Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT1-3.4012.890.2018.1.MWJ
z 4 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2018 r. (data wpływu 3 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn.: „…” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadania pn.: „…”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gminny Ośrodek Kultury w X (dalej: GOK w X) jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, której organizatorem jest Gmina X, wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy X.

Podstawowym celem statutowym GOK w X jest działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Swoje zadania GOK X realizuje w szczególności poprzez:

 • organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
 • inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,
 • organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny,
 • organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
 • wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego, kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych,
 • wspieranie i promocja rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru,
 • dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, w tym organizacja rocznic i zapewnienie ich należytej oprawy,
 • wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez organizację nauki i dostępu do internetu i innych programów oraz umożliwianie powszechnego korzystania ze sprzętu komputerowego,
 • świadczenie usług fotograficznych, plastycznych i w miarę zapotrzebowania środowiska z innych dziedzin,
 • prowadzenie impresariatu artystycznego i usług z zakresu imprez kulturalnych i artystycznych,
 • organizowanie balów i zabaw tanecznych,
 • prowadzenie wynajmu sprzętu technicznego do obsługi imprez i widowisk,
 • prowadzenie sprzedaży miejscowych dzieł artystycznych, rękodzieła artystycznego i ludowego, bądź pośrednictwa w ich reklamie,
 • prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej, w tym galerii dzieł miejscowych artystów,
 • inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych, poetyckich i literackich mieszkańców gminy,
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży,
 • współpracę ze szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi gminy w zakresie rozwoju kultury,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy w zakresie planowania i realizacji zadań kulturalnych i turystycznych,
 • współpraca z innymi samorządami, w tym z zagranicy, w celu wymiany kulturalnej i rozwoju aktywności kulturalnej społeczeństw lokalnych,
 • pomoc w realizacji projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną w zakresie kultury i turystyki,
 • podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i promocyjnej wynikającej z potrzeb środowiska lokalnego.

Działalność dochodowa Gminnego Ośrodka Kultury w X to w szczególności: sprzedaż wydawnictw i pamiątek, organizacja koncertów, wynajem pomieszczeń i sprzętu, udostępnianie do reprodukowania, filmowania i kopiowania eksponatów, udostępnianie zwiedzającym ekspozycji i zbiorów, świadczenie innych usług, związanych z przedmiotem działalności.

GOK X jest odrębnym od Gminy, zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „…” uchwałą nr … z dnia … r. dokonała wyboru zadania, gdzie grantobiorcą jest GOK w X, do przyznania grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w zakresie Zachowania dziedzictwa lokalnego, w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru, w szczególności opartej na lokalnej tradycji, nabór LGD nr ….

Celem zadania jest stworzenie warunków do zachowania lokalnego dziedzictwa i wzmacniania lokalnej tożsamości poprzez organizację cyklu warsztatów oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Adresatem zadania są koła gospodyń wiejskich z Gminy X - około 210 osób. W ramach realizacji zadania zostaną zorganizowane trzy inicjatywy społeczno - kulturowe, a mianowicie warsztaty kulinarne i etnograficzne oraz spotkanie podsumowujące projekt, angażujące społeczność lokalną i wykorzystujące dziedzictwo kulturowe regionu. Zadanie zakłada również doposażenie zaplecza kuchennego w budynku wielofunkcyjnym w Y, którego właścicielem jest Gmina, a na którego część GOK w X posiada umowę użyczenia, gdzie realizowane są zajęcia rekreacyjno-sportowe, jak również wydarzenia kulturalne.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem koszty kwalifikowalne zadania wynoszą … zł, z czego wnioskowana kwota pomocy wynosi … zł i składają się na nią: druk plakatów, ulotek, wynagrodzenie instruktorów warsztatów kulinarnych i etnograficznych, wykład oraz poczęstunek podczas spotkania podsumowującego projekt, zakup produktów na warsztaty kulinarne, zakup mebli kuchennych, taboretu gastronomicznego gazowego, kuchni gazowo-elektrycznej, patelni gastronomicznej elektrycznej.

Wszystkie zakupione przedmioty będą stanowiły doposażenie zaplecza kuchennego budynku wielofunkcyjnego w Y i pomogą w realizacji społecznie użytecznych celów. Będą ogólnodostępne, a odbiorcy projektu będą korzystać z nich bezpłatnie. Udział w warsztatach kulinarnych oraz etnograficznych, a także w spotkaniu podsumowującym projekt będzie również bezpłatny. Z realizacji zadania Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów.

We wniosku o przyznanie grantu na wyżej opisane zadanie GOK w X złożył oświadczenie, że nie będzie mógł odzyskać poniesionego podatku VAT. Interpretacja podatkowa jest niezbędna do rozliczenia zadania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gminny Ośrodek Kultury w X ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji w ramach zadania „…”?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Gminny Ośrodek Kultury w X nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację operacji w ramach zadania „….”.

Realizacja operacji związanych z projektem nie ma w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r., poz. 2174, z póżn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy – efekty zadania nie będą służyć czynnościom opodatkowanym. Zakupione w związku z realizowanym zadaniem przedmioty będą stanowiły doposażenie zaplecza kuchennego budynku wielofunkcyjnego w Y i pomogą w realizacji społecznie użytecznych celów. Wnioskodawca wskazał, że będą one ogólnodostępne, a odbiorcy projektu będą korzystać z nich bezpłatnie. Udział w warsztatach kulinarnych oraz etnograficznych, a także w spotkaniu podsumowującym projekt będzie również bezpłatny. Ponadto, z realizacji zadania Wnioskodawca nie będzie osiągał żadnych przychodów. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. zadania. Tym samym, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „…”, ponieważ efekty ww. zadania nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, wynikające z wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie należy zauważyć, że wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm., jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opublikowany został w Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.

Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

W myśl art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Ww. przepisy art. 14na § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej stosuje się z uwzględnieniem art. 33 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj