KŚT 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Klasyfikacja Środków Trwałych | stan prawny 19.02.2020

 

1 2

    Reset

1
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Grupa ta obejmuje:
- wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.
Uwagi:
Przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest na trwałe powiązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn zm) [Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 - przyp. red. ePodatnik.pl o nowym tekście jednolitym].
Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny zgodnie z jego przeznaczeniem.
Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych.
Podział budynków na mieszkalne i niemieszkalne w KŚT oparto na podstawie PKOB oraz przypisano każdemu rodzajowi KŚT odpowiedni symbol PKWiU.
Przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku samodzielny lokal mieszkalny, jak też jego część obejmującą co najmniej 1 pokój o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, jeżeli jest ona odrębnym przedmiotem najmu.
Samodzielny lokal mieszkalny jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na pobyt stały ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
Za lokal użytkowy uważa się samodzielny lokal lub jego część, wykorzystywane na cele inne niż mieszkalne, z wyłączeniem pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki, jeżeli jest ona połączona z mieszkaniem twórcy, lub jeżeli twórca nie ma w danej miejscowości samodzielnego mieszkania, umożliwiającego prowadzenie działalności twórczej. Przedmiotowe pracownie należy traktować jak lokal mieszkalny na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r., Nr 141, poz. 1492).
O zaliczeniu budynku (lokalu) do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem. O zmianie pierwotnego przeznaczenia na stałe, decyduje każdorazowo wykonanie odpowiednich robót budowlano-adaptacyjnych.
W przypadku budynków (lub lokali) o różnym przeznaczeniu o zaliczeniu obiektu do właściwej podgrupy i rodzaju decyduje główne jego przeznaczenie.
Granicę budynku stanowią zewnętrzne powierzchnie ścian oraz górna powierzchnia najwyższego stropu, posadzka piwnic w budynkach podpiwniczonych lub poziom terenu przy budynkach nie podpiwniczonych. W przypadku budynków występujących w zabudowie zwartej, granice pomiędzy poszczególnymi obiektami stanowią płaszczyzny styku ścian szczytowych, a jeżeli występuje wspólna dla dwóch obiektów ściana to granica między budynkami przebiega przez jej środek.
Granice instalacji należących do wyposażenia budynku stanowią w zależności od rodzaju instalacji np. mufy, studzienki rewizyjne, zawory zamykające dopływ wody, gazu, czynników grzewczych, itp.
Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku np. wbudowane meble.
W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp.
Obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem.
10
Budynki niemieszkalne
Budynki przemysłowe
Rodzaj ten obejmuje:
- fabryki, warsztaty, hale produkcyjne, rzeźnie, browary, montownie, wytwórnie filmowe itp. budynki przeznaczone na produkcję.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- zbiorników, silosów i budynków magazynowych sklasyfikowanych w rodzaju 104,
- budynków przeznaczonych na produkcję rolną, sklasyfikowanych w rodzaju 108,
- kompleksowych obiektów przemysłowych które nie są budynkami, sklasyfikowanych w podgrupie 20.
Budynki transportu i łączności
Rodzaj ten obejmuje budynki transportu i łączności, w tym:
- budynki lotnisk, dworców kolejowych i autobusowych oraz terminali portowych,
- budynki stacji kolejek górskich i wyciągów krzesełkowych,
- budynki stacji nadawczych radia i telewizji,
- budynki central telefonicznych, centrów telekomunikacyjnyxh itp.
- hangary lotnicze,
- budynki nastawni kolejowych,
- budynki zajezdni dla środków transportu,
- budki telefoniczne,
- budynki latarni morskich,
- budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże),
- budynki garaży i zadaszonych parkingów,
- budynki do przechowywania rowerów.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- budynków stacji obsługi, sklasyfikowanych w rodzaju 103,
- budynków magazynowych, sklasyfikowanych w rodzaju 104,
- terminali ropy naftowej i gazu, sklasyfikowanych w rodzaju 202,
- linii telekomunikacyjnych i masztów, sklasyfikowanych w podgrupie 21,
- dróg kolejowych, sklasyfikowanych w rodzaju 221,
- dróg lotniskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 222,
- miejsc parkingowych znajdujących się w budynkach, innych niż budynki transportu i łączności, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.
Budynki handlowo-usługowe
Rodzaj ten obejmuje budynki:
- centrów handlowych,
- domów towarowych,
- samodzielnych sklepów i butików,
- kiosków towarowych na trwale związanych z gruntem,
- targowisk pod dachem,
- stacji paliw, stacji obsługi itp.,
- aptek,
- pozostałe handlowo-usługowe.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- budynków rolniczych, sklasyfikowanych w rodzaju 108,
- sklepów w budynkach, innych niż budynki handlowo-usługowe, sklasyfikowanych w odpowiednich rodzajach KŚT, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.
Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe
Rodzaj ten obejmuje:
- zbiorniki na ciecze, zbiorniki na gazy, zbiorniki na cement i inne towary sypkie,
- budynki magazynowe,
- silosy,
- budynki chłodni i budynki składowe specjalizowane,
- powierzchnie magazynowe.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- budynków w gospodarstwach rolnych, w tym budynków magazynowych przeznaczonych do przechowywania zbiorów, sklasyfikowanych w rodzaju 108,
- terminali ropy i ropopochodnych, sklasyfikowanych w rodzaju 202,
- wieży ciśnień, sklasyfikowanych w rodzaju 211.
Budynki biurowe
Rodzaj ten obejmuje budynki biurowe, w tym:
- banków, urzędów pocztowych, urzędów miejskich, gminnych, samorządowych, ministerstw itp. budynki o charakterze administracyjnym,
- przeznaczone na administracyjną obsługę działalności biura, sekretariatu itp. różnych podmiotów gospodarczych,
- centrów konferencyjnych i kongresów,
- sądów i parlamentów.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- lokali biurowych mieszczących się w budynkach przeznaczonych głównie do celów innych niż biurowe, sklasyfikowanych w odpowiednim grupowaniu KST, zgodnie z przeznaczeniem tego budynku.
Budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej
Rodzaj ten obejmuje:
- budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej, świadczących usługi medyczne i pielęgnacyjnedla ludzi, takie jak:
- szpitale miejskie i okręgowe, włączając szpitale więzienne i wojskowe, szpitale uniwersyteckie,
- szpitale specjalistyczne np. szpitale psychiatryczne, zakłady dla osób uzależnionych, szpitale zakaźne, szpitale położnicze, sanatoria i prewentoria,
- ośrodki pomocy społecznej dla matki i dziecka, żłobki.
- budynki przeznaczone do termoterapii, wodolecznictwa, rehabilitacji, stacji krwiodawstwa, laktariów itp.
- budynki klinik weterynaryjnych,
- budynki, inne niż placówki opieki zdrowotnej, w których świadczone są usługi w zakresie opieki zdrowotnej (opieka lekarska i pielęgniarska) wraz z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- domów opieki społecznej (bez opieki lekarskiej i pielęgniarskiej) dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych itp., sklasyfikowanych w podgrupie 11.
Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe
Rodzaj ten obejmuje ogólnodostępne budynki, takiej jak budynki:
- kin, sal koncertowych, oper, teatrów (w tym teatrów muzycznych) itp.,
- domów kultury,
- wielozadaniowych sal wykorzystywanych głównie do celów rozrywkowych,
- kasyn, cyrków, sal tanecznych i dyskotek itp.,
- muzeów, galerii sztuki, bibliotek i centrów informacyjnych,
- archiwów,
- przedszkoli i szkół,
- szkół wyższych,
- placówek badawczych i laboratoriów badawczych,
- placówek oświatowo-wychowawczych, pracy pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego,
- stacji meteorologicznych i hydrologicznych, obserwatoriów,
- przeznaczone na imprezy sportowe w halach,
- ogrodów zoologicznych i botanicznych.
- schronisk dla zwierząt,
oraz zadaszone trybuny do oglądania sportów na świeżym powietrzu.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską, sklasyfikowanych w rodzaju 109,
- internatów, które są odrębnymi budynkami szkół, burs oraz domów studenckich, sklasyfikowanych w podgrupie 11,
- urządzeń parków rozrywkowych i wypoczynkowych, boisk sportowych przeznaczonych do sportów na świeżym powietrzu, np. odkrytych kortów tenisowych, odkrytych basenów itp., sklasyfikowanych w rodzaju 290.
Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa
Rodzaj ten obejmuje:
- budynki w gospodarstwach rolnych,
- tunel foliowy wraz z zasłonami cieniująco-termoizolacyjnymi i komputerami klimatycznymi,
- silosy zbożowe w gospodarstwach rolnych,
- pozostałe budynki przeznaczone dla działalności rolniczej, np. obory, stajnie, budynki inwentarskie dla trzody chlewnej, owczarnie, przemysłowe fermy drobiu, stodoły, pomieszczenia do przechowywania sprzętu, szopy rolnicze, spiżarnie, piwnice do przechowywania wina, szklarnie itp.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- urządzeń ogrodów zoologicznych i botanicznych, sklasyfikowanych w rodzaju 290.
Pozostale budynki niemieszkalne
Rodzaj ten obejmuje:
- hotele i podobne budynki krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem hoteli robotniczych sklasyfikowanych w podgrupie 11,
- schroniska młodzieżowe, górskie, domki kempingowe, domy wypoczynkowe oraz pozostałe budynki zakwaterowania turystycznego,
- restauracje, bary, stołówki,
- budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych, w tym: kościoły, kaplice, cerkwie, meczety, synagogi itp., cmentarze i obiekty z nimi związane, domy pogrzebowe, krematoria,
- obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome archeologiczne dobra kultury,
- budynki niemieszkalne na terenie zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, schronisk dla nieletnich,
- budynki koszarowe,
- obiekty miejskie użyteczności publicznej, takie jak wiaty autobusowe, toalety publiczne, łaźnie itp.,
- pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- budek telefonicznych, sklasyfikowanych w rodzaji 102,
- restauracji, barów itp. w centrach handlowych, sklasyfikowanych w rodzaju 103,
- szpitali więziennych i wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 106,
- budynków kultu religijnego wykorzystywanych jako muzea, sklasyfikowanych w rodzaju 107,
- restauracji, barów itp. w budynkach mieszkalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 110,
- budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 110.
- budowli wojskowych, sklasyfikowanych w rodzaju 291.
11
Budynki mieszkalne
Budynki mieszkalne
Rodzaj ten obejmuje budynki, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych, takie jak:
- budynki jednorodzinne (wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej posiadające własne wejście z poziomu gruntu),
- budynki o dwóch mieszkaniach( wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej albo grupowej o dwóch mieszkaniach), |
- budynki o trzech lub więcej mieszkań,
- domy opieki społecznej (bez opieki medycznej), hotele robotnicze, domy dziecka, internaty i bursy szkolne, domy studenckie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dla bezdomnych i tym podobne budynki zbiorowego zamieszkania dla ludzi starszych, studentów dzieci i innych grup społecznych,
- budynki mieszkalne na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych,
- budynki rezydencji prezydenckich i biskupich.
Rodzaj ten nie obejmuje:
- budynków szpitali, klinik i innych budynków w zakresie opieki zdrowotnej, sklaysifkowanych w rodzaju 106,
- hoteli i podobnych budynków krótkotrwałego zakwaterowania, sklasyfikowanych w rodzaju 109,
- budynków niemieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych, sklasyfikowanych w rodzaju 109.
12
Lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Lokale niemieszkalne, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
Rodzaj ten obejmuje:
- wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku izby lub zespoły izb nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi, np. pomieszczenia biurowe,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.
Do tego rodzaju nie zaliczamy:
- praw spółdzielczych, stanowiących zgodnie z odrębnymi przepisami wartości niematerialne i prawne.
Zgodnie z prawem, jedynie podatnik ma możliwość, prawo i obowiązek zaklasyfikowania swojej działalności czy produktu do określonego grupowania. GUS wydaje pomocniczo tzw. informacje dotyczące standardów klasyfikacyjnych, jednak to na podatniku ciąży obowiązek odpowiedniego opisania stanu faktycznego. Wadliwie opisany stan faktyczny oznaczać może nieprawidłową interpretację GUS. Ważne, aby już na etapie przygotowywania wniosku do GUS wiedzieć, od jakich okoliczności w danym przypadku zależy klasyfikacja działalnosci czy produktu. Poza tym w razie uzasadnionych wątpliwości można przy pomocy doradcy jeszcze przed złożeniem wniosku do GUS faktycznie dostosować działalność czy produkt do zasad umożliwiajacych stosowanie korzystniejszych symboli statystycznych.

1 2

KŚT - Objaśnienia
     ∟1.1. Uwagi ogólne Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalaniu stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych.

Stawki amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
     ∟Wartości niematerialne i prawne nie są wykazywane w Klasyfikacji Środków Trwałych (poza prawami spółdzielczymi), w związku z czym ich stawki amortyzacyjne nie są określane przez załącznik do ustawy o PIT, jak to się dzieje w przypadku środków trwałych.

Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj