Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT2-2.4011.600.2018.1.KR
z 23 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 7 grudnia 2018 r. (data wpływu 11 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomościach stanowiących działki gruntu sklasyfikowanych jako użytki rolne, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomościach stanowiących działki gruntu sklasyfikowanych jako użytki rolne, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 15 lutego 2016 r. Wnioskodawczyni nabyła z mocy ustawy spadek po zmarłym bracie L.M. Fakt nabycia spadku został poświadczony w dniu 17 listopada 2016 r. przez notariusza, aktem poświadczenia dziedziczenia. Z aktu tego wynika, że spadek po zmarłym w dniu 15 lutego 2016 r. L.M. na podstawie ustawy odziedziczyli – rodzeństwo: Wnioskodawczyni, K.S., Z.K., Ł.T., G.S., J.M., R.M., H.S. i S.M., po 1/10 części każde z nich oraz bratankowie: J.M., K.M., E.P. i J.M. po 1/40 części każde z nich. Przedmiotem spadku była nieruchomość stanowiąca gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, składająca się z działek nr 115, 225, 276/3 i 276, o łącznej powierzchni 2,76 ha. Podatek od spadku został zapłacony przez ww. bratanków spadkodawcy, natomiast wobec pozostałych spadkobierców zastosowano zwolnienie na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z wnioskiem spadkobierców decyzją Wójta Gminy z dnia 12 kwietnia 2018 r., ww. działka nr 225 o powierzchni 1,0891 ha została podzielona na trzy działki: nr 225/1 o powierzchni 0,18 ha, nr 225/2 o powierzchni 0,3 ha i 225/3 o powierzchni 0,6091 ha.

W dniu 25 lipca 2018 r. na mocy aktu notarialnego notariusza, wszyscy współwłaściciele gospodarstwa rolnego będącego przedmiotem spadku po zmarłym w dniu 15 lutego 2016 r. L.M., dokonali sprzedaży części tego gospodarstwa o łącznej powierzchni 2,1091 ha, składającej się z niezabudowanych działek rolnych nr 115 o powierzchni 1,02 ha, nr 225/1 o powierzchni 0,18 ha, nr 225/2 o powierzchni 0,3 ha i nr 225/3 o powierzchni 0,6091 ha (wszystkie działki oznaczone są symbolem R) za łączną kwotę 258 500 zł (Wnioskodawczyni otrzymała 1/10 tej wartości, czyli kwotę 25 850 zł) na rzecz małżonków I. i G. S.

Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy działki nr 115 i nr 225/3 znajdują się na terenie upraw polowych oznaczonych symbolem (RP), działka nr 225/1 znajduje się na terenach mieszkalnictwa rolniczego (MR) i działka nr 225/2 znajduje się w części na terenie mieszkalnictwa rolniczego (MR) i w części na terenie upraw polowych (RP) – zaświadczenie, wydane w dniu 14 czerwca 2018 r. z upoważnienia Wójta Gminy.

Kupujący I. i G. S. oświadczyli w akcie notarialnym z dnia 25 lipca 2018 r., sporządzonym przez notariusza, że:

 • nabycia dokonują za fundusze wspólne do majątku objętego wspólnością ustawową małżeństwa,
 • grunty rolne wchodzące w skład nabytej aktem nieruchomości stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym i powiększą ich gospodarstwo rolne położone na terenie gminy, którego powierzchnia nie jest mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha,
 • nabyte gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nich przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Ponadto I.S. oświadczyła, że jest rolnikiem indywidualnym, posiada rodzinne gospodarstwo rolne na terenie gminy o powierzchni użytków rolnych 30,9811 ha, posiada kwalifikacje rolnicze, gospodarstwo rolne posiada od ponad 5 lat i w tym czasie osobiście je prowadziła i nadal prowadzi. Również od ponad 5 lat mieszka będąc zameldowana na pobyt stały na terenie gminy, na obszarze której położone są nieruchomości wchodzące w skład prowadzonego przez nią gospodarstwa rolnego, a nabywana przez nią i jej męża nieruchomość również położona jest w gminie.

Przy przedmiotowym akcie notarialnym I.S. okazała dokumenty wymagane w art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052, z późn. zm.) w postaci:

 • swojego oświadczenia z dnia 14 czerwca 2018 r. o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w gminie (30,9811 ha) wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, potwierdzone tego samego dnia przez Wójta Gminy jako zgodne ze stanem faktycznym,
 • zaświadczenia, wydanego w dniu 14 czerwca 2018 r. przez Wójta Gminy, potwierdzającego, że jest zameldowana na pobyt stały na terenie gminy od dnia 23 lutego 2011 r.,
 • duplikatu świadectwa ukończenia przez I. S. Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
 • zaświadczenia z dnia 20 czerwca 2018 r. wydanego przez KRUS, z którego wynika, że I.S. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników od dnia 17 lutego 2000 r.

Notariusz pouczył kupujących o treści art. 2b ust. 1-3 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2016 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052), zgodnie z którymi nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo przez okres 10 lat od dnia nabycia, a nadto w okresie tym nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętego przychodu w związku ze sprzedażą części gospodarstwa rolnego (gruntów rolnych), jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Zdaniem Wnioskodawczyni, w stosunku do przychodu jaki uzyskała ze sprzedaży należących do Niej części nieruchomości rolnych stanowiących część gospodarstwa rolnego, zastosowanie będzie miało zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 183, poz. 1353, z późn. zm.), a wobec tego przychód jaki uzyskała nie powinien podlegać opodatkowaniu, albowiem sprzedane działki:

 1. są zakwalifikowane jako użytki rolne,
 2. stanowiły część składową gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha,
 3. nie utraciły wskutek sprzedaży charakteru rolnego. Nabywcy nieruchomości z mocy prawa (art. 2b ust. 1-3 oraz art. 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego; Dz. U. z 2016 r., poz. 2052) są obowiązani prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez nich tej nieruchomości. W tym też okresie nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Tylko sąd na wniosek nabywców nieruchomości rolnej może wyrazić zgodę na zbycie bądź przekazanie tej nieruchomości innym podmiotom i tylko pod warunkiem istotnych przyczyn losowych.

Reasumując Wnioskodawczyni stwierdziła, że w opisanym przez Nią stanie faktycznym zaistniały łącznie wszystkie przesłanki pozwalające na zastosowanie wobec Niej zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

W związku z tym wskazać należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.) ), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Z kolei postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, potwierdzają jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Oznacza to, że dla ustalenia daty nabycia nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będących przedmiotem spadku istotny jest dzień jego otwarcia, czyli śmierci spadkodawcy.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że przedmiotem spadku po zmarłym w dniu 15 lutego 2016 r. bracie Wnioskodawczyni była nieruchomość stanowiąca gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, składająca się z działek nr 115, nr 225, nr 276/3 i nr 276, o łącznej powierzchni 2,76 ha. Spadek po ww. zmarłym na podstawie ustawy dziedziczyli: rodzeństwo (w tym Wnioskodawczyni) po 1/10 części oraz bratankowie po 1/40 części. Decyzją Wójta Gminy z dnia 12 kwietnia 2018 r. na wniosek spadkobierców działka nr 225 o powierzchni 1,0891 ha została podzielona na trzy działki: nr 225/1 o powierzchni 0,18 ha, nr 225/2 o powierzchni 0,3 ha i nr 225/3 o powierzchni 0,6091 ha. W dniu 25 lipca 2018 r. na mocy aktu notarialnego wszyscy współwłaściciele gospodarstwa rolnego będącego przedmiotem spadku po ww. zmarłym, dokonali sprzedaży części tego gospodarstwa rolnego o łącznej powierzchni 2,1091 ha, składającej się z niezabudowanych działek rolnych nr 115 o powierzchni 1,02 ha, nr 225/1 o powierzchni 0,18 ha, nr 225/2 o powierzchni 0,3 ha i nr 225/3 o powierzchni 0,6091 ha (wszystkie działki oznaczone symbolem R). Kupujący oświadczyli w akcie notarialnym, że grunty rolne wchodzące w skład nabytej tym aktem nieruchomości stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym i powiększą ich gospodarstwo rolne, którego powierzchnia nie jest mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha. Nabyte gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nich przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Ponadto Kupująca oświadczyła, że jest rolnikiem indywidualnym, posiada rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych 30,9811 ha, posiada kwalifikacje rolnicze, gospodarstwo rolne posiada od ponad 5 lat i w tym czasie osobiście je prowadziła i nadal prowadzi. Również od ponad 5 lat mieszka będąc zameldowana na pobyt stały na terenie, której położone są nieruchomości wchodzące w skład prowadzonego przez nią gospodarstwa rolnego oraz nabywana przez nią i jej męża nieruchomość.

Dokonując oceny skutków prawnych przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, stwierdzić należy, że do nabycia przez Wnioskodawczynię prawa do udziału w przedmiotowych nieruchomościach stanowiących działki gruntu sklasyfikowane jako użytki rolne, oznaczone nr 115, nr 225/1, nr 225/2, nr 225/3, o łącznej powierzchni 2,1091 ha, doszło w dacie śmierci spadkodawcy (brata Wnioskodawczyni), tj. w dniu 15 lutego 2016 r.

Wobec powyższego sprzedaż przez Wnioskodawczynię w 2018 r. prawa do udziałów w przedmiotowych nieruchomościach (działkach rolnych), z uwagi na fakt, że nastąpiła przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie – stanowi źródło przychodu w rozumieniu ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia, czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w przedmiotowych nieruchomościach stanowiących działki gruntu sklasyfikowane jako użytki rolne, oznaczone nr 115, nr 225/1, nr 225/2, nr 225/3, o łącznej powierzchni 2,1091 ha, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wskazać należy, że w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ww. ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość tych nakładów, o których mowa w ust. 6c, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Natomiast stosownie do art. 45 ust. 1a pkt 3 ww. ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Jednakże, przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwalnia z podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia „gospodarstwo rolne”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym, opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Natomiast art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, stanowi, że za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego – co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów – wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r., poz. 1034 z późn. zm.) oraz załącznika nr 6 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia, użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

 1. grunty rolne,
 2. grunty leśne,
 3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
 4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
 5. (uchylony),
 6. grunty pod wodami,
 7. tereny różne oznaczone symbolem - Tr.

Stosownie do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, grunty rolne dzielą się na:

 1. użytki rolne, do których zalicza się:
  1. grunty orne, oznaczone symbolem - R,
  2. sady, oznaczone symbolem - S,
  3. łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,
  4. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,
  6. grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,
  7. grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,
  8. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr,
 2. nieużytki, oznaczone symbolem - N.

Natomiast zgodnie z § 68 ust. 3 ww. rozporządzenia, grunty zabudowane i zurbanizowane dzielą się na:

 1. tereny mieszkaniowe, oznaczone symbolem - B,
 2. tereny przemysłowe, oznaczone symbolem - Ba,
 3. inne tereny zabudowane, oznaczone symbolem - Bi,
 4. zurbanizowane tereny niezabudowane, oznaczone symbolem - Bp,
 5. tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, oznaczone symbolem - Bz,
 6. użytki kopalne, oznaczone symbolem - K,
 7. tereny komunikacyjne, w tym:
  1. drogi, oznaczone symbolem - dr,
  2. tereny kolejowe, oznaczone symbolem - Tk,
  3. inne tereny komunikacyjne, oznaczone symbolem – Ti,
  4. grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem - Tp.

Grunty leśne – zgodnie z § 68 ust. 2 ww. rozporządzenia – dzielą się na:

 1. lasy, oznaczone symbolem – Ls,
 2. grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem – Lz.

Tak więc zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

 • sprzedawane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
 • w chwili sprzedaży muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością lub współwłasnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • sprzedaż ma dotyczyć całości lub części gospodarstwa rolnego, co oznacza, że transakcja może obejmować wszystkie nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa rolnego bądź niektóre z nich (jego część),
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Zaznaczyć należy, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w tym ulgi przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od spełnienia wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania. Jeżeli zatem, zostaną zachowane powyższe warunki, przychód uzyskany ze sprzedaży tego rodzaju nieruchomości lub udziału w nieruchomości będzie mógł korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak jak wskazano powyżej podlegać może wyłącznie przychód uzyskany ze sprzedaży ww. gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, które w wyniku sprzedaży nadal będą wchodzić w skład gospodarstwa rolnego i nie utracą one charakteru rolnego.

Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że przedmiotowe zwolnienie zostało zastosowane przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Podkreślenia wymaga, że podstawowym warunkiem uznania gruntów za gospodarstwo rolne jest ich powierzchnia określana jako norma obszarowa. Jeżeli łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy użytków rolnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, jest to gospodarstwo rolne w rozumieniu cytowanego wyżej art. 2 ustawy o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunt nie spełnia normy obszarowej, nie może być uznany za gospodarstwo rolne.

Kolejną przesłanką wymienioną w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest również konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy, co do dalszego przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją. Całokształt tych okoliczności może wskazywać na utratę charakteru rolnego nabywanego gruntu nawet wówczas, gdy nieruchomość taka jest sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, czy też umiejscowiona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako nieruchomość położona na terenach upraw rolnych. Należy ponadto wskazać, że utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z odpłatnego zbycia w 2018 r. udziału (1/10) w przedmiotowych nieruchomościach stanowiących działki gruntu sklasyfikowanych jako użytki rolne oznaczone nr 115, nr 225/1, nr 225/2, nr 225/3, o łącznej powierzchni 2,1091 ha, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nabytych w 2016 r. w drodze spadku, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na spełnienie warunków tego zwolnienia. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty 19% podatku dochodowego z tytułu ich odpłatnego zbycia.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy przedstawionego we wniosku, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Ponadto, podkreślić należy, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z treści art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. W związku z tym, interpretacje te wywierają skutki prawne jedynie w stosunku do tego podmiotu, do którego są skierowane. Zatem, niniejsza interpretacja indywidualna jest wiążąca dla Wnioskodawczyni jako osoby występującej z wnioskiem, natomiast nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji