Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB5/4510-541/15-2/AJ
z 20 sierpnia 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości odsetek wypłacanych na rzecz szwajcarskiego banku – jest prawidłowe,
 • metodologii określenia podstawy opodatkowania odsetek podatkiem u źródła – jest prawidłowe,
 • określenia stawki podatku u źródła pobieranego od wartości wypłaconych odsetek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 15 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości odsetek wypłacanych na rzecz szwajcarskiego banku oraz metodologii określenia podstawy opodatkowania tych odsetek podatkiem u źródła i stawki podatku.


We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:


Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zasadniczym przedmiotem tej działalności jest działalność szkoleniowa (prowadzenie szkoleń oraz warsztatów), działalność wydawnicza oraz projektowa. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i rozlicza się na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych {dalej: „Ustawa o pdof”) z zastosowaniem metody liniowej (19%). Innymi słowy, Wnioskodawca nie korzysta ze zryczałtowanych form opodatkowania przewidzianych w Ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jednocześnie, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (całość wykonywanej działalności podlega opodatkowaniu VAT i nie korzysta ze zwolnienia).

Wnioskodawca planuje nabycie nieruchomości (dalej: „Nieruchomość”). Na Nieruchomość składa się lokal mieszkalny o powierzchni 92,62 m2 (w dalszej części wniosku ta część Nieruchomości określana jest jako „Część Lokalowa”) wraz z przynależną do niego komórką lokatorską o powierzchni 42,49 m2 (w dalszej części wniosku ta część Nieruchomości określana jest jako: „Komórka Lokatorska”). Komórka Lokatorska stanowi tzw. „pomieszczenie przynależne” w rozumieniu art. 2 ust. 4 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Oznacza to, że Komórka Lokatorska nie stanowi odrębnej nieruchomości / odrębnego lokalu. Komórka Lokatorska została specjalnie przygotowana przez dewelopera dla potrzeb Wnioskodawcy (tak, jak wskazano powyżej, będzie ona miała powierzchnię 42,49 m2), w celu możliwości prowadzenia w niej działalności gospodarczej (będzie to salka, w której prowadzone będą szkolenia oraz warsztaty). Innymi słowy, pomimo posługiwania się pojęciem „Komórka Lokatorska”, jest to w rzeczywistości odrębne, pomieszczenie zlokalizowane w piwnicy budynku, które będzie zaaranżowane na salkę szkoleniową / warsztatową.

Należy wskazać, że w umowie sprzedaży Nieruchomości wskazana jest łączna cena za nabycie całej Nieruchomości (a więc zarówno Części Lokalowej, jak również Komórki Lokatorskiej). Jednocześnie jednak umowa zawiera wskazanie kalkulacji tej ceny i w tym zakresie na cenę tą oddzielnie składa się wyliczenie za nabycie 1 m2 Komórki Lokatorskiej oraz wyliczenie za nabycie 1 m2 Części Lokalowej. Dlatego też, chociaż zgodnie z zawartą umową z deweloperem, za Nieruchomość przewidziana jest jedna cena, to jednak umowa ta dokonuje „rozbicia” kalkulacji ceny w taki sposób, że wartość Części Lokalowej oraz Komórki Lokatorskiej została odrębnie wskazana.


Nieruchomość ma być częściowo wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz częściowo do celów mieszkaniowych Wnioskodawcy. W tym zakresie:

 • Cała powierzchnia Komórki Lokatorskiej ma być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ok 50% powierzchni Części Lokalowej ma być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (część ta będzie zaadaptowana na biuro). W tym zakresie część ta będzie - zgodnie z projektem Nieruchomości - wyraźnie wyodrębniona od części wykorzystywanej dla celów mieszkaniowych. Będą to osobne pomieszczenia wyodrębnione w ramach Części Lokalowej zaaranżowane wyłącznie do wykonywania działalności gospodarczej. W tym zakresie przewidziane będzie osobne wejście z klatki schodowej dla kontrahentów Wnioskodawcy, osobny domofon, osobna toaleta itp. Część wydzielona do prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie wykorzystywana dla potrzeb mieszkaniowych. Będzie jednak istniała możliwość przejścia pomiędzy częścią zagospodarowaną na prowadzenie działalności gospodarczej oraz częścią mieszkaniową poprzez współdzieloną część kuchenną (która będzie znajdowała się na styku tych dwóch części). Niemniej, te dwie części Części Lokalowej będą faktycznie od siebie odseparowane.
 • Pozostała część lokalu (ok. 50% powierzchni Części Lokalowej) będzie przeznaczona dla potrzeb wyłącznie mieszkaniowych.

Nieruchomość zostanie nabyta od dewelopera w tzw. stanie deweloperskim (w momencie nabycia Nieruchomości nie będzie jeszcze zainstalowane oświetlenie, armatura kuchenna / łazienkowa, podłogi itp.). Przed rozpoczęciem korzystania z Nieruchomości planowane jest więc poniesienie na nią nakładów na jej wykończenie tj. adaptację / aranżację do celów mieszkalnych / biurowych. Kwota nakładów zdecydowanie przekroczy 30% ceny, jaką Wnioskodawca zapłaci deweloperowi za nabycie Nieruchomości (zarówno jeżeli zestawi się wszystkie nakłady z wartością nabycia całej Nieruchomości, jak również jeżeli zestawi się nakłady poniesione na część przeznaczoną do prowadzenia działalności gospodarczej w wartością nabycia tej części Nieruchomości). Zgodnie z przygotowanym kosztorysem przez wykonawcę prac, istnieje możliwość - w zakresie większości kategorii prac - dokładnego przypisania kosztów na adaptację /aranżację które będą poniesione na część wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na część wykorzystywaną do celów mieszkalnych.

Część Nieruchomości przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej (tj. Komórka Lokatorska oraz wyodrębniona część Części Lokalowej przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej) ma być również odpłatnie udostępniana stowarzyszeniu, którego Wnioskodawca jest prezesem (jest to stowarzyszenie non-profit, którego celem statutowym jest działalność kulturalna, naukowa i edukacyjna na rzecz rewitalizacji Warszawy, Pragi oraz praskiej starówki). Przy czym, żadna część Nieruchomości nie będzie odrębnie wydzielona wyłącznie dla potrzeb stowarzyszenia, natomiast będzie ono mogło odpłatnie korzystać z całej części przeznaczonej przez Wnioskodawcę do prowadzenia jego działalności gospodarczej.


Wnioskodawca zamierza podjąć decyzję o amortyzowaniu nabytej Nieruchomości. Wnioskodawca nie zamierza dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z metodą uproszczoną przewidzianą w art. 22g ust. 10 Ustawy o pdof.


Nabycie Nieruchomości ma zostać sfinansowane kredytem udzielonym przez szwajcarski bank (dalej: „Bank”). Kredyt ma posłużyć zarówno sfinansowaniu nabycia Nieruchomości jak również opisanych powyżej prac adaptacyjnych / aranżacyjnych.


Nabycie Nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem VAT (8%). Tak, jak wskazano powyżej, Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Nabyta Nieruchomość (w części przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej, a więc w zakresie Komórki Lokatorskiej oraz Części Lokalowej przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej) będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (w Komórce Lokatorskiej będą prowadzone szkolenia oraz warsztaty, natomiast w Części Lokalowej będzie urządzone biuro Wnioskodawcy).


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy Wnioskodawca będzie miał obowiązek pobierania, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy o pdop, tzw. podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz Banku ?
 2. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca - czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym będzie miał on obowiązek pobierać podatek u źródła od całości odsetek wypłacanych na rzecz Banku, pomimo okoliczności, że zaciągnięty kredyt posłuży sfinansowaniu nabycia Nieruchomości, która częściowo będzie wykorzystywana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ?
 3. Czy w przypadku przekazania Wnioskodawcy przez Bank szwajcarskiego certyfikatu rezydencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła w wysokości 5% ?
 4. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tej części Nieruchomości, która będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej (tj. od Komórki Lokatorskiej oraz ok. 50% powierzchni Części Lokalowej) i zaliczania odpisów amortyzacyjnych od tej części Nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów ?
 5. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym na potrzeby kalkulacji wartości początkowej Nieruchomości podlegającej amortyzacji, należy uwzględnić okoliczność, że w umowie nabycia Nieruchomości cena nabycia Komórki Lokatorskiej oraz cena nabycia Części Lokalowej została skalkulowana odrębnie ?
 6. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wydatki poniesione na adaptację / aranżacje Komórki Lokatorskiej oraz Części Lokalowej przeznaczonej na prowadzenia działalności gospodarczej, powiększą wartość początkową Nieruchomości przyjętą dla potrzeb przyjętej amortyzacji ?
 7. Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do ustalenia indywidualnej stawki amortyzacji dla Nieruchomości na podstawie art. 22j ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 22j ust. 3 pkt 2 Ustawy o pdof ?
 8. Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie nabycia Nieruchomości - w części proporcjonalnie przypadającej na wartość kredytu przeznaczonej na nabycie Komórki Lokatorskiej, Części Lokalowej przeznaczonej do prowadzenia działalności .gospodarczej, oraz na nabycie nakładów na adaptację (jedynie) ww. części Nieruchomości będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej (pytanie to dotyczy odsetek naliczonych po oddaniu Nieruchomości do używania) ?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych – w odniesieniu do pytań oznaczonych nr 1 – 3. Wniosek w zakresie podatku od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją – w odniesieniu do pytań oznaczonych nr 4-8.

Zdaniem Wnioskodawcy:


Ad. 1 - 3


Wnioskodawca będzie miał obowiązek pobierania, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o pdop), tzw. podatku u źródła od odsetek wypłacanych na rzecz Banku.


Wnioskodawca będzie miał obowiązek pobierać podatek u źródła od całości odsetek wypłacanych na rzecz Banku, pomimo okoliczności, że zaciągnięty kredyt posłuży sfinansowaniu nabycia Nieruchomości, która częściowo będzie wykorzystywana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.


W przypadku przekazania Wnioskodawcy przez Bank szwajcarskiego certyfikatu rezydencji, Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobierania podatku u źródła w wysokości 5%.


Zgodnie z:

 • art. 3 ust. 2 Ustawy o pdop: „Podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
 • art. 21 ust. 1 Ustawy o pdop: „Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów: z odsetek, (...) - ustala się w wysokości 20% przychodów”;
 • art. 26 ust. 1 Ustawy o pdop: „Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji;”
 • art. 11 ust. 1 oraz ust. 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku: „(1). Odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. (2). Jednakże, takie odsetki mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek.”

Na podstawie wskazanych powyżej regulacji, odsetki uzyskiwane przez szwajcarski Bank z tytułu kredytu udzielonego Wnioskodawcy będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie, uwzględniając, z jednej strony okoliczność, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, oraz z drugiej strony, że zaciągany przez Wnioskodawcę kredyt posłuży sfinansowaniu nabycia Nieruchomości, która częściowo będzie wykorzystywana w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie miał, na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy o pdop, obowiązek pobrania tzw. podatku u źródła od odsetek wypłacanych do Banku.

Ustawa o pdop nie odnosi się wprost do kwestii, czy w przypadku, gdy kredyt lub pożyczka zaciągane są przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w celu sfinansowania nabycia składnika majątku, który częściowo będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, a częściowo dla celów prywatnych, to czy pobór tzw. „podatku u źródła” powinien być dokonany od całości odsetek, czy też jedynie od tej ich części, która proporcjonalnie przypada na część kredytu (pożyczki) która posłużyła sfinansowaniu składnika majątku wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponieważ jednak ustawa nie zawiera w tej kwestii rozróżnienia, a posługuje się jedynie ogólnym obowiązkiem do poboru podatku u źródła przez „osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą”, należy przyjąć, że w sytuacji, gdy zaciągany kredyt lub pożyczka choćby częściowo służy sfinansowaniu zakupów służących działalności gospodarczej, to podatek u źródła należy pobierać od całości odsetek, a więc również tej ich części która proporcjonalnie przypada na sfinansowanie składnika majątku wykorzystywanego do celów prywatnych. Za interpretacją taką przemawiają względy praktyczne - przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do konkluzji, że pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) pożyczek lub kredytów udzielonych przez zagraniczne instytucje finansowe musieliby każdorazowo informować te instytucje o zakresie w jakim zaciągane przez nich zobowiązanie będzie służyło celom prywatnym, a w jakim celom związanym z działalnością gospodarczą. Zmiana wykorzystania składnika majątku w trakcie spłaty kredytu (np. „przesunięcie” składnika majątku wykorzystywanego do celów prywatnych do działalności gospodarczej) skutkowałoby każdorazowym obowiązkiem informowania kredytodawcy oraz uzgadniania z nim, w jakiej części podatek od odsetek będzie pobierany przez pożyczkobiorcę (lub kredytobiorcę) działającego w charakterze płatnika, w jakim zakresie powinien być rozliczany samodzielnie przez pożyczkodawcę (kredytodawcę). Tego typu rozwiązanie mogłoby prowadzić do niespójności lub nadużyć podatkowych.

Stąd, w opinii Wnioskodawcy, należy przyjąć, że podatek u źródła będzie należało pobierać na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy o pdop od całości odsetek wypłacanych do szwajcarskiego Banku, bez względu na okoliczność, że kredyt posłuży sfinansowaniu nabycia składnika majątku który częściowo będzie wykorzystywany do celów prywatnych.

Jeżeli chodzi o wysokość pobieranych odsetek, to przy założeniu, że Wnioskodawca będzie dysponował ważnym certyfikatem rezydencji szwajcarskiego Banku, wysokość pobieranych odsetek będzie wynosiła - na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy o pdop w zw. z art. 11 ust. 2 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, 5%.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe (w zakresie pytań oznaczonych nr 1-3).


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji