Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
2641-IBPB-1-2.4510.1049.2016.2.BKD
z 24 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 6 grudnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 9 grudnia 2016 r.), uzupełnionym 15 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej zaległej dotacji wraz z odsetkami – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2016 r. do tut. Biura wpłynął wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej zaległej dotacji wraz z odsetkami. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też pismem z 31 stycznia 2017 r. Znak: 2641-IBPB-1-2.4510.1049.2016.1.BKD wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 15 lutego 2017 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu):

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem, które prowadzi szkołę podstawową. Działalność swoją prowadzi w oparciu o Statut Stowarzyszenia, którego celem jest:

 • prowadzenie szkoły z oddziałami przedszkolnymi na zasadach przewidzianych prawem;
 • prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • promocję zdrowa i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 • szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości i tradycji.

Stowarzyszenie utrzymuje się z dotacji wypłacanej przez gminę. Żadnej innej działalności zarobkowej Wnioskodawca nie prowadzi. Działalność swą prowadzi od 2011 r. Okazało się, że od samego początku gmina wypłacała Wnioskodawcy zaniżoną, niewłaściwe obliczaną dotację, co zostało udowodnione sądownie przez inne stowarzyszenie o podobnej działalności. Stowarzyszenie podpisało z gminą umowę pozasądową, na mocy której gmina zobowiązała się wypłacić Stowarzyszeniu w ratach, zaległą dotację, za ostatnie 3 lata wraz z odsetkami. Pierwszą transzę w wysokości 50.000 złotych Wnioskodawca otrzymał końcem 2016 r. Do wypłaty pozostały jeszcze 2 transze, które gmina zobowiązała się wypłacić w przeciągu dwóch kolejnych lat. Cały dochód, zarówno zaległą dotację, jak i odsetki naliczone za nieterminową wypłatę, zostaną przeznaczone na działania statutowe, tj. prowadzenie szkoły waz z oddziałami przedszkolnymi, na prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci i młodzieży, jak również na wypłacenie wynagrodzenia pracownikom.

W związku z powyższym zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 9 lutego 2017 r.):

 1. Czy od zaległej dotacji, którą gmina zobowiązała się wypłacić w trzech transzach, w przeciągu trzech lat, Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochodowy?
 2. Czy od odsetek, które gmina również zobowiązała się wypłacić stowarzyszeniu, stowarzyszenie powinno odprowadzić podatek dochodowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on zwolniony z uiszczenia podatku dochodowego w obydwu przypadkach. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazuje, w Rozdziale 4 „Zwolnienia przedmiotowe” w art. 17 ust. 1 pkt 4 stanowi, że wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo- techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska i in. Zarówno dotacja bieżąca, jak i dotacja zaległa wypłacana przez gminę, jak również odsetki wynikające ze źle naliczanej dotacji, to przychód stowarzyszenia wydany na ww. działalność statutową. Nie podlega więc w myśl prawa, opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w przypadkach, o których mowa w art. 21 i art. 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl art. 7 ust. 2 updop, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność w oparciu o Statut Stowarzyszenia, którego celem jest:

 • prowadzenie szkoły z oddziałami przedszkolnymi na zasadach przewidzianych prawem;
 • prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • promocję zdrowa i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 • szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalną tożsamości i tradycji.

Stowarzyszenie utrzymuje się z dotacji wypłacanej przez gminę. Stowarzyszenie podpisało z gminą umowę pozasądową, na mocy której gmina zobowiązała się wypłacić Stowarzyszeniu w ratach, zaległą dotację, za ostatnie 3 lata wraz z odsetkami. Cały dochód, zarówno zaległą dotację, jak i odsetki naliczone za nieterminową wypłatę, zostaną przeznaczone na działania statutowe, tj. prowadzenie szkoły waz z oddziałami przedszkolnymi, na prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci i młodzieży, jak również na wypłacenie wynagrodzenia pracownikom.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updpop jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

 • celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie,
 • uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel.

Zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia. Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie – to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego. Sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i niebudzący wątpliwości, by organy podatkowe mogły rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę.

Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, z którego wynika, że zarówno odsetki od zaległej dotacji, jak i sama dotacja zostaną w całości przeznaczone na działalność statutową tożsamą z celami wskazanymi w powołanym wcześniej art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, należy stwierdzić, że dochód, którego źródłem będą otrzymane z gminy środki, będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji