Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP3-1.4011.541.2018.2.MJ
z 22 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku (data wpływu 30 października 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 04 stycznia 2019 r. (data wpływu 10 stycznia 2019 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 28 grudnia 2018 r. Nr 0114-KDIP3-1.4011.541.2018.1.MJ o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie:

 • możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe,
 • ustalenia wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 30 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz ustalenia wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest aktualnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W najbliższym czasie planuje jednak utworzyć indywidualną działalność gospodarczą w zakresie obsługi biura na podstawie wpisu do CEIDG. Przeważająca działalność gospodarcza będzie związana z wykonywaniem na zlecenie innego podmiotu wsparcia administracyjnego w zakresie czynności biurowych, kompletowania dokumentów, przygotowywania i sortowania korespondencji, która jest sklasyfikowana na podstawie zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676 z późn. zm.), (dalej: „Rozporządzenie PKWiU z 2015”) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. poz. 1293 ze zm.), (dalej: „Rozporządzenie PKWiU z 2008”) do grupowania PKWiU 82.19.1 „Usługi wykonywania fotokopii, przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura”.


Wnioskodawca zamierza opodatkować przychody osiągane z tytułu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dalej: „ryczałt ewidencjonowany”), stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.), (dalej: „ustawa ZPD”).


W celu wyboru ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawca złoży (nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu) oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania.


Z uwagi na planowany zakres indywidualnej działalności gospodarczej, Wnioskodawca szacuje, że prognozowane przychody z indywidualnej działalności gospodarczej nie przekroczą w każdym roku podatkowym równowartości 250.000 euro, przeliczonej zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy ZPD.


Wnioskodawca po utworzeniu działalności gospodarczej zamierza nawiązać współpracę z Kontrahentem, któremu będzie świadczył usługi wykonywania fotokopii, przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura. Wnioskodawcę i Kontrahenta nigdy nie łączył żaden stosunek cywilnoprawny, ani umowa o pracę. W celu uatrakcyjnienia współpracy z Kontrahentem, Kontrahent może zaoferować współpracownikom współpracującym na podstawie umów cywilnoprawnych:

 1. Pakiet Medyczny - abonament medyczny polegający na zapewnieniu osobie objętej pakietem medycznym dostępu do prywatnych placówek medycznych oraz dostępu do lekarzy specjalistów, możliwość przeprowadzenia podstawowych badań bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu oraz korzystanie z drobnych zabiegów ambulatoryjnych. Z pakietu medycznego może korzystać zarówno osoba objęta pakietem jak i jego najbliższa rodzina (współmałżonek, dzieci). Pakiet Medyczny jest zakupywany przez Kontrahenta. Miesięczny koszt zakupu Pakietu Medycznego wynosi 100 zł.
 2. Ubezpieczenie Grupowe - zawierające pakiet ubezpieczeń i świadczeń w ramach ubezpieczenia grupowego np. OC, NNW itp. Ubezpieczeniem Grupowym może być objęty ubezpieczony oraz jego najbliższa rodzina. Koszty przystąpienia do ubezpieczenia grupowego pokrywa Kontrahent w ramach umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Miesięczny koszt ubezpieczenia grupowego wynosi 100 zł.
 3. Kartę Sportową - karta na podstawie której można korzystać w ramach Programu MulitSport z usług sportowych w wybranych obiektach i placówkach sportowych. Koszty przystąpienia do programu pokrywa Kontrahent. Miesięczny koszt utrzymania Karty Sportowej wynosi 100 zł.

Powyższe dodatkowe świadczenia rzeczowe są udostępniane przez Kontrahenta nieodpłatnie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w ramach dodatkowych świadczeń pracowniczych.


W przypadku osób nie będących pracownikami Kontrahenta, Kontrahent umożliwia otrzymanie wyżej opisanych świadczeń rzeczowych w ramach wynagrodzenia rzeczowego.


W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie zainteresowany skorzystaniem z wyżej opisanych Pakietów Medycznych, Ubezpieczenia Grupowego i Karty Sportowej, z uwagi na fakt, iż nie jest pracownikiem Kontrahenta, będzie mógł nawiązać współpracę z Kontrahentem na następujących zasadach.


W umowie współpracy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentem za świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta usługi zostanie przewidziane wynagrodzenie pieniężne w kwocie 3.200 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie w naturze w formie Pakietu Medycznego o wartości rynkowej 100 zł, Ubezpieczenia Grupowego o wartości rynkowej 100 zł i Karty Sportowej o wartości rynkowej 100 zł.

Wykonawca wystawiając przez siebie fakturę / rachunek za wykonane na rzecz Kontrahenta usługi będzie wskazywał, że wartość jego wynagrodzenia wynosi 3500 zł. Z czego co do kwoty 3200 zł Kontrahent wynagrodzenie uiści w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany na fakturze/rachunku, natomiast co do kwoty 300 zł w formie świadczeń w naturze (Pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego i Karty Sportowej, o łącznej wartości rynkowej 300 zł).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej za pomocą której Wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na wykonywaniu na zlecenie innego podmiotu wsparcia administracyjnego w zakresie czynności biurowych, kompletowania dokumentów, przygotowywania i sortowania korespondencji -sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny na podstawie Rozporządzenia PKWiU z 2008 i Rozporządzenia PKWiU z 2015 do grupowania PKWiU 82.19.1 „Usługi wykonywania fotokopii, przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura” - mogą być opodatkowane stawką 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ZPD?
 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do wykazania przychodu w wysokości 3500 zł oraz czy osiągnięty przez Wnioskodawcę przychód w kwocie 3500 zł, Wnioskodawca może opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5% bez względu na okoliczność, że część wynagrodzenia przysługującego Wnioskodawcy za świadczone usługi zostanie wypłacona w formie pieniężnej przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze/rachunku, natomiast część wynagrodzenia o wartości rynkowej 300 zł, będzie udostępniona Wnioskodawcy w formie świadczeń rzeczowych (Pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego, Karty Sportowej)?

Zdaniem Wnioskodawcy.


Ad. 1)


W ocenie Wnioskodawcy przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej za pomocą której Wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na wykonywaniu na zlecenie innego podmiotu wsparcia administracyjnego w zakresie czynności biurowych, kompletowania dokumentów, przygotowywania i sortowania korespondencji - sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny na podstawie Rozporządzenia PKWiU z 2008 i Rozporządzenia PKWiU z 2015 do grupowania PKWiU 82.19.1 „Usługi wykonywania fotokopii, przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura” - mogą być opodatkowane stawką 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ZPD.


Ad. 2)


W ocenie Wnioskodawcy osiągnięty przez Wnioskodawcę przychód wyniesie 3500 zł. Wnioskodawca przychód w wysokości 3500 zł może opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5% bez względu na okoliczność, że część wynagrodzenia przysługującego Wnioskodawcy za świadczone usługi zostanie wypłacona w formie pieniężnej przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze/rachunku, natomiast część wynagrodzenia o wartości rynkowej 300 zł, będzie udostępniona Wnioskodawcy w formie świadczeń rzeczowych (Pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego, Karty Sportowej).


Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy


Ad 1.)


Ustawa ZPD w art. 12 określa stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość stawki ryczałtu, zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zgodnie z przepisami ustawy ZPD w stosunku do przychodów z działalności usługowej, co do zasady, ma zastosowanie stawka ryczałtu w wysokości 8,5%, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy ZPD (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy ZPD).


Przeważająca działalność gospodarcza Wnioskodawcy będzie związana z wykonywaniem na zlecenie innego podmiotu wsparcia administracyjnego w zakresie czynności biurowych, kompletowania dokumentów, przygotowywania i sortowania korespondencji, która jest sklasyfikowana na podstawie zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676 z późn. zm.), (dalej: „Rozporządzenie PKWiU z 2015”) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. poz. 1293 ze zm.), (dalej: „Rozporządzenie PKWiU z 2008”) - do grupowania PKWiU 82.19.1 „Usługi wykonywania fotokopii, przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura”.


W ocenie Wnioskodawcy, właściwą stawką ryczałtu do opodatkowania opisanej powyżej usługi będzie stawka 8,5%. Do opisanej powyżej usługi nie mają bowiem zastosowanie stawki określone w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy ZPD, a także usługa o grupowaniu PKWiU 82.19.1, nie została wymieniona w załączniku nr 2 do ustawy ZPD.


Ad 2.)


Ustawa ZPD w art. 6 ust. 1 stanowi, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Nie określa ona jednak, co należy rozumieć pod pojęciem owych przychodów, a w zakresie tym odsyła do art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), (dalej: „ustawa PIT”). Zgodnie z powołanym przepisem za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.


Art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy PIT doprecyzowuje powyższą regulację, wskazując, że przychodem takim jest także wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy PIT.


W świetle powyższego, jeżeli pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentem zostanie zawarta umowa współpracy w ramach której za świadczone przez siebie usługi, Wnioskodawca otrzyma wynagrodzenie w formie pieniężnej i dodatkowo wynagrodzenie w formie niepieniężnej (w formie Pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego i Karty Sportowej), z tego tytułu będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wysokość przychodu powinna być ustalona na warunkach rynkowych, tj. w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej Pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego i Karty Sportowej. Kontrahent w takiej sytuacji nie będzie występował w charakterze płatnika podatku. Wnioskodawca powinien więc rozpoznać przychód w wysokości wynagrodzenia pieniężnego powiększonego o wartość rynkową otrzymanego w naturze Pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego i Karty Sportowej.


Jeżeli więc umawiające się strony Kontrahent i Wnioskodawca w zawartej pomiędzy sobą umowie współpracy przewidzą, że za świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta usługi zostanie przewidziane:

 1. wynagrodzenie pieniężne w kwocie 3.200 zł płatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku wystawionej przez Wnioskodawcę oraz
 2. dodatkowe wynagrodzenie w naturze w formie Pakietu Medycznego o wartości rynkowej 100 zł, Ubezpieczenia Grupowego o wartości rynkowej 100 zł i Karty Sportowej o wartości rynkowej 100 zł.

- Wnioskodawca będzie zobowiązany rozpoznać przychód z tytułu indywidualnej działalności gospodarczej w wysokości 3500 zł.


Z uwagi na klasyfikację świadczonych przez Wnioskodawcę usług do grupowania PKWiU 82.19.1, przychód w łącznej wysokości 3500 zł powinien być opodatkowany przez Wnioskodawcę stawką ryczałtu 8,5% na zasadach określonych w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy ZPD.


Okoliczność, że część wynagrodzenia przysługującego Wnioskodawcy za świadczone usługi zostanie wypłacona w formie pieniężnej przelewem bankowym na rachunek wskazany na fakturze/rachunku, natomiast część wynagrodzenia o wartości rynkowej 300 zł, będzie udostępniona Wnioskodawcy w formie świadczeń rzeczowych (Pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego, Karty Sportowej), nie ma znaczenia dla zastosowania stawki ryczałtu 8,5%.


Wysokość stawki ryczałtu zależy wyłącznie bowiem od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach indywidualnej działalności usług, a nie od formy w jakiej jest wypłacane wynagrodzenie za świadczone usługi.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

 • możliwości opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe,
 • ustalenia wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym – jest prawidłowe.

Ad. 1


W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2157 z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, pod pojęciem „działalności usługowej”, należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293 i 1435 oraz z 2009 r. poz. 256 i 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

‒ prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.


Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Podkreślić jednakże należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.


W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

 1. opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,
 2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
  1. prowadzenia aptek,
  2. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  4. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
  5. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
  6. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 5. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,


Zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub jeden ze wspólników:

 1. wykonywał w roku poprzedzającym lub
 2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.


Natomiast stosownie do z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.


Należy zwrócić uwagę, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.


Zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, każdą usługę należy zaliczyć do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu, pod którym został zakwalifikowany wykonujący usługę podmiot gospodarczy w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej.


Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest aktualnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W najbliższym czasie planuje jednak utworzyć indywidualną działalność gospodarczą w zakresie obsługi biura na podstawie wpisu do CEIDG. Przeważająca działalność gospodarcza będzie związana z wykonywaniem na zlecenie innego podmiotu wsparcia administracyjnego w zakresie czynności biurowych, kompletowania dokumentów, przygotowywania i sortowania korespondencji, która jest sklasyfikowana do grupowania PKWiU 82.19.1 „Usługi wykonywania fotokopii, przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura”.


Wnioskodawca po utworzeniu działalności gospodarczej zamierza nawiązać współpracę z Kontrahentem, któremu będzie świadczył usługi wykonywania fotokopii, przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura. Wnioskodawcę i Kontrahenta nigdy nie łączył żaden stosunek cywilnoprawny, ani umowa o pracę.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że usługi, które Wnioskodawca ma zamiar wykonywać w ramach działalności gospodarczej sklasyfikowane odpowiednio pod symbolem PKWiU 82.19.1 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, tj. w wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.


Ponadto, jeżeli jak twierdzi Wnioskodawca, z kontrahentem nigdy nie łączył Go żaden stosunek cywilnoprawny, ani umowa o pracę wobec tego przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej za pomocą której Wnioskodawca będzie świadczył usługi polegające na wykonywaniu na zlecenie innego podmiotu wsparcia administracyjnego w zakresie czynności biurowych, kompletowania dokumentów, przygotowywania i sortowania korespondencji będą mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy).


Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca planuje utworzyć indywidualną działalność gospodarczą w zakresie obsługi biura na podstawie wpisu do CEIDG. Przeważająca działalność gospodarcza będzie związana z wykonywaniem na zlecenie innego podmiotu wsparcia administracyjnego w zakresie czynności biurowych, kompletowania dokumentów, przygotowywania i sortowania korespondencji, która jest sklasyfikowana do grupowania PKWiU 82.19.1 „Usługi wykonywania fotokopii, przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura”.


Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne, opierając się na oświadczeniu Wnioskodawcy, że świadczone przez Niego w ramach działalności gospodarczej usługi związane z obsługą biura mieszczą się w zakresie usług oznaczonych symbolem PKWiU 82.19.1 stwierdzić należy, że usługi te mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Właściwą dla opodatkowania tych usług jest przewidziana w cytowanym uprzednio art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawka 8,5% od przychodów.


Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.


Ad. 2


Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.


W myśl art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a.


Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza opodatkować przychody osiągane z tytułu prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Wnioskodawca po utworzeniu działalności gospodarczej zamierza nawiązać współpracę z Kontrahentem, któremu będzie świadczył usługi wykonywania fotokopii, przygotowania dokumentów i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura. W umowie współpracy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentem za świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz Kontrahenta usługi zostanie przewidziane wynagrodzenie pieniężne w kwocie 3.200 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie w naturze w formie Pakietu Medycznego o wartości rynkowej 100 zł, Ubezpieczenia Grupowego o wartości rynkowej 100 zł i Karty Sportowej o wartości rynkowej 100 zł. Wykonawca wystawiając przez siebie fakturę / rachunek za wykonane na rzecz Kontrahenta usługi będzie wskazywał, że wartość jego wynagrodzenia wynosi 3500 zł. Z czego co do kwoty 3200 zł Kontrahent wynagrodzenie uiści w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany na fakturze/rachunku, natomiast co do kwoty 300 zł w formie świadczeń w naturze (Pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego i Karty Sportowej, o łącznej wartości rynkowej 300 zł).

Skoro Wnioskodawca zobowiązał się do wykonania ww. usług w ramach umowy współpracy i usługi te świadczy jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, a Kontrahent (zleceniodawca) zobowiązał się do zapłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej oraz rzeczowej, to obie strony w rzeczywistości dokonują świadczeń wzajemnych. Następuje więc wymiana świadczeń (usług). Zatem, zapłata za wykonanie usług nie jest w tym przypadku nieodpłatnym świadczeniem. Jest natomiast wynagrodzeniem za wykonanie usług bez względu na to czy jest wypłacane w formie pieniężnej czy rzeczowej.

Wobec powyższego, jeżeli – tak jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego – elementem należności za wykonaną usługę będzie również świadczenie rzeczowe w postaci Pakietu Medycznego, Ubezpieczenia Grupowego i Karty Sportowej, o łącznej wartości rynkowej 300 zł, to wartość tego świadczenia, jako należnego w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winna zostać uznana za przychód z działalności gospodarczej. Zauważyć bowiem należy, że cytowany wcześniej art. 14 ust. 1 ww. ustawy określa, że przychodem jest kwota wynagrodzenia, choćby wynagrodzenie to nie zostało jeszcze otrzymane.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że wartość wynagrodzenia otrzymanego przez Wnioskodawcę w formie niepieniężnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy zakwalifikować do źródła przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji wartość wynagrodzenia w formie niepieniężnej Wnioskodawca powinien doliczyć do swoich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować ją razem z innymi przychodami uzyskanymi z tego źródła, zgodnie ze stosowaną formą i stawką opodatkowania (w przypadku Wnioskodawcy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 8,5%).


Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).


Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji