Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB2/4514-172/15-2/AF
z 11 czerwca 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków podatkowych z tytułu sprzedaży rzeczy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 11 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie obowiązków podatkowych z tytułu sprzedaży rzeczy.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


1.,2.,3. Spółka zamierza rozpocząć działalność w zakresie obrotu złotem, srebrem oraz działalność kantorową.


W ramach umowy pożyczki pomiędzy spółką matką - podmiot zarejestrowany dla potrzeb podatku unijnego, a spółką córką - podmiot zarejestrowany dla potrzeb podatku unijnego, firma córka otrzyma fizycznie złoto inwestycyjne, srebro oraz waluty w formie papierowej bez obrotu na kontach bankowych do kantoru. Towar zostanie przemieszczony z kraju unijnego do Polski. Umowa pożyczki określa spłatę zobowiązań w formie zwrotu złota, srebra lub zwrotu walut lub w formie pieniężnej. Odsetki od pożyczki zostaną naliczone i zapłacone na koniec roku.


4. Spółka ponadto zamierza skupować złom srebrny i złoty od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Przy każdej transakcji zostanie sporządzona umowa kupna - sprzedaży złomu.

5. Spółka również zamierza sprzedawać srebrne i złote monety, w zestawach lub samodzielnie tj.

 1. złote monety kolekcjonerskie, spełniające warunki kwalifikujące je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT,
 2. złote monety kolekcjonerskie, niespełniające warunków kwalifikujących je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy o VAT,
 3. srebrne monety kolekcjonerskie,
 4. banknoty kolekcjonerskie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


 1. Czy przemieszczenie fizycznego złota inwestycyjnego od spółki matki spełnia warunki nabycia wewnątrzwspólnotowego i korzysta ze zwolnienia z VAT na gruncie podatku VAT art . 122 ust. 1, a w przypadku wysyłki do spółki matki spełnia warunki dostawy wewnątrzwspólnotowej i jest opodatkowane 0% zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT?
 2. Czy przemieszczenie walut w formie papierowej od spółki matki spełnia warunki nabycia wewnątrzwspólnotowego i korzysta ze zwolnienia z VAT na gruncie podatku VAT jako środek płatniczy art. 43 ust. 1 pkt 7), a w przypadku wysyłki do spółki matki spełnia warunki dostawy wewnątrzwspólnotowej i jest opodatkowane 0% zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o VAT?
 3. Czy moment naliczenia odsetek od pożyczki i zapłata odsetek od przekazanego złota i walut w formie papierowej tj. moment wykonania usługi, określa moment podatkowy jako import usług zgodnie z art. 28b ust. 1 i korzysta ze zwolnienia na gruncie podatku VAT dla złota inwestycyjnego art. 122 ust. 1 i dla walut w formie papierowej art. 43 ust. 1 pkt 7)?
 4. Czy przy transakcjach powyżej 1000,00 PLN spółka powinna odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych od każdej zawartej umowy w wysokości 2% zgodnie z art. 7 ustawy o PCC, czy może zbiorczo sporządzić deklarację PCC-3 na koniec miesiąca i odprowadzić podatek zbiorczo za cały miesiąc w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca?
 5. Czy przy sprzedaży srebrnych i złotych monet w zestawach lub samodzielnie tj.
  1. złote monety kolekcjonerskie, spełniające warunki kwalifikujące je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art . 121 ustawy o VAT,
  2. złote monety kolekcjonerskie, niespełniające warunków kwalifikujących je do złota inwestycyjnego w rozumieniu art . 121 ustawy o VAT,
  3. srebrne monety kolekcjonerskie,
  4. banknoty kolekcjonerskie?


Jakie stawki VAT należy zastosować dla pozycji a), b), c), d)? Czy można zestaw składający się z różnych pozycji wymienionych w pozycjach od a) do d) sprzedać stosując jedną stawkę VAT?


Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, że przy skupie złomu srebrnego i złota od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, w przypadku sporządzenia dla każdej transakcji odrębnej umowy kupna - sprzedaży złomu, przy transakcjach powyżej 1000,000 PLN spółka powinna odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych od każdej zawartej umowy w wysokości 2% zgodnie z art. 7 ustawy o PCC w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego, z tym, że w przypadku zawarcia wielu umów w trakcie miesiąca, powinna mieć możliwość złożenia jednej zbiorczej deklaracji PCC-3, w której wskaże odrębnie poszczególne umowy zawarte w trakcie jednego miesiąca i odprowadzi podatek PCC w jednej kwocie w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

 1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 2. umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 3. (uchylona),
 4. umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 5. umowy dożywocia,
 6. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 7. (uchylona),
 8. ustanowienie hipoteki,
 9. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 10. umowy depozytu nieprawidłowego,
 11. umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne ( art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).


Zgodnie z art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.


Na podstawie art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. W przypadku, gdy podstawa opodatkowania przekracza 1000 zł, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy umowie sprzedaży stanowi wartość rynkowa rzeczy.


Zgodnie z art . 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlegają m.in. umowy sprzedaży rzeczy. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, o czym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynosi 2%.


Na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, na podatnikach ciąży obowiązek, bez wezwania organu podatkowego, złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.


Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 1 lit a) ww. ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia wzory deklaracji, o których mowa m.in. w ust. 1 oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych, a w szczególności: w deklaracji, o której mowa w ust. 1 – datę i miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej, dane podatnika, zwięzłe określenie treści i przedmiotu czynności, miejsce jego położenia lub wykonywania praw majątkowych, podstawę opodatkowania, stawkę podatku, kwotę należnego podatku.


Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka zamierza skupować złom srebrny i złoty od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Przy każdej transakcji zostanie sporządzona umowa kupna - sprzedaży złomu.


Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży jako poszczególne jednostkowe czynności cywilnoprawne. Jeżeli w miesiącu zostanie zawartych kilka umów sprzedaży przekraczających 1.000,00 zł, każda z nich podlega odrębnie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym nie istnieje możliwość sumowania wartości poszczególnych odrębnych umów sprzedaży. Każda z nich podlega odrębnemu opodatkowaniu i z każdą z umów wiążą się obowiązki wynikające z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, łącznie z obowiązkiem złożenia stosownej deklaracji od konkretnej umowy.


W związku z powyższym w świetle ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest możliwe zbiorcze sporządzenie deklaracji PCC-3 na koniec miesiąca i odprowadzenie podatku zbiorczo za cały miesiąc w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj