Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP1/443-866/09/MS
z 22 października 2009 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
IBPP1/443-866/09/MS
Data
2009.10.22Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Zryczałtowany zwrot podatku

Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Faktura VAT RR

Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku


Słowa kluczowe
faktura VAT
fundusz
kompensata
rolnik ryczałtowy


Istota interpretacji
czy potrącenie należności na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RRWniosek ORD-IN 996 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 sierpnia 2009r. (data wpływu 24 sierpnia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 października 2009r. (data wpływu 16 października 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy potrącenie należności na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy potrącenie należności na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych pozwala nabywcy produktów rolnych na odliczenie całego zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 października 2009r. (data wpływu 16 października 2009r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu podatkowego nr IBPP1/443-866/09/MS z dnia 7 października 2009r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Dnia 1 lipca 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009r.). Zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3 pkt 7 lit. a wymienionej ustawy na Ubojni Drobiu spoczywa obowiązek potrącenia 0,1 % od wartości netto z każdej dostawy drobiu żywego. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność handlową w zakresie uboju drobiu. Wnioskodawca dokonuje zakupów od rolników ryczałtowych oraz wystawia przy zakupie faktury VAT RR zgodnie z art. 116 ust. 1 i art. 116 ust. 2 ustawy o podatku VAT. Ponadto Wnioskodawca stwierdza, że w odniesieniu do zryczałtowanego zwrotu podatku VAT spełnione zostają warunki wynikające z art. 116 ust. 6 ustawy o podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy potrącenie z faktury VAT RR należności na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych pozwala nabywcy produktów rolnych na rozliczenie podatku naliczonego w całości...

Zdaniem Wnioskodawcy po dokonaniu potrącenia oraz zapłaty pozostałej części z faktury VAT RR na konto rolnika ryczałtowego, zwiększony zostaje u Wnioskodawcy (nabywcy) podatek naliczony z całej faktury VAT RR zgodnie z art. 116 ust. 9a ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 powołanej ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

 1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
  1. z tytułu nabycia towarów i usług,
  2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
 2. w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 5. kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a.

Jak wynika z treści art. 115 ust. 1 ww. ustawy, rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. W myśl art. 115 ust. 2 ustawy o VAT stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6 % kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o VAT, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Zgodnie z art. 116 ust. 6 tej ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r.), zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

W myśl przepisu art. 116 ust. 7 ustawy o VAT, za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Przepis art. 116 ust. 8 ustawy o VAT stanowi, iż warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Zgodnie z art. 116 ust. 9 ustawy o VAT, przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.

Zgodnie natomiast z art. 116 ust. 9a ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008r.), przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, na ubojni drobiu spoczywa obowiązek potracenia 0.1% od wartości netto każdej dostawy drobiu żywego na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Prowadzi działalność handlowa w zakresie uboju drobiu.

Wnioskodawca dokonując zakupów drobiu od rolników ryczałtowych wystawia przy zakupie faktury VAT RR zgodnie z art. 116 ust. 1 i art. 116 ust. 2 ustawy o podatku VAT. Ponadto Wnioskodawca stwierdza, że w odniesieniu do zryczałtowanego zwrotu podatku VAT spełnione zostają warunki wynikające z art. 116 ust. 6 ustawy o podatku VAT.

Wskazana przez Wnioskodawcę ustawa z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), reguluje tworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację i funkcjonowanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zwanych dalej „funduszami promocji” (art. 1).

W myśl art. 2 ust. 1 tej ustawy w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych tworzy się następujące fundusze promocji:

 1. Fundusz Promocji Mleka;
 2. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
 3. Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
 4. Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
 5. Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
 6. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
 7. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
 8. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
 9. Fundusz Promocji Ryb.

Zgodnie z ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, realizując cele, o których mowa w ust. 1 Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego wspiera:

 1. działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa drobiowego oraz jego przetworów,
 2. działania mające na celu promocję spożycia mięsa drobiowego i jego przetworów,
 3. udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą drobiu, produkcją lub przetwórstwem mięsa drobiowego,
 4. badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa drobiowego oraz jego przetworów,
 5. badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa drobiowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,
 6. szkolenia producentów i przetwórców mięsa drobiowego,
 7. działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa drobiowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane, w wysokości 0,1 % wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:

 1. świnie żywe,
 2. bydło i cielęta żywe,
 3. konie żywe,
 4. owce żywe,
 5. zboża,
 6. owoce i warzywa,
 7. drób żywy,
 8. ryby

-zwanych dalej "towarami".

Jak stanowi art. 3 ust. 3 pkt 7 tej ustawy do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na:

Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego są obowiązani:

 1. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu,
 2. przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu.

Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a (art. 3 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 3 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a:

 1. naliczają i pobierają od podmiotów, które zbywają na ich rzecz towary, wpłaty na fundusze promocji z należności za te towary na podstawie faktur, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia,
 2. potwierdzają, w formie pisemnego oświadczenia, naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji, które zawiera w szczególności:
 • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu obowiązanego do wpłat na dany fundusz promocji oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,
 • określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,
 • kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru.

Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do powołanych wyżej przepisów prawa stwierdzić należy, iż należne wpłaty na Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego są należnościami za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w art. 116 ust. 9a ustawy o VAT, bowiem stanowią one potrącenia wynikające z innych ustaw, w przedmiotowym przypadku, z przywołanej powyżej ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

W świetle powyższego pomniejszenie zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za produkty rolne, obejmującej również kwotę zryczałtowanego zwrotu, o kwotę uprzednio naliczonej wpłaty na Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego zgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych, do której naliczenia i pobrania zobowiązany jest Wnioskodawca, nie powoduje utraty prawa do odliczenia części zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR. Przedmiotowy zryczałtowany zwrot podatku w całości stanowi u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonano pomniejszonej zapłaty, o ile oczywiście wszystkie inne warunki wynikające z ustawy o VAT, w szczególności z art. 116 ustawy o VAT, będą przez Wnioskodawcę spełnione.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj