Interpretacja Urzędu Skarbowego w Lesznie
PD-Ib-415-15/07
z 14 czerwca 2007 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD-Ib-415-15/07
Data
2007.06.14Autor
Urząd Skarbowy w Lesznie


Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe


Słowa kluczowe
odszkodowania
Trybunał Konstytucyjny
ugoda sądowa
wyrok Trybunału Konstytycyjnego


Pytanie podatnika
Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę, wypłacone w wyniku ugody sądowej?
Tożsamy z
149628


Pismem z dnia 18.05.2007r. (data wpływu) uzupełnionym w dniu 01.06.2007r. (data wpływu) płatnik zwrócił się do Naczelnika tut. Urzędu o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że płatnik zgodnie z ugodą zawartą w dniu 12 grudnia 2006r. przed Sądem Rejonowym w Lesznie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wypłacił pracownicy odszkodowanie. Od kwoty odszkodowania płatnik potrącił podatek dochodowy w wysokości 19%, nie wywodząc z treści art.21 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia tegoż przychodu od opodatkowania.
Zasadność opodatkowania przedmiotowego świadczenia została podważona przez reprezentującą pracownika kancelarię adwokacką.W związku z powyższym płatnik zwraca się z zapytaniem czy słusznie pobrał podatek dochodowy od wypłaconego odszkodowania?

Zdaniem płatnika w przedmiotowe sprawie nie mają zastosowania przepisy art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalające na zwolnienie od opodatkowania odszkodowania zgodnie z zawartą ugodą. Podlega ono zatem opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym.

Ustosunkowując się do powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lesznie stwierdza, iż stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2007r. - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52,52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast zgodnie z art.10 ust.1 pkt 1 powołanej ustawy źródłami przychodów są: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza,emerytura lub renta.
Za przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, uważa się w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy, wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody,ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 3 lit.g) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn.zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem odszkodowań wynikających z zawartych umów i ugód.

Zgodnie z zawartą ugodą przed Sądem Rejonowym w Lesznie IV Wydziałem Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 12 grudnia 2006r. w sprawie uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub odszkodowanie, płatnik wypłacił w styczniu 2007r. odszkodowanie (rozwiązanie stosunku pracy).
Kwestie zasad i podstawy do wypłaty odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę reguluje Kodeks pracy.
Zatem przedmiotowe odszkodowanie należy zakwalifikować jako odszkodowanie wynikające wprost z przepisów odrębnych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 3 lit.g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednakże Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 29 listopada 2006r. sygnatura akt SK51/06 (opublikowanym w Dz.U. Nr 226 poz.1657) uznał, iż art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie, w jakim wyłącza zwolnienie podatkowe w stosunku do odszkodowań uzyskanych na podstawie ugody sądowej, jest niezgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3b cyt. ustawy, gdyż w tym przepisie zawarte jest zwolnienie od podatku dochodowego przewidziane dla innych odszkodowań (czyli innych niż te, których zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonanwczych wydanych na podstawie tychże), otrzymanych na podstawie wyroku lub ugody sądowej, do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Otrzymane (na podstawie ugody sądowej) odszkodowanie mieści się w uregulowaniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit.g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w świetle powyższego przepisu korzysta ze zwolnienia od opodatkowania.

Interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu jej sporządzenia. Interpretacja ta jest wiążąca do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznewgo przedstawionego przez wnioskodawcę.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji