Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
Objaśnienia KST

 

KŚT - Objaśnienia | Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne nie są wykazywane w Klasyfikacji Środków Trwałych (poza prawami spółdzielczymi), w związku z czym ich stawki amortyzacyjne nie są określane przez załącznik do ustawy o PIT, jak to się dzieje w przypadku środków trwałych.

Licencje (sublicencje) na programy komputerowe, prawa autorskie
Amortyzacja:
50 %(okres amortyzacji 24 m-ce)liniowa
Licencje na wyświetlanie filmów, licencje na emisję programów radiowych i telewizyjnych
Amortyzacja:
50 %(okres amortyzacji 24 m-ce)
Jeżeli wynikający z umowy okres używania jest krótszy od 24 m-cy, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w okresie wynikającym z umowy
liniowa
Poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych
Amortyzacja:
100 %(okres amortyzacji 12 m-cy)liniowa
Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
Amortyzacja:
1,5 %Jeżeli przyjęto wartość początkową 988 zł za 1 m2 (art.22g ust.10 ustawy o PIT)liniowa
2,5 %W pozostałych przypadkachliniowa
Pozostałe wartości niematerialne i prawne
Amortyzacja:
20 %(okres amortyzacji 60 m-cy)liniowa

W stosunku do wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpłatnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, jeżeli z tych umów wynika prawo zakupu tych środków albo wartości przez korzystającego za cenę ustaloną w umowach, stawki amortyzacyjne ustala się wg powyższej tabeli, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych o krótszym okresie amortyzacji niż okres trwania umowy. W razie nabycia wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych do odpłatnego korzystania na podstawie ww. umów, przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych od tych środków i wartości, kontynuując stosowanie tych stawek. W razie przedłużenia okresu obowiązywania umowy zawartej na podstawie ww. przepisów, stawki odpisów amortyzacyjnych ulegają obniżeniu proporcjonalnie do okresu przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krótszym niż okres obowiązywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wyłącznie do stawek odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od następnego miesiąca po miesiącu, w którym zmieniono umowę.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj