Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL2-2.4012.584.2018.2.AP
z 7 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia – brak daty sporządzenia wniosku (data wpływu 13 listopada 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2018 r. (data wpływu 19 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Szpitalem lub Zakładem realizuje zadania zgodnie ze statutem w zakresie ochrony zdrowia.

SP ZOZ został utworzony na podstawie Zarządzenia Wojewody z dnia 03 sierpnia 1998 r. Zakład został wpisany do rejestru Wojewody Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej a postanowieniem z dnia 01 września 1998 r. Sądu Rejonowego został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Szpital jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Głównym celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia. Do zadań Zakładu należy:

 1. udzielanie świadczeń szpitalnych,
 2. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,
 3. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Zakład realizuje zadania związane z wykorzystaniem publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

 1. usług diagnostycznych,
 2. wynajmu i dzierżawy pomieszczeń,
 3. żywienia,
 4. sterylizacji.

Powyższe usługi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.). Oprócz usług medycznych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.) jednostka świadczy usługi najmu dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych i nalicza podatek VAT według obowiązujących stawek.

Szpital złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia pt.: „Świadczenia realizowane w POZ (...)”.

Projekt realizowany przez SP ZOZ ma na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczeń w obszarze ochrony zdrowia ukierunkowanych na problemy dorosłych i dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem przeniesienia ciężaru opieki instytucjonalnej na podstawową opiekę zdrowotną i świadczenia ambulatoryjne.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 24 grudnia 2018 r.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – podpisanie końcowego protokołu odbioru: 30 września 2019 r.

Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu: 30 września 2019 r.

Wszystkie działania przewidziane w projekcie związane są ściśle ze świadczeniem usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej wykonywanej przez SP ZOZ, który zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160, ze zm.) jest podmiotem leczniczym zwolnionym od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.).

Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie dostępu do wysokiej jakości diagnostyki w podstawowej opiece zdrowotnej, stworzenie konsultacji specjalistycznych umożliwiających dalszą opiekę nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej oraz redukcję liczby hospitalizacji w celach diagnostycznych poprzez koordynowanie planu leczenia pacjenta przewlekle chorego i niepełnosprawnego oraz osób starszych.

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu:

 • rozwój w obrębie społeczności lokalnych zindywidualizowanych usług medycznych wysokiej jakości o charakterze zapobiegającym (profilaktycznym) umieszczeniu osoby podopiecznej w systemie opieki instytucjonalnej poprzez doposażenie: poradni laryngologicznej/dermatologicznej, gabinetów POZ, Zespołu Rehabilitacji Domowej oraz utworzenie i wyposażenie:
  • poradni diabetologicznej/pokój edukacyjny,
  • poradni endokrynologicznej + pokój koordynatora,
  • poradni okulistycznej,
  • gabinetu zabiegowego,
  • gabinetu leczenia stopy cukrzycowej,
 • podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie poprzez utworzenie i wyposażenie poradni specjalistycznych i gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które zapewnią ciągłość leczenia pacjentom z różnymi schorzeniami (przede wszystkim schorzeniami cukrzycy) w warunkach ambulatoryjnych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz satysfakcji pacjentów poprzez polepszenie dostępności i jakości świadczonych usług medycznych,
 • zapobieganie dyskryminacji mieszkańców regionu, wynikającej z braku dostępu do świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki medycznej,
 • poprawa atrakcyjności inwestycji powiatu poprzez zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie świadczeń podstawowej opieki medycznej.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 12 grudnia 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że towary i usługi zakupione na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świadczenia realizowane w POZ (...)” są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Wszystkie działania przewidziane w projekcie związane są ściśle ze świadczeniem usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej wykonywanej przez SP ZOZ , który zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności jest podmiotem leczniczym zwolnionym od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ma prawo odliczyć w całości lub części podatek VAT naliczony od zakupu towarów i usług ściśle związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia pt.: „Świadczenia realizowane w POZ (...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT przy zakupie towarów i usług w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Świadczenia realizowane w POZ (...)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

Art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnikom VAT przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w zakresie w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, nie ma zastosowania w ww. projekcie.

Jako beneficjent ww. projektu Szpital wykazał w opisie sprawy w ramach realizacji projektu, że nie będzie wykonywał żadnych czynności, które na gruncie ustawy o VAT mogłyby zostać uznane za dostawę towarów, czy świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy przy tym wskazać, że świadczenia medyczne służące profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, zgodnie z art. 43 pkt 18 i 20 ustawy o podatku od towarów i usług będą podlegały zwolnieniu z podatku od towarów i usług, co nie wpłynie bezpośrednio na zobowiązania podatkowe Szpitala z tego tytułu.

W konsekwencji mimo, iż Szpital jest czynnym podatnikiem podatku VAT przy realizacji ww. projektu nie będzie mu przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu, gdyż nabycie towarów i usług dla celów realizacji projektu pt.: „Świadczenia realizowane w POZ (...)” nie będzie spełniać prawa do odliczeń we wskazanym przez Szpital zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT lub/i niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Szpitalem lub Zakładem realizuje zadania zgodnie ze statutem w zakresie ochrony zdrowia. Szpital jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Głównym celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia. Do zadań Zakładu należy:

 1. udzielanie świadczeń szpitalnych,
 2. udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne,
 3. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Zakład realizuje zadania związane z wykorzystaniem publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

 1. usług diagnostycznych,
 2. wynajmu i dzierżawy pomieszczeń,
 3. żywienia,
 4. sterylizacji.

Powyższe usługi są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy o podatku od towarów i usług. Oprócz usług medycznych zwolnionych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy o podatku od towarów i usług jednostka świadczy usługi najmu dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych i nalicza podatek VAT według obowiązujących stawek.

Szpital złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1. Infrastruktura ochrony zdrowia pt.: „Świadczenia realizowane w POZ (...)”. Projekt realizowany przez SP ZOZ ma na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości świadczeń w obszarze ochrony zdrowia ukierunkowanych na problemy dorosłych i dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem przeniesienia ciężaru opieki instytucjonalnej na podstawową opiekę zdrowotną i świadczenia ambulatoryjne.

Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie dostępu do wysokiej jakości diagnostyki w podstawowej opiece zdrowotnej, stworzenie konsultacji specjalistycznych umożliwiających dalszą opiekę nad pacjentem w podstawowej opiece zdrowotnej oraz redukcję liczby hospitalizacji w celach diagnostycznych poprzez koordynowanie planu leczenia pacjenta przewlekle chorego i niepełnosprawnego oraz osób starszych.

Cele ogólne realizacji przedmiotowego projektu:

 • rozwój w obrębie społeczności lokalnych zindywidualizowanych usług medycznych wysokiej jakości o charakterze zapobiegającym (profilaktycznym) umieszczeniu osoby podopiecznej w systemie opieki instytucjonalnej poprzez doposażenie: poradni laryngologicznej/dermatologicznej, gabinetów POZ, Zespołu Rehabilitacji Domowej oraz utworzenie i wyposażenie:
  • poradni diabetologicznej/pokój edukacyjny,
  • poradni endokrynologicznej + pokój koordynatora,
  • poradni okulistycznej,
  • gabinetu zabiegowego,
  • gabinetu leczenia stopy cukrzycowej,
 • podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie poprzez utworzenie i wyposażenie poradni specjalistycznych i gabinetów Podstawowej Opieki Zdrowotnej, które zapewnią ciągłość leczenia pacjentom z różnymi schorzeniami (przede wszystkim schorzeniami cukrzycy) w warunkach ambulatoryjnych,
 • zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz satysfakcji pacjentów poprzez polepszenie dostępności i jakości świadczonych usług medycznych,
 • zapobieganie dyskryminacji mieszkańców regionu, wynikającej z braku dostępu do świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki medycznej,
 • poprawa atrakcyjności inwestycji powiatu białostockiego poprzez zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury ochrony zdrowia w zakresie świadczeń podstawowej opieki medycznej.

Towary i usługi zakupione na potrzeby realizacji projektu są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Wszystkie działania przewidziane w projekcie związane są ściśle ze świadczeniem usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz świadczeniem usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez SP ZOZ, który zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności jest podmiotem leczniczym zwolnionym od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek ten nie będzie spełniony, gdyż – jak oświadczył Zainteresowany – towary i usługi zakupione na potrzeby realizacji projektu są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Nie jest zatem w analizowanym przypadku spełniona przesłanka wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację projektu. Powyższe wynika z faktu, że nabyte w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi nie są wykorzystywane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało ocenić jako prawidłowe.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy, w tym w szczególności o informację, że towary i usługi zakupione na potrzeby realizacji projektu są wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41534 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj