Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.488.2018.2.MO
z 7 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 2 października 2018 r. (data wpływu 3 października 2018 r.), uzupełnionym 21 grudnia 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wymienione w stanie faktycznym:

 • prace realizowane przez Wnioskodawcę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 updop (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe,
 • Koszty B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 updop:
  • w części dotyczącej uznania za koszt kwalifikowany kosztu czynszu – jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe,
 • Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 updop:
 • w części dotyczącej kosztu czynszu – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2018 r., wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego pismem z 18 grudnia 2018 r., Znak: 0110-KDIB1-3.4010.488.2018.1.MO wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 21 grudnia 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka akcyjna (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”) posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest polskim rezydentem podatkowym. Przedmiotem działalności Spółki w przeważającej części jest produkcja elementów elektronicznych. W mniejszym stopniu również produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, produkcja sprzętu telekomunikacyjnego i wykonywanie instalacji elektrycznych. Pozostała działalność obejmuje wynajem, dzierżawę maszyn, naprawę i konserwację sprzętu telekomunikacyjnego.

Pozycja rynkowa Spółki, w tym wielkość sprzedaży jej produktów, jest sticte uzależniona od poziomu ponoszonych wydatków na prace badawcze i rozwojowe. Produkty Spółki muszą odpowiadać aktualnym potrzebom klientów, a zarazem muszą posiadać lepsze rozwiązania technologiczne niż wyroby oferowane przez konkurencję Wnioskodawcy. Prowadzone przez Spółkę prace badawcze i rozwojowe są skierowane na pozyskanie przewag konkurencyjnych, które prowadzą do wzrostu jej przychodów. Należy stwierdzić, że dla spółki innowacyjnej takiej jak Wnioskodawca, sukces prowadzonej działalności gospodarczej jest ściśle uzależniony od poziomu nakładów na badania i rozwój.

Celem działalności Spółki jako podmiotu gospodarczego, a przez to i jej akcjonariuszy, jest generowanie dochodu, rozumianego jako różnica między przychodem, a kosztami jego uzyskania. Aby ten cel gospodarczy realizować, Spółka dąży do tego, aby wyniki prac prowadzonych przez Spółkę komercjalizować. W związku z tym prawie wszystkie wyniki prac prowadzonych przez Spółkę są sprzedawane na zewnątrz.

Działalność Wnioskodawcy polega na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych i ulepszonych produktów, procesów i usług.

Spółka zgodnie z klasyfikacją przepisów o swobodzie gospodarczej była małym przedsiębiorcą.

W 2017 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka realizowała prace badawcze i rozwojowe (dalej także jako: „Prace B+R”, „Prace badawczo-rozwojowe”), w tym prace związane z tworzeniem i projektowaniem nowych, zmienionych i ulepszonych urządzeń oraz prace związane z opracowywaniem prototypów.

Na potrzeby Prac B+R, Spółka posiada wyodrębnione wewnętrznie struktury związane z Pracami B+R, które stanowią jeden z głównych i kluczowych obszarów Spółki odpowiedzialnych za ich planowanie i realizację. Pracownicy zatrudniani przez Spółkę w ramach umowy o pracę wykonują w ramach swoich obowiązków wyłącznie czynności należące do kategorii prac badawczo-rozwojowych, (zakresy ich obowiązków obejmują wyłącznie czynności mające cechy działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm. w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. dalej: „ustawa o CIT”). Jednakże, są też pracownicy Prac B+R, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują także inne prace i podejmują działania (np. administracyjne, kierownicze) niemieszczące się w definicji działalności badawczo-rozwojowej, jakkolwiek działania te pośrednio dotyczą prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej, są niezbędne dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i stanowią znikomy ułamek wykonywanych przez pracowników czynności, co wynika z charakteru działalności Wnioskodawcy jako Spółki innowacyjnej. W Pracach B+R uczestniczą również pracownicy innych działów, w zależności od bieżących potrzeb. Prace zaczynają się od rozpoznania potrzeb rynkowych (ang. research) klientów, następnie na ich podstawie otrzymania przez pracowników wytycznych (najczęściej w formie dokumentacji technicznej, nowej lub zmienionej) stworzenia odpowiedniego, dostosowanego do wymogów klienta produktu/technologii. Pracownicy odpowiedzialni za Prace B+R posiadają pełne kompetencje w zakresie tworzenia nowych lub zmienionych produktów, technologii, procesów i usług, są oni w stanie projektować urządzenia, narzędzia oraz wykonywać inne prace o charakterze badawczo-rozwojowym.

Następnie, na podstawie stworzonej dokumentacji, rozwiązania innowacyjne są wdrażane do produkcji poprzez przeprowadzenie produkcji prototypu, testy, aż po proces walidacji wyrobu wewnętrznie w Spółce lub, jeżeli jest to wymagane, to również poprzez kontrolę przez jednostkę zewnętrzną (certyfikacja). W celu utrzymania się na rynku w tym segmencie, Wnioskodawca prowadzi również Prace B+R nad zmniejszeniem czasochłonności produkcji, zmniejszeniem zużycia materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej) potrzebnych do produkcji oraz prowadzi wiele innych projektów optymalizujących proces produkcji.

Przykładami projektów, które Wnioskodawca uznaje za badawczo-rozwojowe mogą być:

 1. Zaprojektowanie, wykonanie urządzenia do sterowania ogrzewaniem:

  1. określenie wymagań biznesowych dla produktu,
  2. zaprojektowanie designu urządzenia,
  3. wykonanie projektu płytek PCB,
  4. wykonanie karty projektu,
  5. wykonanie firmware,
  6. wykonanie projektu mechaniki urządzenia,
  7. wykonanie prototypu,
  8. wykonanie form wtryskowych zgodnie z projektem,
  9. projekt opakowania,
  10. wykonanie instrukcji urządzenia dla użytkowników,
  11. wsparcie w centrali HC,
  12. wykonanie niezbędnych certyfikacji dla urządzenia,
  13. produkcja 1MP,
  14. działania marketingowe związane z uruchomieniem sprzedaży takie jak: filmy, prezentacje, informacje dla partnerów.
 2. Stworzenie urządzenia umożliwiającego detekcję ruchu, pomiar temperatury i natężenia światła:
  1. określenie wymagań biznesowych dla produktu,
  2. zaprojektowanie designu urządzenia,
  3. wykonanie projektu płytek PCB,
  4. wykonanie karty projektu,
  5. wykonanie firmware,
  6. wykonanie projektu mechaniki urządzenia,
  7. wykonanie prototypu,
  8. wykonanie form wtryskowych zgodnie z projektem,
  9. projekt opakowania,
  10. wykonanie instrukcji urządzenia dla użytkowników,
  11. wsparcie w centrali HC,
  12. wykonanie niezbędnych certyfikacji dla urządzenia,
  13. produkcja 1MP,
  14. działania marketingowe związane z uruchomieniem sprzedaży takie jak: filmy, prezentacje, informacje dla partnerów.


Prace B+R prowadzone przez Spółkę są dobrowolne, a wynikające z powyższych przesłanek, nakierowane są na sferę technologiczną (dążenie do stosowania najnowszych technologii odpowiadających najnowszym trendom), optymalizację procesów wewnętrznych (podnoszenie efektywności wewnątrz organizacji) oraz produktową (rozwój nowych produktów/usług lub zmiany w istniejących produktach/usługach).

Biorąc pod uwagę dynamiczny charakter oraz naturę prowadzonej przez Spółkę działalności, nie jest możliwe sprecyzowanie we wniosku wszystkich konkretnych projektów realizowanych przez Spółkę, zarówno tych, które są związane z bieżącą działalnością, jak i tych związanych z rozwojem i wizją działania Spółki. Wnioskodawca zaznacza, że z powodów wskazanych przez Spółkę powyżej, zaprezentowane przykłady nie stanowią kompletnej listy realizowanych projektów. Wnioskodawca prezentując powyższą listę wskazuje obszary, w których Spółka prowadzi Prace B+R. Jednocześnie, Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym wskazuje charakterystykę prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i obszary, których te prace dotyczę w korespondencji z prowadzoną działalnością biznesową.

Reasumując, realizowane prace nad projektami:

 1. są prowadzone w sposób systematyczny, według metodologii określonej przez dedykowanych pracowników,
 2. mają charakter twórczy/innowacyjny, gdyż są nakierowane na wypracowanie lub wykorzystanie dostępnych zasobów wiedzy do tworzenia nowych urządzeń spełniających cele i założenia klienta,
 3. dotyczą opracowywania nowych produktów lub zmian w istniejących produktach.

Prace B+R opisane w stanie faktycznym są prowadzone przez Wnioskodawcę w sposób systematyczny według określonych harmonogramów, najlepszych praktyk i obowiązujących regulacji przez specjalnie wybrane osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie. Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadził Prac B+R incydentalnie.

W związku z powyższym, Wnioskodawca w ramach prowadzonych Prac B+R ponosił w 2017 r. i latach wcześniejszych szereg różnego rodzaju kosztów (dalej jako: „Koszty B+R”). Przykładowe koszty związane z Pracami badawczo-rozwojowymi ponoszone przez Wnioskodawcę w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę to m.in.:

 • koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R,
 • koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm., dalej: „Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych”) - w części finansowanej przez Wnioskodawcę jako płatnika składek,
 • szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R, związane z prowadzeniem tych prac,
 • koszty dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R,
 • podróże służbowe pracowników w celu realizacji Prac B+R.

Jak już to powyżej zasygnalizowano pracownicy, którzy realizują Prace B+R mogą również wykonywać inne czynności - np. natury administracyjnej. W związku z tym, Wnioskodawca wdrożył systemy raportowania i prowadzi ewidencję czasu pracy, pozwalającą ustalić, w razie potrzeby, procentowy udział czasu poświęconego przez poszczególnych pracowników na realizację Prac B+R w całkowitym czasie pracy wykonanej przez nich w trakcie miesiąca.

W szczególności, każde zadanie wykonywane przez pracowników Wnioskodawcy jest dokumentowane w postaci zadań w ww. systemach raportowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Wnioskodawca posiada dane wskazujące jaka część wydatków ponoszonych w odniesieniu do pracowników stanowi Koszty B+R. W ten sposób, Wnioskodawca ustala proporcję w jakiej wydatki ponoszone na pracowników stanowią Koszty B+R.

Wnioskodawca w ramach Prac badawczo-rozwojowych ponosi także Koszty B+R związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (innych niż budynki, budowle, samochody osobowe, lokale będące odrębną własnością.) m.in:

 • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach Prac badawczo-rozwojowych,
 • amortyzacja sprzętu komputerowego i elektronicznego - serwerów, macierzy dyskowych, sprzętowych firewall, zasilaczy awaryjnych, switchy zarządzalnych, switchy core, komputerów, laptopów, monitorów, tabletów, kart graficznych, dysków itp., wykorzystywanego przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe,
 • amortyzacja mebli i wyposażenia biurowego - biurek, foteli, krzeseł, itp., wykorzystywanych przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe.

Wnioskodawca w ramach Prac badawczo-rozwojowych ponosi także Koszty B+R dotyczące odpisów amortyzacyjnych środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500,00 zł. W przypadku tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawca dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu oddania do używania danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym.

Dodatkowo, Wnioskodawca do Kosztów B+R zalicza również wydatki na:

 • zakup oraz utrzymanie licencji i różnego rodzaju oprogramowania,
 • nabycie surowców oraz materiałów,
 • czynsz najmu.

W tym kontekście należy nadmienić, że w praktyce zdarzają się sytuacje, że powierzchnia biurowa, maszyny, urządzenia, licencje i oprogramowanie itp. są wykorzystywane również do prac nie związanych z Pracami badawczo-rozwojowymi, ale do realizacji np. czynności o charakterze administracyjnym.

Z tego względu Wnioskodawca rozdziela wszystkie koszty, w tym również koszty maszyn, urządzeń, licencji, oprogramowania itp. kluczem podziału na projekty dotyczące Prac badawczo-rozwojowych - i tylko w tej części uznaje je za Koszty B+R - oraz pozostałe projekty.

Zdarza się bowiem, że składniki, tj.: środki trwałe oraz WNiP, które poprzez odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów kwalifikowanych, nie są wyłącznie wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W tym kontekście należy nadmienić, że w praktyce zdarzają się sytuacje, że środki trwałe oraz WNiP są wykorzystywane również do prac nie związanych z Pracami badawczo-rozwojowymi, ale do realizacji np. czynności o charakterze administracyjnym.

Z tego względu Wnioskodawca rozdziela wszystkie tego rodzaju koszty kluczem podziału na projekty dotyczące Prac badawczo-rozwojowych - i tylko w tej części uznaje je za Koszty B+R - oraz pozostałe projekty. Klucz podziału jest określany na podstawie proporcji czasu spędzonego przez pracowników na prace związane z Pracami badawczo-rozwojowymi (tj. tworzenie technologii) oraz prace związane z pozostałą działalnością (tj. prace administracyjne lub inne prace).

W praktyce zatem, wszystkie wydatki związane z Pracami badawczo-rozwojowymi alokowane są na poszczególne projekty kluczem podziału wynikającym z systemu raportowania pracy/ewidencji czasu pracy albo w całości (w przypadku, gdy dany pracownik 100% czasu poświęcił na realizację Prac badawczo-rozwojowych/zasób w całości był wykorzystywany do Prac badawczo-rozwojowych)/albo w części (w przypadku, gdy dany pracownik poświęcił na wykonywanie Prac badawczo-rozwojowych mniej niż 100% czasu/zasób w części był wykorzystywany do Prac badawczo-rozwojowych) tj. zgodnie z czasem wykorzystania poszczególnych zasobów przy danym projekcie.

Koszty B+R są ewidencjonowane w systemie księgowym Wnioskodawcy. Każdy projekt w ramach Prac badawczo-rozwojowych jest i będzie wyodrębniony w systemie. System księgowy Wnioskodawcy umożliwia, wygenerowanie pełnej listy Kosztów B+R wraz z kwotami, z podziałem na poszczególne konta oraz na poszczególne okresy / lata.

Wnioskodawca wyodrębnia wśród etapów Prac B+R działania marketingowe związane z uruchomieniem sprzedaży takie jak: filmy, prezentacje, informacje dla partnerów. Wnioskodawca wyodrębnia koszty przypadające na ten etap, gdyż koszty poniesione na działania marketingowe związane z uruchomieniem sprzedaży takie jak: filmy, prezentacje, informacje dla partnerów nie stanowią kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawca nie zalicza do Kosztów B+R kosztów poniesionych na działania marketingowe związane z uruchomieniem sprzedaży takie jak: filmy, prezentacje, informacje.

W ramach prowadzonych Prac B+R może także wyjątkowo dojść do następujących sytuacji:

 • zaniechania prac - ze względu na brak prawdopodobieństwa zakończenia prac ze skutkiem pozytywnym lub ze względu na przyjęcie rozwiązań odmiennych niż będących przedmiotem prowadzonych prac, Spółka może podjąć decyzję o ich zaniechaniu; decyzja o zaniechaniu prac jest równoznaczna z ich zakończeniem; w momencie podejmowania decyzji o zaniechaniu prac, Spółka jest przekonana o bezcelowości i braku ekonomicznego uzasadnienia dla dalszych działań,
 • zakończenia prac ze skutkiem negatywnym - prowadzone prace rozwojowe były kontynuowane aż do realizacji wszystkich planowanych etapów i prób, ale nie udało się uzyskać założonych celów.

Dodatkowo, Wnioskodawca zaznacza, że:

 • nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • prowadzone Prace badawczo-rozwojowe nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a) Ustawy o CIT,
 • Koszty B+R nie obejmują i nie będą obejmować inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą dostarczaną w ramach umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy o CIT oraz inwestycji w samochody osobowe oraz budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością,
 • Koszty B+R nie obejmują i nie będą obejmować odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,
 • ponosi koszty realizacji Prac badawczo-rozwojowych ze środków własnych, które nie są/nie będą zwracane w jakiejkolwiek formie lub nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • będzie prowadzić działalność w zakresie opisanym powyżej również w przyszłości,
 • zamierza korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18d i art. 18e Ustawy o CIT,
 • Koszty B+R są i będą zaliczane przez Spółkę także do kosztów podatkowych w postaci „jednorazowej” lub odpisów amortyzacyjnych,
 • kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczy limitów określonych w ustawie o CIT,
 • Wnioskodawca będzie wykazywał w zeznaniach podatkowych koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 • ponosi koszty realizacji prac ze środków własnych, które nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • w celu skorzystania z odliczenia B+R wyodrębni w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty działalności badawczo- rozwojowej,
 • wszystkie Koszty B+R wymienione w stanie faktycznym dotyczące pracowników zatrudnionych do realizacji prac badawczo-rozwojowych są należnościami ze stosunku pracy (należności dotyczą tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). W skład ww. należności nie będą wchodziły np. wynagrodzenia za czas choroby, wynagrodzenia za czas urlopu,
 • wydatki ponoszone przez Spółkę, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R będą przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów danego roku. Spółka planuje odpisać ponoszone wydatki od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono.

Wnioskodawca podkreśla, że wniosek dotyczy wyłącznie kosztów ponoszonych do końca roku 2017 r. Wniosek nie dotyczy roku 2018 (i lat następnych), w którym to po 1 stycznia 2018 r. obowiązują zmienione przepisy dot. omawianej ulgi B+R. Spółka planuje złożenie odrębnego od niniejszego wniosku dot. roku 2018 i lat następnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 18 grudnia 2018 r. (data wpływu do tut. Organu 21 grudnia 2018 r.)):

 1. Czy realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe przedstawione w stanie faktycznym stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT?
 2. Czy wymienione w stanie faktycznym Koszty B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 Ustawy o CIT?
 3. Czy przedstawione w stanie faktycznym Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sformułowane we wniosku oraz w uzupełnieniu wniosku z 18 grudnia 2018 r. (data wpływu do tut. Organu 21 grudnia 2018 r.)):

 1. Realizowane przez Wnioskodawcę Prace badawczo-rozwojowe przedstawione w stanie faktycznym stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT,
 2. Wymienione w stanie faktycznym Koszty B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 Ustawy o CIT,
 3. Koszty B+R podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT.

Ad. 1

Zgodnie z art. 4a pkt 26 Ustawy o CIT, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z art. 4a pkt 27 Ustawy o CIT, badania naukowe oznaczają:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Zgodnie z art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT, prace rozwojowe oznaczają nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Wnioskodawca posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest polskim rezydentem podatkowym. Przedmiotem działalności Spółki w przeważającej części jest produkcja elementów elektronicznych. W mniejszym stopniu również produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, produkcja sprzętu telekomunikacyjnego i wykonywanie instalacji elektrycznych. Pozostała działalność obejmuje wynajem, dzierżawę maszyn, naprawę i konserwację sprzętu telekomunikacyjnego.

Pozycja rynkowa Spółki, w tym wielkość sprzedaży jej produktów, jest sticte uzależniona od poziomu ponoszonych wydatków na prace badawcze i rozwojowe. Produkty Spółki muszą odpowiadać aktualnym potrzebom klientów, a zarazem muszą posiadać lepsze rozwiązania technologiczne niż wyroby oferowane przez konkurencję Wnioskodawcy. Prowadzone przez Spółkę prace badawcze i rozwojowe są skierowane na pozyskanie przewag konkurencyjnych, które prowadzą do wzrostu jej przychodów. Należy stwierdzić, że dla spółki innowacyjnej takiej jak Wnioskodawca, sukces prowadzonej działalności gospodarczej jest ściśle uzależniony od poziomu nakładów na badania i rozwój.

Celem działalności Spółki jako podmiotu gospodarczego, a przez to i jej akcjonariuszy, jest generowanie dochodu, rozumianego jako różnica między przychodem, a kosztami jego uzyskania. Aby ten cel gospodarczy realizować, Spółka dąży do tego, aby wyniki prac prowadzonych przez Spółkę komercjalizować. W związku z tym, prawie wszystkie wyniki prac prowadzonych przez Spółkę są sprzedawane na zewnątrz.

Działalność Wnioskodawcy polega na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych i ulepszonych produktów, procesów i usług.

Spółka zgodnie z klasyfikacją przepisów o swobodzie gospodarczej była małym przedsiębiorcą.

W 2017 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka realizowała Prace B+R, w tym prace związane z tworzeniem i projektowaniem nowych, zmienionych i ulepszonych urządzeń oraz prace związane z opracowywaniem prototypów.

Na potrzeby Prac B+R, Spółka posiada wyodrębnione wewnętrznie struktury związane z Pracami B+R, które stanowią jeden z głównych i kluczowych obszarów Spółki odpowiedzialnych za ich planowanie i realizację. Pracownicy zatrudniani przez Spółkę w ramach umowy o pracę wykonują w ramach swoich obowiązków wyłącznie czynności należące do kategorii prac badawczo-rozwojowych (zakresy ich obowiązków obejmują wyłącznie czynności mające cechy działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy o CIT). Jednakże, są też pracownicy Prac B+R, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują także inne prace i podejmują działania (np. administracyjne, kierownicze) niemieszczące się w definicji działalności badawczo-rozwojowej, jakkolwiek działania te pośrednio dotyczą prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej, są niezbędne dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i stanowią znikomy ułamek wykonywanych przez pracowników czynności, co wynika z charakteru działalności Wnioskodawcy jako Spółki innowacyjnej. W Pracach B+R uczestniczą również pracownicy innych działów, w zależności od bieżących potrzeb.

Prace zaczynają się od rozpoznania potrzeb rynkowych (ang. research) klientów, następnie na ich podstawie otrzymania przez pracowników wytycznych (najczęściej w formie dokumentacji technicznej, nowej lub zmienionej) stworzenia odpowiedniego, dostosowanego do wymogów klienta produktu/technologii. Pracownicy odpowiedzialni za Prace B+R posiadają pełne kompetencje w zakresie tworzenia nowych lub zmienionych produktów, technologii, procesów i usług, są oni w stanie projektować urządzenia, narzędzia oraz wykonywać inne prace o charakterze badawczo-rozwojowym.

Następnie, na podstawie stworzonej dokumentacji, rozwiązania innowacyjne są wdrażane do produkcji poprzez przeprowadzenie produkcji prototypu, testy, aż po proces walidacji wyrobu wewnętrznie w Spółce lub, jeżeli jest to wymagane, to również poprzez kontrolę przez jednostkę zewnętrzną (certyfikacja). W celu utrzymania się na rynku w tym segmencie, Wnioskodawca prowadzi również Prace B+R nad zmniejszeniem czasochłonności produkcji, zmniejszeniem zużycia materiałów i surowców (w tym energii elektrycznej) potrzebnych do produkcji oraz prowadzi wiele innych projektów optymalizujących proces produkcji.

Przykładami projektów, które Wnioskodawca uznaje za badawczo-rozwojowe mogą być:

 1. Zaprojektowanie, wykonanie urządzenia do sterowania ogrzewaniem:
  1. określenie wymagań biznesowych dla produktu,
  2. zaprojektowanie designu urządzenia,
  3. wykonanie projektu płytek PCB,
  4. wykonanie karty projektu,
  5. wykonanie firmware,
  6. wykonanie projektu mechaniki urządzenia,
  7. wykonanie prototypu,
  8. wykonanie form wtryskowych zgodnie z projektem,
  9. projekt opakowania,
  10. wykonanie instrukcji urządzenia dla użytkowników,
  11. wsparcie w centrali HC,
  12. wykonanie niezbędnych certyfikacji dla urządzenia,
  13. produkcja 1MP,
  14. działania marketingowe związane z uruchomieniem sprzedaży takie jak: filmy, prezentacje, informacje dla partnerów.
 2. Stworzenie urządzenia umożliwiającego detekcję ruchu, pomiar temperatury i natężenia światła.
  1. określenie wymagań biznesowych dla produktu,
  2. zaprojektowanie designu urządzenia,
  3. wykonanie projektu płytek PCB,
  4. wykonanie karty projektu,
  5. wykonanie firmware,
  6. wykonanie projektu mechaniki urządzenia,
  7. wykonanie prototypu,
  8. wykonanie form wtryskowych zgodnie z projektem,
  9. projekt opakowania,
  10. wykonanie instrukcji urządzenia dla użytkowników,
  11. wsparcie w centrali HC,
  12. wykonanie niezbędnych certyfikacji dla urządzenia,
  13. produkcja 1MP,
  14. działania marketingowe związane z uruchomieniem sprzedaży takie jak: filmy, prezentacje, informacje dla partnerów.


Prace B+R prowadzone przez Spółkę są dobrowolne, a wynikające z powyższych przesłanek, nakierowane są na sferę technologiczną (dążenie do stosowania najnowszych technologii odpowiadających najnowszym trendom), optymalizację procesów wewnętrznych (podnoszenie efektywności wewnątrz organizacji) oraz produktową (rozwój nowych produktów/usług lub zmiany w istniejących produktach/usługach).

Biorąc pod uwagę dynamiczny charakter oraz naturę prowadzonej przez Spółkę działalności, nie jest możliwe sprecyzowanie we wniosku wszystkich konkretnych projektów realizowanych przez Spółkę, zarówno tych, które są związane z bieżącą działalnością, jak i tych związanych z rozwojem i wizją działania Spółki. Wnioskodawca zaznacza, że z powodów wskazanych przez Spółkę powyżej, zaprezentowane przykłady nie stanowią kompletnej listy realizowanych projektów. Wnioskodawca prezentując powyższą listę wskazuje obszary, w których Spółka prowadzi Prace B+R. Jednocześnie, Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym wskazuje charakterystykę prowadzonych prac badawczo-rozwojowych i obszary, których te prace dotyczą w korespondencji z prowadzoną działalnością biznesową.

Reasumując, realizowane prace nad projektami:

 1. są prowadzone w sposób systematyczny, według metodologii określonej przez dedykowanych pracowników,
 2. mają charakter twórczy/innowacyjny, gdyż są nakierowane na wypracowanie lub wykorzystanie dostępnych zasobów wiedzy do tworzenia nowych urządzeń spełniających cele i założenia klienta,
 3. dotyczą opracowywania nowych produktów lub zmian w istniejących produktach.

Prace B+R opisane w stanie faktycznym są prowadzone przez Wnioskodawcę w sposób systematyczny według określonych harmonogramów, najlepszych praktyk i obowiązujących regulacji przez specjalnie wybrane osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie. Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadził Prac B+R incydentalnie.

Powyższe Prace B+R nie polegają w szczególności na wprowadzaniu rutynowych, standardowych oraz okresowych zmian w produktach, procesach, czy usługach.

Prowadzone przez Spółkę Prace B+R nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a) Ustawy o CIT.

Wszystkie ww. Prace B+R realizowane przez Wnioskodawcę cechują się innowacyjnością. Wnioskodawca podejmuje i będzie podejmował Prace B+R w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Efektem Prac B+R Spółki będą nowe, zmienione lub ulepszone produkty, procesy i usługi, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany.

W świetle powyższego, w opinii Wnioskodawcy, realizowane przez niego Prace B+R stanowią badania przemysłowe lub prace rozwojowe, o których mowa powyżej, ponieważ:

 • są nakierowane na zdobycie nowej wiedzy w celu opracowania nowych lub znacznie ulepszonych produktów/usług, algorytmów, skryptów, kodów informatycznych, jak również wszelkich niezbędnych wytworów, takich jak: rysunki koncepcyjne, plany, schematy procesowe, tłumaczenia,
 • te prace i badania uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku stymulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach wersji pilotażowych lub,
 • wykorzystują dostępną wiedzę do tworzenia nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów/usług, algorytmów, skryptów, kodów informatycznych (z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany), w szczególności opracowania wersji pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych.

Ponadto, realizowane przez Spółkę Prace B+R mają charakter twórczy, są prowadzone w sposób systematyczny według określonych harmonogramów przez specjalnie wybrane osoby posiadające odpowiednie kompetencje i wykształcenie oraz mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia produktów/usług, algorytmów, skryptów, kodów informatycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.260.2017.3.APO stwierdził, że: „Zatem wskazać należy, że innowacja jest to każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt, usługę bądź nowa jakość. Może to być zmiana radykalna, dająca zupełnie nowy produkt, ale również cząstkowa, prowadzona do udoskonalenia produktu. Dlatego też definicja tego słowa jest bardzo szeroka” (tak też m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 marca 2017 r., sygn. akt 1462- IPPB5.4510.21.2017.2.MR).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.352.2017.2.MST potwierdził, że takie cechy jak: ulepszenie produktu, systematyczność, brak rutynowości i okresowości zmian w produktach, zwiększanie zasobów wiedzy wykorzystywanych przez podatnika do tworzenia nowych zastosowań, tj. rozwiązań pozwalających na osiągnięcie wyższej jakości produktów świadczy o innowacyjności podejmowanych działań.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z 6 listopada 2017 r., sygn. akt 0114-KDIP2-1.4010.241.2017.2.JSZ wskazał, że „Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, iż działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Przesłankę te należy rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań”.

Także prototypowanie będące elementem Prac B+R Wnioskodawcy stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1- 3.4010.260.2017.3.APO stwierdził, że „W ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzę techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony. Prace rozwojowe mogą obejmować również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Wyżej opisane Projekty zawierają niewątpliwie elementy innowacyjności oraz wypełniają definicje ustawowe, odnoszące się do działalności badawczo-rozwojowej” (dla por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 czerwca 2017 r., sygn. akt 2461-IBPB-1-3.4510.112.2017.1.MST).

W związku z powyższym, należy uznać, że realizowane przez Wnioskodawcę Prace B+R stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT.

Ad. 2

Zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 Ustawy o CIT, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane „kosztami kwalifikowanymi”.

Na podstawie art. 18d ust. 2 Ustawy o CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się:

 1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT;
 5. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:
  1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
  4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.


Przepis art. 18d ust. 3 Ustawy o CIT stanowi, że za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 Ustawy o CIT nie stosuje się.

W tym świetle, zdaniem Wnioskodawcy, Koszty B+R ponoszone przez Wnioskodawcę w przedstawionym stanie faktycznym mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d.

Konkluzja ta dotyczy w szczególności poniżej wymienionych kosztów.

Przykładowe koszty związane z Pracami badawczo-rozwojowymi ponoszone przez Wnioskodawcę w odniesieniu do osób zatrudnionych na umowę o pracę to m.in.:

 • koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R,
 • koszty składek z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm., dalej: „Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych”) - w części finansowanej przez Wnioskodawcę jako płatnika składek,
 • szkolenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R, związane z prowadzeniem tych prac,
 • koszty dodatkowego ubezpieczenia medycznego pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac B+R,
 • podróże służbowe pracowników w celu realizacji Prac B+R.

To stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 maja 2017 r., sygn. akt 0114-KDIP2-1.4010.41.2017.1.MR stwierdził, że „Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości odliczenia w świetle art. 18d ust. 2 pkt 1 od podstawy opodatkowania w ramach stosowania ulgi na prace badawczo-rozwojowe wynagrodzenia wypłaconego na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umowy o prace, jak również kosztów składek z tytułu tych należności wynikających z przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a także kosztów szkoleń pracowników, które to szkolenia są związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, oraz kosztów ubezpieczenia medycznego i kosztów podróży służbowych pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych w proporcji w jakiej Ci pracownicy faktycznie realizują prace w zakresie działalności badawczo-rozwojowej należy uznać za prawidłowe” (dla por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 października 2017 r. sygn. akt 0114-KDIP2-1.4010.255.2017.1.JS).

Ponadto, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 marca 2017 r., sygn. akt 3063-ILPB2.4510.235.2016.2.ŁM wskazał, że „Kosztami kwalifikowanymi będą koszty wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za nadgodziny, dodatku urlopowego, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, premii i nagród, dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy, odpraw, ekwiwalentów za wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych, diet i innych należności za czas podróży służbowej pracownika, wynagrodzeń i dodatków wypłacanych pracownikom oddelegowanym z innych spółek z Grupy, pakietów medycznych, ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym a także składek na ubezpieczenia społeczne określone te ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczy pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej” (analogiczne stanowisko przedstawiają interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji z 17 października 2017 r., sygn. akt 0114-KDIP2-1.4010.255.2017.l.JS oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 lutego 2017 r., sygn. akt 3063-ILPB2.4510.223.2016.1.KS).

Wszystkie Koszty B+R wymienione w stanie faktycznym dotyczące pracowników zatrudnionych do realizacji prac badawczo-rozwojowych są należnościami ze stosunku pracy (należności dotyczą tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). W skład ww. należności nie będą wchodziły np. wynagrodzenia za czas choroby, wynagrodzenia za czas urlopu.

Jak już to powyżej zasygnalizowano pracownicy, którzy realizują Prace B+R mogą również wykonywać inne czynności - np. natury administracyjnej. W związku z tym Wnioskodawca, prowadzi ewidencję czasu pracy, pozwalającą ustalić, w razie potrzeby, procentowy udział czasu poświęconego przez poszczególnych pracowników na realizację Prac B+R w całkowitym czasie pracy wykonanej przez nich w trakcie miesiąca.

W szczególności, każde zadanie wykonywane przez pracowników Wnioskodawcy jest dokumentowane w postaci zadań w ww. systemach raportowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu, Wnioskodawca posiada dane wskazujące jaka część wydatków ponoszonych w odniesieniu do pracowników stanowi Koszty B+R. W ten sposób, Wnioskodawca ustala proporcję w jakiej wydatki ponoszone na pracowników stanowią Koszty B+R.

Wyżej przedstawiony sposób postępowania Wnioskodawcy jest zgodny z linią orzeczniczą organów podatkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.365.2017.1.MST stwierdził, że „Ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom formy takiego wyodrębnienia (podziału) części wynagrodzenia. Wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzę działalność badawczo- rozwojową. Dlatego zalecane jest, aby dla celów dowodowych, prowadzona była ewidencja czasu pracy pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojowej podatnika. Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, że w przypadku pracowników delegowanych czasowo, którzy wykonują standardową działalność Wnioskodawcy, ale częściowo realizują także działalność badawczo-rozwojową, koszty ich zatrudnienia mogą zostać zaliczone do kosztów kwalifikowanych w proporcji, w jakiej udział pracownika w Pracach B+R pozostaje w relacji do całości świadczonej przez niego pracy, na podstawie ewidencji czasu pracy”.

Analogiczne stanowiska w zakresie proporcji/ewidencji zostały zaprezentowane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych z dnia:

 • 16 listopada 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.387.2017.1.APO,
 • 15 listopada 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.266.2017.3.MST,
 • 17 października 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.207.2017.3.MST,
 • 10 maja 2017 r., sygn. akt 0114-KDIP2-1.4010.68.2017.1.MR,
 • 14 kwietnia 2017 r., sygn. akt 2461-IBPB-1-3.4510.68.2017.1.IZ.

Wnioskodawca w ramach Prac badawczo-rozwojowych ponosi także Koszty B+R związane z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (innych niż budynki, budowle, samochody osobowe, lokale będące odrębną własnością) m.in:

 • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach Prac badawczo-rozwojowych,
 • amortyzacja sprzętu komputerowego i elektronicznego - serwerów, macierzy dyskowych, sprzętowych firewall, zasilaczy awaryjnych, switchy zarządzalnych, switchy core, komputerów, laptopów, monitorów, tabletów, kart graficznych, dysków itp., wykorzystywanego przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe,
 • amortyzacja mebli i wyposażenia biurowego - biurek, foteli, krzeseł, itp., wykorzystywanych przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania ww. kosztów amortyzacji jako kosztów kwalifikowanych znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej z 22 maja 2017 r., sygn. akt 0114-KDIP2-1.4010.41.2017.l.MR, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej orzekł, iż „W konsekwencji powyższego, wskazać należy, że opisane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym koszty związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie amortyzacji sprzętu komputerowego i elektronicznego, wykorzystywanego przez pracowników Wnioskodawcy zatrudnionych na podstawie umowy o prace i faktycznie realizujących Prace badawczo-rozwojowe, oraz w zakresie amortyzacji mebli i wyposażenia biurowego, które są wykorzystywane przez tych pracowników, a także wydatki Spółki przeznaczone na zakup i utrzymanie licencji, oraz różnego rodzaju oprogramowania i produktów audiowizualnych, stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 października 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.263.2017.l.APO wskazał, że „W konsekwencji, jeśli prace rozwojowe zostaną zakończone wynikiem pozytywnym i pozostałe warunki określone w art. 16b ust. 2 pkt 3 updop, będą spełnione, koszty prac rozwojowych stanowić będą podlegające amortyzacji wartości niematerialne i prawne”.

Wnioskodawca w ramach Prac badawczo-rozwojowych ponosi także Koszty B+R dotyczące odpisów amortyzacyjnych środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500,00 zł. W przypadku tych środków trwałych oraz wartości niematerialnym i prawnych Wnioskodawca będzie dokonywał jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu oddania do używania danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym.

Ustawodawca nie wyłączył z kosztów kwalifikowanych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych jednorazowo. Wnioskodawca stoi więc na stanowisku, że koszty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500,00 zł dokonywanych w miesiącu oddania do używania danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej albo w miesiącu następnym stanowią koszty kwalifikowane.

To stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna z 24 stycznia 2017 r., sygn. akt 0461- ITPB3.4510.726.2016.1.PS, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że „Zgodnie natomiast z art. 16f ust. 3 ustawy, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 3 500 zł. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3 500 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym (tzw. jednorazowa amortyzacja). (...) Zgodzić należy się również, że kosztem kwalifikowanym może być koszt tzw. jednorazowej amortyzacji, o którym mowa w art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

Dodatkowo, Wnioskodawca do Kosztów B+R zalicza również wydatki na:

 • zakup oraz utrzymanie licencji i różnego rodzaju oprogramowania,
 • nabycie surowców oraz materiałów,
 • czynsz najmu.

W tym kontekście należy nadmienić, że w praktyce zdarzają się sytuacje, że powierzchnia biurowa, maszyny, urządzenia, licencje i oprogramowanie itp. są wykorzystywane również do prac nie związanych z Pracami badawczo-rozwojowymi, ale do realizacji np. czynności o charakterze administracyjnym.

Z tego względu Wnioskodawca rozdziela wszystkie koszty, w tym również koszty maszyn, urządzeń, licencji, oprogramowania itp. kluczem podziału na projekty dotyczące Prac badawczo-rozwojowych - i tylko w tej części uznaje je za Koszty B+R - oraz pozostałe projekty. Zdarza się bowiem, że składniki, tj.: środki trwałe oraz WNiP, które poprzez odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów kwalifikowanych, nie są wyłącznie wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. W tym kontekście należy nadmienić, że w praktyce zdarzają się sytuacje, że środki trwałe oraz WNiP są wykorzystywane również do prac nie związanych z Pracami badawczo-rozwojowymi, ale do realizacji np. czynności o charakterze administracyjnym.

Z tego względu Wnioskodawca rozdziela wszystkie tego rodzaju koszty kluczem podziału na projekty dotyczące Prac badawczo-rozwojowych - i tylko w tej części uznaje je za Koszty B+R - oraz pozostałe projekty. Klucz podziału jest określany na podstawie proporcji czasu spędzonego przez pracowników na prace związane z Pracami badawczo-rozwojowymi (tj. tworzenie technologii) oraz prace związane z pozostałą działalnością (tj. prace administracyjne lub inne prace).

W praktyce zatem, wszystkie wydatki związane z Pracami badawczo-rozwojowymi alokowane są na poszczególne projekty kluczem podziału wynikającym z systemu raportowania pracy / ewidencji czasu pracy albo w całości (w przypadku, gdy dany pracownik 100% czasu poświęcił na realizację Prac badawczo-rozwojowych / zasób w całości był wykorzystywany do Prac badawczo-rozwojowych) / albo w części (w przypadku, gdy dany pracownik poświęcił na wykonywanie Prac badawczo-rozwojowych mniej niż 100% czasu / zasób w części był wykorzystywany do Prac badawczo-rozwojowych) tj. zgodnie z czasem wykorzystania poszczególnych zasobów przy danym projekcie.

Wnioskodawca wyodrębnia wśród etapów Prac B+R działania marketingowe związane z uruchomieniem sprzedaży takie jak: filmy, prezentacje, informacje dla partnerów. Wnioskodawca wyodrębnia koszty przypadające na ten etap, gdyż koszty poniesione na działania marketingowe związane z uruchomieniem sprzedaży takie jak: filmy, prezentacje, informacje dla partnerów nie stanowią kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawca nie zalicza do Kosztów B+R kosztów poniesionych na działania marketingowe związane z uruchomieniem sprzedaży takie jak: filmy, prezentacje, informacje.

W ramach prowadzonych Prac B+R może także wyjątkowo dojść do następujących sytuacji:

 • zaniechania prac - ze względu na brak prawdopodobieństwa zakończenia prac ze skutkiem pozytywnym lub ze względu na przyjęcie rozwiązań odmiennych niż będących przedmiotem prowadzonych prac, Spółka może podjąć decyzję o ich zaniechaniu; decyzja o zaniechaniu prac jest równoznaczna z ich zakończeniem; w momencie podejmowania decyzji o zaniechaniu pracy, Spółka jest przekonana o bezcelowości i braku ekonomicznego uzasadnienia dla dalszych działań,
 • zakończenia prac ze skutkiem negatywnym - prowadzone prace rozwojowe były kontynuowane aż do realizacji wszystkich planowanych etapów i prób, ale nie udało się uzyskać założonych celów.

W takim przypadku Koszty B+R związane z Pracami B+R, które zostały zaniechane lub zakończone ze skutkiem negatywnym są również zaliczane do kosztów kwalifikowanych. Ustawodawca nie wyłączył ich z kosztów kwalifikowanych. Nieudane prace bądź zaniechanie prac nie pozbawia Spółki prawa do zaliczenia poniesionych Kosztów B+R jako kosztów kwalifikowanych.

Potwierdza to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 grudnia 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.339.2017.l.MBD wskazując, że „Zgodnie z przywołanymi przepisami updop podmioty prowadzące prace rozwojowe mają możliwość rozliczenia ponoszonych kosztów prac rozwojowych już w trakcie ich trwania, niezależnie od ich końcowego rezultatu (tj. od tego czy ich wynik będzie pozytywny czy negatywny), a także również wówczas, gdy prace te w ogóle nie zostały zakończone - pod warunkiem że spełniają one przesłanki uznania za koszty uzyskania przychodów. Odnosząc powołane wcześniej przepisy do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego należy stwierdzić, że koszty prac rozwojowych, których dalsze kontynuowanie zostało przez zarząd Spółki zaniechane oraz prac zakończonych ze skutkiem negatywnym, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 2 sierpnia 2017 r. sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.135.2017.1.APO potwierdził stanowisko podatnika mówiące, że wydatki na nabycie surowców wykorzystywanych przez Spółkę w ramach Prac B+R, w tym w szczególności wydatki na nabycie surowców na potrzeby prób technologicznych, niezależnie od ich wyniku, stanowią koszty kwalifikowane.

Analogicznie, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacjach indywidualnych z 20 lutego 2017 r., sygn. akt 2461-IBPB-1-2.4510.59.2017.1.BG oraz 2461-IBPB-l-2.4510.1080.2016.l.BG stwierdził, iż „Należy podnieść, że zgodnie z przywołanymi przepisami updop podmioty prowadzące prace rozwojowe mają możliwość rozliczenia ponoszonych kosztów prac rozwojowych już w trakcie ich trwania, niezależnie od ich końcowego rezultatu (tj. od tego, czy ich wynik będzie pozytywny, czy negatywny), a także również wówczas, gdy prace te w ogóle nie zostały zakończone - pod warunkiem że spełniają one przesłanki uznania za koszty uzyskania przychodów”.

Koszty B+R nie obejmują i nie będą obejmować inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą dostarczaną w ramach umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy o CIT oraz inwestycji w samochody osobowe oraz budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością. Koszty B+R nie obejmują i nie będą obejmować odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Wnioskodawca ponosi koszty realizacji Prac badawczo-rozwojowych ze środków własnych, które nie są/nie będą zwracane w jakiejkolwiek formie lub nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Wnioskodawca w celu skorzystania z odliczenia B+R wyodrębni w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Podsumowując, Koszty B+R, które są ponoszone i będą ponoszone przez Wnioskodawcę mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d Ustawy o CIT.

Ad. 3

Zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 Ustawy o CIT, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową.

Art. 18d ust. 7 Ustawy o CIT, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3;
 2. w przypadku pozostałych podatników:
  1. 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
  2. 30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3.


Ponadto, na podstawie art. 18d ust. 8 Ustawy o CIT, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Natomiast, art. 18e Ustawy o CIT stanowi, że podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d Ustawy o CIT, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da Ustawy o CIT, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.

W świetle powyższych przepisów, w celu skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 18d Ustawy o CIT, podatnik powinien spełnić następujące warunki formalne:

 • prowadzić działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT,
 • ponosić w związku z tą działalnością koszty uzyskania przychodów, które stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 i 3 Ustawy o CIT,
 • wyodrębnić w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o CIT, koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 • określić wartość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu zgodnie z obowiązującymi limitami,
 • dokonać odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane,
 • wykazać w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu.

Dodatkowo, koszty kwalifikowane mogą być odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT, jeżeli spełniają następujące warunki:

 • są uznawane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o CIT,
 • nie obejmują odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy o CIT,
 • nie dotyczą odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,
 • nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

W przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca spełnia ww. warunki. Prace B+R podejmowane przez Wnioskodawcę stanowią i będą stanowiły działalność badawczo- rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26, w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 Ustawy o CIT, Koszty B+R, które są ponoszone i będą ponoszone przez Wnioskodawcę mieszczą się w katalogu kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d.

Koszty B+R są ewidencjonowanie w systemie księgowym Wnioskodawcy.

Dodatkowo Wnioskodawca zaznacza, że:

 • nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • prowadzone Prace badawczo-rozwojowe nie stanowią i nie będą stanowić badań podstawowych w rozumieniu art. 4a pkt 27 lit. a) Ustawy o CIT,
 • koszty B+R nie obejmują i nie będą obejmować inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą dostarczaną w ramach umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy o CIT oraz inwestycji w samochody osobowe oraz budowle, budynki i lokale będące odrębną własnością,
 • koszty B+R nie obejmują i nie będą obejmować odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,
 • ponosi koszty realizacji Prac badawczo-rozwojowych ze środków własnych, które nie są/nie będą zwracane w jakiejkolwiek formie lub nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT,
 • będzie prowadzić działalność w zakresie opisanym powyżej również w przyszłości,
 • będzie wykazywał w zeznaniach podatkowych koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 • koszty B+R są zaliczane przez Spółkę także do kosztów podatkowych w postaci „jednorazowej” lub odpisów amortyzacyjnych,
 • kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczy limitów określonych w Ustawie o CIT,
 • zamierza korzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania na zasadach określonych w art. 18d i art. 18e Ustawy o CIT,
 • będzie wykazywał w zeznaniach podatkowych koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 • ponosi koszty realizacji prac ze środków własnych, które nie zostały/nie zostaną odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym,
 • w celu skorzystania z odliczenia B+R wyodrębni w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty działalności badawczo- rozwojowej,
 • wszystkie koszty B+R wymienione w stanie faktycznym dotyczące pracowników zatrudnionych do realizacji prac badawczo-rozwojowych są należnościami ze stosunku pracy (należności dotyczą tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W skład ww. należności nie będą wchodziły np. wynagrodzenia za czas choroby, wynagrodzenia za czas urlopu,
 • wydatki ponoszone przez Spółkę, które mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R będą przez Wnioskodawcę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów danego roku. Spółka planuje odpisać ponoszone wydatki od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono.

Tożsame stanowisko z powyższym zajmują organy podatkowe. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 listopada 2017 r., sygn. akt 0114-KDIP2- 1.4010.241.2017.2.JS stwierdził, że podatnikowi przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

 • podatnik poniósł koszty na działalność badawczo - rozwojową,
 • koszty na działalność badawczo - rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu Ustawy o CIT,
 • koszty na działalność badawczo - rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 Ustawy o CIT,
 • w/w koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu Ustawy o CIT, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 • podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 • w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b Ustawy o CIT, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo - rozwojowej,
 • podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 • kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w Ustawie o CIT,
 • koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiekolwiek formie.

(dla por. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 października 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.204.2017.1.IZ oraz z 12 października 2017 r., sygn. akt 0111-KDIB1-3.4010.279.2017.1.MST).

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z opisanym stanem faktycznym, ponoszone przez Wnioskodawcę na Prace badawczo-rozwojowe Koszty B+R stanowią koszty kwalifikowane ponoszone w związku z działalnością badawczo-rozwojową, zostały odpowiednio wyodrębnione w ewidencji rachunkowej oraz nie zostały zwrócone Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie - dlatego też mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w części za prawidłowe a w części za nieprawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1036 z późn. zm., dalej: „updop” – stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2017 r.) przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 4a pkt 27 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych, oznacza to:

 1. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Stosownie do treści art. 4a pkt 28 updop, ilekroć w ustawie jest mowa o pracach rozwojowych - oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 updop, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

Natomiast, zgodnie z art. 18d ust. 2 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się:

 1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4;
 5. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:
  1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
  4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.


W myśl art. 9 ust. 1b updop, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Stosownie do art. 18d ust. 3 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się.

Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (art. 18d ust. 4 updop).

Zaznaczyć należy, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie (art. 18d ust. 5 updop).

Ponadto, prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18d ust. 6).

Dodatkowo, Ustawodawca zaznaczył w art. 18d ust. 7 updop, że kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

 1. w przypadku gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3;
 2. w przypadku pozostałych podatników:
  1. 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
  2. 30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3.


W myśl art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja kosztów uzyskania przychodów sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika podlega indywidualnej ocenie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Jednocześnie, art. 16 ust. 1 ustawy, zawiera zamknięty katalog wydatków, których podatnik nie może zaliczyć do kosztów pomniejszających przychody nawet wówczas, gdy mają one związek z prowadzoną przez niego działalnością i zostały poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W myśl art. 15 ust. 6 updop, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 16a–16m, z uwzględnieniem art. 16.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty,

-przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Na mocy art. 16b ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 1. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 2. spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 3. prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 4. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
 5. licencje,
 6. prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej,
 7. wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Ponadto, jak wynika z art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne, co do zasady, w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Natomiast, w przypadku pośrednich kosztów uzyskania przychodów, należy zauważyć, że zgodnie z art. 15 ust. 4d updop, koszty te są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W myśl art. 15 ust. 4g updop, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

Zgodnie z art. 15 ust. 4h updop, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

 1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne – w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
 2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony – nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d.

W stosunku do kosztów prac rozwojowych ustawodawca zawarł w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, specyficzne regulacje normujące moment rozpoznania tych kosztów na cele podatkowe. W myśl art. 15 ust. 4a updop, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w jeden z poniższych sposobów:

 1. w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo
 2. jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo
 3. poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zawierają dodatkowych warunków, jakie podatnik powinien spełnić w przypadku, gdy postanowi on ujmować koszty prac rozwojowych dla celów podatkowych zgodnie z art. 15 ust. 4a pkt 1, pkt 2 albo 3 updop. W rezultacie, zgodnie z wyborem podatnika, w przypadku prowadzenia prac rozwojowych ich koszty mogą być przez podatnika rozpoznawane jako koszty podatkowe w trakcie trwania tych prac bądź jednorazowo na moment ich zakończenia, albo też podatnik może rozpoznawać koszty tych prac poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3.

W myśl art. 16d ust. 1 updop, podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 3500 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop,
 3. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 - 3 updop,
 4. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 5. podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 6. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 7. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 8. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop,
 9. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Należy zauważyć, że ustawodawca uzależnił w pierwszej kolejności możliwość dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej od faktu, czy koszty te wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto, wskazać należy, że ustawodawca nie przewidział dla celów ulgi badawczo-rozwojowej szczególnej definicji poniesienia kosztów uzyskania przychodów, jak również momentu ich poniesienia.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 updop).

Zgodnie z art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.

Mając na uwadze przedstawione powyżej przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że:

Ad. 1

Ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26 updop, zgodnie z którą (jak już wyżej wskazano) przez działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, iż działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Po drugie, z art. 4a pkt 26 updop wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób. Przesłankę tę należy rozumieć jako zakaz obejmowania ulgą incydentalnych działań podatnika. Po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Kluczowe, jest zawarte w definicji działalności badawczo-rozwojowej rozróżnienie, które wskazuje, iż taka działalność obejmuje dwie rodzaje aktywności, tj.: (i) badania naukowe (zdefiniowane w art. 4a pkt 27 updop oraz (ii) prace rozwojowe (o których mowa w art. 4 pkt 28 updop).

Należy zwrócić uwagę na podkreślone wyłączenie zawarte w art. 4a pkt 28 updop, mogące odnosić się do wielu przejawów aktywności podatnika. Zastrzeżenie zostało wprowadzone w celu wyeliminowania z zakresu ulgi na działalność badawczo-rozwojową tych przejawów aktywności podatnika, które pomimo ulepszenia istniejących usług oraz innych operacji w toku z uwagi na swoją cykliczność (okresowość) oraz brak innowacyjnego charakteru (rutynowość) nie mogą stanowić prac rozwojowych.

Ponadto, w przypadku „prac rozwojowych” w updop wymieniono ich przykładowe przejawy, poprzez wskazanie, iż stanowią je w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, podkreślić należy, że przepisy o działalności badawczo-naukowej należy interpretować ściśle, a zatem tylko te działania podatnika można zaliczyć do działalności badawczo-rozwojowej, które wyczerpują znamiona definicji zawartej w treści art. 4a pkt 26 updop.

Reasumując uznać należy że realizowane przez Wnioskodawcę czynności stanowią działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu ar. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 updop.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 należy więc uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Mając na uwadze fakt, że wszystkie koszty wymienione w stanie faktycznym będące przedmiotem zapytania a dotyczące pracowników zatrudnionych do realizacji prac badawczo-rozwojowych są należnościami ze stosunku pracy (należności dotyczą tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof, a w ich skład nie będą wchodziły wynagrodzenia, np. za czas choroby, za czas urlopu), to stosownie do treści art. 18d ust. 2 pkt 1 updop poniesione w danym miesiącu ww. należności, oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - jeżeli Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do ich uiszczenia - będą stanowiły koszty kwalifikowane w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Jednakże, w przypadku, gdy pracownik w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową, bądź tych czynności nie wykonuje zasadnym jest wyodrębnienie (wyłączenie z ulgi badawczo-rozwojowej) tej części wynagrodzenia oraz świadczeń wypłaconych pracownikom zajmującym się działalnością badawczo-rozwojową a także składek od tych przychodów, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie są związane z realizacją działalności B+R.

Ponadto:

 • amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w ramach Prac badawczo-rozwojowych,
 • amortyzacja sprzętu komputerowego i elektronicznego - serwerów, macierzy dyskowych, sprzętowych firewall, zasilaczy awaryjnych, switchy zarządzalnych, switchy core, komputerów, laptopów, monitorów, tabletów, kart graficznych, dysków itp. wykorzystywanego przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe,
 • amortyzacja mebli i wyposażenia biurowego - biurek, foteli, krzeseł, itp. wykorzystywanych przez pracowników realizujących Prace badawczo-rozwojowe,
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych lub wyposażenia, których wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500,00 zł,
 • zakup oraz utrzymanie licencji i różnego rodzaju oprogramowania,
 • nabycie surowców oraz materiałów,
 • stanowią koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 i 3 updop.

W sytuacji, gdy ww. składniki są częściowo wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej a częściowo do bieżącej działalności – co znajduje odzwierciedlenie w bieżącej sprawie - to w takim przypadku koszty odpisów amortyzacyjnych stanowią koszty kwalifikowane, tylko w takiej części, w jakiej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służą prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 w tej części – należy uznać za prawidłowe.

Jednakże, kosztów kwalifikowanych nie będą stanowiły po stronie Wnioskodawcy wydatki poniesione na czynsz najmu powierzchni biurowych.

W tym miejscu, wyjaśnić w pierwszej kolejności, że aby można było dany wydatek związany z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową zaliczyć do wydatków kwalifikowanych, musi on znajdować się w zamkniętym katalogu zawartym w art. 18d ust. 2-3 updop.

Istnieje możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych w rozumieniu art. 18d ust. 2-3 updop, w ramach limitów, kosztów uzyskania przychodów jeżeli są one rzeczywiście związane z działalnością badawczo-rozwojową. Natomiast, jeżeli służą one bieżącej działalności, koszty te nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

W świetle powyższego, koszty czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych nie można zaliczyć do wydatków kwalifikowanych, bowiem nie można uznać, że są one związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, tylko z bieżącą działalnością Wnioskodawcy i co istotne nie są to wydatki wymienione w art. 18d ust. 2-3 updop.

W związku z tym, że kosztów czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych nie można zaliczyć do wydatków kwalifikowanych, nie podlegają one odliczeniu od podstawy opodatkowania u Wnioskodawcy, zgodnie z art. 18d ust. 1 updop.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2, w tej części– należy uznać za nieprawidłowe.

Ad. 3

Przedstawione w stanie faktycznym Koszty B+R podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z art. 18d ust. 1 updop.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop,
 3. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2-3 updop,
 4. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym, jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
 5. podatnikowi, który w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia,
 6. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 7. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 8. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop,
 9. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ustawodawca uzależnił w pierwszej kolejności możliwość dokonania odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej od faktu, czy koszty te wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto, wskazać należy, że ustawodawca nie przewidział dla celów ulgi badawczo-rozwojowej szczególnej definicji poniesienia kosztów uzyskania przychodów, jak również momentu ich poniesienia.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia (art. 18d ust. 8 updop).

Zgodnie z art. 18e updop, podatnicy korzystający z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, oraz podatnicy, którym przysługuje kwota określona w art. 18da, są obowiązani wykazać w zeznaniu poniesione koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu lub stanowiące podstawę do wyliczenia przysługującej podatnikowi kwoty.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy stwierdzić, że odliczenia kosztów kwalifikowanych na potrzeby tzw. ulgi na działalność badawczo-rozwojową dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym je poniesiono, pod warunkiem, że koszty te zostały rozpoznane w tym roku przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodu,

Zatem, wymienione w stanie faktycznym Koszty B+R - za wyjątkiem kosztów czynszu - stanowią po stronie Wnioskodawcy, koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 1 updop, przy spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z treści art. 18d updop, zgodnie z zasadami przedstawionymi powyżej.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 3, w części dotyczącej kosztu czynszu – należy uznać za nieprawidłowe. W pozostałej części należy uznać za prawidłowe.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy wymienione w stanie faktycznym:

 • prace realizowane przez Wnioskodawcę stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 27 lit. c i art. 4a pkt 28 updop – jest prawidłowe,
 • Koszty B+R stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 oraz art. 18d ust. 3 updop:
  • w części dotyczącej uznania za koszt kwalifikowany koszt czynszu – jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części - jest prawidłowe,
 • Koszty B+R mogą podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 updop:
  • w części dotyczącej kosztu czynszu –jest nieprawidłowe,
  • w pozostałej części - jest prawidłowe.


Odnosząc się natomiast do powołanych – na poparcie stanowiska Wnioskodawcy – interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach w określonych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych i tylko do nich się odnoszą. Nie są natomiast wiążące dla tut. organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj