Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-2.4012.708.2018.2.SR
z 4 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2018 r. (data wpływu 25 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z 7 grudnia 2018 r. (data wpływu 10 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania otrzymanego dofinansowania za niestanowiące podstawy opodatkowania i tym samym niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania otrzymanego dofinansowania za niestanowiące podstawy opodatkowania i tym samym niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 7 grudnia 2018 r. (data wpływu 10 grudnia 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 28 listopada 2018 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.708.2018.1.SR.

We wniosku, uzupełnionym pismem z 7 grudnia 2018 r., przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jako Koordynator … Klastra zawarł z PARP Umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „…” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, …, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (zwanego dalej „Projektem”).

Celem projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach … Klastrów … w wyniku dofinansowania kompleksowych usług, wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty klastra lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie, co ma przyczynić się do podniesienia zdolności klastra do zacieśniania współpracy (wew. i zew.) oraz promocja wspólnej marki i potencjału klastra, przygotowanie firm do działań na rynkach zagranicznych, pozyskanie partnerów do współpracy, promocja poszczególnych produktów, z którymi członkowie klastra będą wyjeżdżać na targi, misje gospodarcze.

Wnioskodawca – koordynator klastra będzie realizował działania w imieniu i na rzecz uczestników projektu, którymi są przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie RP. W projekcie uczestniczy 11 przedsiębiorstw – wszystkie z kategorii ….

W ramach niniejszej umowy będą świadczone usługi w imieniu i na rzecz każdego Członka Klastra tj. usługi internacjonalizacji rozumiane jako kompleksowe usługi wspierające wprowadzanie na rynki zagraniczne ofert handlowych Członka Klastra, zaś Członek Klastra będzie uczestniczył w realizacji projektu oraz korzystał z ww. usług.

Dofinansowanie projektu przez PARP stanowiące pomoc de minimis wynosi:

do 80% łącznych kosztów kwalifikowanych, dla członków klastra będących małymi przedsiębiorcami;

do 70% łącznych kosztów kwalifikowanych, dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami.

Pozostałe 20 lub 30% będzie stanowiło wkład własny Członka Klastra.

Przekazywanie dofinansowania projektu przez PARP, odbywać się będzie w formie pieniężnej na rachunek bankowy Koordynatora.

Do kosztów kwalifikowanych w zakresie pomocy dla Członków Klastra zalicza się koszty:

 1. wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa … w danych targach lub danej wystawie;
 2. usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 3. szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 4. podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Liczba pracowników jednego przedsiębiorcy uczestniczącego w danej imprezie targowej, misji gospodarczej lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych nie może przekroczyć trzech osób.
 5. transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 6. rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 7. organizacji stoiska wystawowego na
 8. reklamy w mediach targowych;
 9. udziału w seminariach, kongresach i konferencjach.


Wnioskodawca jako Koordynator otrzymuje ryczałtem tzw. pomoc operacyjną na:

 1. koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy,
 2. koszty administracyjne, w tym koszty ogólne związane z realizacją projektu (również koszty przejazdu na poszczególne wydarzenia).

Pomoc operacyjna Koordynatora liczona jest jako max 15,23% wartości budżetu dla Członków Klastra, z czego 50% stanowi pomoc operacyjna dla koordynatora, a 50% stanowi wkład własny Koordynatora.

Wnioskodawca odpowiada za przygotowanie i realizację poszczególnych działań w projekcie wybierając poprzez ogłoszenia publiczne/bazę konkurencyjności podwykonawców.

Do wszystkich działań w projekcie konieczne jest bazowanie na Wykonawcach zewnętrznych, którzy będą wystawiać faktury na Członków Klastra w części odpowiadającej jego udziałowi w danej usłudze. Po wpłacie wkładu własnego przez Członka Klastra (w wys. odpowiednio 20% lub 30%) na rachunek bankowy Koordynatora stanowiącego depozyt pieniężny, Koordynator dokona płatności na rachunek bankowy wykonawcy w wysokości 100% ceny, na którą składa się dofinansowanie i wkład własny Członka Klastra.

Ponadto Wnioskodawca przekaże Członkom Klastra dofinansowanie na wyjazdy w formie ryczałtu, zgodnie z taryfikatorem na dany kraj. Wysokość ryczałtu będzie wynosiła odpowiednio 70% lub 80%. W przypadku ryczałtów nie wystąpi wpłata wkładu własnego Członka Klastra na rachunek bankowy Koordynatora.

Szczegółowe uregulowania dotyczące przekazywania dofinansowania projektu Członkom Klastra, zapisano w umowach, zawartych odrębnie przez Wnioskodawcę tj. Koordynatora Projektu z poszczególnymi Członkami Klastra.

Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2018 r.

Data zakończenia projektu: 31 maja 2021 r.

Pomoc operacyjna Wnioskodawcy tj. Koordynatora wynosi max 50% (zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Konkursu) z 15,23% wartości budżetu Członków Klastra (zgodnie z § 5 ust. 17 Regulaminu Konkursu), a pozostałe 50% stanowi wkład własny Koordynatora (Dział: Zapewnienie współfinansowania Część XI Wniosku o dofinansowanie projektu). (pkt 2)

Podstawą wyliczenia konkretnej kwoty pomocy operacyjnej otrzymanej przez Wnioskodawcę tj. Koordynatora będą rzeczywiste koszty kwalifikowalne Członków Klastra.

Na pytanie Organu „Czy w przypadku niezrealizowania projektu (określonych zadań w ramach projektu) Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych?”, Wnioskodawca odpowiedział, że „tak, Umowa o dofinansowanie projektu zawiera zapisy dotyczące zwrotu dofinansowania i odzyskiwania środków. Projekt uznaje się za zrealizowany jeśli beneficjent wykonał i udokumentował w sposób określony w umowie pełny zakres rzeczowo-finansowy projektu oraz złożył wniosek o płatność końcową. W przypadku stwierdzenia przez Instytucję Pośredniczącą na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że cel Projektu został osiągnięty, ale beneficjent nie osiągnął wartości zakładanych w projekcie wskaźników produktu, Instytucja Pośrednicząca może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników.

Na pytanie Organu „Czy w ramach realizacji projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany do świadczenia we własnym imieniu jakichkolwiek usług na rzecz uczestników projektu? Jeżeli tak to proszę wskazać jakie to usługi?”, Wnioskodawca wskazał, że „W ramach realizacji projektu Wnioskodawca nie jest zobowiązany do świadczenia usług we własnym imieniu na rzecz uczestników projektu.”

Wnioskodawca jako Koordynator projektu nie otrzymuje wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z realizacją projektu. Wnioskodawca otrzymuje pomoc operacyjną, o której mowa w punkcie 2 niniejszego uzupełnienia wniosku.

Otrzymana przez Wnioskodawcę pomoc operacyjna będzie stanowiła jedynie pokrycie części kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przy realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane dofinansowanie projektu stanowi podstawę opodatkowania VAT dla Koordynatora Klastra? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy środki pieniężne przekazane przez PARP na rachunek bankowy Wnioskodawcy będące dofinansowaniem projektu (na zakup usług w imieniu i na rzecz Członków Klastra oraz zwrot kosztów podróży służbowych Członków Klastra) nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 29a ust. 1. W opinii Wnioskodawcy otrzymana dotacja nie stanowi dopłaty mającej dla Wnioskodawcy jako Koordynatora bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez nią usług.

Przekazana przez PARP ryczałtem pomoc operacyjna dla Wnioskodawcy tj. Koordynatora projektu jest częściowym zwrotem poniesionych kosztów i nie stanowi dopłaty mającej dla Wnioskodawcy jako Koordynatora bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez niego usług. Uwzględniając powyższe otrzymany przez Wnioskodawcę ww. zwrot kosztów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 29a ust. 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), zwanej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy wyjaśnić, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Należy uznać, że opodatkowanie subwencji (dotacji) stanowi wyjątek od zasad ogólnych wspólnego systemu VAT. Nie wszystkie subwencje (dotacje) stanowią element podstawy opodatkowania VAT. Jedynie takie, które są subwencjami (dotacjami) związanymi bezpośrednio z ceną dostawy towarów czy ceną świadczenia usług. Wyjątek ten należy interpretować w sposób ścisły. Wykładnia ścisła prowadzi do wniosku, że tylko subwencje bezpośrednio wpływające na cenę transakcji podlegają opodatkowaniu. Natomiast inne subwencje (dotacje) nie wchodzą tym samym do podstawy opodatkowania, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Istotnym zatem dla wykładni art. 29a ust. 1 ustawy, jest wyjaśnienie pojęcia „dotacja bezpośrednio związana z ceną”.

W tym celu istotne znaczenie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności wyroki w sprawach C-184/00 (Office des products wallons ASBL v. Belgian State) oraz C-353/00 (Keeping Newcastle Warm Ltd. v. Commisioners od Customs and Excise, w skrócie KNW).

W wyroku C-184/00 Trybunał stwierdził, że pojęcie subwencji (dotacji) bezpośrednio związanych z ceną należy interpretować jako obejmujące wyłącznie subwencję, które stanowią całość lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, a które są wypłacane przez podmiot trzeci w stosunku do sprzedawcy lub świadczącego. Trybunał argumentował, że w celu ustalenia, czy dotacja stanowi wynagrodzenie, cena towarów i usług musi, co do zasady, być ustalana nie później, niż w momencie zdarzenia podlegającego opodatkowaniu. Zobowiązanie do zapłaty dotacji dokonane przez osobę, która jej udziela, rodzi korelat, jakim jest prawo beneficjenta do jej otrzymania, ponieważ dokonał on dostawy podlegającej opodatkowaniu. Ten związek pomiędzy dotacją a ceną musi być jednoznacznie widoczny na podstawie indywidualnej analizy okoliczności stanowiących podstawę wypłaty tego wynagrodzenia. Z drugiej strony nie jest konieczne, aby cena towarów lub usług bądź część tej ceny została ustalona. Wystarczy by możliwe było jej ustalenie. Cena jaką płaci nabywca musi być ustalana w taki sposób, że zmniejsza się ona w proporcji do dotacji przyznanej sprzedawcy towarów lub świadczącemu usługi, co zatem stanowi element ustalenia ceny, jakiej żąda ten ostatni. Trybunał w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania wskazał sądowi odsyłającemu szereg wskazówek, stwierdzając, że sąd krajowy musi zbadać obiektywnie, czy fakt, iż dotacja jest wypłacana sprzedawcy lub świadczącemu pozwala mu sprzedawać towary lub świadczyć usługi po cenie niższej, niż musiałby on żądać w braku takiej dotacji. Nie jest konieczne, by dotacja odpowiadała bezpośrednio zmniejszeniu ceny dostarczanych towarów, wystarczy by relacja pomiędzy zmniejszeniem ceny a dotacją, która może być wyrażona ryczałtowo, była istotna.

W wyroku C-353/00 Trybunał wyraził pogląd, że niezależnie od tego czy dofinansowanie spełnia warunek bezpośredniego związku z ceną, czy też nie spełnia takiego warunku, zwiększać będzie podstawę opodatkowania, jeśli osoba trzecia (także organ władzy publicznej) wpłaca pewną kwotę pieniędzy na poczet usług świadczonych na rzecz osoby fizycznej. Orzeczenie to dotyczyło dopłat wypłacanych firmie zajmującej się usługami związanymi z doradztwem w dziedzinie energetyki.

Związek dotacji z ceną nie został szczegółowo przeanalizowany w tym wyroku. Szersze uwagi na ten temat znalazły się natomiast w opinii rzecznika generalnego oraz pisemnym stanowisku rządu Wielkiej Brytanii, które zaaprobował Trybunał. Jak wskazuje rzecznik, dotacje mogą mieć różną formę i charakter. Zwykle przez dotacje (subwencje) rozumie się sumy wypłacane danemu podmiotowi z funduszy publicznych w interesie ogólnym. W praktyce dotacje mogą mieć postać dopłat ogólnych do działalności przedsiębiorstwa (i wówczas nie podlegają opodatkowaniu) albo też stanowić subsydia do konkretnych dostaw lub usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po niższej cenie (lub w ogóle bez odpłatności z jego strony). W tym ostatnim przypadku podlegają podatkowi VAT.

Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT.

Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT.

Wskazać należy, iż cytowany powyżej przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT stanowi odzwierciedlenie art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L 347 s. 1 ze zm,), z treści którego wynika, iż w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są, czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, iż w sytuacji gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi zatem stwierdzenie, iż dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 wyżej ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu. Włączenie zatem do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem, usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jako Koordynator … Klastra zawarł z PARP Umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „…” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioskodawca – koordynator klastra będzie realizował działania w imieniu i na rzecz uczestników projektu, którymi są przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie RP. W ramach niniejszej umowy będą świadczone usługi w imieniu i na rzecz każdego Członka Klastra tj. usługi internacjonalizacji rozumiane jako kompleksowe usługi wspierające wprowadzanie na rynki zagraniczne ofert handlowych Członka Klastra, zaś Członek Klastra będzie uczestniczył w realizacji projektu oraz korzystał z ww. usług. W ramach realizacji projektu Wnioskodawca nie jest zobowiązany do świadczenia usług we własnym imieniu na rzecz uczestników projektu. Dofinansowanie projektu przez PARP stanowiące pomoc de minimis wynosi: do 80% łącznych kosztów kwalifikowanych, dla członków klastra będących małymi przedsiębiorcami; do 70% łącznych kosztów kwalifikowanych, dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami. Pozostałe 20 lub 30% będzie stanowiło wkład własny Członka Klastra. Przekazywanie dofinansowania projektu przez PARP, odbywać się będzie w formie pieniężnej na rachunek bankowy Koordynatora. Wnioskodawca jako Koordynator otrzymuje ryczałtem tzw. pomoc operacyjną na: koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, koszty administracyjne, w tym koszty ogólne związane z realizacją projektu (również koszty przejazdu na poszczególne wydarzenia). Pomoc operacyjna Koordynatora liczona jest jako max 15,23% wartości budżetu dla Członków Klastra, z czego 50% stanowi pomoc operacyjna dla koordynatora, a 50% stanowi wkład własny Koordynatora. Wnioskodawca odpowiada za przygotowanie i realizację poszczególnych działań w projekcie wybierając poprzez ogłoszenia publiczne/bazę konkurencyjności podwykonawców. Do wszystkich działań w projekcie konieczne jest bazowanie na Wykonawcach zewnętrznych, którzy będą wystawiać faktury na Członków Klastra w części odpowiadającej jego udziałowi w danej usłudze. Po wpłacie wkładu własnego przez Członka Klastra (w wys. odpowiednio 20% lub 30%) na rachunek bankowy Koordynatora stanowiącego depozyt pieniężny, Koordynator dokona płatności na rachunek bankowy wykonawcy w wysokości 100% ceny, na którą składa się dofinansowanie i wkład własny Członka Klastra. Ponadto Wnioskodawca przekaże Członkom Klastra dofinansowanie na wyjazdy w formie ryczałtu, zgodnie z taryfikatorem na dany kraj. Wysokość ryczałtu będzie wynosiła odpowiednio 70% lub 80%. W przypadku ryczałtów nie wystąpi wpłata wkładu własnego Członka Klastra na rachunek bankowy Koordynatora.

W odniesieniu do rozpatrywanej sprawy zauważyć należy, że otrzymanie dofinansowania (dotacji, dopłaty) nie stanowi samo w sobie żadnej czynności, ani też zdarzenia opodatkowanego. Dotacje podlegają opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Jak już wskazano powyżej tylko dotacje, które stanowią dopłatę do ceny sprzedawanych towarów, czy świadczonych usług, są ściśle związane z daną usługą, czy towarem i podlegają opodatkowaniu. Natomiast za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT uważane mogą być takie sytuacje, w których:

 • istnieje związek prawny między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne,
 • wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy,
 • istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie dostawcy towaru lub usługi,
 • odpłatność za otrzymane świadczenie (towar lub usługę) pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością, która miałaby być opodatkowana tym podatkiem,
 • istnieje możliwość wyrażenia w pieniądzu wartości tego świadczenia wzajemnego.

Mając na uwadze powyższe okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa, należy stwierdzić, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu będącego przedmiotem wniosku, nie spełniają ww. warunków – Wnioskodawca nie jest stroną żadnego stosunku zobowiązaniowego, nie świadczy żadnych usług na rzecz uczestników projektu, a jedynie – jak wynika z opisu sprawy – realizuje działania w imieniu i na rzecz uczestników projektu. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca odpowiada jedynie za przygotowanie i realizację poszczególnych działań w projekcie wybierając poprzez ogłoszenia publiczne/bazę konkurencyjności podwykonawców. Do wszystkich działań w projekcie konieczne jest bazowanie na wykonawcach zewnętrznych, którzy będą wystawiać faktury na Członków Klastra w części odpowiadającej jego udziałowi w danej usłudze. Z wniosku nie wynika też jakakolwiek korzyść o charakterze majątkowym, jaką w związku z przedstawioną sytuacją uzyskuje Wnioskodawca. Wnioskodawca jako Koordynator projektu nie otrzymuje wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z realizacją projektu. Wnioskodawca otrzymuje jedynie pomoc operacyjną. Otrzymana przez Wnioskodawcę pomoc operacyjna będzie stanowiła jedynie pokrycie części kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przy realizacji projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz wskazane we wniosku okoliczności należy stwierdzić że otrzymanego przez Wnioskodawcę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego zarówno w części stanowiącej pokrycie usług zakupionych w imieniu i na rzecz uczestników projektu oraz zwrot kosztów podróży służbowych uczestników projektu, jak i w części stanowiącej pomoc operacyjną dla Wnioskodawcy, nie można uznać za dotację mającą bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług.

Podsumowując stwierdzić należy, że otrzymane dofinansowanie nie stanowi dopłaty do ceny świadczonych przez Wnioskodawcę usług, a tym samym nie będzie stanowić podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie jest prawidłowe.

Informuje się, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie pytania nr 1. W części dotyczącej pytania nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

W myśl art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w …, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj