Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-1.4012.586.2018.6.IZ
z 4 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETA JA INDY WIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. art. 14b § 1, art. 14 r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 21 września 2018 r. (data wpływu 25 września 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. (data wpływu 11 grudnia 2018 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie tut. Organu z dnia 20 listopada 2018 r. (skutecznie doręczone 28 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 25września 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek wspólny, uzupełniony pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. (data wpływu 11 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych usług oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu ich nabycia.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:


Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: „OF lub Wnioskodawca”). Na podstawie umowy o świadczenie usług (dalej: „Umowa o Świadczenie Usług”), która została zawarta w ramach prowadzonej i zarejestrowanej w Polsce pozarolniczej działalności gospodarczej, Wnioskodawca świadczy i będzie świadczyć na rzecz Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, polskiego rezydenta podatkowego (dalej: „Spółka”), usługi o charakterze konsultacyjnym i doradczym. Spółka jest podmiotem Zainteresowanym wydaniem niniejszej interpretacji indywidualnej, niebędącym stroną postępowania.


Przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług jest i będzie świadczenie przez Wnioskodawcę usług polegających na stałych konsultacjach (również dostarczaniu projektów) z zakresu:

 1. Wdrażania nowych projektów Spółki,
 2. Opracowywania technicznych prezentacji pokazujących jak zwiększyć efektywność Spółki,
 3. Treści cyfrowych - prac nad wyborem i oceną jakościową contentu digitalowego,
 4. Budową serwisu streamingowego oferującego content digitalowy,
 5. Tworzeniem koncepcji dla tradycyjnych kanałów dystrybucji nośników typu CD i DVD,
 6. Uruchomieniem dystrybucji cyfrowej poprzez sieć kanałów na platformach internetowych typu Youtube na potrzeby rozwiązań marketingowych, wdrażanie technologii wspierających działalność spółki,
 7. Pracami z firmami zewnętrznymi od strony operacyjnej czyli weryfikacją wykonania prac zleconych na zewnątrz dotyczących obszarów działania spółki,
 8. Stosowania odpowiedniego modelu businessowego w zakresie funkcjonowania Spółki dla potrzeb serwisu streamingowego będącego w obszarze działalności Spółki.

Świadczone usługi na podstawie Umowy o Świadczenie Usług mają i będą miały charakter wyłącznie doradczo-konsultacyjny, a w ramach ich wykonywania Wnioskodawca nie ma i nie będzie mieć prawa do podejmowania decyzji, ani zawierania umów wiążących dla Spółki. Umowa o Świadczenie Usług zobowiązuje Wnioskodawcę do świadczenia Usług z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. Umowa o Świadczenie Usług obliguje Wnioskodawcę do zachowania poufności. Przy wykonywaniu Umowy o Świadczenie Usług, Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z pomocy swoich pracowników lub współpracowników. Wnioskodawca gwarantuje Spółce, że osoby te będą miały odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec Spółki za jakość wykonywanych, przez pracowników lub współpracowników Wnioskodawcy, Usług.

Co do zasady, Wnioskodawca świadczy i będzie świadczył Usługi na rzecz Spółki w miejscu przez siebie wybranym. Umowa o Świadczenie Usług nie zawiera postanowień co do miejsca świadczonych Usług. W ramach współdziałania w wykonywaniu Umowy o Świadczenie Usług w celu prawidłowego wykonywania Usług, Wnioskodawca ma jednak prawo do korzystania ze sprzętu informatycznego oraz obsługi biurowej oferowanej przez Spółkę, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usług. Jednakże, za usługi świadczone na rzecz Wnioskodawcy, Spółka obciąża Wnioskodawcę określoną kwotą w każdym okresie rozliczeniowym. Umowa o Świadczenie Usług zobowiązuje Wnioskodawcę do pozostania w gotowości do świadczenia Usług przez cały czas trwania Umowy o świadczenie Usług i na wezwanie Spółki jest obowiązany poświęcić na świadczenie Usług taki czas, jaki będzie niezbędny do poprawnego wykonania Umowy o świadczenie Usług. Przerwy w wykonywaniu świadczonych Usług są i będą ustalane przez Wnioskodawcę i Spółkę z uwzględnieniem obowiązków Wnioskodawcy wynikających z Umowy o Świadczenie Usług oraz interesów Spółki.

Z tytułu świadczonych Usług Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie godzinowe za każdą godzinę poświęconą na faktyczne świadczenie Usług (przez Wnioskodawcę lub podmioty trzecie, którymi się posługuje), w danym okresie rozliczeniowym (tj. w danym miesiącu kalendarzowym) - co do zasady 100 godzin miesięcznie. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu kalendarzowym limitu 100 godzin na świadczenie na rzecz Spółki lub jej podmiotów zależnych Usług, wynagrodzenie za dodatkowe godziny jest należne do wysokości limitu dodatkowych godzin poświęconych na świadczenie Usług w danym miesiącu kalendarzowym, określonych w uprzednim pisemnym zleceniu Spółki. W przypadku wykorzystania limitu 100 godzin w danym miesiącu kalendarzowym, Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym Spółki. W przypadku braku pisemnego zlecenia Spółki, o którym mowa powyżej, wynagrodzenie za godziny przewyższające limit nie będzie należne. Ponadto, Spółce przysługuje prawo zamawiania wykonania przez Wnioskodawcę dodatkowych Usług, za które będzie mu przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką. W takim przypadku Spółka określi w pisemnym zleceniu szczegółowy zakres dodatkowych usług zamawianych przez Spółkę oraz kwotę wynagrodzenia, a także termin i inne szczegółowe warunki wykonania usług dodatkowych. Wynagrodzenie jest powiększane o należny podatek VAT (dalej łącznie jako: „Wynagrodzenie”). Spółka jest zobowiązana do zwrotu uzgodnionych przez strony kosztów, np. związanych z podróżami niezbędnymi do wykonywania Usług.

W ramach obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Wnioskodawca ma prawo do korzystania z opieki medycznej w specjalistycznym ośrodku służby zdrowia, posiadania i korzystania z telefonu komórkowego Spółki oraz sprzętu informatycznego oraz obsługi biurowej oferowanej przez Spółkę w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usług przez OF. W zamian za usługi wykonywane przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy, w tym dotyczące opieki medycznej, Spółka obciąża Wnioskodawcę na bieżąco (za każdy okres rozliczeniowy) kwotą ustaloną w Umowie o świadczenie Usług (powiększoną o należny podatek VAT). Za czas niewykonywania obowiązków umownych w ramach Umowy o Świadczenie Usług z powodu choroby bądź innej nagłej i nieprzewidzianej przyczyny, Wnioskodawcy nie przysługuje i nie będzie przysługiwać żadne wynagrodzenie (nie jest ono przewidziane w takiej sytuacji Umową o Świadczenie Usług). Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury. Do faktury powinno być dołączone zestawienie Usług wykonanych w danym miesiącu wraz z podaniem dokładnej liczby godzin poświęconych na świadczenie tych Usług.

Umowa o Świadczenie Usług reguluje kwestie przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach świadczonych Usług. Umowa o Świadczenie Usług wskazuje, że wynagrodzenie z tego tytułu jest ujęte w wynagrodzeniu z tytułu świadczenia Usług.

W zakresie realizacji Umowy o Świadczenie Usług, Wnioskodawca odpowiada względem Spółki zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w obowiązujących przepisach Kodeksu cywilnego (tj. na zasadzie ryzyka). W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy o świadczenie Usług, osoby trzecie zgłoszą wymagalne roszczenia wobec Spółki, Wnioskodawca jest zobowiązany do zaspokojenia tych roszczeń jeżeli powstały one z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy. Umowa o Świadczenie Usług została zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (poza przypadkami rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, wskazanymi w Umowie o Świadczenie Usług). Wnioskodawca złożył prawidłowo oświadczenie o wyborze opodatkowania 19% liniowym podatkiem, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Usługi nabywane od Wnioskodawcy Spółka wykorzystuje i będzie wykorzystywać wyłącznie do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT, tj. do świadczenia usług i sprzedaży towarów.


Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka, są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT. Ponadto, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki (dalej: „Uchwała”), Wnioskodawca pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem podjęcia Uchwały. W ramach funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Wnioskodawca jest obowiązany i uprawniony do prowadzenia, wraz z pozostałymi członkami Zarządu Spółki, spraw Spółki oraz jej reprezentowania. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Spółki oraz kierowanie pracami Zarządu Spółki. Podejmowane przez Prezesa Zarządu czynności mają charakter zarządczy. Z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki przysługuje Wnioskodawcy wynagrodzenie miesięczne. Wnioskodawca nie ma ani nigdy nie miał zawartej ze Spółką umowy o pracę.

Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Wnioskodawca powołany został dnia 8 maja 2018 r. Wnioskodawca nie wykonuje na rzecz Spółki pracy na podstawie umowy o pracę. Z efektów świadczonych Usług rozlicza Spółka, która może dochodzić od Wnioskodawcy odpowiedzialności z tytułu ich niewykonania lub nienależytego wykonania, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Z obowiązków wykonywanych jako Prezes Zarządu, rozlicza Spółka, mogąc dochodzić od Wnioskodawcy odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Usługi, jakie Wnioskodawca świadczy na rzecz Spółki w ramach Umowy o Świadczenie Usług, nie wchodzą w zakres obowiązków Prezesa Zarządu Spółki. Wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dnia 18 czerwca 2018 r., w ramach której świadczy usługi konsultacyjne i doradcze. Umowa o Świadczenie Usług została podpisana dnia 19 czerwca 2018 r. Na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca świadczy Usługi w siedzibie swojej działalności gospodarczej oraz korzysta z obsługi biurowej oferowanej przez Spółkę (dwa faktyczne miejsca prowadzenia działalności gospodarczej). W przyszłości Wnioskodawca może świadczyć Usługi również w innych, wybranych przez siebie miejscach, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.

W ramach wykonywania działalności gospodarczej Wnioskodawca nie zatrudnia/kontraktuje na dzień złożenia wniosku żadnych pracowników/ współpracowników, ale może ich zatrudnić/kontraktować w przyszłości i korzystać z ich pracy/usług przy świadczeniu Usług, jak wskazuje Umowa o Świadczenie Usług.

Sposób kalkulacji wynagrodzenia został przez Wnioskodawcę i Spółkę ustalony w Umowie o Świadczenie Usług i jest oparty o stawkę godzinową, w zależności od liczby godzin poświęconych na świadczenie Usług w danym miesiącu kalendarzowym. O liczbie godzin decyduje ilość i charakter projektów oraz efektywność ich prowadzenia przez Wnioskodawcę, jednak po przekroczeniu liczby 100 godzin, na dalsze godziny objęte wynagrodzeniem musi wyrazić zgodę Spółka, w związku z powyższym na wysokość wynagrodzenia mają wpływ zarówno Wnioskodawca (poprzez ilość godzin poświęconych na świadczenie Usług), jak i Spółka (poprzez ew. akceptację dodatkowych godzin). Z perspektywy Spółki, jako usługodawcy, kwota wynagrodzenia za Usługi powinna być jak najbardziej precyzyjna - stąd ww. miesięczny limit godzin. Jeżeli Spółka zaś będzie potrzebować dodatkowych godzin, może wyrazić na nie zgodę na wniosek Wnioskodawcy, a ponadto sama zamówić dodatkowe usługi od Wnioskodawcy. Jeżeli Spółka uzna, że dodatkowe godziny nie są potrzebne lub wynikają z nienależytej efektywności, może odmówić ich uznania, w oparciu o postanowienia Umowy o Świadczenie Usług. Ten połączony mechanizm limitu godzin i godzin dodatkowych (w tym niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług) zapewnia stabilność, a z drugiej strony elastyczność rozliczeń. W Umowie o Świadczenie Usług strony ustaliły ponadto, że Spółce będzie przysługiwało prawo zamawiania wykonania przez Wnioskodawcę dodatkowych usług (tj. Usługi konsultacyjne doradcze niemieszczące się w limicie 100 godzin miesięcznie), za które będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej pomiędzy stronami. W takim przypadku Spółka określi w pisemnym zleceniu szczegółowy zakres dodatkowych usług zamawianych przez Spółkę oraz kwotę wynagrodzenia, a także termin i inne szczegółowe warunki wykonania usług dodatkowych, stawki wynagrodzenia są negocjowane oraz finalnie akceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Spółka zatem decyduje o konieczności ich zamawiania i uzgadnia ze Wnioskodawcą wysokość wynagrodzenia z tego. Na dzień złożenia wniosku nie nastąpiło jeszcze zamówienie dodatkowych usług przez Spółkę.


W uzupełnieniu do złożonego wniosku wskazano, że:

 1. umowa o świadczenie usług w oparciu, o którą Wnioskodawca będzie świadczył usługi nie ma charakteru ani kontraktu menedżerskiego, ani umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani umowy o podobnym charakterze,
 2. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat i wykonanie czynności objętych umową o świadczenie usług wskazaną we wniosku,
 3. Wnioskodawca wykonując czynności wynikające z umowy o świadczenie usług ponosi ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 4. czynności wynikające z umowy o świadczenie usług nie będą wykonywane pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że zakres czynności określonych w umowie o świadczenie usług nie pokrywa się z obowiązkami Wnioskodawcy jako Prezesa Zarządu Spółki. Czynności wykonywane w ramach umowy o świadczenia usług stanowią zupełnie odrębne czynności od tych wykonywanych w ramach stosunku korporacyjnego.

Spółka wykorzystuje usługi świadczone przez Wnioskodawcę dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i świadczenia usług opodatkowanych podatkiem VAT od towarów i usług, w zakresie m.in. uruchamiania na rzecz klientów Spółki nowych projektów muzycznych, dostarczania klientom Spółki treści cyfrowych, dystrybuowania do klientów Spółki treści cyfrowych nowymi kanałami dystrybucyjnymi, wykorzystywania wdrażanych technologii dla procesu obsługi serwisów multimedialnych klientów Spółki oferujących treści cyfrowe.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że należne Wnioskodawcy wynagrodzenie na podstawie Umowy o Świadczenie Usług podlega podatkowi VAT?
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że Spółka ma prawo do odliczenia, na zasadach ogólnych, podatku VAT naliczonego na wynagrodzeniu z tytułu usług nabytych od Wnioskodawcy na podstawie Umowy o Świadczenie Usług?

Stanowisko Wnioskodawcy:


Ad. 1


Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie należne na podstawie umowy o świadczenie usług podlega podatkowi VAT albowiem czynności świadczone w oparciu o umowę o świadczenie usług wykonywane są w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług, a świadczone przez Wnioskodawcę usługi są opodatkowane podatkiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy spełnia on wymogi określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wedle którego to przepisu podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od towarów i usług za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 199 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z póżn. zm.);
 2. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a w stosunku do niego nie mają zastosowania wyłączenia określone w art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.


Ad. 2


W ocenie Wnioskodawcy stanowisko, iż Spółka ma prawo do odliczenia, na zasadach ogólnych, podatku VAT naliczonego na wynagrodzenie z tytułu usług nabytych od Wnioskodawcy na podstawie umowy o świadczenie usług jest prawidłowe albowiem czynności świadczone w oparciu o umowę o świadczenie usług wykonywane są w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, zarówno Wnioskodawca jak o Spółka są podatnikami podatku VAT, świadczone przez Wnioskodawcę usługi są opodatkowane podatkiem VAT, a usługi świadczone przez Wnioskodawcę wykorzystywane są na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.


W świetle powyższego, stosownie do dyspozycji art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Wnioskodawcę w ramach wystawianych przez niego faktur VAT.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2147, z późn. zm), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.


Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).


Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).


Sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.


Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


W myśl ust. 2 przytoczonego przepisu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.


Z kolei art. 15 ust. 3 ustawy stanowi, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności:

 1. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60, 528, 648 i 859);
 2. (uchylony);
 3. z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W myśl art. 15 ust. 3a ustawy, przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.


Z cytowanego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy wynika, że dla uznania, że określone czynności wykonywane przez osobę fizyczną nie stanowią samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej i tym samym pozostają poza regulacjami ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest łączne spełnienie wszystkich elementów wymienionych w tym przepisie, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym, a wykonującym zlecane czynności co do warunków:

 • wykonywania tych czynności,
 • wynagrodzenia oraz
 • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.


Zatem, użycie słowa „samodzielnie” w kontekście art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, wyklucza opodatkowanie pracowników i innych osób, o ile są one związane z pracodawcą przez umowę o pracę lub inny stosunek prawny tworzący więzi (stosunek podporządkowania) między pracodawcą a pracownikiem co do (w zakresie) warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.

Oznacza to, że przychody z tytułu wykonywanych czynności nie tylko powinny być wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz także spełnione muszą zostać pozostałe kryteria przedmiotowe określające m.in. czy działanie usługodawcy odbywa się na warunkach ryzyka gospodarczego, a tym samym kto ponosi odpowiedzialność za wykonane usługi. Nie stanowią bowiem samodzielnej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tylko i wyłącznie te czynności, gdy pomiędzy zlecającym ich wykonanie i wykonującym zlecone czynności istnieją więzy tworzące stosunek prawny w zakresie warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Nie będzie więc podatnikiem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług osoba, która w ramach podpisanej umowy, tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami. Tylko spełnienie wymogów wyłączających samodzielność działania poprzez zawarcie więzi prawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą co do warunków wykonywania zleconych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich, pozwala jednocześnie wyłączyć wykonywane czynności z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z okoliczności sprawy wynika, że na podstawie umowy o świadczenie usług - „Umowa o Świadczenie Usług”, która została zawarta w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, Wnioskodawca świadczy i będzie świadczyć na rzecz Spółki, usługi o charakterze konsultacyjnym i doradczym.


Przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług jest i będzie świadczenie przez Wnioskodawcę usług polegających na stałych konsultacjach (również dostarczaniu projektów) z zakresu:

 1. Wdrażania nowych projektów Spółki,
 2. Opracowywania technicznych prezentacji pokazujących jak zwiększyć efektywność Spółki,
 3. Treści cyfrowych - prac nad wyborem i oceną jakościową contentu digitalowego,
 4. Budową serwisu streamingowego oferującego content digitalowy,
 5. Tworzeniem koncepcji dla tradycyjnych kanałów dystrybucji nośników typu CD i DVD,
 6. Uruchomieniem dystrybucji cyfrowej poprzez sieć kanałów na platformach internetowych typu Youtube na potrzeby rozwiązań marketingowych, wdrażanie technologii wspierających działalność spółki,
 7. Pracami z firmami zewnętrznymi od strony operacyjnej czyli weryfikacją wykonania prac zleconych na zewnątrz dotyczących obszarów działania spółki,
 8. Stosowania odpowiedniego modelu businessowego w zakresie funkcjonowania Spółki dla potrzeb serwisu streamingowego będącego w obszarze działalności Spółki.

Świadczone usługi na podstawie Umowy o Świadczenie Usług mają i będą miały charakter wyłącznie doradczo-konsultacyjny, a w ramach ich wykonywania Wnioskodawca nie ma i nie będzie mieć prawa do podejmowania decyzji, ani zawierania umów wiążących dla Spółki. Umowa o Świadczenie Usług zobowiązuje Wnioskodawcę do świadczenia Usług z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. Umowa o Świadczenie Usług obliguje Wnioskodawcę do zachowania poufności. Przy wykonywaniu Umowy o Świadczenie Usług, Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z pomocy swoich pracowników lub współpracowników. Wnioskodawca gwarantuje Spółce, że osoby te będą miały odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wnioskodawca ponosi wobec Spółki odpowiedzialność za jakość usług wykonywanych, przez pracowników lub współpracowników Wnioskodawcy.

Co do zasady, Wnioskodawca świadczy i będzie świadczył Usługi na rzecz Spółki w miejscu przez siebie wybranym. Wnioskodawca świadczy Usługi w siedzibie swojej działalności gospodarczej, oraz korzysta z obsługi biurowej oferowanej przez Spółkę - dwa faktyczne miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W przyszłości Wnioskodawca może świadczyć Usługi również w innych, wybranych przez siebie miejscach, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.

Umowa o Świadczenie Usług nie zawiera postanowień co do miejsca świadczonych Usług. W ramach współdziałania w wykonywaniu Umowy o Świadczenie Usług w celu prawidłowego wykonywania Usług, Wnioskodawca ma jednak prawo do korzystania ze sprzętu informatycznego oraz obsługi biurowej oferowanej przez Spółkę, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usług. Jednakże, za usługi świadczone na rzecz Wnioskodawcy, Spółka obciąża Wnioskodawcę określoną kwotą w każdym okresie rozliczeniowym. Umowa o Świadczenie Usług zobowiązuje Wnioskodawcę do pozostania w gotowości do świadczenia Usług przez cały czas trwania Umowy o świadczenie Usług i na wezwanie Spółki jest obowiązany poświęcić na świadczenie Usług taki czas, jaki będzie niezbędny do poprawnego wykonania Umowy o świadczenie Usług. Przerwy w wykonywaniu świadczonych Usług są i będą ustalane przez Wnioskodawcę i Spółkę z uwzględnieniem obowiązków Wnioskodawcy wynikających z Umowy o Świadczenie Usług oraz interesów Spółki.

Z tytułu świadczonych Usług Wnioskodawcy przysługuje wynagrodzenie godzinowe za każdą godzinę poświęconą na faktyczne świadczenie Usług (przez Wnioskodawcę lub podmioty trzecie, którymi się posługuje), w danym okresie rozliczeniowym (tj. w danym miesiącu kalendarzowym) - co do zasady 100 godzin miesięcznie. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu kalendarzowym limitu 100 godzin na świadczenie na rzecz Spółki lub jej podmiotów zależnych Usług, wynagrodzenie za dodatkowe godziny jest należne do wysokości limitu dodatkowych godzin poświęconych na świadczenie Usług w danym miesiącu kalendarzowym, określonych w uprzednim pisemnym zleceniu Spółki. W przypadku wykorzystania limitu 100 godzin w danym miesiącu kalendarzowym, Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym Spółki. W przypadku braku pisemnego zlecenia Spółki, o którym mowa powyżej, wynagrodzenie za godziny przewyższające limit nie będzie należne. Ponadto, Spółce przysługuje prawo zamawiania wykonania przez Wnioskodawcę dodatkowych Usług, za które będzie mu przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką. W takim przypadku Spółka określi w pisemnym zleceniu szczegółowy zakres dodatkowych usług zamawianych przez Spółkę oraz kwotę wynagrodzenia, a także termin i inne szczegółowe warunki wykonania usług dodatkowych. Wynagrodzenie jest powiększane o należny podatek VAT. Spółka jest zobowiązana do zwrotu uzgodnionych przez strony kosztów, np. związanych z podróżami niezbędnymi do wykonywania Usług.

W ramach obowiązywania Umowy o świadczenie Usług Wnioskodawca prawo do korzystania z opieki medycznej w specjalistycznym ośrodku służby zdrowia, posiadania i korzystania z telefonu komórkowego Spółki oraz sprzętu informatycznego oraz obsługi biurowej oferowanej przez Spółkę w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usług przez Wnioskodawcę. W zamian za usługi wykonywane przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy, w tym dotyczące opieki medycznej, Spółka obciąża Wnioskodawcę na bieżąco (za każdy okres rozliczeniowy) kwotą ustaloną w Umowie o świadczenie Usług, powiększoną o należny podatek VAT. Za czas niewykonywania obowiązków umownych w ramach Umowy o Świadczenie Usług z powodu choroby bądź innej nagłej i nieprzewidzianej przyczyny, Wnioskodawcy nie przysługuje i nie będzie przysługiwać żadne wynagrodzenie (nie jest ono przewidziane w takiej sytuacji Umową o Świadczenie Usług). Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury. Do faktury powinno być dołączone zestawienie Usług wykonanych w danym miesiącu wraz z podaniem dokładnej liczby godzin poświęconych na świadczenie tych Usług.

Umowa o Świadczenie Usług reguluje kwestie przeniesienia na Spółkę autorskich praw majątkowych do utworów powstałych w ramach świadczonych Usług. Umowa o Świadczenie Usług wskazuje, że wynagrodzenie z tego tytułu jest ujęte w wynagrodzeniu z tytułu świadczenia Usług.

W zakresie realizacji Umowy o Świadczenie Usług, Wnioskodawca odpowiada względem Spółki zgodnie z zasadami odpowiedzialności określonymi w obowiązujących przepisach Kodeksu cywilnego (tj. na zasadzie ryzyka). W przypadku, gdy w związku z realizacją Umowy o świadczenie Usług, osoby trzecie zgłoszą wymagalne roszczenia wobec Spółki, Wnioskodawca jest zobowiązany do zaspokojenia tych roszczeń jeżeli powstały one z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy. Umowa o Świadczenie Usług została zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia (poza przypadkami rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym, wskazanymi w Umowie o Świadczenie Usług).

Sposób kalkulacji wynagrodzenia został przez Wnioskodawcę i Spółkę ustalony w Umowie o Świadczenie Usług i jest oparty o stawkę godzinową, w zależności od liczby godzin poświęconych na świadczenie Usług w danym miesiącu kalendarzowym. O liczbie godzin decyduje ilość i charakter projektów oraz efektywność ich prowadzenia przez Wnioskodawcę, jednak po przekroczeniu liczby 100 godzin, na dalsze godziny objęte wynagrodzeniem musi wyrazić zgodę Spółka, w związku z powyższym na wysokość wynagrodzenia mają wpływ zarówno Wnioskodawca (poprzez ilość godzin poświęconych na świadczenie Usług), jak i Spółka (poprzez ew. akceptację dodatkowych godzin). Z perspektywy Spółki, jako usługodawcy, kwota wynagrodzenia za Usługi powinna być jak najbardziej precyzyjna - stąd ww. miesięczny limit godzin. Jeżeli Spółka zaś będzie potrzebować dodatkowych godzin, może wyrazić na nie zgodę na wniosek Wnioskodawcy, a ponadto sama zamówić dodatkowe usługi od Wnioskodawcy. Jeżeli Spółka uzna, że dodatkowe godziny nie są potrzebne lub wynikają z nienależytej efektywności, może odmówić ich uznania, w oparciu o postanowienia Umowy o Świadczenie Usług. Ten połączony mechanizm limitu godzin i godzin dodatkowych (w tym niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług) zapewnia stabilność, a z drugiej strony elastyczność rozliczeń. W Umowie o Świadczenie Usług strony ustaliły ponadto, że Spółce będzie przysługiwało prawo zamawiania wykonania przez Wnioskodawcę dodatkowych usług (tj. Usługi konsultacyjne doradcze niemieszczące się w limicie 100 godzin miesięcznie), za które będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w wysokości uzgodnionej pomiędzy stronami. W takim przypadku Spółka określi w pisemnym zleceniu szczegółowy zakres dodatkowych usług zamawianych przez Spółkę oraz kwotę wynagrodzenia, a także termin i inne szczegółowe warunki wykonania usług dodatkowych, stawki wynagrodzenia są negocjowane oraz finalnie akceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Spółka zatem decyduje o konieczności ich zamawiania i uzgadnia ze Wnioskodawcą wysokość wynagrodzenia z tego. Na dzień złożenia wniosku nie nastąpiło jeszcze zamówienie dodatkowych usług przez Spółkę.


Umowa o świadczenie usług w oparciu, o którą Wnioskodawca będzie świadczył usługi nie ma charakteru ani kontraktu menedżerskiego, ani umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem ani umowy o podobnym charakterze.


Ponadto, z treści wniosku wynika, że 8 maja 2018 r. Wnioskodawca powołany został na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Jak wskazał Wnioskodawca czynności określone w Umowie o Świadczenie Usług stanowią zupełnie odrębne i nie pokrywające się swoim zakresem z czynnościami wykonywanymi z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.


Wnioskodawca ma wątpliwości, czy wynagrodzenie otrzymywane z tytułu wykonywania usług konsultacyjnych i doradczych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


W celu rozstrzygnięcia ww. kwestii zasadnym jest przeanalizowanie czy czynności wykonywane na podstawie Umowy o Świadczenie Usług wypełniają warunki wynikające z wyżej powołanego przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy dotyczące warunków wykonywania tych czynności usług, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Biorąc pod uwagę treść obowiązujących przepisów oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, że usługi konsultacyjne i doradcze świadczone dla Spółki są wykonywane w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a w konsekwencji Wnioskodawca z tytułu ich świadczenia występuje w charakterze podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Dla potrzeb opodatkowania podatkiem VAT stanowią one odrębne świadczenie od pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, bowiem, że usługi konsultacyjne i doradcze na rzecz Spółki mogą być świadczone przez Wnioskodawcę osobiście lub przy pomocy swoich pracowników lub współpracowników. Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność względem Spółki, a także wobec osób trzecich za rezultat i wykonanie czynności objętych umową o świadczenie usług konsultacyjnych i doradczych. Wnioskodawca wykonując czynności wynikające z umowy o świadczenie usług ponosi ryzyko związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Czynności wynikające z umowy o świadczenie usług nie będą wykonywane pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę. Usługi konsultacyjne i doradcze, które świadczy Wnioskodawca nie pokrywają się z jego obowiązkami jako Prezesa Zarządu Spółki.

Zatem należy uznać, ze usługi konsultacyjne i doradcze wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartej Umowy o Świadczenie Usług stanowią czynności podlegające opodatkowaniu z art. 8 ust. 1 pkt w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawcę uznać należy za podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, do którego nie ma zastosowania art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy.

W powyższych okolicznościach stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług konsultacyjnych i doradczych uznać należy za prawidłowe.


Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą również prawa do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług konsultacyjnych i doradczych.


Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.


Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.


Zauważyć należy, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. W każdym przypadku należy więc dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z okoliczności sprawy wynika, że usługi konsultacyjne i doradcze świadczone przez Wnioskodawcę wynikające z Umowy o Świadczenie Usług, są wykorzystywane przez Spółkę na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej w celu wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Uwzględniając powyższą okoliczność stwierdzić należy, że z uwagi na wypełnienie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku z tytułu nabycia usług realizowanych przez Wnioskodawcę na podstawie Umowy o Świadczeniu Usług, pod warunkiem nie zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Spółkę z tytułu nabycia usług konsultacyjnych i doradczych uznać należy za prawidłowe.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 14na § 2 ww. ustawy, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.


Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj