Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
ITPP1/443-878/13/KM
z 22 listopada 2013 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2013 r. (data wpływu), uzupełnionym w dniu 28 października 2013 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatkowej (NIP) w zakresie braku obowiązku nadania numeru NIP dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 2 września 2013 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 28 października 2013 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatkowej (NIP) w zakresie obowiązku nadania numeru NIP dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Od 1 listopada 1998 r. prowadzi Pani niepubliczne przedszkole zgłoszone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Nie jest Pani zarejestrowana w G., gdyż zgodnie z art. 42 ust. 2a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814), wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej, obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Jest Pani natomiast zarejestrowana – wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych - na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. Nr 117, poz. 759) stosownie do art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) - w dniu 2 kwietnia 1999 r. pod nr 38 wpisu o treści:


 • nazwa szkoły – Przedszkole …;
 • typ szkoły – przedszkole;
 • miejsce prowadzenia szkoły – … ul.;
 • osoba zakładająca szkołę – B, … ul.;
 • data rozpoczęcia działalności – 1 listopada 1998 r.


Do dnia 12 kwietnia 2013 r. (data nadania nowego nr regon) posługiwała się Pani nr regon nadanym 13 października 2009 r. przez GUS. Do tego numeru przypisane są następujące informacje:


 • B, zam. … ul. otrzymała nr regon ;
 • działalność prowadzona jest pod nazwą - Przedszkole … B (adres: … ul. );
 • rodzaj przeważającej działalności: wg PKD 2007 - 8510Z wychowanie przedszkolne,

wg PKD 2004 – 8010A przedszkola;

 • liczba jednostek lokalnych: 1.


W związku z tym rozlicza się Pani jako osoba fizyczna na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 12 kwietnia 2013 r. otrzymała Pani nowy numer regon nadany na wniosek Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Do nowego nr regon przypisane są informacje:


 • zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej o nazwie – Przedszkole … (adres: … ul.) otrzymuje regon;
 • szczególna forma prawna: 82 przedszkola niepubliczne;
 • własność: 214 własność krajowych osób fizycznych;
 • rodzaj przeważającej działalności: PKD 2007 85107 wychowanie przedszkolne;
 • liczba jednostek lokalnych: 1.


Na podstawie nowego nr regon uzyskała Pani informacje, że jako osoba prawna winna uzyskać nowy nr NIP oraz składać zeznanie CIT-8.

W uzupełnieniu do wniosku wskazała Pani, że przedszkole, które prowadzi nie posiada własnego wyodrębnionego majątku. Pomieszczenia, w których prowadzi jednooddziałowe przedszkole (działalność edukacyjną) są własnością Pani i męża. Niepubliczne przedszkole nie posiada też wykształconej struktury organizacyjnej. Jako właściciel przedszkola pełni Pani w nim wszystkie funkcje. Jest dyrektorem, odpowiada za sprawy organizacyjne, finansowe i pedagogiczne. Zatrudnia Pani jednego nauczyciela na umowę o pracę, osobę wspomagającą i sprzątającą na umowę zlecenia. Podpisuje Pani umowy. Sama również pełni rolę nauczyciela i prowadzi zajęcia z dziećmi. Prowadzi Pani i podpisuje całą dokumentację związaną z prowadzoną działalnością edukacyjną. Przedszkole nie jest instytucją samodzielną i w związku z tym nie posiada (jako przedszkole) zdolności zaciągania zobowiązań. Zgodnie z zapisem w statucie niepublicznego przedszkola osobą prowadzącą przedszkole jest Pani. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kurator oświaty. Organem kontrolującym jest również Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Natomiast sprawy finansowe, organizacyjne, gospodarcze i kadrowo-płacowe prowadzi Pani jako właściciel i dyrektor przedszkola.


W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:


Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca - jako osoba fizyczna - prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu jednooddziałowego przedszkola, powinien być nadany dla przedszkola nowy numer NIP...


Pani zdaniem, nie powinien być nadawany dla przedszkola numer NIP, lecz należy posługiwać się dotychczasowym numerem NIP, tj. osoby fizycznej prowadzącej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przedszkole niepubliczne.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe


Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 ze zm.), zwana dalej ustawą o NIP, określa między innymi zasady ewidencji podatników, płatników, płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, zwanych „płatnikami składek ubezpieczeniowych”.

I tak, stosowanie do treści art. 2 ust. 1 ustawy o NIP, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy o NIP, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.


Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o NIP, identyfikatorem podatkowym jest:


 1. numer PESEL – w przypadku podmiotów będących osobami fizycznymi objętymi rejestrami PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług,
 2. NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.


W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Na mocy przepisu art. 8a ustawy o NIP, nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, zwanego dalej „CRP KEP”, po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego.

Z kolei, w myśl art. 8c ust. 2 pkt 1 ustawy o NIP, naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu.

A contrario, z powołanego przepisu wynika zatem, że podatnik nie może posiadać dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

Powołane przepisy wskazują, że nie jest prawnie dopuszczalne posiadanie przez podatnika dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

Wobec tego, numer NIP nadany może być wyłącznie podatnikowi w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przy czym podatnik może posiadać tylko jeden numer NIP.

Należy zaznaczyć, że powszechny obowiązek ewidencyjny jest zasadniczo niezależny od statusu organizacyjno-prawnego, jaki zachowuje konkretny podmiot, w szczególności od tego, czy (poza osobami fizycznymi) funkcjonuje on jako osoba prawna czy jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zachowywanie statusu niezależnego podatnika w systemie opodatkowania co najmniej w jednym z obowiązujących podatków.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jako osoba fizyczna prowadzi Pani pozarolniczą działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia jednooddziałowego przedszkola niepublicznego. Przedszkole to nie jest instytucją samodzielną, nie posiada własnego wyodrębnionego majątku, wykształconej struktury organizacyjnej, ani też zdolności zaciągania zobowiązań. Ponadto wszelkie sprawy finansowe, organizacyjne, gospodarcze i kadrowo-płacowe prowadzi Pani jako właściciel i dyrektor tego przedszkola, zatem założone przez Panią przedszkole nie pełni roli płatnika podatków czy płatnika składek ubezpieczeniowych.

W tym miejscu wskazać należy, że na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole.

Jak wynika z art. 5 ust. 1 tej ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek (art. 82 ust. 1 powołanej ustawy).

Jak wynika z powołanych przepisów, nie ma formalnych przeszkód, aby przedszkole utworzyła osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą.

Wobec powyższego, skoro w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna - na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych - prowadzi Pani niepubliczne przedszkole, którego jest organizatorem i założycielem, to w tym przypadku przedsiębiorcą nie jest przedszkole. Jako przedsiębiorca może się wobec tego zarejestrować organizator niepublicznego przedszkola, nie ma natomiast formalnej możliwości zarejestrowania jako przedsiębiorcy tego rodzaju placówki.

Wszelka zatem odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, ciąży na osobie zakładającej i prowadzącej przedszkole niepubliczne, które samo nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od osoby, która ją założyła.

Również fakt uzyskania odrębnego numeru REGON nie przesądza o tym, że dany podmiot staje się odrębnym od osoby założyciela podatnikiem.

Na podstawie art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Jak stanowi art. 7 § 2 Ordynacji podatkowej, ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1.

Zgodnie zaś z art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego, do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Analiza stanu faktycznego sprawy w kontekście wyżej powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że utworzone przez Panią niepubliczne przedszkole nie jest wyodrębnionym podmiotem charakteryzującym się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a stanowi jedynie jednostkę organizacyjną w strukturze działalności gospodarczej, którą prowadzi Pani jako osoba fizyczna.

Oznacza to tym samym, że utworzone przedszkole nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie występuje bowiem jako odrębny od Pani podatnik, płatnik podatków bądź płatnik składek ubezpieczeniowych. W konsekwencji utworzone przedszkole niepubliczne działające w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej nie jest zobligowane do posiadania odrębnego własnego numeru identyfikacji podatkowej, winno więc posługiwać się numerem NIP nadanym Pani jako osobie fizycznej.

Końcowo należy wskazać, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwestie związane z zasadami ewidencji i identyfikacji podatkowej (NIP), natomiast w zakresie opodatkowania działalności polegającej na prowadzeniu przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41100 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj