Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
1462-IPPP3.4513.1.2017.1.MC
z 28 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 stycznia 2017 r. (data wpływu za pośrednictwem platformy ePUAP 3 stycznia 2017 r.), uzupełnionym w dniu 3 stycznia 2017 r. (data wpływu 9 stycznia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości zastosowania stawki akcyzy w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy w odniesieniu do nabywanych wewnątrzwspólnotowo i przemieszczanych do Podmiotu Zużywającego Wyrobów Akcyzowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 3 stycznia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości zastosowania stawki akcyzy w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy w odniesieniu do nabywanych wewnątrzwspólnotowo i przemieszczanych do Podmiotu Zużywającego Wyrobów Akcyzowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:


Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Polsce. Wnioskodawca jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, prowadzącym działalność jako zarejestrowany odbiorca w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 Ustawy o podatku akcyzowym. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe oznaczone następującymi kodami/podpozycjami Nomenklatury Scalonej:

 • izobutan - CN 2901 10 00,
 • propan - CN 2711 12,
 • mieszaniny propanu i butanu - CN 2711 12 lub 2711 13 (w zależności od dominującego związku),

dalej zwane łącznie „Wyrobami Akcyzowymi”.


Wyroby Akcyzowe, przeznaczone wyłącznie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, będą nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy (dalej: „Podmiot Zużywający”) i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy. Wnioskodawca oraz Podmiot Zużywający stanowią odrębne i niezależne od siebie podmioty.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, do Wyrobów Akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę w celu dostarczenia ich do Podmiotu Zużywającego zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 0 zł?
 2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, do Wyrobów Akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę, przemieszczanych do Podmiotu Zużywającego na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy, zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 0 zł?

Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. 1 W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, do Wyrobów Akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę w celu dostarczenia ich do Podmiotu Zużywającego zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 0 zł.

Ad. 2 W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym, do Wyrobów Akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę, przemieszczanych do Podmiotu Zużywającego na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy, zastosowanie znajdzie stawka podatku w wysokości 0 zł.

Uzasadnienie Stanowiska Wnioskodawcy


Zgodnie z art. 2 dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. Urz. UE. L Nr 283, str. 51, dalej: „Dyrektywa Rady 2003/96/WE”) Wyroby Akcyzowe są wyrobami energetycznymi. Co prawda stosownie do art. 2 ust. 4 Dyrektywy Rady 2003/96/WE nie ma ona zastosowania, m.in. do wyrobów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania, ale przepis ten stanowi dalej, że art. 20 ww. Dyrektywy Rady 2003/96/WE ma zastosowanie także do tak wykorzystywanych wyrobów energetycznych. Art. 20 Dyrektywy Rady 2003/96/WE określa katalog wyrobów energetycznych podlegających przepisom dotyczącym kontroli i przemieszczenia dyrektywy 92/12/EWG (obecnie: dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG, Dz. Urz. UE. L 2009 Nr 9, str. 12, dalej: „Dyrektywa Rady 2008/118/WE”). Przedmiotowy katalog wyrobów energetycznych obejmuje, m.in. wyroby energetyczne objęte kodem CN 2711 (z wyłączeniem 2711 11, 2711 21 i 2711 29) oraz kodem CN 2901 10. Podsumowując przepisy unijne wskazać należy, że wszystkie wyroby energetyczne, nawet przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe, podlegają przepisom o kontroli oraz przemieszczeniu. W konsekwencji jako tzw. wyroby akcyzowe zharmonizowane są przemieszczane między krajami Unii Europejskiej albo z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, albo w systemie z zapłaconą akcyzą. Dzieje się tak, ponieważ te same wyroby mogą być również wykorzystane do celów napędowych lub opałowych, co wiązałoby się z koniecznością zapłaty realnego podatku akcyzowego, dlatego konieczny jest nad takimi wyrobami energetycznymi nadzór, w tym wzmiankowana procedura zawieszenia poboru akcyzy lub procedura zapłaconej akcyzy.

Przechodząc do krajowych regulacji należy wskazać, że zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym Wyroby Akcyzowe są wyrobami energetycznymi. Wyroby energetyczne zostały również wskazane w zał. nr 2 do Ustawy o podatku akcyzowym, co oznacza, że stosuje się do nich procedurę zawieszenia poboru akcyzy, a ich produkcja odbywa się w składzie podatkowym. Dokładniej, propan oraz mieszaniny propanu i butanu zostały wymienione w poz. 21 zał. nr 2 Ustawy o podatku akcyzowym, izobutan odpowiednio w poz. 22 przedmiotowego załącznika. Przy założeniu, że wyroby energetyczne będą przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe, nie znajdziemy dla nich w art. 89 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym realnej stawki podatku. W związku z tym, zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na te wyroby energetyczne, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi zero złotych. Warto zauważyć, że przedmiotowe wyroby energetyczne pomimo ich objęcia procedurą zawieszenia poboru akcyzy, co przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych skutkuje na ogół, stosownie do art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym, złożeniem zabezpieczenia akcyzowego, są wyłączone z tego obowiązku. Należy bowiem pamiętać o art. 41 ust. 1a Ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym przemieszczanie wyrobów akcyzowych określonych w zał. nr 2 do Ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, nie wymaga złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Do końca 2015 r. nie było żadnych obostrzeń przy obrocie wyrobami energetycznymi, opodatkowanymi zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. Diametralna zmiana nastąpiła wraz z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479). Nowelą ustawy o podatku akcyzowym określono, m.in. katalog przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy, o czym poniżej, oraz odstąpiono od obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego, o czym była już mowa przy analizie warunków przy przemieszczaniu wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zgodnie z art. 89 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w zał. nr 2 do ustawy, przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe, wliczając w to dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub opałowych, wynosi zero złotych. Wskazana norma prawna odnosi się również do takich wyrobów jak izobutan, propan oraz mieszanki propanu i butanu przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym jako dodatki lub domieszki do tych paliw.


Przepis art. 89 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym wprowadził jednak dodatkowe warunki pozwalające na zastosowania zerowej stawki akcyzy. W przypadku wyrobów energetycznych zerowa stawka akcyzy z uwagi na ich przeznaczenie znajdzie zastosowanie, o ile te wyroby są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Wariantem mającym zastosowanie w zdarzeniu przyszłym opisanym we Wniosku będzie nabycie wyrobów energetycznych przez zarejestrowanego odbiorcę. Nabycie w innym kraju UE, dodajmy, następuje z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Dopiero po zakończeniu takiego przemieszczenia wyroby te, już poza procedurą zawieszenia, na terytorium kraju są przesyłane do podmiotu, które je zużywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uprawniającej do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Przemieszczenie na terytorium kraju dokonywane jest za dokumentem dostawy. Analizując możliwość przemieszczenia wyrobów nabywanych wewnątrzwspólnotowo bezpośrednio do podmiotu zużywającego z pominięciem miejsca odbioru zarejestrowanego odbiorcy należy zauważyć, że polskie przepisy akcyzowe nie implementowały art. 17 ust. 2 Dyrektywy Rady 2008/118/WE. Stosownie do tego przepisu państwa członkowskie przeznaczenia mogą zezwolić na przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do miejsca dostawy bezpośredniej znajdującego się na terytorium tego państwa, jeśli takie miejsce zostało wyznaczone np. przez zarejestrowanego odbiorcę. Polska nie skorzystała z tego fakultatywnego rozwiązania. Dlatego wyroby przemieszczane do zarejestrowanego odbiorcy zawsze muszą dotrzeć do wyznaczonego dla niego w zezwoleniu akcyzowym miejsca odbioru. Potwierdzeniem tego jest art. 40 Ustawy o podatku akcyzowym, który określa katalog przypadków zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 7 Ustawy o podatku akcyzowym procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe, a więc również wyroby energetyczne, są przemieszczane ze składu podatkowego na terytorium państwa członkowskiego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorcę na terytorium kraju. Wracając do sprawy dokumentowania przemieszczenia wyrobów od zarejestrowanego odbiorcy do podmiotu zużywającego te wyroby do celów uzasadniających zastosowanie zerowej stawki akcyzy, wzór dokumentu dostawy został określony w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 2285, z późn. zm.). Z kolei stosownie do § 2 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. rozporządzenia dokument dostawy jest wystawiany przez zarejestrowanego odbiorcę, gdy dostarcza on nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy do zużywającego podmiotu gospodarczego. Zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia dokument dostawy jest wystawiany w trzech egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz jest przeznaczony dla zużywającego podmiotu gospodarczego, do którego są przemieszczane wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy, drugi jest dołączony do przemieszczanych wyrobów i po potwierdzeniu ich odbioru jest zwracany podmiotowi, który wystawił ten dokument, trzeci egzemplarz dokumentu dostawy jest przeznaczony dla podmiotu, który go wystawił, tj. w omawianym przypadku dla zarejestrowanego odbiorcy. Należy uzupełnić, że dokument dostawy może zostać zastąpiony innym dokumentem. Zgodnie jednak z art. 89 ust. 2a Ustawy o podatku akcyzowym ten inny dokument musi zawierać takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy. Reasumując, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów energetycznych z zerową stawką podatku akcyzowego przez zarejestrowanego odbiorcę, nie trzeba składać na poczet takiego przemieszczenia zabezpieczenia akcyzowego, należy jednak takie wyroby przemieścić do miejsca odbioru wskazanego w zezwoleniu dla zarejestrowanego odbiorcy. Dopiero po przemieszczeniu wyrobów do miejsca odbioru, można te wyroby dalej wysłać za dokumentem dostawy bezpośrednio do podmiotu zużywającego te wyroby do celów uzasadniających zastosowanie zerowej stawki podatku akcyzowego. W związku z wysyłką konieczne jest wystawienie dokumentu dostawy, który może być zastąpiony przez inny dokument, jeśli zawiera dane wymagane przepisami prawa dla dokumentu dostawy.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 43), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio „zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca” albo „zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca”.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy przez procedurę zawieszenia poboru akcyzy rozumie się procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.


Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.


Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.


W myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby energetyczne objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.


Jednocześnie stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2.


W art. 89 ust. 2 ustawy przyjęto zasadę, że stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w Polsce. Wnioskodawca jest również zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, prowadzącym działalność jako zarejestrowany odbiorca w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe oznaczone następującymi kodami/podpozycjami Nomenklatury Scalonej: izobutan - CN 2901 10 00, propan - CN 2711 12 oraz mieszaniny propanu i butanu - CN 2711 12 lub 2711 13 w zależności od dominującego związku (Wyroby Akcyzowe). Wyroby Akcyzowe, przeznaczone wyłącznie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, będą nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy (Podmiot Zużywający) i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy. Wnioskodawca oraz Podmiot Zużywający stanowią odrębne i niezależne od siebie podmioty.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy w przedmiotowym przypadku znajdzie zastosowanie zerowa stawka akcyzy do nabywanych wewnątrzwspólnotowo i przemieszczanych do Podmiotu Zużywającego Wyrobów Akcyzowych, na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku Wnioskodawca będzie uprawniony do zastosowania do Wyrobów Akcyzowych, o których mowa w przedmiotowym wniosku stawki akcyzy w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy. Zgodnie z tym przepisem stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy. W niniejszej sprawie Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego, prowadzącym działalność jako zarejestrowany odbiorca w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca nabywa wewnątrzwspólnotowo Wyroby Akcyzowe (izobutan - CN 2901 10 00, propan - CN 2711 12 oraz mieszaniny propanu i butanu - CN 2711 12 lub 2711 13 w zależności od dominującego związku). Wyroby Akcyzowe, przeznaczone wyłącznie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, będą nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy (Podmiot Zużywający) i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy. Zatem stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie zostaną spełnione warunki umożliwiające zastosowanie zerowej stawka akcyzy do nabywanych wewnątrzwspólnotowo i przemieszczanych do Podmiotu Zużywającego Wyrobów Akcyzowych, na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy.


Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Jednocześnie należy wskazać, że przedmiotowa interpretacja indywidualna rozstrzyga jedynie w zakresie możliwości zastosowania stawki akcyzy w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy w odniesieniu do nabywanych wewnątrzwspólnotowo i przemieszczanych do Podmiotu Zużywającego Wyrobów Akcyzowych, nie dotyczy natomiast pozostałych kwestii poruszanych w złożonym wniosku, gdyż zagadnienia te nie były przedmiotem zapytania Wnioskodawcy.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1-4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41813 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj