KŚT 10 - Budynki niemieszkalne
Klasyfikacja Środków Trwałych | stan prawny 19.02.2020

 

1

    Reset

10
Budynki niemieszkalne
Budynki przemysłowe
Rodzaj ten obejmuje:
- fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe itp. budynki przeznaczone na produkcję.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- zbiorników, silosów i budynków magazynowych sklasyfikowanych w rodzaju 104,
- budynków przeznaczonych na produkcję rolną, sklasyfikowanych w rodzaju 108,
- kompleksowych obiektów przemysłowych które nie są budynkami, sklasyfikowanych w podgrupie 20.
Budynki transportu i łączności
Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, w tym:
- budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych oraz terminali portowych,
- budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,
- budynki stacji nadawczych radia i telewizji,
- budynki central telefonicznych, centrów telekomunikacyjnyxh itp.
- hangary lotnicze,
- budynki nastawni kolejowych,
- budynki zajezdni dla środków transportu,
- budki telefoniczne,
- budynki latarni morskich,
- budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże),
- budynki garaży i zadaszonych parkingów,
- budynki do przechowywania rowerów.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,
- budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,
- terminali ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych w rodzaju 202,
- linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych w podgrupie 21,
- dróg kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 221,
- dróg lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 222,
- miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach, innych niż budynki transportu i łączności, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.
Budynki handlowo-usługowe
Rodzaj ten obejmuje budynki:
- centrów handlowych,
- domów towarowych,
- samodzielnych sklepów i butików,
- kiosków towarowych na trwale związanych z gruntem,
- targowisk pod dachem,
- stacji paliw, stacji obsługi itp.,
- aptek,
- pozostałe handlowo-usługowe.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- budynków rolniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 108,
- sklepów w budynkach, innych niż budynki handlowo-usługowe, sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.
Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
Rodzaj ten obejmuje:
- zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie,
- budynki magazynowe,
- silosy,
- budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane,
- powierzchnie magazynowe.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- budynków w gospodarstwach rolnych, w tym budynków magazynowych przeznaczonych do przechowywania zbiorów, sklasyfikowanych w rodzaju 108,
- terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,
- wieży ciśnień, sklasyfikowanych w rodzaju 211.
Budynki biurowe
Rodzaj ten obejmuje budynki biurowe, w tym:
- banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw itp. budynki o charakterze administracyjnym,
- przeznaczone na administracyjną obsługę działalności biura, sekretariatu itp. różnych podmiotów gospodarczych,
- centrów konferencyjnych i kongresów,
- sądów i parlamentów.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- lokali biurowych mieszczących się w budynkach przeznaczonych głównie do celów innych niż biurowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu KST, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.
Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej
Rodzaj ten obejmuje:
- budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjnedla ludzi, takie jak:
- szpitale miejskie i okręgowe, włączając szpitale więzienne i wojskowe, szpitale uniwersyteckie,
- szpitale specjalistyczne np. szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, szpitale położnicze, sanatoria i prewentoria,
- ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, żłobki.
- budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktariów itp.
- budynki klinik weterynaryjnych,
- budynki, inne niż placówki opieki zdrowotnej, w których świadczone są usługi w zakresie opieki zdrowotnej (opieka lekarska i pielęgniarska) wraz z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- domów opieki społecznej (bez opieki lekarskiej i pielęgniarskiej) dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp., sklasyfikowanych w podgrupie 11.
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne budynki, takiej jak budynki:
- kin, sal koncertowych, oper, teatrów (w tym teatrów muzycznych) itp.,
- domów kultury,
- wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych,
- kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek itp.,
- muzeów, galerii sztuki, bibliotek i centrów informacyjnych,
- archiwów,
- przedszkoli i szkół,
- szkół wyższych,
- placówek badawczych i laboratoriów badawczych,
- placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego,
- stacji meteorologicznych i hydrologicznych, obserwatoriów,
- przeznaczone na imprezy sportowe w halach,
- ogrodów zoologicznych i botanicznych.
- schronisk dla zwierząt,
oraz zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską, sklasyfikowanych w rodzaju 109,
- internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich, sklasyfikowanych w podgrupie 11,
- urządzeń parków rozrywkowych i wypoczynkowych, boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp., sklasyfikowanych w rodzaju 290.
Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa
Rodzaj ten obejmuje:
- budynki w gospodarstwach rolnych,
- tunel foliowy wraz z zasłonami cieniująco-termoizolacyjnymi i komputerami klimatycznymi,
- silosy zbożowe w gospodarstwach rolnych,
- pozostałe budynki przeznaczone dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie itp.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- urządzeń ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 290.
Pozostale budynki niemieszkalne
Rodzaj ten obejmuje:
- hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem hoteli robotniczych sklasyfikowanych w podgrupie 11,
- schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego,
- restauracje, bary, stołówki,
- budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych, w tym: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria,
- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury,
- budynki niemieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, schronisk dla nieletnich,
- budynki koszarowe,
- obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.,
- pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- budek telefonicznych, sklasyfikowanych w rodzaji 102,
- restauracji, barów itp. w centrach handlowych, sklasyfikowanych w rodzaju 103,
- szpitali więziennych i wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 106,
- budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea, sklasyfikowanych w rodzaju 107,
- restauracji, barów itp. w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,
- budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 110.
- budowli wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 291.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1

KŚT - Objaśnienia
     ∟1.1. Uwagi ogólne Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
     ∟Wartości niematerialne i prawne nie są wykazywane w Klasyfikacji Środków Trwałych (poza prawami spółdzielczymi), w związku z czym ich stawki amortyzacyjne nie są określane przez załącznik do ustawy o PIT, jak to się dzieje w przypadku środków trwałych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj