Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-2.4010.473.2018.2.MS
z 10 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 listopada 2018 r. (data wpływu 13 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Stowarzyszenie od zapłaconej kwoty zaległego podatku dochodowego powinno odprowadzić podatek dochodowy - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2018 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Stowarzyszenie od zapłaconej kwoty zaległego podatku dochodowego powinno odprowadzić podatek dochodowy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Kontrola Wnioskodawcy (dalej także jako: „Stowarzyszenie”) przez urząd skarbowy rozpoczęła się 21 października 2013 r. i trwała do 4 grudnia 2013 r. Przeanalizowano całą dokumentację Stowarzyszenia z lat 2010, 2011 i 2012. Początkowo nie było żadnych zastrzeżeń ze strony kontrolującej. Niezależne biuro rachunkowe, prowadzące od kilku lat finanse organizacji, oraz zarząd Stowarzyszenia w pełni współpracowali z urzędnikami przedkładając wszelkie wymagane dokumenty i składając niezbędne wyjaśnienia. Niespodziewanie w protokole końcowym stwierdzono, że Stowarzyszenie winno zapłacić 96 938 zł zaległego podatku dochodowego od osób prawnych (plus odsetki), w tym za rok 2010 w wysokości 53 249 zł, za rok 2011 - w wysokości 35 159 zł oraz za 2012 r. - w wysokości 8 530 zł plus odsetki i koszty egzekucyjne. Źródłem domniemanej należności miał być niezapłacony podatek od działalności statutowej, która według organu podatkowego nie spełniła określonych zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warunki do zwolnienia z podatku dochodowego osób prawnych precyzuje zapis art. 17 ust. l pkt 4 ustawy o CIT. Pomimo odwołań do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz wniesieniu kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie udało się udowodnić, że Stowarzyszenie ma rację, a urząd skarbowy myli się.

W związku z powyższym Stowarzyszenie zmuszone było zapłacić około 151 000 zł zaległości podatkowych. Stowarzyszenie wystąpiło o pomoc de minimis i zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z 28 lipca 2017 r. zaległość podatkową rozłożono na dwanaście rat.

29 lipca 2018 r. Stowarzyszenie spłaciło ostatnią ratę i ostatecznie całe zobowiązanie podatkowe w wysokości 151 206,64 zł. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit. Nie prowadziło nigdy działalności gospodarczej, nigdy nie zatrudniało pracowników do realizacji własnych celów statutowych. Na przestrzeni lat to jej wolontariusze trudzili się popularyzując klub sportowy, piłkę nożną, uczestnictwo w wydarzeniach sportowych i charytatywnych, powstało przede wszystkim po to, aby oddolnie organizować różnorodne społeczne inicjatywy związane ze sportem i ulubionym klubem piłkarskim.

Stowarzyszenie powstało po to, aby być podmiotem prawnym, któremu nie przyświeca chęć osiągnięcia zysku, lecz który na rzecz społeczności mógłby stwarzać warunki do realizacji przez obywateli pasji związanej ze sportem. Dodatkowo Stowarzyszenie zajmowało się organizacją ruchu kibicowskiego, akcjami charytatywnymi i patriotycznymi. Przez kilka lat swojego działania zorganizowało kilkadziesiąt wyjazdów na mecze, upamiętniało bohaterów narodowych i święta narodowe, pomagało potrzebującym ludziom, m.in. zbierając nakrętki, za które udało się kupić pięć wózków inwalidzkich przekazanych osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie nigdy nie posiadało źródła dochodu, ani majątku. Wszelkie jego działania były finansowane ze składek członkowskich Stowarzyszenia lub wpłat na cele statutowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie od zapłaconej kwoty zaległego podatku dochodowego w wysokości 151 206,64 zł powinno odprowadzić podatek dochodowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno się płacić podatku od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy podkreślić, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie z pytaniem wyznaczającym jej zakres, jest wyłącznie rozstrzygnięcie, czy od zapłaconej kwoty zaległego podatku dochodowego Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036 z późn. zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem natomiast jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 updop).

Z powyższego wynika, że istotnym czynnikiem kształtującym dochód jest przychód. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje przychodu, jednak w art. 12 ust. 1 wskazuje przykładowe przysporzenia z których wystąpieniem ustawodawca wiąże powstanie przychodu. Katalog zdarzeń, wymieniony w powyższym przepisie jest katalogiem otwartym o czym świadczy wskazany w treści tego przepisu zwrot „w szczególności”. I tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 updop, przychodem są m.in.:

  • otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop);
  • wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie (art. 12 ust. 1 pkt 2 updop).

Kolejną, oprócz przychodu, wartością mającą wpływ na wielkość osiąganego dochodu są koszty uzyskania przychodów przez które ustawodawca rozumie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (art. 15 ust. 1 updop).

W przeciwieństwie do kosztów uzyskania przychodów, o czym była już mowa wcześniej, updop nie zawiera definicji przychodu. Zarówno w orzecznictwie jak i piśmiennictwie zgodnie przyjmuje się, że przychodem jest każde przysporzenie, które ma charakter trwały.

Z opisu sprawy wynika, że w związku z ujawnionymi w toku kontroli przeprowadzonej przez organ podatkowy zaległościami, Wnioskodawca zapłacił podatek dochodowy za lata 2010-2012 wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

Wątpliwość Wnioskodawcy sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy od zapłaconej kwoty zaległego podatku powinien odprowadzić podatek dochodowy.

W tym miejscu należy wskazać, że podatkiem jest zobowiązanie o charakterze publicznoprawnym uiszczane np. na rzecz państwa bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.

Jak wcześniej wskazano zasadniczym elementem kształtującym wysokość dochodu będącego przedmiotem opodatkowania jest przychód, a więc przysporzenie skutkujące przyrostem majątku podatnika. Podatek dochodowy ze swej istoty jest podatkiem od przyrostu majątku. Natomiast zapłata podatku nie tylko nie wpływa na wzrost majątku podmiotu ale wiąże się ściśle z jego zmniejszeniem. Nie można w takim przypadku twierdzić, że zapłata podatku skutkuje powstaniem dochodu. Skoro w takim przypadku nie wystąpi dochód brak jest przedmiotu opodatkowania o którym mowa w powołanym na wstępie art. 7 ust. 1 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywać się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w … w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj