Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
1462-IPPB5.4510.1019.2016.5.RS
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku, z dnia 17 listopada 2016 r. (data wpływu 21 listopada 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 2 stycznia 2017 r. (data nadania 29 grudnia 2016 r., data wpływu 2 stycznia 2017 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie nr 1462-IPPP3.4512.862.2016.1.JŻ 1462-IPPB5.4510.1019.2016.1.RS z dnia 21 grudnia 2016 r. (data nadania 21 grudnia 2016 r., data doręczenia 22 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce oraz opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce sprzedaży Towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce oraz opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce sprzedaży Towarów.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


E. SAS jest podmiotem z siedzibą we Francji (dalej „Wnioskodawca” lub „Spółka”), Wnioskodawca prowadzi działalność handlową polegającą na kupnie i sprzedaży towarów takich jak metale, produkty rolne, ropa naftowa oraz produkty ropopochodne. Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku VAT we Francji.

Spółka prowadzi swoją działalność nie tylko na terenie Francji, lecz również w innych krajach. Obecnie Spółka planuje rozszerzyć swoją działalność również na Polskę. Spółka będzie nabywać towary znajdujące się na terytorium Polski. Wśród towarów tych będą między innymi metale, produkty rolne, ropa naftowa i produkty ropopochodne czy koncentrat miedzi (dalej łącznie jako „Towary” - w tej definicji mieszczą się także katody miedzi, które powstaną w wyniku przetwarzania koncentratu miedzi, o czym mowa poniżej).

Spółka będzie nabywać Towary składowane w magazynach zlokalizowanych na terenie Polski. Transakcje zakupu mogą dotyczyć zarówno Towarów składowanych w magazynach posiadających status składu celnego, jak i w magazynach nie posiadających takiego statusu (tj. w zwykłych magazynach służących do przechowywania towarów). Następnie Wnioskodawca będzie zawierać umowy na podstawie których na jego rzecz będą świadczone usługi magazynowania oraz usługi ogólnie związane z obsługą składowanych Towarów obejmujące między innymi przeładowywanie, pakowanie, itp. (dalej „Umowa”) (dalej łącznie, jako „Usługi magazynowania”). W niektórych przypadkach, dostawca Usług magazynowania może także zapewniać usługi związane z ubezpieczeniem Towarów.

W większości przypadków podmiotami świadczącymi Usługi magazynowania na rzecz Spółki będą podmioty, z którymi Spółka będzie dokonywać transakcji zakupu lub sprzedaży Towarów. Co do zasady, będą to podmioty, które nie są właścicielami magazynów, lecz same zawarły umowy na magazynowanie z właścicielami lub operatorami magazynów. Możliwe jest także, że Spółka będzie nabywać Usługi magazynowania bezpośrednio od podmiotu będącego właścicielem lub operatorem magazynu. Niemniej jednak, w żadnym z wyżej wymienionych przypadków Umowa nie będzie obejmować najmu magazynu lub jego części. Spółka nie będzie również właścicielem żadnego magazynu na terenie Polski ani nie będzie uprawniona do używania żadnego magazynu lub części magazynu na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu czy umowy.


Towary nabywane w ramach różnych transakcji najczęściej będą magazynowane w różnych magazynach, a Spółka będzie mogła zmienić miejsce składowania należących do niej Towarów.


Usługi magazynowania będą świadczone za wynagrodzeniem, którego wysokość będzie każdorazowo określana w Umowie.


Wśród podmiotów świadczących Usługi magazynowania na rzecz Spółki mogą występować zarówno podmioty polskie (z siedzibą na terytorium Polski), jak i podmioty zagraniczne, nieposiadające siedziby w Polsce.


Okazjonalnie Spółka może również korzystać z usług transportowych czy logistycznych związanych np. z koniecznością przewiezienia Towarów do innego magazynu. Ponadto, w odniesieniu do koncentratu miedzi Spółka będzie nabywać usługi przetwarzania. Usługi te będą świadczone przez hutę, na koncentracie będącym własnością Spółki. W wyniku przetwarzania koncentratu miedzi w hucie powstaną katody miedzi, które następnie będą sprzedawane tak jak pozostałe Towary.

Towary będą mogły być sprzedawane do: podmiotów mających siedzibę i zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce; podmiotów z siedzibą poza Polską, ale posiadających rejestrację dla celów VAT w Polsce; podmiotów z siedzibą poza Polską i nieposiadających rejestracji dla celów VAT w Polsce (w tym przypadku możliwe są zarówno przypadki, w których nabywca będzie zarejestrowany dla celów VAT w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, jak i takie, w których nabywca nie będzie posiadać rejestracji dla celów VAT na terenie innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej - nabywca spoza Unii Europejskiej). W odniesieniu do niektórych Towarów możliwa jest także ich sprzedaż na Londyńskiej Giełdzie Metali.

Jeżeli w wyniku sprzedaży Towary będą przemieszczane, za ich transport i wszelkie formalności z nim związane będzie odpowiedzialny nabywca Towarów. Spółka tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. nieudana próba odebrania i transportu Towarów przez nabywcę) może być odpowiedzialna za organizację transportu sprzedanych Towarów. W takim jednak przypadku Spółka będzie korzystać z usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty, które będą działały na zlecenie personelu Spółki pracującego poza Polską.


W związku z powyższym, Spółka będzie dokonywać transakcji opodatkowanych VAT w Polsce, tj. dostawa krajowa, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz eksport towarów.


Spółka nie będzie posiadać w Polsce biura, fabryki, czy magazynu na własność lub na swój użytek. Spółka nie będzie też posiadać na terytorium Polski pracowników, czy reprezentantów uprawnionych do działania w jej imieniu. W szczególności, na terytorium Polski Wnioskodawca nie będzie posiadać osób uprawnionych do wyszukiwania klientów, negocjowania czy zawierania kontraktów w imieniu Spółki, podejmowania istotnych z punktu widzenia działalności Spółki decyzji, itp.


Wszelkie decyzje związane z opisaną powyżej działalnością będą podejmowane poza terytorium Polski. Ponadto, poza terytorium Polski będą również negocjowane i podpisywane kontrakty handlowe oraz Umowy.


Spółka będzie posiadać na terenie Polski jedynie pełnomocnika do działania w jej imieniu w zakresie obowiązków związanych z rozliczaniem ewentualnych zobowiązań podatkowych. Pełnomocnikiem tym będzie niezależny podmiot, którego zakres działania będzie ograniczony do rozliczeń podatkowych. Żaden inny podmiot, czy osoba nie będzie uprawniona do działania w imieniu i/lub na rzecz Spółki na terenie Polski. W szczególności, takich uprawnień nie będą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki.

Spółka nie będzie również prowadzić na terenie Polski innej działalności.


W piśmie z dnia 29 grudnia 2016 r. Wnioskodawca uzupełnił przedstawione zdarzenie przyszłe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług, tj. podał, że:

 • Umowy, na podstawie których na rzecz Wnioskodawcy będą świadczone usługi magazynowania będą zawierane na czas określony, Najczęściej umowy magazynowania będą zawierane na okres od 1 do 6 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach okres ten może trwać do roku.

 • Wnioskodawca nie będzie posiadać prawa do używania całości lub wyraźnie określonej części powierzchni magazynu w ramach usług magazynowania.
  Towary należące do Wnioskodawcy będą składowane na dedykowanej Wnioskodawcy części powierzchni, magazynowej. Niemniej jednak, Spółka nie będzie mogła decydować gdzie dokładnie należące do niej towary będą przechowywane. To właściciel/operator magazynu będzie decydować gdzie będą składowane towary Spółki, Właściciel/operator magazynu będzie decydować o miejscu przechowywania towarów w oparciu między innymi o praktykę rynkową. Może się okazać, że do magazynowania towarów Spółki jest dedykowany np, cały zbiornik (aby zapewnić Spółce prawo własności określonej ilości towaru). Niemniej jednak, to jaki konkretnie będzie to zbiornik nie będzie leżeć w gestii Spółki lecz właściciela/operatora magazynu.
  Wnioskodawca nie będzie więc decydować o sposobie i miejscu składowania towarów w magazynie.
  Co więcej, Spółka nie będzie miała prawa wolnego dostępu do magazynu lub jego części. Przy czym, umowa na magazynowanie może przewidywać uprawnienie do wejścia przedstawiciela Spółki na teren magazynu w celu potwierdzenia ilości składowanych na jej rzecz towarów. W takim przypadku, dostęp do magazynu zostanie udzielony na dany dzień i daną godzinę uzgodnioną z właścicielem/operatorem magazynu.
  Zatem Wnioskodawca nie będzie posiadać prawa do zarządzania powierzchnią magazynową, na której składowane będą należące do niej towary, w tym, Wnioskodawca nie będzie posiadać dowolnego dostępu do magazynów lub ich części, w których będą magazynowane towary Wnioskodawcy.
 • Określenie „okazjonalnie” oznacza rzadko.
  Wnioskodawca w ramach swojej działalności nie zajmuje się transportem towarów. Co więcej, w ramach działalności, którą Wnioskodawca zamierza prowadzić na terenie Polski, Spółka będzie nabywać i sprzedawać towary znajdujące się w magazynie. W związku z tym, w większości przypadków Spółka nie będzie obowiązana do organizowania transportu towarów. W efekcie, jak wskazano powyżej, Spółka będzie korzystać z usług organizowania transportu rzadko.
 • W większości przypadków usługi te będą świadczone na rzecz Spółki za pośrednictwem podmiotów, z którymi Spółka zawrze umowy na podstawie, których na jej rzecz będą świadczone usługi magazynowania oraz usługi ogólnie związane z obsługą składowanych towarów (dalej „Umowa”). W przypadku, gdy Spółka będzie obowiązana przetransportować towary, zleci organizację transportu podmiotowi, z którym ma zawartą Umowę. Podmiot ten zorganizuje transport towarów korzystając z własnych umów zawartych z firmami świadczącymi usługi organizacji transportu. W związku z tym, zasady świadczenia usług transportu/logistyki będą uzależnione od zapisów umów zawartych między podmiotami, z którymi Spółka zawrze Umowy oraz dostawcami usług transportowych. Działania Spółki będą jednak ograniczone do wskazania miejsca i czasu dostawy oraz zlecenia właścicielowi/operatorowi magazynu wydania towaru z magazynu.
  Co do zasady, Spółka nie będzie nabywać usług organizacji transportu (transport, logistyka) bezpośrednio od polskich firm transportowych. Tylko w wyjątkowych przypadkach (np. w przypadku bankructwa podmiotu, z którym Spółka zawrze Umowę) Spółka będzie bezpośrednio nabywać usługi od firm transportowych. W takim jednak przypadku usługa organizacji transportu będzie świadczona na podstawie konkretnego zlecenia Spółki i nie będzie wiązała się z zawarciem długoterminowej umowy na świadczenie usług. Spółka zlecając transport wskaże miejsce i czas dostawy, rodzaj transportu (drogowy, kolejowy) oraz zleci właścicielowi/operatorowi magazynu wydanie towaru z magazynu.
  W obu przypadkach, zlecenie transportu będzie wydawane przez pracowników Spółki znajdujących się poza Polską.
 • Na ten moment Wnioskodawca nie podjął decyzji o zawierania w Polsce umów, których przedmiotem będą usługi przetwarzania. Wnioskodawca zakłada, że usługi takie będą świadczone na rzecz Spółki na podstawie zleceń złożonych przez Wnioskodawcę. Na podstawie takiego zlecenia, podmiot świadczący usługi przetwarzania odbierze towary z magazynu, przetransportuje je do miejsca gdzie będą przetwarzane, dokona ich przetworzenia i przetransportuje je z powrotem do magazynu.
  Niemniej jednak, Spółka rozważa również zawieranie w przyszłości umów na przetwarzanie. W takim przypadku, towary mające być poddane przetwarzaniu byłyby dostarczane przez dostawcę do zakładu należącego do podmiotu, w którym miałyby być one przetwarzane. Dostawa następowałaby z chwilą dostarczenia towarów do zakładu. Po przetworzeniu towary byłyby przez krótki czas magazynowane w zakładzie podmiotu świadczącego usługi przetwarzania do czasu ich sprzedaży (sprzedaż miałaby więc miejsce w zakładzie podmiotu świadczącego usługi przetwarzania). Umowy na przetwarzanie byłyby w takim przypadku zawierane na okres kilku miesięcy (co do zasady od 3 do 6 miesięcy, maksymalnie na rok) z możliwością ich przedłużenia jeżeli strony tak zdecydują.
  W związku z powyższym, Spółka wnosi, aby na potrzeby wydania interpretacji przyjąć, że Spółka będzie nabywać usługi przetwarzania na podstawie umów oraz bez zawierania umów na przetwarzanie (zgodnie z powyższym opisem).
 • W większości przypadków okres magazynowania będzie wynosić od 3 do 6 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach okres ten może trwać do roku.
 • Spółka będzie nabywać towary znajdujące się w magazynach na terenie Polski. W związku z tym, nabycie towarów nie będzie wiązać się z ich transportem. Jakakolwiek aktywność związana z zakupem towarów tj. kontakt z dostawcami, negocjacje kontraktów oraz ich zawarcie, itp. będą dokonywane przez pracowników Wnioskodawcy wykonujących swoje obowiązki poza Polską (we Francji),
  Z chwilą nabycia towarów, podmiot prowadzący magazyn wyda na rzecz Wnioskodawcy pisemny dokument (certyfikat). W dokumencie tym, podmiot prowadzący magazyn potwierdzi, że zakupione przez Spółkę towary są od tej pory magazynowane na rzecz Wnioskodawcy i zobowiąże się do nie wydawania towarów należących do Wnioskodawcy bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki,
 • Za sprzedaż towarów będą odpowiedzialni pracownicy Spółki pracujący we Francji. Będą oni odpowiedzialni za wyszukiwanie klientów, negocjowanie kontraktów i ich zawieranie, itp.
  Jak wskazano powyżej, co do zasady, Wnioskodawca będzie dokonywać sprzedaży towarów w magazynie. W związku z tym, w większości przypadków, Wnioskodawca nie będzie odpowiadać za transport towarów. Wnioskodawca upoważni właściciela/operatora magazynu do wydania odpowiedniej ilości i rodzaju towarów nabywcy. Jeżeli towary w wyniku sprzedaży pozostaną w magazynie, zostaną przeniesione przez właściciela/operatora magazynu do innej jego części. Natomiast w przypadku, gdy w wyniku sprzedaży towarów dojdzie do ich przemieszczenia, transport zorganizuje samodzielnie nabywca albo podmiot, z którym Spółka będzie miała zawartą Umowę (na zlecenie Spółki). W takim przypadku sprzedane towary zostaną wydane nabywcy z magazynu przez właściciela/operatora magazynu na zlecenie Spółki.
  Zlecenie wydania towaru czy zlecenie transportu towarów będzie w każdym przypadku wydawane przez pracowników Spółki znajdujących się poza Polską (co do zasady, we Francji), Również faktury dokumentujące sprzedaż towarów będą wystawiane przez pracowników Spółki znajdujących się we Francji,
 • Wnioskodawca nie będzie nabywał na terenie Polski innych usług niż te opisane we wniosku o interpretację i niniejszym piśmie.
 • Pełnomocnik będzie odpowiedzialny za rejestrację Spółki dla celów podatkowych w Polsce (jeżeli taka rejestracja okaże się konieczna) oraz przygotowywanie, podpisywanie i składanie w imieniu Spółki deklaracji podatkowych w Polsce (jeżeli składanie deklaracji podatkowych w Polsce okaże się konieczne). Pełnomocnik nie będzie uprawniony do działania w imieniu Spółki w innym zakresie niż powyżej wskazany, w szczególności nie będzie uprawniony do wystawiania faktur w imieniu Spółki ani do odbierania faktur wystawianych na Spółkę przez jej dostawców. Pełnomocnik nie będzie też uprawniony do podejmowania decyzji czy działania w imieniu Spółki w zakresie innym niż rejestracja dla celów podatkowych i przygotowywanie oraz składanie deklaracji podatkowych (np. nie będzie uprawniony do negocjowania czy zawierania umów w imieniu Spółki).
  Pełnomocnik będzie wykonywać wskazane powyżej czynności na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. Przy czym, to pełnomocnictwo będzie uprawniać pełnomocnika wyłącznie do wykonywania czynności związanych z rejestracją Spółki dla celów podatkowych w Polsce oraz sporządzania, podpisywania i składania deklaracji podatkowych w imieniu Spółki.
  Pełnomocnik będzie wykonywać swoje czynności na terenie Polski i będzie osobą lub podmiotem świadczącym usługi w zakresie rejestrowania podmiotów dla celów podatkowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych w sposób profesjonalny. Oznacza to, że pełnomocnik będzie świadczyć podobne usługi również dla innych podmiotów (dla innych klientów). Pełnomocnik będzie świadczyć swoje usługi na rzecz Spółki na podstawie umowy zawartej ze Spółką i tylko i wyłącznie na podstawie zleceń i wskazówek Wnioskodawcy.
 • Wnioskodawca nie zamierza w najbliższej przyszłości obracać towarami, handel którymi wymaga stosowania szczególnych procedur, czy uzyskania pozwoleń lub koncesji w Polsce. Jeśli Wnioskodawca zdecyduje się w przyszłości na obrót takimi towarami oczywiście będzie się starał o uzyskanie niezbędnych pozwoleń lub koncesji i będzie stosować wymagane dla takich towarów procedury. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że na ten moment Spółka nie wie czy, kiedy i jakimi towarami wymagającymi koncesji czy pozwoleń będzie w przyszłości handlować, Spółka wnosi o przyjęcie dla celów wydania indywidualnej interpretacji, że nie będzie ona obowiązana do posiadania koncesji/pozwoleń na obrót towarami oraz nie będzie obowiązana do stosowania szczególnych procedur.
  Jeżeli w przyszłości Spółka zdecyduje się prowadzić na terenie Polski handel towarami, które wymagają koncesji/pozwoleń lub stosowania szczególnych procedur, Spółka dokona odrębnej analizy skutków podatkowych takich działań i ewentualnie zwróci się z wnioskiem o nową indywidualną interpretację.
 • Wnioskodawca potwierdza, że pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2 dotyczą usług, do których nie mają zastosowania szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług wynikające z art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U, z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
 • Wnioskodawca nie zamierza w najbliższej przyszłości obracać towarami, na handel którymi wymagane jest posiadanie koncesji i/lub utworzenie oddziału. Jeśli Wnioskodawca zdecyduje się w przyszłości na obrót takimi towarami oczywiście będzie się starać o uzyskanie niezbędnych koncesji i utworzenie oddziału. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że na ten moment Spółka nie wie czy, kiedy i jakimi towarami wymagającymi koncesji będzie w przyszłości handlować, Spółka wnosi o przyjęcie dla celów wydania indywidualnej interpretacji, że nie będzie ona obowiązana do posiadania koncesji na obrót towarami i nie będzie obowiązana do utworzenia na terytorium Polski oddziału Spółki.
  W związku z powyższym, Spółka nie będzie posiadać na terenie Polski oddziału.
  Jeżeli w przyszłości Spółka zdecyduje się prowadzić na terenie Polski handel towarami, które wymagają koncesji i/lub utworzenia oddziału, Spółka dokona odrębnej analizy skutków podatkowych takich działań i ewentualnie zwróci się z wnioskiem o nową indywidualną interpretację.
 • Umowy, na podstawie których na rzecz Wnioskodawcy będą świadczone usługi magazynowania oraz usługi związane z obsługą składowanych towarów będą zawierane na czas określony. Najczęściej umowy te będą zawierane na okres od 1 do 6 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach okres ten może trwać do roku.
 • W większości przypadków okres magazynowania będzie wynosić od 3 do 6 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach okres ten może trwać do roku.
 • Wnioskodawca nie będzie nabywał na terenie Polski innych usług ponad te opisane we wniosku o interpretację i niniejszym piśmie.
 • Wnioskodawca nie będzie posiadać prawa do używania całości lub wyraźnie określonej części powierzchni magazynu w ramach usług magazynowania.
  Towary należące do Wnioskodawcy będą składowane na dedykowanej Wnioskodawcy części powierzchni magazynowej. Niemniej jednak, Spółka nie będzie mogła decydować gdzie dokładnie należące do niej towary będą przechowywane. To właściciel/operator magazynu będzie decydować gdzie będą składowane towary Spółki. Właściciel/operator magazynu będzie decydować o miejscu przechowywania towarów w oparciu między innymi o praktykę rynkową. Może się okazać, że do magazynowania towarów Spółki jest dedykowany np. cały zbiornik (aby zapewnić Spółce prawo własności określonej ilości towaru), Niemniej jednak, to jaki konkretnie będzie to zbiornik nie będzie leżeć w gestii Spółki lecz właściciela/operatora magazynu.
  Wnioskodawca nie będzie więc decydować o sposobie i miejscu składowania towarów w magazynie.
  Co więcej, Spółka nie będzie miała prawa wolnego dostępu do magazynu lub jego części. Przy czym, umowa na magazynowanie może przewidywać uprawnienie do wejścia przedstawiciela Spółki na teren magazynu w celu potwierdzenia ilości składowanych na jej rzecz towarów. W takim przypadku, dostęp do magazynu zostanie udzielany na dany dzień i daną godzinę uzgodnioną z właścicielem/operatorem magazynu.
  Zatem Wnioskodawca nie będzie posiadać prawa do zarządzania powierzchnią magazynową, na której składowane będą należące do niej towary, w tym, Wnioskodawca nie będzie posiadać dowolnego dostępu do magazynów lub ich części, w których będą magazynowane towary Wnioskodawcy.


W piśmie z dnia 3 stycznia 2017 r. Wnioskodawca poinformował, że E. SAS do końca 2016 r. nie prowadził na terytorium Polski żadnej działalności.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Spółka wnosi o potwierdzenie, że nie będzie posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu art. 28b ust. 2 ustawy o VAT i w związku z tym, miejscem opodatkowania usług nabywanych przez Spółkę na terytorium Polski, dla których miejsce świadczenia ustalane jest zgodnie z art. 28b ustawy o VAT będzie miejsce, w którym Wnioskodawca (usługobiorca) posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. Francja.
 2. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 za nieprawidłowe (tj. w przypadku uznania, że Wnioskodawca będzie posiadać na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego na nabyciu Usług magazynowania i innych usług wymienionych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku (np. usług przetwarzania, usług transportu i logistyki, itp.).
 3. Czy Spółka będzie obowiązana do zarejestrowania się w Polsce dla celów VAT?
 4. Spółka wnosi o potwierdzenie, że będzie jej przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony na nabyciu Towarów na terytorium Polski.
 5. Spółka wnosi o potwierdzenie, że dla Wnioskodawcy nie powstanie zakład w Polsce w rozumieniu art. 5 Umowy Francja-Polska i w związku z tym, dochody Wnioskodawcy ze sprzedaży Towarów nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce.

Przedmiotem wątpliwości jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 5 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie podatku od towarów i usług, tj. pytań oznaczonych numerami 1-4, wniosek został rozpatrzony odrębnie.


Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. 5.


Działalność, którą Spółka będzie prowadzić na terytorium Polski nie będzie stanowić jej zakładu w rozumieniu art. 5 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r., Nr 1, poz. 5; dalej: „Umowa Francja-Polska ”). W konsekwencji, dochody uzyskiwane przez Spółkę z tytułu sprzedaży Towarów nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm. - dalej „ustawa o pdop”), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdop, który na mocy ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 27 września 2016 r., poz. 1550) będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2, uważa się w szczególności dochody (przychody) z wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład. W związku z tym, analizę gdzie powinny być opodatkowane dochody Spółki z tytułu sprzedaży Towarów w Polsce należy rozpocząć od ustalenia, czy Spółka będzie posiadać na terytorium Polski zagraniczny zakład.


Pojęcie „zagranicznego zakładu” zostało zdefiniowane w art. 4a pkt 11 ustawy o pdop, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie o pdop jest mowa o zagranicznym zakładzie - oznacza to:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.


Powyższa definicja ma więc zastosowanie tylko w przypadku, gdy właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska, nie stanowi inaczej. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się na terytorium Francji, dlatego analiza czy Wnioskodawca będzie posiadać zakład w Polsce powinna zostać przeprowadzona w oparciu o postanowienia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1997 r., Nr 1, poz. 5 - dalej „Umowa Francja-Polska”).


Stosownie do art. 5 ust. 1 Umowy Francja-Polska, określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, w której całkowicie albo częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa. Art. 5 ust. 2 Umowy Francja-Polska stanowi z kolei, że określenie zakład obejmuje w szczególności:

 1. miejsce zarządzania,
 2. filię,
 3. biuro, w którym prowadzona jest działalność handlowa,
 4. zakład fabryczny,
 5. warsztat,
 6. kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 7. budowę albo montaż, których okres przekracza 12 miesięcy.

Jednocześnie w art. 5 ust. 3 Umowy Francja-Polska określono, że pomimo zaistnienia wymienionych wyżej przesłanek pewne rodzaje działalności ze względu na ich pomocniczy lub przygotowawczy charakter nie są traktowane jako zakład.


I tak nie stanowią zakładu:

 1. placówki, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa,
 2. dobra albo towary należące do przedsiębiorstwa, utrzymywane wyłącznie dla składowania, wystawiania albo wydawania,
 3. dobra albo towary należące do przedsiębiorstwa utrzymywane wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,
 4. stała placówka utrzymywana wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu uzyskiwania informacji dla przedsiębiorstw,
 5. stała placówka utrzymywana przez przedsiębiorstwo wyłącznie dla celów reklamowych, dla dostarczania informacji, prowadzenia badań naukowych lub wykonywania podobnej działalności o przygotowawczym lub pomocniczym charakterze.

Z kolei w ust. 4 art. 5 Umowy Francja-Polska wskazano, że zakład powstaje, jeśli w państwie działa osoba, która posiada pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa i wykonuje to pełnomocnictwo, chyba, że działalność tej osoby ogranicza się jedynie do zakupu dla przedsiębiorstwa dóbr i towarów.


Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że działalność, jaką zamierza prowadzić Spółka na terenie Polski nie mieści się w zakresie pojęcia „zakład” zdefiniowanego w art. 5 Umowy Francja-Polska.


Spółka będzie, co prawda nabywać i sprzedawać znajdujące się w Polsce Towary, jednak wszystkie czynności i działania związane z tymi transakcjami (np. wyszukiwanie klientów, negocjowanie warunków współpracy, zawieranie umów) będą miały miejsce poza terytorium Polski.


Niemniej jednak, aby jednoznacznie określić, czy działalność opisana w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku będzie prowadzić do powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce należy przeanalizować wszystkie przesłanki determinujące powstanie takiego zakładu.


Aby doszło do powstania zakładu w Polsce, zagraniczny podmiot musi posiadać na terytorium Polski placówkę działalności gospodarczej, placówka ta musi mieć charakter stały oraz zagraniczny podmiot musi prowadzić za pośrednictwem tej placówki działalność.


Zgodnie z Komentarzem do Konwencji Modelowej OECD, określenie „placówka” obejmuje każde pomieszczenie, środki lub urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy są one wykorzystywane wyłącznie w tym celu.


W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka nie będzie posiadać na terytorium Polski biura, warsztatu, fabryki, magazynu czy innego miejsca za pośrednictwem którego mogłaby prowadzić działalność w Polsce. Spółka będzie właścicielem Towarów, które będą przechowywane w magazynach zlokalizowanych na terytorium Polski i należących do podmiotów trzecich. Spółka nie będzie ani właścicielem, ani najemcą tych magazynów, nie będzie też miała prawa do korzystania z nich na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego. Innymi słowy, Spółka nie będzie posiadać prawa do używania całości lub części powierzchni magazynowych, w których będą przechowywane jej Towary. Spółka będzie jedynie beneficjentem Usługi magazynowania, która będzie świadczona w odniesieniu do konkretnych Towarów będących własnością Spółki. W związku z tym, Spółka nie będzie posiadać na terytorium Polski placówki.


Jednak nawet gdyby stwierdzić, że magazyny, w których przechowywane będą Towary Spółki będą stanowić placówki Spółki w Polsce, to nie spełnią one dwóch kolejnych warunków dla powstania zakładu w Polsce (tj. warunku stałości oraz warunku prowadzenia działalności za ich pośrednictwem).


Spółka będzie korzystać z Usług magazynowania świadczonych przez różne podmioty i w różnych lokalizacjach. Spółka będzie również uprawniona do zmiany miejsca składowania należących do niej Towarów. W związku z powyższym, nie można korzystaniu przez Spółkę z jakiegokolwiek magazynu przypisywać waloru stałości.

Nadto, w zakresie Towarów zlokalizowanych w Polsce działalność Spółki będzie prowadzona poza Polską. Podstawową działalnością gospodarczą Spółki jest handel Towarami, który polega na wyszukiwaniu klientów oraz negocjowaniu i zawieraniu umów zakupu i sprzedaży. W opisanym zdarzeniu przyszłym wszystkie kluczowe czynności związane z prowadzeniem działalności handlowej w Polsce (tj. wyszukiwanie potencjalnych klientów, kontakty z nimi, negocjowanie warunków współpracy oraz zawieranie kontraktów i umów) będą wykonywane poza Polską. Działalność Spółki na terenie Polski będzie więc ograniczona do składowania towarów, a właściwie do nabywania Usługi magazynowania i w mniejszym zakresie innych usług (np. usługi przetwarzania, usługi logistyki i transportu w przypadku zmiany miejsca przechowywania Towarów, itp.). W takich jednak sytuacjach Spółka będzie korzystać z usług świadczonych przez zewnętrzne podmioty (np. firmy transportowe i logistyczne, huty), które będą działały na zlecenie personelu Spółki pracującego poza Polską.


Pozostałe czynności związane z regularną działalnością Spółki będą wykonywane poza Polską. Poza Polską będą również podejmowane decyzje istotne z punktu widzenia prowadzonej przez Spółkę działalności.


Na podstawie powyższego należy stwierdzić zdaniem Wnioskodawcy, że warunek powstania zakładu tj. istnienie na terenie Polski stałej placówki za pośrednictwem której prowadzona byłaby działalność w Polsce nie zostanie spełniony.


Końcowo podkreślono, że Spółka nie będzie posiadać w Polsce personelu, czy innego przedstawiciela lub reprezentanta posiadającego uprawnienia do działania w imieniu Spółki. W szczególności, Spółka nie będzie posiadać na terenie Polski osoby/osób uprawnionych do negocjowania warunków współpracy, czy zawierania kontraktów handlowych w jej imieniu. W szczególności, takich uprawnień nie będą posiadały podmioty świadczące Usługi magazynowania na rzecz Spółki. Co więcej, pracownicy podmiotów świadczących Usługi magazynowania na rzecz Spółki nie będą działać pod bezpośrednim nadzorem i/lub kontrolą Spółki.


Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle powyżej powołanych przepisów należy uznać, że działalność Spółki opisana w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku nie będzie spełniać przesłanek determinujących powstanie zakładu w świetle art. 5 Umowy Francja-Polska.


Stwierdzenie istnienia bądź nie zakładu na terytorium Polski jest kluczowe dla ustalenia miejsca opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez Spółkę z tytułu sprzedaży Towarów. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 Umowy Francja-Polska, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w drugim Umawiającym się Państwie jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Mając na uwadze, że Spółka nie będzie posiadać na terytorium Polski zakładu w rozumieniu Umowy Francja-Polska, dochody Spółki ze sprzedaży Towarów w Polsce nie będą na mocy powołanego art. 7 Umowy Francja-Polska podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce.

Podkreślono, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdop, który będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r., opodatkowaniu w Polsce podlegają dochody (przychody) z wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Polski, w tym poprzez położony na terytorium Polski zakład. Z brzmienia tej regulacji wynika, że nie jest ona ograniczona do dochodów generowanych przez położony na terytorium Polski zakład, lecz obejmuje dochody (przychody) z wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Polski. Zatem, każdy rodzaj dochodów (przychodów) osiąganych przez zagraniczny podmiot w związku z działalnością prowadzoną na terytorium Polski może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Jednak zdaniem Wnioskodawcy wprowadzenie regulacji art. 3 ust. 3 ustawy o pdop nie narusza ogólnych zasad stosowania prawa w Polsce. Należy bowiem wskazać, że pierwszeństwo w stosowaniu przed ustawami mają umowy międzynarodowe regulujące zasady opodatkowania dochodów osiąganych w danym kraju przez rezydentów innego kraju. Powyższa reguła wynika wprost z brzmienia art, 91 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

W związku z tym, nie może budzić wątpliwości, że w przypadku ustalenia zasad opodatkowania dochodów osiąganych na terytorium Polski przez Wnioskodawcę będącego rezydentem Francji, konieczne jest odwołanie się do zapisów Umowy Francja-Polska. Co więcej, zapisy Umowy Francja-Polska będą miały pierwszeństwo w stosowaniu w przypadku wystąpienia kolizji między prawem krajowym i regulacjami zawartymi w Umowie Francja-Polska.

Zgodnie z przywołanym powyżej art. 7 ust. 1 Umowy Francja-Polska, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w drugim Umawiającym się Państwie jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zatem w myśl Umowy Francja-Polska, zyski z działalności prowadzonej na terenie Polski przez francuski podmiot mogą być opodatkowane w Polsce wyłącznie w sytuacji, gdy ten francuski podmiot posiada na terytorium Polski zakład. W przeciwnym razie, zyski przedsiębiorstwa będącego rezydentem podatkowym Francji mogą być opodatkowane wyłącznie we Francji.

Biorąc pod uwagę fakt, że jak wykazano powyżej, Spółka nie będzie posiadać na terytorium Polski zakładu w rozumieniu Umowy Francja-Polska, dochody osiągane przez Spółkę z tytułu sprzedaży Towarów w Polsce nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

W tym miejscu Spółka zwróciła uwagę, że przedmiotem niniejszego zapytania dotyczącego ewentualnego istnienia zakładu Wnioskodawcy w Polsce są przepisy ustawy o pdop obowiązujące w dniu złożenia niniejszego wniosku o indywidualną interpretację, jak również przepisy, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Wskazać zatem należy, że przedmiotem interpretacji indywidualnej mogą być nie tylko obowiązujące przepisy, ale także przepisy podatkowe, które w momencie składania wniosku o interpretację zostały uchwalone i opublikowane w dzienniku ustaw, jednakże ze względu na vacatio legis jeszcze nie obowiązują. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził między innymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt I SA/Bk 157/14), a także Minister Finansów w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej przykładowo przez Dyrektora izby Skarbowej w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2014 r. (znak IPTPP4/443-12/14-2/MK), czy przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 marca 2014 r. (znak ILPP2/443-1189/13-2/JK).

Regulacje ustawy o pdop dotyczące zasad opodatkowania dochodów osiąganych przez zagraniczne podmioty na terytorium Polski, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. zostały opublikowane w dzienniku ustaw przed dniem złożenia niniejszego wniosku (Dz.U. z 27 września 2016 r., poz. 1550). Spółka jest zatem uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o indywidualną interpretację dotyczącą przepisów, które będą obowiązywać w przyszłości (tu: od 1 stycznia 2017 r.), a których ostateczne brzmienie jest już znane.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powstania zakładu Wnioskodawcy w Polsce oraz opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce sprzedaży Towarów – jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Jednocześnie podkreślenia wymaga, że w związku z faktem, iż Wnioskodawca – E. SAS – do końca 2016 r. nie prowadził na terytorium Polski żadnej działalności, to w stosunku do działalności podjętej przez Wnioskodawcę w Polsce od 2017 r. będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.

Należy jednocześnie dodać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy Ordynacja podatkowa. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe/stan faktyczny będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.


Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a cytowanej ustawy.


Jednocześnie należy poinformować, iż w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 października 2016 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2016, poz. 1888 - został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.


Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych także należy stwierdzić, że zostały także wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każdą sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji