KŚT 291 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowan
Klasyfikacja Środków Trwałych | stan prawny 19.02.2020

 

    Reset

291
rodzaj
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowan
Rodzaj ten obejmuje:
- obiekty inżynierii wojskowej, np. forty, blokhauzy, bunkry, strzelnice (poligony); wojskowe centra doświadczalne itp.,
- nieużytkowane obiekty byłych terenów przemysłowych lub miejskich,
- obiekty będące wyposażeniem wysypisk śmieci i miejsc składowania odpadów,
- wieże przeciwpożarowe, łącznie z wyposażeniem,
- tablice reklamowe na słupach połączone trwale z gruntem,
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- bodynków wojskowych portów lotniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 102,
- budynków koszar, sklasyfikowanych w rodzaji 109,
- budowli portów wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 224,
- tablic reklamowych ustawionych na powierzchni gruntu (tzn. niepołączonych na stałe z gruntem), sklasyfikowanych w rodzaju 806.
Obiekty budowlane:
- PKOB 2420 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane
Stawki VAT:
- PKWiU 42.99.19.0 - Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
Precedensy GUS:
- do KŚT 291 (2)
Interpretacje podatkowe:
- do KŚT 291 (70)
Amortyzacja:

Zgodnie z regulaminem przez cały okres korzystania z pliku pobranego nieodpłatnie
możesz otrzymywać mailingi reklamowe.


Zaloguj się i czytaj bezpłatnie

podgrupa
Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej
2
grupa
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:
- kompleksowe budowle na terenach przemysłowych,
- rurociągi,
- linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,
- infrastrukturę transportu
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.
Grupa ta nie obejmuje:
- gruntów, klasyfikowanych w grupie 0,
- zbiorników naziemnych zamkniętych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,
- pieców przemysłowych, sklasyfikowanych w podgrupie 45,
- zbiorników wbudowanych lub zainstalowanych wewnątrz budynków oraz urządzeń technicznych związanych z liniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi, sklasyfikowanych w grupie 6.
Przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszynyi urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Przez obiekty małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, w szczególności:
- kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
O zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej podgrupy decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.
Za odrębny obiekt uważa się w zasadzie każdy samodzielny obiekt inżynierii lądowej lub wodnej wraz z fundamentem i konstrukcją nośną.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

KŚT - Objaśnienia
     ∟1.1. Uwagi ogólne Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
     ∟Wartości niematerialne i prawne nie są wykazywane w Klasyfikacji Środków Trwałych (poza prawami spółdzielczymi), w związku z czym ich stawki amortyzacyjne nie są określane przez załącznik do ustawy o PIT, jak to się dzieje w przypadku środków trwałych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj