Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT1-2.4012.851.2018.1.MS
z 9 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2018 r. (data wpływu 14 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego do działalności opodatkowanej oraz z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z przystosowaniem zakupionego lokalu do prowadzenia w nim działalności - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 14 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego do działalności opodatkowanej oraz z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z przystosowaniem zakupionego lokalu do prowadzenia w nim działalności.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sklasyfikowaną pod kodem PKD 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i nie świadczy usług zwolnionych z VAT. Głównym odbiorcą świadczonych przez Wnioskodawcę usług są podatnicy VAT na terenie Unii Europejskiej.

Z uwagi na warunki, których wymaga praca Wnioskodawcy, zamierza On w przyszłości nabyć dwupokojowy własnościowy lokal mieszkalny na rynku pierwotnym (od dewelopera). Lokal ten ma być w całości przeznaczony do wykonywania w nim działalności gospodarczej (tj. żadna część lokalu nie będzie wykorzystywana na inne cele, aniżeli działalność gospodarcza). Zakupiony lokal stanie się główną siedzibą i biurem firmy Wnioskodawcy, a On sam będzie przebywał w lokalu wyłącznie w godzinach pracy. Jeden pokój będzie stanowiskiem pracy (biurko, fotel, monitor, komputer), natomiast drugi będzie miejscem przechowywania dokumentacji, spotkań z kontrahentami i prezentacji produktów firmy. Kontrahentom przebywającym w lokalu zapewniony zostanie dostęp do toalety i kącika kuchennego. Na zakup mieszkania zostanie wystawiona faktura na dane firmy Wnioskodawcy (z numerem NIP). Z uwagi na stan deweloperski, po zakupie lokal zostanie przystosowany do świadczenia w nim usług, a zatem położone zostaną gładzie na ścianach, podłogi, armatura i oświetlenie. Zostanie również zakupione niezbędne wyposażenie i zostanie podłączona sieć internetowa. W związku z powyższym, poniesione zostaną udokumentowane fakturami koszty zakupu materiałów budowlanych, wyposażenia oraz usług od wykonawców robót. Zmieniony zostanie adres miejsca prowadzenia działalności na adres zakupionego lokalu. Po adaptacji na biuro, lokal zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i będzie amortyzowany.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.


  1. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktury dokumentującej zakup lokalu przeznaczonego do działalności opodatkowanej podatkiem VAT?
  2. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych, wyposażenia, usług wykonawców robót budowlanych, przeznaczonych do przystosowania zakupionego lokalu do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT?


Zdaniem Wnioskodawcy, będzie mu przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego zarówno z faktury dokumentującej zakup lokalu, jak również faktur dokumentujących wydatki niezbędne do przystosowania tego lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej. Uzasadniając prezentowane stanowisko Wnioskodawca wskazał, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 cytowanej ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Zatem - w świetle zacytowanych przepisów - według Wnioskodawcy będzie mu przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego zarówno z faktury dokumentującej zakup lokalu, jak również faktur dokumentujących wydatki niezbędne do przystosowania tego lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej. Zostaną bowiem spełnione wymagane warunki tj. Wnioskodawca dokona odliczenia jako czynny podatnik VAT, a zakupiony towar i usługi (przy nabyciu których zostanie naliczony podatek), będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Zakupiony lokal zostanie przeznaczony wyłącznie na cele działalności opodatkowanej i „będzie z nią w ścisłym związku”. Ponadto żadna część lokalu nie będzie wykorzystywana na inne cele niż czynności opodatkowane.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Generalna zasada określająca prawne możliwości odliczenia podatku naliczonego wyrażona jest w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174). Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami (art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT).

Do podstawowych zasad wspólnego systemu VAT należy m.in. zasada neutralności podatku dla podatnika, rozumiana jako stosowanie podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i ma na celu zapewnienie neutralności tego podatku dla podatników VAT czynnych. Podatnik ma prawo do skorzystania z przedmiotowego prawa w określonych przepisami terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych (związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi), jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych m. in. w art. 88 ww. ustawy.

Z przedstawionych regulacji wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego.

Powyższe przepisy wskazują, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przy czym aby odliczyć kwoty związane z czynnościami, których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju, konieczne jest, aby kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych nabyć, nabycia te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni.

Warunkiem do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanych z czynnościami dokonywanymi poza terytorium kraju, jest to, aby - hipotetycznie - w przypadku wykonywania tych samych czynności w kraju, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady zatem, czynności świadczone poza terytorium kraju powinny mieć charakter sprzedaży opodatkowanej.

Przepisy wymagają ponadto, aby podatnik miał dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powinny to być przede wszystkim dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności poza terytorium kraju, które będą jednocześnie opisywać te czynności.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi związane z oprogramowaniem dla podatników VAT na terenie Unii Europejskiej. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym, a w ramach prowadzonej działalności nie świadczy usług zwolnionych z VAT. W przyszłości Wnioskodawca zamierza nabyć dwupokojowy lokal mieszkalny, który w całości ma być przeznaczony wyłącznie do wykonywania w nim działalności opodatkowanej (żadna część tego lokalu nie będzie wykorzystywana na inne cele) i „będzie z nią w ścisłym związku”. Zakupiony lokal stanie się główną siedzibą i biurem firmy (zostanie zmieniony adres miejsca prowadzenia działalności Wnioskodawcy na adres zakupionego lokalu). Wnioskodawca będzie przebywał w lokalu wyłącznie w godzinach pracy. Przy zakupie mieszkania zostanie wystawiona faktura na dane firmy Wnioskodawcy (z numerem NIP). W celu przystosowania zakupionego w stanie deweloperskim lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej, w lokalu zostaną przeprowadzone następujące prace: wykonanie gładzi na ścianach, położenie podłogi, zainstalowanie armatury i oświetlenia. Zostanie również zakupione niezbędne wyposażenie i zostanie podłączona sieć internetowa. Zakupy związane z przystosowaniem lokalu zostaną udokumentowane fakturami. Po adaptacji lokalu na biuro, nieruchomość zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych i będzie amortyzowana.

Mając na uwadze opis sprawy, w świetle powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że - skoro jak wynika z wniosku poniesione wydatki z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego w stanie deweloperskim jak również z tytułu nabycia materiałów budowlanych, wyposażenia oraz usług od wykonawców robót budowlanych (związanych z przystosowaniem tego lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę), będą miały „ścisły związek” ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług na rzecz kontrahentów zagranicznych (podatników VAT na terenie Unii Europejskiej), to będzie On miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ww. nabycie towarów i usług, o ile będzie posiadał dokumenty na podstawie których będzie można powiązać nabycia dokonane w kraju (w związku z którymi dokonano odliczenia podatku) ze sprzedażą dla kontrahentów Wnioskodawcy tj. podatników VAT z Unii Europejskiej.

Powyższe wynika z faktu, że spełniony zostanie podstawowy warunek określony w art. 86 ust. 1 ustawy, tj. istnienie związku pomiędzy dokonanymi zakupami, a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Jednocześnie w odniesieniu do zastosowania przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 cyt. ustawy o VAT należy jeszcze raz podkreślić, że z treści regulacji tego przepisu wynika, iż podatnik podatku od towarów i usług, który dokonuje dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, zachowuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, przy spełnieniu określonych warunków. Mianowicie konieczne jest, aby kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych nabyć, nabycia te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Końcowo podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
  3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj