Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP1/4512-428/15/ES
z 27 lipca 2015 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 4 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z 12 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży miodu i innych produktów pszczelarskich:

 • odnośnie stwierdzenia, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność pszczelarska polegająca na sprzedaży miodu oraz odkładów pszczelich, mleczka pszczelego, propolisu, kitu pszczelego, ziołomiodu, pyłku pszczelego z własnej pasieki oraz żywych zwierząt hodowlanych objętych PKWiU 01.49.19.0, będzie korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT – jest prawidłowe,
 • odnośnie stwierdzenia, że w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, na rzecz czynnego podatnika podatku VAT, nabywca tych produktów, zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT RR z 6% stawką zryczałtowanego zwrotu podatku VAT – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. do tyt. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży miodu i innych produktów pszczelarskich.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 12 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 26 czerwca 2015 r. znak: IBPP1/4512-428/15/ES.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi własną pasiekę (na działce swojej lub terenach użyczonych/wynajętych - nie posiada gospodarstwa rolnego) w rozmiarze nie przekraczającym 80 pszczelich rodzin. W roku 2015 Wnioskodawca zamierza rozpocząć sprzedaż miodu z własnych pasiek w sposób bezpośredni lub do dalszej odsprzedaży. Sprzedaż może objąć również tzw. odkłady pszczele jak i inne produkty pszczelarskie (np. mleczko pszczele, propolis, kit pszczeli, ziołomiód, pyłek pszczeli) z pasieki Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu Wnioskodawca podał, że nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nic prowadzi działalności gospodarczej więc nie korzysta ze zwolnień.

Wnioskodawca nie wykonuje jeszcze dostaw swoich produktów - więc nie jest jeszcze rolnikiem ryczałtowym - stanie się nim w momencie dokonania pierwszej dostawy produktów ze swojej pasieki.

Na pytanie tut. organu: „Jakie są symbole PKWiU właściwe dla poszczególnych produktów pochodzących z pasieki, które Wnioskodawca zamierza sprzedawać, określone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.)?”, Wnioskodawca odpowiedział:

 • 01.49.21.0 - Miód naturalny,
 • 01.49.26.0 - Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione,
 • 01.49.19.0 - Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Na pytanie tut. organu: „Czy towary będące przedmiotem sprzedaży wytworzone będą z produktów pochodzących z własnej działalności Wnioskodawcy przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie pszczelarskim Wnioskodawcy?”, Wnioskodawca odpowiedział: „Tak”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy działalność pszczelarska polegająca na sprzedaży miodu oraz innych produktów pszczelarskich z własnej pasieki będzie korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność pszczelarska polegająca na sprzedaży miodu oraz innych produktów pszczelarskich z własnej pasieki będzie korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - art. 2 pkt 19 ustawy o VAT.

Ponieważ Wnioskodawca nie prowadzi ksiąg rachunkowych może skorzystać ze wskazanego zwolnienia. Gdy Wnioskodawca dokona dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, na rzecz czynnego podatnika podatku VAT, nabywca tych produktów, zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT RR ze 6% stawką zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, który to będzie przysługiwał Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:

 • prawidłowe odnośnie stwierdzenia, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność pszczelarska polegająca na sprzedaży miodu oraz odkładów pszczelich, mleczka pszczelego, propolisu, kitu pszczelego, ziołomiodu, pyłku pszczelego z własnej pasieki oraz żywych zwierząt hodowlanych objętych PKWiU 01.49.19.0, będzie korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT,
 • nieprawidłowe odnośnie stwierdzenia, że w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, na rzecz czynnego podatnika podatku VAT, nabywca tych produktów, zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT RR z 6% stawką zryczałtowanego zwrotu podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r., jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r., w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)-(Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Należy zauważyć, że przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi więc warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług, dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z tego, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonana przez podatnika.

Zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie za podatnika uważa się osobę, która złoży zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1.

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ww. ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach.

Przez działalność rolniczą - zgodnie z zapisem art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Zatem rolnik, w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, posiada status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą).

Gospodarstwem rolnym – w myśl art. 2 pkt 16 ww. ustawy – jest gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy o VAT.

Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

Biorąc pod uwagę definicję działalności rolniczej, zawartą w art. 2 pkt 15 ustawy, uznać należy, że rolnicy, prowadzący taką działalność, z wyjątkiem tych, którzy dobrowolnie dokonali rejestracji w zakresie VAT jako podatnicy VAT czynni oraz takich, którzy na podstawie odrębnych przepisów są obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, z mocy ustawy są rolnikami ryczałtowymi w zakresie działalności rolniczej, tj. zarówno sprzedaży produktów rolnych pochodzących z tej działalności, jak również świadczenia usług rolniczych, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi dla podatników posiadających status rolnika ryczałtowego.

Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Natomiast przez usługi rolnicze, zgodnie z art. 2 pkt 21 ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

W ww. załączniku nr 2 do ustawy, wskazano w pozycji 17 – PKWiU ex 01.4 – Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

 1. wełny strzyżonej pranej oraz surowych skórek z włosiem, niegarbowanych ani niewykończonych (PKWiU ex 01.45.30.0; ex 01.49.31.0),
 2. sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej pozostałej (PKWiU ex 01.49.28.0),
 3. spermacetu (PKWiU ex 01.49.26.0),
 4. skór surowych świńskich poubojowych i zakonserwowanych, włącznie z poddaniem odwracalnemu procesowi garbowania, ale dalej nieprzetworzonych, dla przemysłu garbarskiego (PKWiU ex 01.49.31.0).

Zwolnienie rolnika ryczałtowego od podatku ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Od podatku zwolnieni są tylko rolnicy ryczałtowi i tylko w zakresie wyraźnie wskazanym w przepisie. Innego rodzaju działalność prowadzona przez rolnika ryczałtowego, nie uprawniająca go do zwolnienia przedmiotowego co do zasady podlegać będzie opodatkowaniu według stawek właściwych dla tych czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi własną pasiekę (na działce swojej lub terenach użyczonych/wynajętych - nie posiada gospodarstwa rolnego) w rozmiarze nie przekraczającym 80 pszczelich rodzin. W roku 2015 Wnioskodawca zamierza rozpocząć sprzedaż miodu i innych produktów (odkłady pszczele, mleczko pszczele, propolis, kit pszczeli, ziołomiód, pyłek pszczeli) pochodzących z własnej pasieki. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie wykonuje jeszcze dostaw swoich produktów, a rolnikiem ryczałtowym stanie się w momencie dokonania pierwszej dostawy produktów ze swojej pasieki.

Symbole PKWiU właściwe dla poszczególnych produktów pochodzących z pasieki, które Wnioskodawca zamierza sprzedawać to:

 • 01.49.21.0 - Miód naturalny,
 • 01.49.26.0 - Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione,
 • 01.49.19.0 - Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Towary będące przedmiotem sprzedaży wytworzone będą z produktów pochodzących z własnej działalności Wnioskodawcy przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie pszczelarskim Wnioskodawcy.

Jeżeli zatem mający być przedmiotem sprzedaży miód mieści się w klasyfikacji PKWiU 01.49.21.0, natomiast inne produkty takie jak odkłady pszczele, mleczko pszczele, propolis, kit pszczeli, ziołomiód i pyłek pszczeli mieszczą się w PKWiU 01.49.26.0, to jako towary wymienione w poz. 17 załącznika nr 2 do ustawy o VAT są produktami rolnymi w rozumieniu ustawy o VAT, a ich dostawa przez Wnioskodawcę jako rolnika ryczałtowego będzie zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Z katalogu tego wyłączony został natomiast spermacet PKWiU 01.49.26.0, przy czym z opisu sprawy nie wynika, aby Wnioskodawca zamierzał go sprzedawać, bowiem we wniosku wymieniono jedynie miód oraz odkłady pszczele, mleczko pszczele, propolis, kit pszczeli, ziołomiód i pyłek pszczeli.

Gdyby jednak również spermacet był przedmiotem sprzedaży to Wnioskodawca powinien mieć na uwadze, że nie stanowi on produktu rolnego w myśl art. 2 pkt 20 ustawy o VAT i nie jest objęty zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Z treści uzupełnienia wniosku wynika, że przedmiotem sprzedaży będą również objęte symbolem PKWiU 01.49.19.0 pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Towary te jako wymienione w załączniku nr 2 stanowią produkty rolne w rozumieniu ustawy o VAT i są objęte zwolnieniem, om którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, iż prowadzona przez Wnioskodawcę działalność pszczelarska polegająca na sprzedaży miodu oraz innych produktów pszczelarskich z własnej pasieki (tj. wymienionych we wniosku odkładów pszczelich, mleczka pszczelego, propolisu, kitu pszczelego, ziołomiodu, pyłku pszczelego) oraz żywych zwierząt hodowlanych objętych PKWiU 01.49.19.0 będzie korzystać ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, należało uznać za prawidłowe.

Z treści art. 115 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych.

Stosownie do art. 115 ust. 2 tej ustawy stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Wskazać należy, że na podstawie art. 146a pkt 3 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%.

Szczególne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT RR zostały uregulowane w przepisie art. 116 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Przepis art. 116 ust. 2 pkt 10 stanowi, że faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej m.in.: kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych.

Ciężarem mechanizmu „zryczałtowanego zwrotu podatku” dla rolników ryczałtowych, obciążono przede wszystkim podmioty nabywające produkty rolne lub usługi rolnicze od tych rolników. Nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego jest obowiązany doliczyć do ceny tych produktów kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, obecnie w wysokości 7% ceny netto produktów sprzedawanych przez rolnika ryczałtowego.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy, że w przypadku dokonania przez Wnioskodawcę dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, na rzecz czynnego podatnika podatku VAT, nabywca tych produktów, zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT RR z 6% stawką zryczałtowanego zwrotu podatku VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności przedstawionego we wniosku przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania przedmiotowych towarów według PKWiU. Tut. Organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności przedstawionego przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1, poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, który udziela informacji w zakresie stosowania wyżej powołanych standardów klasyfikacyjnych. Zatem, to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania dostarczanych towarów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj