Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-1.4012.855.2018.1.RSZ
z 23 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 października 2018 r. (data wpływu 7 listopada 2018 r.) uzupełnionym pismem z 13 grudnia 2018 r. znak: … (data wpływu 14 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży uszkodzonego pojazdu gaśniczego, niezwłocznie po jego otrzymaniu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 13 grudnia 2018 r. znak: … (data wpływu 13 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży uszkodzonego pojazdu gaśniczego, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w G. (zwana dalej: Wnioskodawca lub KM PSP), została powołana 1 stycznia 1999 roku.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową Miasta G. funkcjonującą w ramach administracji zespolonej. Nie jest zatem objęty „centralizacją” rozliczeń w zakresie VAT z jednostką samorządu terytorialnego (Miastem G.). Zadania Wnioskodawcy są zadaniami z zakresu administracji rządowej - pomimo włączenia Wnioskodawcy do powiatowej administracji zespolonej posiada on status jednostki administracji rządowej.

Wnioskodawca, kierowany przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w G., działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:

 1. ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1313) - zwaną dalej ustawą o PSP,
 2. ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620, z późn. zm.),
 3. Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w G. zatwierdzony w dniu 28 marca 2018 r. przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K.,
 4. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.).
 5. Wnioskodawca jest organem w postępowaniu administracyjnym na terenie powiatu g. w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej.

Do podstawowych zadań Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w G. należą między innymi (art. 13 ust. 6 i 7 ustawy o PSP):

 1. organizowanie jednostek ratowniczo - gaśniczych oraz krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu,
 2. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
 3. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 4. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 5. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 6. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 7. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 8. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 9. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych.

W grudniu 2008 roku Komenda Wojewódzka, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie zamówień publicznych (przetarg), kupiła samochód gaśniczy ciężki S. … z funkcją ograniczania stref skażeń i tworzenia kurtyn wodnych. Koszt zakupu w/w samochodu brutto wyniósł 856.000 zł. Faktura wystawiona została przez firmę będącą podatnikiem VAT. Komenda Wojewódzka PSP w K., jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT zwolniony. Przy nabyciu w/w samochodu Komendzie Wojewódzkiej PSP K. nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Samochód zakupiony został przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w K., z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w G..

Dnia 15 grudnia 2008 roku samochód został przekazany do użytkowania KM PSP i od tego czasu wykorzystywany był do działań ratowniczo - gaśniczych na terenie powiatu G.

Od dnia zakupu samochód stanowi majątek Skarbu Państwa w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729).

Od dnia zakupu do dnia dzisiejszego w/w samochód stanowi własność Komendy Wojewódzkiej PSP w K. W księgach KM PSP zaksięgowany jest na ewidencji pozabilansowej. Amortyzacja samochodu naliczana była i ewidencjonowana w księgach rachunkowych Komendy Wojewódzkiej PSP w K. Roczna stopa umorzenia wynosiła 14%. Samochód został całkowicie umorzony 28.02.2016 roku. Zatem wartość brutto samochodu wynosi: 856.000 zł, umorzenie: 856.000 zł.

W bieżącym miesiącu planowane jest nieodpłatne przekazanie w/w samochodu z majątku Komendy Wojewódzkiej PSP K. na majątek (własność) KM PSP w G.

W takim przypadku samochód ten zostanie wyksięgowany z ewidencji pozabilansowej KM PSP w G. i zaksięgowany w ewidencji bilansowej w księgach rachunkowych KM PSP w G. w następujący sposób: Wn konto 011 - środki trwałe kwota: 856.000 zł oraz Ma konto 071 - umorzenie środków trwałych kwota 856.000 zł. Księgowanie nie wpłynie na wynik finansowy i fundusz Wnioskodawcy.

Dnia 5 lipca 2018 r. w wyniku wypadku drogowego samochód został poważnie uszkodzony. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy samochód nie nadaje się do dalszego użytku, a jego naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.

W związku z powyższym podjęto decyzję o sprzedaży w/w uszkodzonego samochodu. Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu, ogłoszonego przez Wnioskodawcę. Szacunkowa wartość uszkodzonego pojazdu wynosi 90.000 zł. Przebieg (kilometraż) na dzień dzisiejszy wynosi 14.275 km.

W uzupełnieniu wyjaśniono, iż Wnioskodawca nie jest i nigdy nie był zarejestrowany jako podatnik VAT – nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Samochód, który zostanie przeznaczony do sprzedaży, obecnie jest własnością Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w K. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do nieodpłatnego przekazania samochodu na majątek (własność) KM PSP w G. Procedury nieodpłatnego przekazania samochodu mają zakończyć się do 31.12.2018r.

Po otrzymaniu w/w samochodu na własność KM PSP w G. niezwłocznie, przeznaczy go do sprzedaży.

Od dnia zakupu, tj. od grudnia 2008 roku, do dnia wypadku, który miał miejsce w dniu 5 lipca 2018 roku, samochód nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U z 2018 r. poz. 2174).

15 grudnia 2008 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w K. przekazała go do użytkowania KM PSP w G. i od tego dnia do 5 lipca 2018 roku samochód cały czas użytkowany był przez Wnioskodawcę wyłącznie do działań ustawowych, tj. do zadań zgodnych z art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.), tj. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Samochód ten jest ciężkim samochodem gaśniczym z funkcją ograniczania stref skażeń i tworzenia kurtyn wodnych, posiada zbiornik na 8.000 litrów wody. Jest samochodem specjalnym, oznakowanym i wykorzystywanym przez Państwową Straż Pożarną. Przez cały okres użytkowania wykorzystywany był do gaszenia pożarów oraz likwidacji miejscowych zagrożeń.

Od dnia wypadku, tj. od 5 lipca 2018 roku, samochód jest wyłączony z użytkowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

 1. Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę (jednostkę budżetową) uszkodzonego pojazdu w wyniku przetargu będzie wykonana w ramach statusu podatnika VAT?
 2. Czy sprzedaż przez Wnioskodawcę (jednostkę budżetową) uszkodzonego pojazdu w wyniku przetargu będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, jeśli tak, to w jaki sposób będą opodatkowane te czynności?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż przez niego uszkodzonego pojazdu w wyniku przetargu nie będzie wykonywana w ramach statusu podatnika VAT. W związku z tym sprzedaż w/w samochodu nie będzie stanowić czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Opodatkowaniu VAT podlegają przy tym czynności realizowane w ramach statusu podatnika VAT.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy VAT - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wnioskodawca wykonując swoje zadania nie działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy VAT. Wykonywane zadania mają charakter publiczny, nałożony ustawą o PSP. Na mocy art. 15 ust. 6 ustawy VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Samochód, który będzie przedmiotem sprzedaży, nie został nabyty na potrzeby działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT, w związku z tym Komendzie Straży Pożarnej nie przysługiwało z tytułu jego nabycia prawo do odliczenia podatku VAT. Wykorzystywany był przez cały czas dla realizacji celów, które stanowią działalność publicznoprawną (pozostającą poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT).

Reasumując, Wnioskodawca w związku ze sprzedażą w/w samochodu nie będzie działał w charakterze podatnika VAT. W konsekwencji, będą to czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być wykonana przez podatnika działającego w takim charakterze.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Unormowanie to pozostaje w zgodzie z art. 13 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 ze zm.), który stwierdza, że krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

 • dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,
 • odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatnikami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Powołany wyżej przepis art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, jak i ww. cyt. przepis Dyrektywy, wyłączają z opodatkowania organy podlegające prawu publicznemu, jeżeli prowadzą daną działalność jako organy publiczne, nawet wtedy, gdy pobierają z tytułu tej działalności wynagrodzenie. Czynności, w których organy te uczestniczą jako organy publiczne, to określone prawem czynności wykonywane w interesie publicznym. Zatem czynności, w stosunku do których organy publiczne nie są traktowane jako podatnicy, to czynności wykonywane przez nie w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych, a także czynności, do których wykonywania są uprawnione wyłącznie organy publiczne.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, należy stwierdzić, iż generalnie organy oraz urzędy publiczne są uznawane za podatników. Dotyczy to jednakże tylko tej sfery, w której faktycznie występuje konsumpcja oraz gdzie podmioty te mogą konkurować z podmiotami prawa prywatnego.

Kryterium decydującym o uznaniu organu (urzędu) władzy publicznej za podatnika podatku od towarów i usług jest zachowywanie się nie jak organ władzy, lecz jak podmiot gospodarczy (przedsiębiorca) w stosunku do określonych transakcji lub czynności. Szczególnie jest to uzasadnione w tych przypadkach, gdzie identyczne czynności lub bardzo zbliżone czynności bądź też transakcje mogą być wykonywane przez podmioty prywatne (np. przedsiębiorców).

Należy nadmienić, że pojęcie podatnika obejmuje swym zakresem podmioty, które dokonują czynności podlegającej opodatkowaniu. Ustawodawca określił wskazane pojęcie na tyle szeroko, by w każdym przypadku profesjonalnej aktywności zawodowej, dokonywania czynności opodatkowanych podmiot mógł zostać uznany za podatnika w zakresie tych czynności.

Zgodnie z art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620, z późn. zm.), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania i organizację Państwowej Straży Pożarnej określa odrębna ustawa (art. 16 ustawy o ochronie przeciwpożarowej).

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313, z późn. zm.), do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
 2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
 3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
 4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
 6. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
 7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
 8. współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
 9. realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.


W tym miejscu należy zwrócić uwagę na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 marca 2014 r. w sprawie C-72/13 Gmina W. przeciwko Ministrowi Finansów, w którym orzekł, że „dyrektywą 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ona opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji takich jak te zamierzone przez gminą W., o ile sąd odsyłający stwierdzi, iż transakcje te stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu art. 9 ust. 1 tej dyrektywy oraz iż nie są wykonywane przez rzeczoną gminą w charakterze organu władzy publicznej w rozumieniu art. 13 ust. 1 akapit pierwszy owej dyrektywy. Jeśli jednak należałoby uznać te transakcje za wykonywane przez wspomnianą gminę działającą w charakterze organu władzy publicznej, przepisy dyrektywy 2006/112 nie sprzeciwiałyby się ich opodatkowaniu, gdyby sąd odsyłający stwierdził, że ich zwolnienie mogłoby prowadzić do znaczących zakłóceń konkurencji w rozumieniu art. 13 ust. 2 tej dyrektywy.”

Mając na względzie powyższe postanowienie należy każdorazowo badać, czy sprzedaż majątku Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej podlega wyłączeniu z VAT. Należy pamiętać, że w każdym przypadku konieczna jest ocena spełniania przesłanek art. 9 i 13 dyrektywy 2006/112/WE (odpowiednio art. 15 ustawy o VAT) w konkretnych okolicznościach faktycznych sprawy.

Przenosząc zatem powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy ustalić czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży ww. uszkodzonego samochodu gaśniczego ciężkiego S. …, z funkcją ograniczania stref skażeń i tworzenia kurtyn wodnych działa w charakterze podatnika VAT a zamierzoną sprzedaż należy traktować w kategorii czynności dla której Wnioskodawca działa w charakterze podatnika.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że planowany do sprzedaży samochód zakupiony został przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w K. z przeznaczeniem dla Wnioskodawcy. Od dnia zakupu samochód stanowi majątek Skarbu Państwa w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729). Przedmiotowy samochód 15 grudnia 2008 r. został przekazany do użytkowania Wnioskodawcy i od tego czasu wykorzystywany był do działań ratowniczo - gaśniczych na terenie powiatu g. 5 lipca 2018 r. w wyniku wypadku drogowego samochód został poważnie uszkodzony. Zgodnie z opinią rzeczoznawcy samochód nie nadaje się do dalszego użytku, a jego naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Planowane jest nieodpłatne przekazanie ww. samochodu z majątku Komendy Wojewódzkiej PSP na majątek (własność) Wnioskodawcy. Procedury nieodpłatnego przekazania samochodu mają zakończyć się do 31.12.2018 r. Po otrzymaniu ww. samochodu na własność Wnioskodawca niezwłocznie, przeznaczy go do sprzedaży. Od dnia zakupu, tj. od grudnia 2008 roku, do dnia wypadku, który miał miejsce 5 lipca 2018 r., samochód nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, 15 grudnia 2008 r. przekazała go do użytkowania Wnioskodawcy i od tego dnia do 5 lipca 2018 r. samochód cały czas użytkowany był przez Wnioskodawcę wyłącznie do działań ustawowych, tj. do zadań zgodnych z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.), tj. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Analizując przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego w kontekście powołanych przepisów prawa, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca ma zamiar bezpośrednio po nieodpłatnym otrzymaniu sprzedać składnik rzeczowy, w postaci uszkodzonego samochodu gaśniczego ciężkiego S. …, stanowiący należący do niego środek trwały, wykorzystywany - jak wskazał Wnioskodawca – wyłącznie do działań ustawowych, tj. do zadań zgodnych z art. 1 ust. 2 Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, czyli czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie zaś na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, to nie ma podstaw do uznania, że Wnioskodawca sprzedaży tej dokona działając jako podatnik podatku od towarów i usług. Oznacza to, że sprzedaż ww. samochodu gaśniczego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle powyższego uznać należy, iż Wnioskodawca dokonując niezwłocznie po nieodpłatnym otrzymaniu sprzedaży uszkodzonego pojazdu strażackiego, który przed uszkodzeniem i nieodpłatnym przekazaniem Wnioskodawcy był przez niego wykorzystywany wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, nie będzie działał jako podatnik podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a tym samym ww. sprzedaż należy traktować jako czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku oraz własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy (KM PSP w G.) i nie odnosi się do Komendy Wojewódzkiej PSP w K., bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji