Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
0461-ITPB4.4511.865.2016.1.KK
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 grudnia 2016 r. (data wpływu 15 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokali mieszkalnych - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 15 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokali mieszkalnych.


We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.


Dnia 15 czerwca 1996 r. Wnioskodawca otrzymał przydział lokalu mieszkalnego na warunkach własnościowego prawa do lokalu w budynku wielorodzinnym. Mieszkanie składa się z połączenia dwóch lokali m-3 o łącznej powierzchni użytkowej 98,2 m2 położonych na pierwszej i drugiej kondygnacji ww. budynku.

Następnie lokal został rozdzielony na dwa samodzielne mieszkania o powierzchni 49,10 m2 każde. Spółdzielnia mieszkaniowa wydała 24 marca 2016 r. osobne przydziały na te lokale mieszkaniowe celem przedłożenia ich w biurze notarialnym.

Dwa lokale zostały sprzedane dnia 20 kwietnia 2016 r. Transakcja została potwierdzona sporządzonymi aktami notarialnymi, w których widnieje zapis, że prawo do lokali Wnioskodawca nabył na podstawie przydziału otrzymanego dnia 24 marca 2016 r.

Nabycie lokalu w roku 1996 było w celach prywatnych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy w związku ze sprzedażą dwóch lokali mieszkaniowych wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?


W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym nie zaistniał obowiązek zapłaty podatku dochodowego.


W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:


  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.


Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że przychód ze sprzedaży wymienionych praw majątkowych i nieruchomości po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Z przedstawionego zaistniałego zdarzenia wynika, że spółdzielcze prawo do lokalu Wnioskodawca nabył w dniu 15 czerwca 1996 r. Rozdzielenie lokalu na dwa w roku 2016 nie skutkuje nabyciem żadnych nowych nieruchomości lub praw majątkowych, czego Wnioskodawca jest właścicielem od 1996 r. W przedstawionej sytuacji dla opodatkowania podatkiem dochodowym istotne znaczenie ma fakt nabycia nieruchomości lub praw majątkowych. Wnioskodawca od 1996 r. był prawnym właścicielem lokalu, a rozdzielenie lokalu na dwa nie wpłynęło na formę prawną władania przez Niego przedmiotową nieruchomością. Pięcioletni termin wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Na powyższe nie ma wpływu podział nieruchomości w wyniku czego nastąpiła zmiana ich powierzchni.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy przychód uzyskany ze sprzedaży dwóch lokali nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, gdyż nastąpił po upływie 5 lat licząc od końca 1996 r. w którym nastąpiło nabycie lokalu. Zatem Wnioskodawca nie jest zobligowany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu zbycia tej nieruchomości.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:


  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.


Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, nie w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu i w efekcie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. W związku z tym, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat, odpłatne zbycie tej nieruchomości lub prawa nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Wobec powyższego uregulowania, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment ich nabycia, aby ustalić czy powstało źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 15 czerwca 1996 r. Wnioskodawca otrzymał przydział lokalu mieszkalnego na warunkach własnościowego prawa do lokalu w budynku wielorodzinnym. Następnie lokal został rozdzielony na dwa samodzielne mieszkania. Dwa lokale zostały sprzedane w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Wyjaśnić zatem należy, że dla ustalenia skutków podatkowych sprzedaży opisanych we wniosku dwóch lokali mieszkalnych nieistotny jest fakt podziału lokalu mieszkalnego, w wyniku którego powstały dwa samodzielne lokale mieszkalne. Poprzez podział jednego lokalu mieszkalnego wyodrębnione zostały jedynie 2 mniejsze lokale mieszkalne, jednak w wyniku tego podziału Wnioskodawca nie nabył żadnych nowych praw ponad to, którego był już właścicielem od 15 czerwca 1996 r., a więc od kiedy otrzymał przydział lokalu mieszkalnego o pow. 98,2 m2. Tak więc w wyniku podziału przysługujące Wnioskodawcy od 15 czerwca 1996 r. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 98,2 m2 uległo swoistemu przekształceniu w przysługujące mu własnościowe prawa do dwóch lokali mieszkalnych. W wyniku dokonania ww. czynności nie mamy jednak do czynienia z żadnym nabyciem, gdyż chodzi o lokal mieszkalny, który Wnioskodawca nabył już wcześniej. Dlatego też wyodrębnienie dwóch lokali mieszkalnych z dotychczas posiadanego lokalu mieszkalnego nie stanowi nabycia prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie.

Podsumowując opisany we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że sprzedaż w 2016 r. lokali mieszkalnych nie stanowiła dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca był bowiem właścicielem sprzedanych własnościowych praw do lokali mieszkalnych (które powstały w wyniku podziału jednego lokalu mieszkalnego na dwa samodzielne lokale mieszkalne) od 15 czerwca 1996 r., tj. powyżej 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce jego nabycie. Stąd też sprzedaż w 2016 r. dwóch lokali mieszkalnych nie stanowiła dla Wnioskodawcy źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu i tym samym nie rodziła po jego stronie obowiązku zapłaty podatku dochodowego.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016, poz. 718 z późn. zm.).


Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41804 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj