokuje przychód (dochód) wypracowany przez spółkę jak i koszty uzyskania przychodów do swoich wspólników, zasadniczo na koniec okresu rozliczeniowego.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jako płatnik będzie on zobowiązany sporządzić i przesłać Spółce UK oraz właściwemu urzędowi skarbowemu wyłącznie jednej Informacji IFT o uzyskanych przychodach (dochodach) według ustalonego wzoru, uzupełnionej wyłącznie o dane wspólnika zarządzającego Spółki UK, pokrywającej całościowo wszystkie kwoty płatności za Usługi, nie zaś odrębnych Informacji IFT dla poszczególnych wspólników Spółki UK.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie:


 • pytania Nr 1 i 2 jest prawidłowe,
 • pytania Nr 3 jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032), osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).


Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. ustawy za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;li>położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 4. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 5. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
 6. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Wskazana wyżej zasada ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi, że Rzeczpospolita Polska ma prawo do opodatkowania osób fizycznych niebędących jej rezydentami podatkowymi, ale tylko w zakresie dochodów uzyskiwanych ze źródła przychodów położonych na jej terytorium. Nie są natomiast w Polsce opodatkowane osoby fizyczne z tytułu dochodów, których źródło jest położone za granicą. Warunkiem posiadania w Polsce statusu podmiotu o ograniczonym obowiązku podatkowym jest brak na terytorium Polski miejsca zamieszkania lub zakładu.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że katalog dochodów (przychodów) wymienionych w art. 3 ust. 2b ww. ustawy, nie jest katalogiem zamkniętym. Tak więc, ustawodawca dopuszcza istnienie także innych dochodów, które należy uznać za osiągnięte na terytorium Polski. W przepisie tym przewidziano opodatkowanie oparte na zasadzie „źródła”. Jeżeli źródło przychodów nierezydenta znajduje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, to Rzeczypospolita Polska ma prawo opodatkować dochody uzyskane z tego źródła na zasadach obowiązujących w tym państwie (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się również dochody pochodzące od polskiego płatnika, wypłacone osobie, która usługi określone w umowie zawartej pomiędzy stronami wykonuje za granicą. W myśl art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powołane wyżej przepisy art. 3 ust. 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.


Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów reguluje m.in. art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Według postanowień art. 29 ust. 2 powołanej ustawy, przepis ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.


W przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała:

 • Konwencja z dnia 20 lipca 2006 r. zawarta między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006r. Nr 250, poz. 1840, dalej „umowa polsko-brytyjska),
 • Umowa z dnia 19 stycznia 1977 r. zawarta między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5, dalej „umowa polsko-francuska”),
 • umowa z dnia 15 listopada 1979 r. zawarta między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1982 r. Nr 17, poz. 127, dalej umowa polsko-hiszpańska).


Zgodnie z art. 5a pkt 21 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o certyfikacie rezydencji oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.


W świetle powyższego zastosowanie przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest zatem możliwe pod warunkiem uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji podatnika, potwierdzającego miejsce jego zamieszkania. Certyfikat rezydencji stanowi środek dowodowy posiadania rezydencji podatkowej w określonym kraju, czego potwierdzenie umożliwia płatnikowi, zastosowanie postanowień stosownej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.


Posiadanie certyfikatu rezydencji podatnika upoważnia płatnika do zastosowania stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę, zamiast stosowania stawki określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub niepobrania podatku zgodnie z odpowiednim przepisem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę. Zatem, w sytuacji kiedy płatnik nie posiada aktualnego certyfikatu rezydencji tej osoby, ma on obowiązek stosowania przepisów prawa krajowego.


Z opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że w toku prowadzonej działalności Wnioskodawca nabywa oraz będzie nabywać w przyszłości usługi doradcze i prawne m.in. od innej kancelarii prawnej działającej w ramach Grupy na terytorium Wielkiej Brytanii - S. (UK) LLP. Spółka UK działa w formie „imited liability partnership” będącej odpowiednikiem polskiej spółki partnerskiej. Zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, Spółka UK traktowana jest na potrzeby lokalnego podatku dochodowego jako podmiot transparentny podatkowo. Tym samym Spółka UK nie jest uznawana za rezydenta podatkowego w rozumieniu Umowy Polsko-Brytyjskiej. Oznacza to, że przychody i koszty związane z działalnością Spółki UK przypisywane są do jej poszczególnych wspólników proporcjonalnie do posiadanego przez każdego z nich udziałów w zyskach (stratach) generowanych przez Spółkę UK i to wspólnicy, a nie Spółka UK podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.


W związku z powyższym w przypadku wypłaty świadczeń podlegających w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na rzecz zagranicznego podmiotu, którego dochody są opodatkowane na poziomie wspólników, Spółka będzie uprawniona do proporcjonalnego stosowania postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do tej części płatności, jaka odpowiada procentowemu udziałowi w zyskach ww. podmiotu jego wspólników, których rezydencja podatkowa nie zostanie potwierdzona uzyskanym certyfikatem rezydencji.


Natomiast w przypadku uzyskania certyfikatów rezydencji od wspólników na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika.


Odnosząc się do obowiązku płatnika wskazać należy, że zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

Oznacza to, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wypłacające zagranicznym osobom fizycznym należności opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, po zakończeniu roku muszą sporządzić informację IFT-1R. Jeden egzemplarz informacji powinien być złożony w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, a drugi powinien otrzymać podatnik, czyli zagraniczny podmiot.


Informację IFT-1R płatnik musi sporządzić i przekazać do urzędu skarbowego i podatnikowi, nawet wówczas gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie był zobowiązany do poboru podatku.


Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują też, że informację IFT-1 płatnik sporządza i przesyła podatnikom na ich wniosek (w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku).


Sporządzenie informacji IFT-1 na wniosek podatnika nie zwalnia płatnika z obowiązku sporządzenia informacji IFT-1R w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.


Informacje IFT-1/IFT-1R składają osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w ciągu roku podatkowego pobierają zryczałtowany podatek od należności osób objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym.

Sporządzając informację wyłącznie dla wspólnika zarządzającego Spółki UK, pokrywającej całościowo wszystkie kwoty płatności za usługi Wnioskodawca nie wypełni obowiązku płatnika, wynikającego z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Ustawodawca wskazał w tym przepisie, że płatnicy zobowiązani są składać informacje imienne. Oznacza to, że informacja ta winna zostać sporządzona i przekazana każdej osobie, której pobrano podatek oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41798 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj