PKD 77 - Wynajem i dzierżawa
Polska Klasyfikacja Działalności | stan prawny 24.02.2020

 

1 2

    Reset

77
Wynajem i dzierżawa
Dział ten obejmuje wynajem lub dzierżawę aktywów materialnych i innych niż finansowe niematerialnych, włączając szeroki asortyment dóbr materialnych, takich jak: pojazdy, komputery, towary konsumpcyjne, maszyny i urządzenia przemysłowe, za opłatą za czasowy wynajem lub dzierżawę.
Dział ten jest podzielony na:
- wynajem pojazdów samochodowych,
- wynajem sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz artykułów użytku osobistego i domowego,
- dzierżawę maszyn i urządzeń stosowanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej, włączając środki transportu,
- dzierżawę produktów objętych prawem własności intelektualnej i podobnych produktów.
Dział ten obejmuje tylko wynajem i dzierżawę (tzw. leasing operacyjny).
Dział ten nie obejmuje:
- leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 64.91.Z,
- wynajmu maszyn i urządzeń z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach według działalności na nich wykonywanej, np. w budownictwie (Sekcja F), transporcie (Sekcja H),
- wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji L.
77.1
Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5 t), bez kierowcy.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.32.Z.
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę:
- samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (> 3,5 t),
- pojazdów kempingowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych do przewozu towarów, z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.41.Z,
- wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z.
77.2
Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
Grupa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę artykułów użytku osobistego i domowego, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz kaset wideo, zazwyczaj na krótki okres czasu, jednakże w niektórych przypadkach wypożyczanie lub dzierżawa może być dokonywana na dłuższe okresy czasu.
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę sprzętu rekreacyjnego i sportowego:
- łodzi wycieczkowych, kajaków, żaglówek,
- rowerów,
- leżaków oraz parasoli,
- nart,
- pozostałego sprzętu sportowego.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu łodzi wycieczkowych i jachtów wraz z załogą, sklasyfikowanego w 50.10.Z, 50.30.Z,
- wypożyczania kaset wideo i płyt, sklasyfikowanego w 77.22.Z,
- wypożyczania pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowanego, sklasyfikowanego w 77.29.Z,
- wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29.Z
Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
-
Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
Podklasa ta obejmuje wypożyczanie i dzierżawę wszystkich rodzajów artykułów użytku osobistego i domowego, z wyłączeniem sprzętu rekreacyjnego i sportowego, gospodarstwom domowym czy przedsiębiorstwom:
- tkanin, odzieży i obuwia,
- mebli, wyrobów szklanych i ceramicznych, zastawy kuchennej i stołowej, urządzeń elektrycznych i artykułów gospodarstwa domowego,
- biżuterii, instrumentów muzycznych, elementów dekoracyjnych i kostiumów,
- książek, magazynów i czasopism,
- maszyn i urządzeń stosowanych przez amatorów lub hobbistów, np. sprzętu do majsterkowania,
- kwiatów i roślin,
- sprzętu elektronicznego do użytku domowego.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu samochodów osobowych i ciężarowych, przyczep i pojazdów kempingowych, bez kierowcy, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 77.1,
- wynajmu sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
- wypożyczania kaset wideo, płyt CD, DVD itp., sklasyfikowanego w 77.22.Z,
- wypożyczania mebli biurowych, sklasyfikowanego w 77.33.Z,
- wynajmu motocykli i przyczep kempingowych, bez kierowcy, sklasyfikowanego w 77.39.Z,
- wypożyczania bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów, przez pralnie, sklasyfikowanego w 96.01.Z.
77.3
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę bez obsługi:
- maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych sklasyfikowanych w 28.30.Z.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych z obsługą, sklasyfikowanego w 01.61.Z, 02.40.Z.
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, m.in.:
- dźwigów samochodowych,
- rusztowań i platform roboczych, bez ich wznoszenia i demontażu.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i inżynierii lądowej i wodnej, z obsługą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 43.
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych bez obsługi:
- komputerów i sprzętu peryferyjnego,
- urządzeń kopiujących, maszyn do pisania i urządzeń do przetwarzania tekstów,
- maszyn i urządzeń księgujących: kas sklepowych, kalkulatorów elektronicznych itp.,
- pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- mebli biurowych.
Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu wodnego bez załogi, m.in.:
- łodzi i statków handlowych.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu środków transportu wodnego z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 50,
- wynajmu łodzi wycieczkowych bez załogi, sklasyfikowanego w 77.21.Z.
Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego
Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę środków transportu lotniczego bez załogi, m.in.:
- samolotów,
- balonów.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu środków transportu lotniczego, z załogą, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 51.
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
Podklasa ta obejmuje:
- wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi, zazwyczaj będących środkami produkcji:
     - silników i turbin,
     - obrabiarek,
     - urządzeń górniczych oraz do wydobywania ropy naftowej,
     - profesjonalnego sprzętu radiowego, telewizyjnego i łączności,
     - sprzętu do produkcji filmów,
     - sprzętu kontrolno-pomiarowego,
     - pozostałych maszyn i urządzeń stosowanych do badań naukowych, w handlu i przemyśle;
- wynajem i dzierżawę środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych):
     - motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.,
     - pojazdów szynowych;
- wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych),
- wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych,
- wynajem pozostałych kontenerów,
- wynajem palet.
Podklasa ta nie obejmuje:
- wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 77.21.Z,
- wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.31.Z,
- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.32.Z,
- wynajmu maszyn i urządzeń biurowych (włącznie z komputerami) bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.33.Z.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2

PKD - Zasady budowy klasyfikacji
     ∟Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 2007 (aktualne PKD 2011) zawiera zmiany, które zostały wprowadzone w klasyfikacji Organizacji Narodów Zjednoczonych - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities ISIC Rev.4 (Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności) oraz klasyfikacji Unii Europejskiej - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community NACE Rev. 2 (Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE) (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006 r., str. 1).

PKD - Podstawowe zasady klasyfikowania
     ∟12. PKD nie wprowadza odrębnych grupowań ze względu na formę własności jednostki, rodzaj organizacji prawnej czy sposobu działania, ponieważ te kryteria nie są związane z charakterystyką samej działalności. Jednostki prowadzące ten sam rodzaj działalności są sklasyfikowane w tym samym grupowaniu PKD, niezależnie od tego, czy są one przedsiębiorstwem posiadającym osobowość prawną, własnością prywatną czy skarbu państwa, czy jednostka zagraniczna jest przedsiębiorstwem macierzystym, czy nie i czy przedsiębiorstwo macierzyste składa się z więcej niż jednego zakładu, czy nie. Zatem, nie istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy PKD i Klasyfikacją Jednostek Instytucjonalnych w Systemie Rachunków Narodowych (SNA) lub Europejskim Systemie Rachunków Narodowych (ESA).

PKD - Szczegółówe zasady klasyfikowania i definicje
     ∟Ta część przedstawia zasady i definicje, które powinny być brane pod uwagę podczas klasyfikowania jednostek do określonych sekcji. Dokładniejsze opisy, definicje i informacje określające zawartość sekcji zostały umieszczone w odpowiadających im wyjaśnieniach.

PKD - PKD 2004 a PKD 2007
     ∟55. Mimo wystąpienia kilku zmian w zakresie zasad stosowania PKD, w kryteriach budowy klasyfikacji, schemacie klasyfikacji i wyjaśnieniach, ogólna charakterystyka PKD pozostała niezmieniona.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj