Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT1-1.4012.843.2018.1.MN
z 8 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania wyrównania (w górę lub w dół) rentowności Spółki do zakładanego poziomu i tym samym braku obowiązku dokonania korekt faktur wystawionych na rzecz Kontrahenta (korekt podstawy opodatkowania oraz podatku należnego wykazanych na tych fakturach) oraz sposobu dokumentowania ww. czynności – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 21 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania wyrównania (w górę lub w dół) rentowności Spółki do zakładanego poziomu i tym samym braku obowiązku dokonania korekt faktur wystawionych na rzecz Kontrahenta (korekt podstawy opodatkowania oraz podatku należnego wykazanych na tych fakturach) oraz sposobu dokumentowania ww. czynności.


We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne i zdarzenia przyszłe.


Wnioskodawca (dalej również: Spółka) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Spółka jest zarejestrowana na potrzeby podatku od towarów i usług w Polsce. Większościowym udziałowcem Wnioskodawcy jest spółka z siedzibą w Niemczech (dalej: Kontrahent). Wnioskodawca jest częścią grupy podmiotów powiązanych (dalej: Grupa).

W ramach prowadzonej działalności operacyjnej Spółka pełni funkcję producenta „kontraktowego” (producenta o ograniczonych funkcjach i ryzykach), tj. produkuje wyroby i dokonuje ich sprzedaży do Kontrahenta na jego zlecenie. Wnioskodawca realizuje produkcję na terytorium Polski. Wnioskodawca świadczy również na rzecz Kontrahenta usługę logistyczną, związaną ze sprzedawanymi wyrobami. Cała sprzedaż Spółki dokonywana jest na rzecz Kontrahenta.

Z uwagi na fakt, iż strategiczne decyzje i ryzyka leżą po stronie Kontrahenta, a Spółka prowadzi działalność produkcyjną o ograniczonych funkcjach i ryzykach oraz świadczy usługi logistyczne związane z produkowanymi wyrobami, to powinna ona osiągnąć określony poziom rentowności, odpowiedni dla pełnionych funkcji i ponoszonych ryzyk. W efekcie, zgodnie z poczynionymi ustaleniami w Grupie, Wnioskodawca powinien mieć zapewniony niski, ale stały poziom rentowności na prowadzonej działalności. Poziom rentowności jest obliczany przy użyciu odpowiedniego wskaźnika rentowności bazującego na danych z rachunku zysków i strat Spółki.


Zgodnie z ustaleniami, założony poziom rentowności jest/będzie weryfikowany (wyrównany do ustalonego poziomu rentowności określanego przy użyciu odpowiedniego wskaźnika rentowności bazującego na danych z rachunku zysków i strat Spółki) zarówno:


 • w trakcie roku podatkowego, jak również
 • na koniec roku podatkowego.


Powyższe oznacza, że jeżeli w datach weryfikacji, poziom rentowności Wnioskodawcy będzie:


 • wyższy niż wynikający z pełnionych funkcji, zaangażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk, tj. wyższy niż zakładany przez grupę podmiotów powiązanych – Spółka będzie zobowiązana do zapłaty Kontrahentowi odpowiedniej kwoty skutkującej wyrównaniem rentowności do zakładanego poziomu (zmniejszenie dochodu Spółki);
 • niższy niż wynikający z pełnionych funkcji i zaangażowanych aktywów, tj. niższy niż zakładany przez grupę podmiotów powiązanych – Kontrahent będzie zobowiązany do zapłaty Spółce odpowiedniej kwoty skutkującej wyrównaniem rentowności do zakładanego poziomu (zwiększenie dochodu Spółki).


W związku z powyższym w wyniku korekty rentowności Spółka i Kontrahent nie będą dokonywać zmian cen sprzedawanych wyrobów i świadczonych usług stosowanych w trakcie roku.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


 1. Czy weryfikacja poziomu rentowności, o której mowa w stanie faktycznym, polegająca na wyrównaniu (w górę lub w dół) rentowności Spółki do zakładanego poziomu określanego przy użyciu odpowiedniego wskaźnika rentowności, stanowi zdarzenie niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie powodować obowiązku dokonania korekt faktur VAT wystawionych na rzecz Kontrahenta, korekt podstawy opodatkowania oraz korekt podatku należnego wykazanych na tych fakturach?
 2. Czy w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 za prawidłowe, weryfikacja poziomu rentowności, o której mowa w stanie faktycznym polegająca na wyrównaniu (w górę lub w dół) rentowności Spółki do zakładanego poziomu przy użyciu odpowiedniego wskaźnika rentowności, może być dokumentowana odpowiednio notą uznaniową lub notą obciążeniową?


Zdaniem Wnioskodawcy:


 1. Weryfikacja poziomu rentowności, o której mowa w stanie faktycznym polegająca na wyrównaniu (w górę lub w dół) rentowności Spółki do zakładanego poziomu określanego przy użyciu odpowiedniego wskaźnika rentowności, stanowi zdarzenie niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie powodować obowiązku dokonania korekt faktur VAT wystawionych na rzecz Kontrahenta, korekt podstawy opodatkowania oraz korekt podatku należnego wykazanych na tych fakturach.
 2. W przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 za prawidłowe, weryfikacja poziomu rentowności, o której mowa w stanie faktycznym polegająca na wyrównaniu (w górę lub w dół) rentowności Spółki do zakładanego poziomu przy użyciu odpowiedniego wskaźnika rentowności, może być dokumentowana odpowiednio notą uznaniową lub notą obciążeniową.


Uzasadnienie.

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy weryfikacja poziomu rentowności, o której mowa w stanie faktycznym polegająca na wyrównaniu (w górę lub w dół) rentowności Spółki do zakładanego poziomu określanego przy użyciu odpowiedniego wskaźnika rentowności, stanowi zdarzenie niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie powodować obowiązku dokonania korekt faktur VAT wystawionych na rzecz Kontrahenta w tym korekt podstawy opodatkowania oraz korekt podatku należnego wykazanych na tych fakturach.


Za prawidłowością stanowiska Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie przemawiają następujące argumenty:

a. Brak dostawy towaru lub świadczenia usługi.

Spółka wskazuje, że w ramach weryfikacji poziomu rentowności polegającej na wyrównaniu (w górę lub w dół) rentowności Spółki do zakładanego poziomu określanego przy użyciu odpowiedniego wskaźnika rentowności:

- ani ze strony Spółki,

- ani ze strony Kontrahenta,

nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ani wywozu towarów z Polski w wykonaniu czynności wskazanych w art. 7 ustawy o VAT na terytorium Niemiec – w związku z tym korekta rentowności (in plus lub minus) nie będzie stanowić wynagrodzenia odpowiednio za „krajową” dostawę towarów lub WDT.

Z kolei odnosząc się do świadczenia usług należy wyraźnie podkreślić, że:


- pomimo, iż definicja świadczenia usług obejmuje szeroki zakres czynności, nie każde świadczenie niebędące dostawą towarów zakwalifikować można automatycznie jako usługę,

- natomiast uznanie danej czynności za świadczenie usług opodatkowane VAT wymaga bezpośredniego związku pomiędzy płatnością a usługą – otrzymana zapłata musi być konsekwencją wykonania świadczenia na rzecz nabywcy,

- weryfikacja poziomu rentowności odnosić się będzie do ogólnego wyniku finansowego Wnioskodawcy – nie będzie zatem możliwe ustalenie bezpośredniego związku między odpłatnością a świadczeniem,

- zatem przedmiotowa korekta rentowności nie będzie stanowiła świadczenia usług w świetle ustawy VAT.


Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w:


- interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2014 r., sygn. IPPP1/443-607/14-2/MP: „Pod pojęciem usługi (świadczenia) w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innego podmiotu), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Nie oznacza to jednak, że powyższa definicja obejmuje swoim zakresem wszystkie sytuacje gospodarcze zaistniałe pomiędzy kontrahentami, których efektem jest powstanie przysporzenia pieniężnego po jednej stronie na skutek określonego działania bądź zaniechania drugiej strony”,

- wyroku NSA z dnia 10 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1493/13: „Nie można bowiem przyjąć, że świadczeniem usług jest każda czynność czy zdarzenie, którego efektem jest odpłatne przysporzenie jednej ze stron na skutek działania bądź zaniechania innej strony. Z powyższych uregulowań ustawy o VAT wynika bowiem, że usługą jest każde, co do zasady, odpłatne świadczenie, które nie jest dostawą towarów i które przejawia się tym, że świadczeniobiorca (będący konsumentem danej usługi) odnosi z niego, choćby nawet potencjalną korzyść”.


b. Brak zmiany cen sprzedawanych wyrobów lub świadczonych usług.

Spółka wyraźnie zaznacza, iż przyjęty model zapewnienia odpowiedniej rentowności Spółce:


- nie jest oparty na zmianie cen poszczególnych towarów i świadczonych usług stosowanych w trakcie roku (Spółka nie będzie aktualizować z Kontrahentem cen każdego wyrobu wyprodukowanego i sprzedanego przez Spółkę do Kontrahenta oraz cen każdych świadczonych przez Spółkę usług logistycznych),

- ale opiera się na wyrównaniu globalnej rentowności Spółki do ustalonego poziomu przy użyciu odpowiedniego wskaźnika rentowności bazującego na danych z rachunku zysków i strat Spółki, zgodnie z przyjętymi założeniami Grupy (Spółka oblicza bieżącą rentowność w datach wskazanych w stanie faktycznym i w przypadku odchyleń od zakładanego poziomu wypłaca Kontrahentowi bądź otrzymuje od Kontrahenta odpowiednią kwotę, co skutkuje wyrównaniem rentowności do zakładanego poziomu).

W związku z powyższym, zdaniem Spółki korekta rentowności, o której mowa w stanie faktycznym:


- z uwagi na opisany powyżej sposób jej kalkulacji;

- będzie stanowić nową okoliczność opierającą się na wyrównaniu rentowności Spółki do ustalonego poziomu zgodnie z założeniami przyjętymi przez Grupę;

- czyli nie będzie bezpośrednio odnosić się do cen konkretnych dostaw wyrobów czy świadczonych usług.


c. Odniesienie do ogółu zdarzeń mających wpływ na rentowność.

Należy również zwrócić uwagę, że na rentowność Wnioskodawcy mogą mieć wpływ inne czynniki, w tym zewnętrzne (m.in. inflacja, kursy walutowe), które nie są ściśle związane z ceną sprzedawanych wyrobów lub świadczonych usług.


Ponadto, można wyobrazić sobie sytuację, w której część ponoszonych przez Wnioskodawcę kategorii kosztów:


 • nie jest uwzględniania w kalkulacji ceny wyrobu lub usługi,
 • mimo to jest obejmowana korektą rentowności, dla celów jej wyrównania do ustalonego przez Grupę poziomu rentowności.


Należy przy tym również podkreślić, iż korekta cen sprzedaży wyrobów i świadczonych usług mogłaby nie przynieść odpowiedniego efektu, ponieważ nie wszystkie wyprodukowane w danym roku towary mogą zostać w tym samym roku sprzedane (część kosztów pośrednich wpływających na kalkulację ceny wyrobów będzie przypisana do roku ich poniesienia a nie roku, w którym sprzedano wyroby).


Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, iż mechanizm polegający na korekcie cen sprzedaży wyrobów i świadczonych usług nie dałby więc oczekiwanego efektu w postaci obniżenia bądź podwyższenia rentowności – należy zwrócić uwagę, iż korekta rentowności byłaby niepełna, ponieważ:


 • nie uwzględniałaby czynników zewnętrznych;
 • nie uwzględniałaby wszystkich kategorii kosztów;
 • nie objęłaby części kosztów pośrednich odnoszących się do wyrobów jeszcze niesprzedanych.


W związku z powyższym, w ocenie Spółki, wyrównanie rentowności Wnioskodawcy:


 • nie odnosi się wyłącznie do konkretnych zdarzeń (sprzedaż wyrobów, świadczenie usług logistycznych),
 • ale do ogółu zdarzeń mogących mieć wpływ na rentowność Wnioskodawcy w danym roku.


Biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację, weryfikacja poziomu rentowności, o której mowa w stanie faktycznym polegająca na wyrównaniu (w górę lub w dół) rentowności Spółki do zakładanego poziomu określanego przy użyciu odpowiedniego wskaźnika rentowności, stanowi zdarzenie niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie powodować obowiązku dokonania korekt faktur VAT wystawionych na rzecz Kontrahenta, korekt podstawy opodatkowania oraz korekt podatku należnego wykazanych na tych fakturach.


Stanowisko to potwierdzone zostało w licznych interpretacjach indywidualnych. Stanowisko takie zajął m.in.:


 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31 lipca 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.444.2018.1.IK (organ odstąpił od uzasadnienia w pełni zgadzając się ze stanowiskiem wnioskodawcy): „Podsumowując przytoczone argumenty i przykłady orzecznictwa krajowych sądów administracyjnych oraz interpretacji organów podatkowych, Wnioskodawca pragnie wskazać, że jego zdaniem, rozliczenie polegające na wyrównaniu zakładanego poziomu dochodowości Wnioskodawcy, pozostaje poza zakresem przepisów ustawy o VAT”;
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.15.2018.1.SM (organ odstąpił od uzasadnienia w pełni zgadzając się ze stanowiskiem wnioskodawcy): „Podsumowując powyższą analizę oraz praktykę organów podatkowych w omawianym zakresie, która – jak wynika ze znanych Spółce przykładów – jest jednolita, w ocenie Wnioskodawcy opisana w stanie przyszłym korekta dochodowości Spółki będąca wynikiem dostosowania marży operacyjnej na sprzedaży do określonego w analizie porównawczej dopuszczalnego, rynkowego poziomu, spowodowana wymogami dotyczącymi cen transferowych, pozostawać będzie poza zakresem regulacji ustawy o VAT. W związku z tym nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT i nie będzie miała wpływu na wysokość podatku należnego i naliczonego. W związku z powyższym, wyrównanie dochodowości nie będzie kreować dla Zainteresowanych obowiązków na gruncie ustawy o VAT”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2016 r., sygn. IBPP1/4512-439/16-1/AW: „W konsekwencji, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia uznać należy, że otrzymanie dokumentu korygującego dochodowość Spółki za dany okres do poziomu rynkowego, którego przyczyną wystawienia jest konieczność dokonania korekty dochodowości ogółem w oparciu o przesłanki wynikające z przyjętej polityki cen transferowych, nie będzie stanowiła zdarzenia podlegającego opodatkowaniu, ponieważ wyrównanie do ustalonego poziomu dochodowości (zarówno w górę, jak i w dół) pozostanie bez wpływu na zakres opodatkowania towarów nabywanych od Dostawców”.


Ad. 2.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:


 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1 powyżej;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1 powyżej;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.


Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.


Biorąc pod uwagę powyższe oraz uzasadnienie odnoszące się do pytania 1:


 • z uwagi na fakt, że przedmiotowe korekty rentowności pozostaną poza zakresem przepisów ustawy o VAT,
 • w celu ich udokumentowania nie powinna być wystawiana faktura w rozumieniu ustawy VAT – ponieważ zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy o VAT – faktury są dowodem dokumentującym sprzedaż.


Z uwagi na fakt, że korekty rentowności pomiędzy Wnioskodawcą a Kontrahentem będą neutralne z punktu widzenia ustawy o VAT, zdaniem Wnioskodawcy, mogą być dokumentowane odpowiednio notą uznaniową lub notą obciążeniową.


Stanowisko takie, zajął m.in.


 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 grudnia 2017 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.329.2017.3.JF: „Ponieważ wyrównanie dochodowości Spółki będzie pozostawać poza zakresem opodatkowania VAT, tym samym brak będzie podstaw do wystawienia faktury VAT dokumentującej takie zdarzenie, bowiem - jak wynika z art. 106b ust. 1 ustawy - faktury są dowodem dokumentującym sprzedaż. W konsekwencji wyrównanie dochodowości nie powinno być dokumentowane fakturami VAT. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy o podatku VAT i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów. Należy jednak stwierdzić, iż brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT dla dokumentowania tej czynności notą księgową”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 6 września 2016 r., sygn. IBPP1/4512-439/16-1/AW: „Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że dokumentowanie wyrównania cen transferowych nie powinno być dokonywane poprzez wystawianie faktur VAT - należało uznać za prawidłowe”.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych i zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.


Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejszą interpretację wydano na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że jeżeli w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, zostanie ustalony odmienny od przedstawionego we wniosku stan faktyczny, niniejsza interpretacja nie wywrze skutków prawnych.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń, a w przypadku zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj