Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
ILPP2/443-410/11-4/MR
z 25 maja 2011 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

Interpretacje podatkowe
 

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ILPP2/443-410/11-4/MR
Data
2011.05.25Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu


Temat
Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Zryczałtowany zwrot podatku

Podatek od towarów i usług --> Procedury szczególne --> Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych --> Faktura VAT RR

Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku


Słowa kluczowe
faktura
fundusz
kompensata
odliczenie podatku
rolnik ryczałtowy


Istota interpretacji
Czy Wnioskodawcy ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur RR?Wniosek ORD-IN 546 kB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2011 r. (data wpływu 24 lutego 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 maja 2011 r. (doręczonym osobiście 10 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku z faktur VAT RR – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku z faktur VAT RR. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 maja 2011 r. (data doręczenia 10 maja 2011 r.) o podpis Wnioskodawcy i własne stanowisko w sprawie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na skupie bydła i dostarczaniu skupionego bydła do zakładów dokonujących jego uboju. Dużą część skupu Zainteresowany prowadzi od rolników indywidualnych ryczałtowych. Zakup dokumentowany jest fakturami VAT RR. Płatności dokonywane są w terminie 14 dni na rachunek bankowy rolnika. Zainteresowany płatności umniejsza o kwotę 0,1% tytułem opłat na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego. Skupione bydło tego samego dnia Wnioskodawca dostarcza do ubojni i wystawia faktury VAT. Przy płatnościach za te faktury ubojnia każdorazowo potrąca 0,1% należnej kwoty tytułem wpłat na fundusz promocji, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. Wnioskodawca uważa, że jest jedynie pośrednikiem w przekazywaniu kwot na ten fundusz.

Zdaniem Wnioskodawcy, intencją Ustawodawcy jest, aby ciężar opłat ponosili producenci rolni. Ponadto, Zainteresowany uważa, że zgodnie z art. 116 ust. 9a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.): „Przez należność za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeśli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych)”, ma on prawo uważać, że należność za kupione bydło jest w całości zapłacona i Zainteresowany ma prawo do odliczenia podatku VAT od faktur VAT RR.

Nie zachowując prawa do potrącania płatności na Fundusz Promocji za faktury VAT RR, płatnikiem na ten fundusz będzie Wnioskodawca i opłaty są jego kosztem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy rozumowanie Wnioskodawcy jest słuszne, czy zachowuje on prawo do odliczenia podatku VAT z faktur RR...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do odliczenia podatku VAT z faktur RR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., kwotę podatku naliczonego stanowi, zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6.

Jak wynika z powyższych regulacji prawnych, podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług, a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi.

W myśl art. 2 pkt 19 ustawy, rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Natomiast przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim – art. 2 pkt 20 ustawy.

Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych (art. 115 ust. 1 ustawy).

Ciężarem wejścia mechanizmu „zryczałtowanego zwrotu podatku” dla rolników ryczałtowych, obciążono przede wszystkim podmioty nabywające produkty rolne lub usługi rolnicze od tych rolników. Nabywca produktów rolnych od rolnika ryczałtowego jest zobowiązany doliczyć do ceny tych produktów kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT.

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy, podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako „Faktura VAT RR” i zawierać co najmniej elementy wskazane w ust. 2 tego artykułu, w tym kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych – art. 116 ust. 2 pkt 10 ustawy.

Stosownie do art. 116 ust. 6 ustawy, zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

 1. nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
 2. zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
 3. w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów rolnych albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane indentyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.


Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana – art. 116 ust. 7 ustawy.

Przepis art. 116 ust. 8 ustawy stanowi, iż warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej części zapłaty, która stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych.

Art. 116 ust. 9 ustawy wskazuje, iż przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 1. zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty;
 2. raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej.


Zgodnie z treścią art. 116 ust. 9a ustawy, przez należność za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w ust. 8, rozumie się również potrącenia, jeżeli wynikają z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych).

W myśl art. 116 ust. 9b ustawy, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się do dokumentów stwierdzających dokonanie zapłaty w formie zaliczki po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 pkt 1. W przypadku gdy zaliczki obejmują całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych, przepisu ust. 6 pkt 3 nie stosuje się, pod warunkiem że podatnik po dokonaniu nabycia produktów rolnych wystawi i wyda rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty zaliczki na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na skupie bydła i dostarczaniu skupionego bydła do zakładów dokonujących jego uboju. Dużą część skupu Zainteresowany prowadzi od rolników indywidualnych ryczałtowych. Zakup dokumentowany jest fakturami VAT RR. Płatności dokonywane są w terminie 14 dni na rachunek bankowy rolnika. Zainteresowany płatności umniejsza o kwotę 0,1% tytułem opłat na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego. Skupione bydło tego samego dnia Wnioskodawca dostarcza do ubojni i wystawia faktury VAT. Przy płatnościach za te faktury ubojnia każdorazowo potrąca 0,1% należnej kwoty tytułem wpłat na fundusz promocji, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r.

Wskazana przez Wnioskodawcę ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799), reguluje tworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację i funkcjonowanie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zwanych dalej „funduszami promocji” (art. 1 ww. ustawy).

W myśl art. 2 ust. 1 cyt. ustawy, w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych tworzy się następujące fundusze promocji:

 1. Fundusz Promocji Mleka;
 2. Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
 3. Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
 4. Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
 5. Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
 6. Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
 7. Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
 8. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
 9. Fundusz Promocji Ryb.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, realizując cele, o których mowa w ust. 1 Fundusz Promocji Mięsa Wołowego wspiera:

 1. działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zale¬tach, mięsa wołowego,
 2. działania mające na celu promocję spożycia mięsa wołowego oraz jego przetworów,
 3. udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mięsnego oraz produkcją lub przetwórstwem mięsa wołowego,
 4. badania rynkowe dotyczące spożycia mięsa wołowego oraz jego prze¬tworów,
 5. badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mięsa wołowego oraz jego przetworów, a także prowadzące do wzrostu jego spożycia,
 6. szkolenia producentów i przetwórców mięsa wołowego,
 7. działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawi¬cieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami sta¬tutowych organów tych organizacji, zajmujących się problemami rynku mięsa wołowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. ustawy, wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane, w wysokości 0,1 % wartości netto, od następujących rzeczy ruchomych, będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:

 1. świnie żywe,
 2. bydło i cielęta żywe,
 3. konie żywe,
 4. owce żywe,
 5. zboża,
 6. owoce i warzywa,
 7. drób żywy,
 8. ryby

– zwanych dalej „towarami”.

Jak stanowi art. 3 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na:

Fundusz Promocji Mięsa Wołowego są obowiązani:

 1. przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła i cieląt,
 2. przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych zwierząt, o których mowa w lit. a.


Wpłaty na fundusze promocji, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-9, są naliczane i pobierane od podmiotów, które zbywają towary na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a (art. 3 ust. 4 ww. ustawy).

W myśl art. 3 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, pkt 6 lit. a, pkt 7 oraz pkt 8 lit. a:

 1. naliczają i pobierają od podmiotów, które zbywają na ich rzecz towary, wpłaty na fundusze promocji z należności za te towary na podstawie faktur, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia,
 2. potwierdzają, w formie pisemnego oświadczenia, naliczenie i pobranie wpłat na fundusze promocji, które zawiera w szczególności:
  • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu obowiązanego do wpłat na dany fundusz promocji oraz podmiotu, od którego naliczono i pobrano tę wpłatę,
  • określenie wartości i rodzaju towaru, stanowiącego podstawę wpłaty,
  • kwotę pobraną z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji od zbytego towaru.

Odnosząc przedstawiony stan faktyczny do powołanych wyżej przepisów prawa stwierdzić należy, iż należne wpłaty na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego są należnościami za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa w art. 116 ust. 9a ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem stanowią one potrącenia wynikające z innych ustaw, w przedmiotowym przypadku, z przywołanej powyżej ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

W świetle powyższego pomniejszenie zapłaty należności rolnikowi ryczałtowemu za produkty rolne, obejmującej również kwotę zryczałtowanego zwrotu, o kwotę uprzednio naliczonej wpłaty na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, zgodnie z powołana ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, do której naliczenia i pobrania zobowiązany jest Wnioskodawca, nie powoduje utraty prawa do odliczenia części zryczałtowanego zwrotu podatku wykazanego na fakturze VAT RR. Przedmiotowy zryczałtowany zwrot podatku w całości stanowi u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonano pomniejszonej zapłaty, o ile oczywiście wszystkie inne warunki wynikające z ustawy o VAT, w szczególności z art. 116 ustawy o podatku od towarów i usług VAT, będą przez Wnioskodawcę spełnione.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41810 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj