Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
0461-ITPB3.4510.703.2016.2.JS
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2016 r. (data wpływu 29 grudnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lutego 2017 r. (data wpływu 14 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 29 grudnia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 lutego 2017 r. (data wpływu 14 lutego 2017 r.).


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca, Spółka z o.o. (obecnie w likwidacji) została założona Spółdzielnię Pracy Twórczej, która to Spółdzielnia na pokrycie kapitału zakładowego wniosła do spółki nieruchomości. Pierwotnie kapitał zakładowy Spółki wynosił 200.000 zł i był podzielony na 1000 udziałów o wartości 200 zł każdy. Następnie, w 1999 r. kapitał zakładowy spółki został powiększony o 250.000 zł poprzez utworzenie nowych 1250 udziałów o wartości 200 zł każdy. Spółdzielnia objęła przedmiotowe udziały w zamian za aport w postaci nieruchomości. W następnych latach Spółdzielnia sprzedawała za pieniądze udziały w Spółce z o.o. osobom fizycznym: pierwotnie po cenie nominalnej udziału tj. 200 zł, a później za kwotę 250 zł za jeden udział.

Dziś Spółdzielnia posiada w Spółce Sp. z o.o. 4,54% udziałów, a właścicielami pozostałych 95,46% udziałów są osoby fizyczne (16 osób fizycznych).

W związku ze śmiercią dwóch znaczniejszych wspólników i objęciem ich udziałów przez ich spadkobierców (najbliższa rodzina), wspólnicy kilka lat temu większością głosów zdecydowali o sprzedaży w 2014 roku majątku Spółki z o.o. (nieruchomości) i wypłaceniu im dywidend w wysokości odpowiadającej wielkości posiadanych udziałów w Spółce. Wszystkie nieruchomości Spółki zostały sprzedane w 2014 r. i w marcu 2015 roku - na mocy uchwały zgromadzenia wspólników- wspólnicy otrzymali dywidendę, pozostawiając część funduszy na koszty likwidacji Spółki.

Uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w dniu 1 kwietnia 2015 r. wspólnicy zdecydowali o zakończeniu działalności spółki i postawieniu jej z tym dniem w stan likwidacji. Kapitał zakładowy (udziałowy) spółki przed dniem postawienia jej w stan likwidacji (na dzień 31 marca 2015 r.) wynosił 450.000 zł, natomiast kapitał zapasowy 2.860,28 zł oraz strata za okres 1 styczeń – 31 marzec 2015 r. w wysokości 45.045,41 zł. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu bilansu otwarcia likwidacji na dzień 1 kwietnia 2015 r. połączone w jeden kapitały spółki wynosiły 407.814,87 zł. Z tego kapitału pokrywane były i są koszty likwidacji spółki.

Likwidacja spółki przebiega zgodnie z prawnymi procedurami i zbliża się do końca. Spółka nie posiada aktywów rzeczowych - posiada aktywa obrotowe (środki pieniężne).


W chwili obecnej wspólnikami Spółki są:


  • osoby fizyczne, które nabyły udziały w Spółce w zamian za środki pieniężne,
  • osoby fizyczne, które stały się właścicielami udziałów w drodze spadkobrania,
  • osoby fizyczne, które stały się właścicielami udziałów w drodze darowizny (dzieci byłych udziałowców),
  • jednym ze wspólników jest osoba prawna – XYZ Spółdzielnia Pracy Twórczej w likwidacji.


Po zamknięciu likwidacji Spółki pozostałe (po pokryciu wszystkich kosztów likwidacji) pieniądze zostaną przekazane - jako majątek polikwidacyjny - wspólnikom, czyli 16 osobom fizycznym i 1 osobie prawnej. Łączna kwota do podziału i wypłaty pomiędzy wspólników będzie prawdopodobnie wynosiła ok. 380.000 zł - 400.000 zł, czyli będzie kwotą mniejszą niż wartość nominalna udziałów w Spółce, jakie przed laty zakupili wspólnicy od Spółdzielni. Każdemu ze wspólników wypłacona będzie ilość środków pieniężnych, odpowiadająca proporcjonalnie liczbie posiadanych przez niego udziałów.

Ponieważ majątek polikwidacyjny do wypłaty wspólnikom jest mniejszy niż kapitał zakładowy Spółki, więc każdy ze wspólników otrzyma z likwidowanej Spółki mniej pieniędzy, niż wydał na nabycie udziałów w tej spółce, a w przypadku wspólników obdarowanych udziałami i wspólników, którzy otrzymali udziały w spadku - otrzymają z likwidowanej Spółki mniej pieniędzy niż wartość nominalna udziałów, jakich stali się właścicielami.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


  1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wobec osób fizycznych, które nabyły udziały w zamian za środki pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż wartość nominalna nabytych udziałów, nie powstanie obowiązek podatkowy oraz Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% od wartości przekazanego majątku polikwidacyjnego na ich rzecz, z uwagi na to, że rzeczywisty koszt nabycia udziałów przez wspólników jest wyższy niż wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki?
  2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wobec osób fizycznych, które nabyły udziały w drodze spadkobrania, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% od wartości przekazanego majątku polikwidacyjnego, z uwagi na to, że wspólnicy nabyli te udziały od spadkodawcy, który poniósł koszty nabycia udziałów w większej wysokości niż wartość majątku otrzymanego w związku z odziedziczonymi udziałami, w oparciu o ogólną zasadę dziedziczenia ogółu praw i obowiązków przez spadkobiercę?
  3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, wobec osób fizycznych, które nabyły udziały likwidowanej Spółki w drodze darowizny, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19% od wartości przekazanego majątku, z uwagi na to, że wspólnicy nabyli te udziały od darczyńcy pod tytułem darmym, bez poniesienia kosztów nabycia tychże udziałów?
  4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku przekazania majątku polikwidacyjnego osobie prawnej, będącej wspólnikiem Wnioskodawcy, o wartości mniejszej niż rzeczywisty poniesiony koszt nabycia przez tę osobę prawną udziałów w likwidowanej Spółce, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19%?


Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie czwarte, a w pozostałym zakresie sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.


W odniesieniu do pytania czwartego Wnioskodawca wskazał, że w przypadku przekazania majątku polikwidacyjnego osobie prawnej, będącej wspólnikiem likwidowanej Spółki, o wartości mniejszej niż rzeczywisty poniesiony koszt nabycia przez tę osobę prawną udziałów w likwidowanej Spółce, nie powstanie - na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT - po stronie Wnioskodawcy obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19%.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do rozpatrywanego pytania jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

W myśl art. 272 ww. ustawy rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników. (art. 282 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Co do zasady podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek spółki dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów. (art. 286 § 2 ww. ustawy). Z przytoczonego przepisu wynika, że kwota jaka pozostała do podziału jest dzielona przez liczbę udziałów i określona jej część przypada na udział.

Jeżeli wspólnik jest osobą prawną to dochód z podziału majątku likwidowanej spółki należy zaliczyć do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Dochody (przychody) otrzymane w związku z likwidacją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej.

Wskazać należy, że dodany z dniem 1 stycznia 2015 r. pkt 22 do art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych miał charakter doprecyzowujący. Zgodnie z pkt 22 nie stanowi przychodu podatkowego wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej. Dotychczas zasadę tę wywodzono na zasadzie analogii z art. 12 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy, zgodnie z którym nie stanowiły przychodu podatkowego zwrócone udziały w spółce.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników podjęto decyzję o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka nie posiada aktywów rzeczowych, a jedynie aktywa obrotowe (środki pieniężne). Wspólnikami Spółki są osoby fizyczne, a jednym ze wspólników jest osoba prawna. Po zamknięciu likwidacji Spółki pozostałe pieniądze zostaną przekazane wspólnikom, jako majątek polikwidacyjny. Wnioskodawca wskazuje, że majątek polikwidacyjny, który zostanie wypłacony wspólnikom Spółki z o.o. jest mniejszy niż kapitał zakładowy Spółki, czyli każdy ze wspólników otrzyma z likwidowanej Spółki mniej pieniędzy, niż wydał na nabycie w niej udziałów.

Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na grunt zaprezentowanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania czwartego, zgodnie z którym w przypadku przekazania majątku polikwidacyjnego osobie prawnej (wspólnika Wnioskodawcy), o wartości mniejszej niż rzeczywisty poniesiony koszt nabycia przez tę osobę prawną udziałów w likwidowanej Spółce, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji, wskazać należy, że dotyczą one tylko konkretnych, indywidualnych sprawy podatnika, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych i sądów, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią źródeł prawa i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41652 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj