Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
2461-IBPP2.4512.906.2016.2.RSz
z 28 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 listopada 2016 r. (data wpływu 18 listopada 2016 r.), uzupełnionym pismem z 3 lutego 2017 r. (data wpływu 8 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe - w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług stołówki szkolnej świadczonych dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, po centralizacji rozliczeń od 1 stycznia 2017 r.,
 • nieprawidłowe - w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po centralizacji rozliczeń od 1 stycznia 2017 r.,
 • nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej (nie będącej jednostką budżetową) prowadzonej przez Stowarzyszenie.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług stołówki szkolnej dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 lutego 2017 r. (data wpływu 8 lutego 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 24 stycznia 2017 r. znak: 2416-4512.906.2016.1.RSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zespół Szkół prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla uczniów innych szkół. Posiłki są przygotowywane dla uczniów za odpłatnością oraz dla uczniów objętych programem dożywiania na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Zarówno szkoły jak i MOPS są jednostkami budżetowymi Gminy i jednym podatnikiem Vat.

Od września 2016 r. jedna ze szkół została przekazana do prowadzenia przez Stowarzyszenie, które nie jest jednostką budżetową Gminy. Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie będzie jednak szkołą publiczną, dla której zmieni się organ prowadzący. Szkoła w związku z tym, iż nie posiada w swojej placówce stołówki szkolnej będzie korzystała z usług stołówki prowadzonej przez Zespół Szkół w S. wraz z transportem posiłków do szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie. Odpłatność za w/w usługi będzie dokonywana na podstawie noty księgowej dla innych szkół i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz faktury dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie w drodze przelewu bankowego.

Natomiast, w ww. piśmie z 3 lutego 2017 r. Wnioskodawca uzupełnił wniosek, w następujący sposób:

Ad. 1) Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT.

Ad. 2) Gmina dokonała centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT ze swoimi jednostkami budżetowymi od 01.09.2016r.

Ad. 3) Usługi wyżywienia świadczone będą:

 • dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, będącej jednostką budżetową Gminy,
 • dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będącymi jednostkami budżetowymi gminy,
 • dla uczniów szkoły publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie, szkoła nie jest jednostka budżetową Gminy,
 • dla uczniów w/w szkół, których obiady są finansowane z MOPS.

Ad. 4) Wszystkie szkoły wymienione we wniosku działają na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Ad. 5) Dla usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych na rzecz uczniów z innych szkół będących jednostkami budżetowymi Gminy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będzie miał zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a), natomiast dla usług stołówki szkolnej i transportu posiłków dla uczniów szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie (PKWiU ex 56).

Ad. 6) Stołówka szkolna prowadzona jest w szkole, w oparciu o przepisy art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Ad. 7) Stołówka prowadzona jest przez szkołę.

Ad. 8) Tak. Usługi wyżywienia świadczone są na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty - art. 67a ustawy o pomocy społecznej - art. 17 ust. 1 pkt 14, oraz w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Ad. 9) Opłaty za wyżywienie pobierane są na podstawie art. 67a ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty. Wysokość pobieranych opłat ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

Ad. 10) Odpłatność za wyżywienie wszystkich uczniów wyliczona jest jako pokrycie faktycznych kosztów wytworzenie posiłku, tzw. wkład do kotła.

Ad. 11) Nie. (odpowiedź na pytanie - Czy głównym celem świadczenia usług będących przedmiotem pytania jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę, poprzez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia?).

Ad. 12) Dyrektorzy szkół do których dowożone będą posiłki, będą zawierać porozumienie z dyrektorem szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna - dotyczy uczniów ze szkół prowadzonych przez gminę N.. Takie samo porozumienie dyrektor szkoły, w której funkcjonuje stołówka będzie zawierał z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dotyczy dzieci, którym obiady finansuje MOPS. Wyżej wymienione porozumienia obejmie zarówno usługę przygotowania posiłków jak i jego transport. Natomiast usługa wyżywienia dla uczniów ze szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie wykonywana będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem tej szkoły a dyrektorem szkoły, w której działa stołówka i obejmuje również usługę transportu.

Ad. 13) Tak. Usługi wyżywienia i dostarczenia posiłków do szkół, w których nie ma stołówek świadczone będą przez szkołę, w której funkcjonuje stołówka i która posiada samochód dostosowany do przewożenia posiłków.

Ad. 14) Tak. Koszty transportu są czynnością pomocniczą wykonywaną ze świadczeniem głównym.

Ad. 15) Usługę transportu posiłków świadczyć będzie szkoła, w której funkcjonuje stołówka szkolna.

Ad. 16) Szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie nie jest ani zakładem budżetowym ani jednostką budżetową. Jest natomiast szkołą publiczną przekazaną do prowadzenia Stowarzyszeniu na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2016 poz. 1943, 1985, 2169) oraz na podstawie uchwały … Rady Miejskiej w N.

Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że Gmina nie oczekuje interpretacji indywidualnej odnośnie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla usług stołówki szkolnej świadczonych na rzecz nauczycieli ze szkoły prowadzającej stołówkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług stołówki szkolnej i transport posiłków świadczonych na rzecz innych szkół będących jednostkami budżetowymi Gminy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Gmina N. jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem Vat. W związku z uchwałą siedmiu sędziów NSA z 26 października 2015 r. (I FPS 4/15) opartą na wyroku TSUE z 29 września 2015 r. wydanym w sprawie C-276/14 Gmina N. stała się od 1 września jednym scentralizowanym podatnikiem Vat. Oznacza to, że jednostki budżetowe nie są odrębnymi podatnikami Vat, gdyż nie spełniają warunku samodzielności gospodarczej określonego zarówno w art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT, jak i art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z powyższym świadczone przez szkołę usługi stołówkowe na rzecz innych szkół będących jednostkami budżetowymi prowadzonymi przez tę samą gminę jak również usługi świadczone przez szkołę na rzecz MOPS będącego również jednostką budżetową tej samej gminy będą usługami niepodlegającymi Vat. Natomiast usługi stołówki szkolnej prowadzone na rzecz uczniów i nauczycieli ze szkoły prowadzącej stołówkę będą zwolnione od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) w brzmieniu: ,,Usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty”. Jeśli chodzi zaś o usługi stołówki szkolnej świadczone na rzecz Stowarzyszenia będą one podlegały opodatkowaniu stawką 8% Vat jako usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56 ). Stawka ta wynika z załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719 ). Dostawa posiłków do placówek będących jednostkami budżetowymi Gminy powinna być traktowana jako świadczenie pomocnicze i dzielić los prawny świadczenia głównego czyli czynnością niepodlegającą VAT. Z kolei transport posiłków do szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie będzie traktowany jako usługa dodatkowa opodatkowana na zasadach ogólnych stawką 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:

 • prawidłowe - w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług stołówki szkolnej świadczonych dla uczniów szkoły, w której funkcjonuje stołówka szkolna, po centralizacji rozliczeń od 1 stycznia 2017 r.,
 • nieprawidłowe - w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT usług stołówki szkolnej i transportu posiłków świadczonych dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, po centralizacji rozliczeń od 1 stycznia 2017 r.,
 • nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i transportu posiłków świadczonych dla uczniów szkoły publicznej (nie będącej jednostką budżetową) prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Rozpatrując kwestie poruszone we wniosku w pierwszej kolejności należy wskazać, że 29 września 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-276/14 Gmina przeciwko Ministrowi Finansów, zgodnie z którym „artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie”. Zdaniem TSUE, jednostki te nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z działalnością gospodarczą powierzoną im w imieniu i na rachunek gminy oraz nie odpowiadają za szkody spowodowane tą działalnością (odpowiedzialność tą ponosi wyłącznie gmina), ponieważ nie dysponują własnym majątkiem, nie osiągają własnych dochodów i nie ponoszą kosztów dotyczących takiej działalności. Uzyskane dochody są bowiem wpłacane do budżetu Gminy, a wydatki są pokrywane bezpośrednio z tego budżetu.

W konsekwencji tego wyroku należy uznać, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług, a więc wszelkie czynności przez nie dokonywane na rzecz osób trzecich powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach jednostki samorządu terytorialnego (pomiędzy jej jednostkami budżetowymi) mają charakter wewnętrzny.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę wyrok TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14, należy stwierdzić, że dla celów rozliczeń VAT jednostka samorządu terytorialnego i utworzone przez nią jednostki organizacyjne powinny być traktowane jako jeden podatnik VAT czynny i w konsekwencji jednostka samorządu terytorialnego winna dokonywać jednego rozliczenia deklaracyjnego na gruncie VAT.

W tym miejscu wskazać należy na art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich EuropejskiegoPorozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U., poz. 1454), zwanej dalej ustawą z dnia 5 września 2016 r., zgodnie z którym, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

Stosownie zaś do art. 4 ww. ustawy z dnia 5 września 2016 r., jednostka samorządu terytorialnego, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą o VAT” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 wskazanej ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.


Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f :

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy wynosi 8%.

Należy zauważyć, że w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 1719, ze zm.) zwanym dalej rozporządzeniem, w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy – zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Według regulacji art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że gmina – zgodnie z art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.), posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, o czym stanowi art. 6 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej.

W myśl art. 9 ust. 1 wskazanej ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie zakładu lub jednostki budżetowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 powołanej ustawy o samorządzie gminnym, gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa (art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W tym miejscu podkreślić należy, że przepisy art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy odnoszące się do zastosowania zwolnienia od podatku, odsyłają bezpośrednio do przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.).

W myśl art. 1 pkt 1 ww. ustawy o systemie oświaty, system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

W tym miejscu wskazać należy, iż w świetle z art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Przepis art. 2 ust. 2 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że system oświaty obejmuje szkoły:

 1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
 4. artystyczne.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, szkołą publiczną jest szkoła, która:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 1a;
 4. realizuje:
  1. programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w zawodach,
  2. ramowy plan nauczania;
 5. realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b.

Zgodnie z art. 67a ust. 1 - 4 ww. ustawy o systemie oświaty, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły publiczne stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej.

Ponieważ szkoła nie prowadzi działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkole zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie może ona przerzucać na korzystających z usług stołówki.

Jak wynika z powyższego funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez placówkę oświatową dla uczniów tej jednostki, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że usługi stołówki szkolnej świadczone dla uczniów ze szkoły prowadzącej stołówkę będą zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT, jest prawidłowe.

Natomiast usługi stołówki wraz z transportem posiłków, świadczone przez Wnioskodawcę w ramach stołówki prowadzonej przez Zespół Szkół dla uczniów z innych szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę i będących jednostkami budżetowymi Gminy, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegające na ich żywieniu. Mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano wcześniej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.

Zatem, skoro stołówka szkolna działa na podstawie przepisów ww. ustawy o systemie oświaty, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi stołówki wraz z transportem posiłków dla uczniów z innych szkół, prowadzonych przez Wnioskodawcę, jak również finansowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, które są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie bez znaczenia jest okoliczność, że odpłatność za obiady uczniów uiszcza MOPS, bowiem ustawa o podatku od towarów i usług nie uzależnia zastosowania zwolnienia od podatku przewidzianego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 od źródła finansowania odpłatności uiszczanej za korzystanie z usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów przez placówki oświatowe.

Stąd – jak wskazano powyżej – usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki placówek oświatowych na rzecz uczniów tych placówek spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT bez względu na to jaki podmiot finansuje te posiłki.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest nieprawidłowe.

W odniesieniu do usług wyżywienia wraz z transportem posiłków dla uczniów szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie – będącej szkołą publiczną – która jest objęta systemem oświaty, należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, polegające na ich żywieniu. Przedmiotowe usługi wyżywienia wraz z dostawą tych posiłków mają bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która to działalność stanowi świadczenie główne, przy czym ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Wnioskodawcę. W konsekwencji usługi te będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 24 lit. a ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności kwestii udokumentowania odpłatności za przedmiotowe usługi oraz zwolnienia z podatku VAT dla usług stołówki szkolnej świadczonych na rzecz nauczycieli ze szkoły prowadzającej stołówkę, gdyż powyższe nie było przedmiotem wniosku.

Zaznaczenia wymaga, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41640 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj