Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL1-1.4012.703.2018.2.AK
z 4 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2018 r. (data wpływu 1 października 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 października 2018 r. (data wpływu 2 października 2018 r.), w dniu 17 października 2018 r. oraz pismem z dnia 21 listopada 2018 r. (data wpływu 22 listopada 2018 r.), a także pismem z dnia 12 grudnia 2018 r. (data wpływu 12 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja (…)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia projektu pn. „Rewitalizacja (…)”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 2 października 2018 r. o potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej oraz w dniu 17 października 2018 r. o adres elektroniczny do doręczeń na platformie e-PUAP, a także w dniach 22 listopada 2018 r. i 12 grudnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto na prawach powiatu jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j) oraz w związku z art. 91 i art. 92 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 t.j.). Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną i samodzielność, realizuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz wykonuje, określone ustawami, zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie jej przypisanym. Zakres jej działań to wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy z zakresu:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723);

Do zadań własnych gminy należy również przygotowanie, koordynowanie, tworzenie warunków i prowadzenie rewitalizacji w zakresie właściwości gminy nałożone ustawą o rewitalizacji.

Miasto wykonuje również określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie między innymi wspierania osób niepełnosprawnych, kultury i ochron dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy itp.

W celu wykonywania zadań własnych Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne. Jednostki organizacyjne Miasta tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada Miejska. Statut jednostki organizacyjnej określa m.in. zakres jej działania oraz zakres uprawnień dotyczący rozporządzania powierzonym majątkiem. Z dniem 1 stycznia 2017 roku Miasto dokonało centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług i od tego dnia prowadzi wspólnie rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi swymi jednostkami organizacyjnymi. Wszystkie wydatki ponoszone przez Miasto i jej jednostki organizacyjne są dokumentowane fakturami wystawionymi na Miasto ze wskazaniem właściwej jednostki organizacyjnej, jako odbiorcę danej usługi/towaru.

Miasto będzie realizować zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja (…)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Powyższe zadanie inwestycyjne znajduje się w wykazie projektów podstawowych „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta na lata 2017-2023” w ramach poszerzenia oferty czasu wolnego - rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rewitalizowanym. Program rewitalizacji jest dokumentem opracowanym z myślą o wyznaczeniu najbardziej kryzysowych terenów na obszarze miasta, mających potencjał do generowania dalszego rozwoju, które wymagają ożywienia i odnowy.

Głównym celem programu rewitalizacji jest wyznaczenie dróg do wyprowadzenia danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięci zjawisk, które spowodowały jego degradację Zgodnie z art. 3 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 t.j.) przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne.

„Zintegrowany Program Rewitalizacyjny Miasta na lata 2017-2023” przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w z dnia 25 września 2017 roku. Przyjęty program rewitalizacyjny definiuje i wskazuje działania rewitalizacyjne mające na celu rozwiązanie problemów najbardziej zdegradowanej części miasta w sferach: społecznej, gospodarczej funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej. W ramach programu wyznaczonym celem strategicznym jest kompleksowa pozytywna zmiana obszaru rewitalizacji poprzez zmniejszenie problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych oraz usunięcie barier przestrzennych rozwoju obszaru. Cel strategiczny jest realizowany poprzez:

 1. wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze rewitalizacji;
 2. tworzenie trwałych warunków do rozwoju gospodarczego obszaru rewitalizacji;
 3. wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji obiektom i przestrzeniom publicznym w obszarze rewitalizacji w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

„Rewitalizacja (…)” zaliczone zostały do podstawowych działań rewitalizacyjnych w ramach programu rewitalizacyjnego Miasta, którego realizacja przyczyni się do wzrostu funkcjonalności infrastruktury i nadania nowych funkcji przestrzeniom publicznym w obszarze rewitalizacji oraz poprawy jakości życia mieszkańców i ich aktywności społecznej. Projekt odpowiada na występujące problemy obszaru rewitalizacji, a jego realizacja skutkować będzie rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów społecznych gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych oraz kompleksowej pozytywnej zmianie obszaru rewitalizacji. Przedmiotowy projekt obejmuje 2 zadania.

Zadanie 1 to rewitalizacja budynku starej A wraz z zagospodarowaniem terenu.

W wyniku realizacji tego zadania budynek historycznej A zostanie zaadaptowany na obiekt użyteczności publicznej z przestrzenią wystawienniczą przeznaczoną na galerie oraz na potrzeby usług kultury i sportu jako zaplecze bulwarów nad rzeką.

W wyremontowanym budynku będą odbywały się zajęcia z zakresu edukacji sportowej, kulturalnej oraz artystycznej dla osób zamieszkujących obszar zdegradowany, w tym dla dzieci, młodzieży, osób starszych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, itd. Oprócz rewitalizacji starego budynku A przewidziano również rozbudowę obiektu, który po przebudowie stanie się obiektem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 997,20 m2, składający się z części muzealnej i rekreacyjnej. W części muzealnej znajdzie się sala galerii z niezbędnym zapleczem technicznym, sala edukacyjna i pomieszczenia administracyjno-socjalne. W części rekreacyjnej przewidziano punkt gastronomiczny, wypożyczalnię rowerów oraz zaplecze techniczne i sanitarne. Przewidziano również zagospodarowanie terenu znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie odremontowanej A.

Zadanie 2 przewiduje rewitalizację i zagospodarowanie terenów nadrzecznych i utworzenie bulwarów nad rzeką, co przyczyni się do nadania nowych funkcji przestrzeniom publicznym w obszarze rewitalizacji. Zakres projektu obejmuje utworzenie ciągów pieszych i rowerowych, placów rekreacyjnych z wiatami grillowymi, wykonanie siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz elementów małej architektury. Na terenie bulwarów zaprojektowano nasadzenia dużej ilości zieleni, m.in. łąkę kwiatową. Ponadto wykonane zostanie niezbędne oświetlenie terenu, iluminacja systemu CCTV, kanalizacja sanitarna oraz instalacja techniczna, w tym m.in. budowa kablowej instalacji światłowodowej i monitoringu miejskiego. Prace obejmą również regulację rzeki z umocnieniem podstawy skarp, budowę nabrzeża rekreacyjnego i slipu dla kajaków, przepławkę dla ryb z remontem jazu oraz kładkę dla pieszych i rowerzystów.

Celem rewitalizacji budynku starej A oraz bulwarów nad rzeką jest wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym na obszarze rewitalizacji. W wyniku realizacji projektu budynek historycznej A zostanie zaadaptowany na obiekt użyteczności publicznej z przestrzenią wystawienniczą przeznaczoną na galerię oraz na potrzeby kultury i sportu, ponadto stanie się miejscem spotkań osób zagrożonych i wykluczonych społecznie. W wyremontowanym budynku organizowane będą różnorodne zajęcia, spotkania, warsztaty, wernisaże czy też lekcje edukacyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Okręgowego oraz pracowników miejskich instytucji m.in. z zakresu edukacji ekologicznej pielęgnacji i utrzymania zieleni oraz sportu. W okresie letnim planowana jest też organizacja cyklicznej imprezy pn. „(…)”, podczas której organizowane zostaną różnorodne atrakcje, konkursy, animacje jak i prezentacja walorów rzeki. Budynek A będzie służył też organizacjom pozarządowym, które prowadzą szeroką działalność kulturalno-społeczną skierowaną przede wszystkim do grup wykluczonych, w tym osób starszych niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji.

W budynku A po zakończonej przebudowie przewidziano pomieszczenie baru (36,80 m2) z zapleczem (3,20 m2) i pomieszczeniem socjalnym (7,50 m2) o łącznej powierzchni (47,50 m2).

Koszt przebudowy pomieszczeń na pomieszczenia baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym przyjęto w całości do kosztów niekwalifikowanych (niepodlegających dofinansowaniu ze środków UE). W celu czytelnego i prawidłowego wydzielenia kosztów dotyczących budowy baru z zapleczem, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, zastosowano metodologię oszacowania kosztów niekwalifikowanych przyjętą w studium wykonalności i zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą. Koszty niekwalifikowane związane z budową baru zostały oszacowane w następujący sposób:

 • łączna powierzchnia użytkowa budynku po przebudowie wynosi 997,60 m2
 • powierzchnia baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym wynosi 47,50 m2
 • współczynnik kosztów niekwalifikowanych wynosi:
  47,50 m2 / 997,60 m2 x 100% = 4,76%

Z uwagi, iż bar będzie miał bezpośrednie wejście/wyjście z zewnątrz bez konieczności korzystania z części wspólnych budynku do obliczenia kosztów baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym nie przyjęto innych części wspólnych budynku (np. klatek schodowych, holu). Również koszty wyposażenia obiektu nie obejmują baru, koszt budowy baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym obliczono w następujący sposób:

8.112.433,01 zł (całkowity koszt budynku A) - 486.681,55 zł (zagospodarowanie terenu) x 4,76% (współczynnik kosztów niekwalifikowanych baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym) = 362.985,77 zł.

Faktury za roboty budowlane obejmujące bar wraz z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym będą wystawiane oddzielnie, tak aby można było wyodrębnić poniesione wydatki związane z barem wraz z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym, które w całości stanowią koszty niekwalifikowalnym projektu.

Ponieważ przedmiotowy projekt zakłada przebudowę, rozbudowę i nadbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania zdewastowanego historycznego budynku pn. „Stara A”, nadmienić należy, iż biorąc pod uwagę obecny zły stan techniczny obiektu oraz duży zakres prac trudno wskazać konkretnie powierzchnie związane z przebudową/rozbudową/nadbudową obiektu. Ogólnie należy przyjąć, że obiekt zostanie rozbudowany o pomieszczenia w piwnicy i części parteru oraz I piętra, jednakże precyzyjne wskazanie tych pomieszczeń i powierzchni nie jest możliwe. Dlatego przy kryteriach podziału kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przyjęto metodologię podziału kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych z kryteriów konkursu - Działania 8.5 Rewitalizacja jest zasadna.

Całkowity koszt projektu wynosi 13.252.217,97 zł, z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 7.779.141,34 zł, a niekwalifikowane 5.473.076,63 zł, w tym pomieszczenia baru wraz zapleczem i pomieszczeniem socjalnym 362.985,77 zł.

Wyremontowane pomieszczenia starej A służyć będą zarówno działalności publicznej, jak i działalności gospodarczej. Nabywane w trakcie realizacji projektu usługi, udokumentowano fakturami VAT będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi (bar wraz zapleczem) i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zaznaczyć należy, że zagospodarowanie terenu wokół baru stanowią w 100% koszty kwalifikowane, a do prawidłowego rozliczenia kosztów windy, która służyć będzie również osobom niepełnosprawnym z kosztów kwalifikowanych odjęto jedynie procentowy udział kosztów baru, tj. 4,76%.

W związku z realizacją projektu „Rewitalizacja (…)” Miasto złożyło oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, w którym stwierdziło, że realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT.

Ponadto powyżej realizowane przez Miasto zadanie inwestycyjne nie podlega zasadom pomocy publicznej. Po zakończeniu projektu właścicielem zrewitalizowanej infrastruktury będzie Miasto.

Zgodnie z założeniem wytworzona infrastruktura zostanie wykorzystana w następujący sposób:

 1. Część zrewitalizowanego budynku w zakresie wypożyczalni z zapleczem sprzętu sportowego i rekreacyjnego zostanie przekazana w trwały zarząd jednostce budżetowej - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Jednostka będzie udostępniać sprzęt sportowy i rekreacyjny nieodpłatnie.
 2. Zagospodarowane tereny bulwarów nad rzeką będą przekazane w trwały zarząd jednostce budżetowej - Zarządowi Dróg i Zieleni w ramach realizacji zadań statutowych Miasta (tereny zielone - miejsca publiczne). Bulwary będą miejscem publicznym i otwartym, a korzystanie z nich nie będzie wiązać się z żadnymi opłatami dla użytkownika.
 3. Część dotycząca pomieszczeń galerii z zapleczem, salą edukacyjną, holem i niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi zostanie w drodze bezpłatnego użyczenia przekazana Muzeum Okręgowemu (z zastrzeżeniem o nieprowadzeniu żadnej działalności gospodarczej). Wszelka działalność Muzeum w użyczonych pomieszczeniach będzie prowadzona nieodpłatnie.
 4. Pozostała część stanowiąca w całości koszt niekwalifikowalny i dotycząca pomieszczeń baru wraz z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym zostanie na stanie Miasta i w drodze przetargu wynajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 21 listopada 2018 r. Zainteresowany wskazał, że Muzeum Okręgowe jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku z dnia 12 grudnia 2018 r. Zainteresowany wskazał, że:

 1. Miasto w związku z realizacją projektu bezpośrednio przyporządkuje nabywane towary i usługi do Zadania 1 i do Zadania 2.
 2. W związku z nabyciem wszystkich towarów i usług na potrzeby realizacji Zadania 1 (rewitalizacja budynku starej A wraz z zagospodarowaniem terenu) Miasto bezpośrednio przyporządkowuje kwoty podatku naliczonego do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (wyodrębniono koszt budowy baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym). Faktury za roboty obejmujące bar wraz zapleczem i pomieszczeniem socjalnym są wystawione oddzielnie, tak aby można było wyodrębnić poniesione koszty związane z budową barn z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym. które są związane z działalnością opodatkowaną i stanowią w całości koszty niekwalifikowane projektu.
  Sposób wydzielenia kosztów związanych z Zadaniem 1 i dotyczących budowy baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym został dokonany metodą procentowego udziału powierzchni baru w powierzchni budynku i przedstawia się następująco:
  • całkowita powierzchnia użytkowa budynku po przebudowie - 997.60 m2,
  • powierzchnia baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym wynosi 47.50 m2. Współczynnik obliczono w następujący sposób: 47.50:997.60 x 100%4.76%
  Wykonawca usług w zakresie Zadania 1 przelicza wykonane roboty obliczonym współczynnikiem i wystawia na te część wykonanych robót oddzielne faktury związane tylko z budową haro wraz z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym.
  Wyliczenie wartości budowy baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym:
  całkowity koszt wykonania Zadania 1 - rewitalizacja budynku starej A wraz z zagospodarowaniem terenu wynosi 6.595.473.99 zł netto. Podatek VAT wynosi 1.516.959,02 zł. Kwota brutto Zadania 1 wynosi 8.112.433.01 zł.
  Zagospodarowanie terenu wynikające z realizacji Zadania 1 i nic dotyczące kosztów budowy baru wynosi 395.676.06 zł netto + 91.005.49 zł (podatek VAT). Kwota brutto zagospodarowania terenu wynosi 486.681.55 zł.
  Całkowity koszt budowy baru wraz z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym obliczono w następujący sposób:
  8.112.433.01 (całkowity koszt Zadania 1) - 486.681.55 (zagospodarowanie terenu) x 4.76% (obliczony współczynnik powierzchniowy) = 362.985.77 zł brutto
  Wartość netto kosztów budowy baru wraz z zapleczem wynosi 295.110.38 zł. Podatek VAT wynosi 67.875,39 zł.
  Wartość brutto kosztów budowy baru wraz z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym wynosi 362.985,77 zł i na taką kwotę będą wystawione wszystkie faktury dotyczące tej części Zadania 1.
 3. Towary i usługi nabywane w zawiązku z realizacją Zadania 2 (rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych i utworzenie bulwarów nad rzeką) będą wykorzystywane tylko do czynności niepodlegających opodatkowaniu.
 4. Z uwagi na to, że towary i usługi nabywane w zawiązku z realizacją Zadania 2 będą wykorzystywane tylko do czynności niepodlegających opodatkowaniu nie nastąpi bezpośrednie przyporządkowanie kwot podatku do innych rodzajów czynności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy Miastu, w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja (…)” będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia ww. projektu w części dotyczącej robót w budynku A wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu i rewitalizacją bulwarów nad rzeką w części wykorzystanej do celów publicznych i stanowiących koszty kwalifikowane i niekwalifikowane projektu?
 2. Czy Miastu, w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja (…)” będzie przysługiwało w całości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia ww. projektu w części dotyczącej kosztów budowy baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym, które stanowi w całości koszt niekwalifikowalny i który będzie wykorzystywany do działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

AD. 1. Zdaniem Miasta w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja (…)” Miastu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia przedmiotowego projektu i wykorzystywanych do celów publicznych stanowiących koszty kwalifikowane jak i niekwalifikowane.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 roku poz. 1221 t.j. z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywani czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżeni kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatki naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnik z tytułu nabycia towarów i usług. Natomiast art. 88 ustawy o VAT wskazuje zasady ograniczając prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Z powyższego wynika że prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki. Tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, który otrzyma fakturę dokumentującą nabycie przez podatnik towarów i usług, o ile nie wystąpią negatywne przesłanki wskazane w art. 88 ustawy oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zasada powyższa wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadki ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuj w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Miasto realizując przedmiotowy projekt nabywać będzie usługi udokumentowane fakturami VAT związanymi z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Poniesione wydatki na realizację przedmiotowego projektu zostaną wyodrębnione w taki sposób, że kwota wydatków związana z czynnościami opodatkowanymi zostanie oddzielnie udokumentowana fakturami VAT (budowa baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym) zgodnie z obliczonym współczynnikiem niekwalifikowalności kosztów budowy baru z zapleczem w stosunku do całości kosztów. Pozostałe wydatki ponoszone przez Miasto i udokumentowane fakturami VAT będą odzwierciedlały koszty/wydatki związane z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu.

Miasto wytworzoną infrastrukturę przekaże w części dotyczącej wypożyczalni sprzętu sportowego i rekreacyjnego w trwały zarząd jednostce budżetowej Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Jednostka będzie nieodpłatnie udostępniać sprzęt sportowy i rekreacyjny. Zagospodarowane tereny bulwarów nad rzeką zostaną przekazane w trwały zarząd jednostce budżetowej Zarządowi Dróg i Zieleni. Bulwary jako miejsce publiczne będą ogólnodostępne służące całej społeczności i z tego tytułu Miasto nie będzie pobierało żadnych opłat. Natomiast część przeznaczona na galerię wraz z zapleczem zostanie przekazana w drodze użyczenia Muzeum Okręgowemu celem nieodpłatnego prowadzenia działań z edukacji kulturalnej, tj. warsztaty, wernisaże, lekcje edukacyjne, spotkania. Podkreślić też należy, iż wybrane organizacje pozarządowe prowadzić będą zajęcia edukacyjne dotyczące aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudniej sytuacji na rynku pracy. Wszystkie wymienione działania będą prowadzone nieodpłatnie na zrewitalizowanym terenie bulwarów oraz w zrewitalizowanym budynku starej A.

Mając na uwadze przywołane przepisy oraz stan faktyczny w pierwszej kolejności należy przypisać konkretne wydatki do określonego rodzaju sprzedaży, z którymi wydatki te będą związane. Poniesione wydatki zostaną określone, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonana zostanie tzw. bezpośrednia alokacja. Ponieważ takie wyodrębnienie w tym przypadku jest możliwe, podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z sprzedażą opodatkowaną (budowa baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym), natomiast takie prawo nie przysługuje w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywani czynności niepodlegających temu podatkowi.

Art. 86 ust. 7b ustawy o VAT wprowadza szczególny tryb odliczeń od podatku naliczonego. W przypadku nakładów ponoszonych na nabycie, w tym na nabycie praw wieczystego użytkowania gruntów, oraz wytworzenie nieruchomości, stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego podatnika wykorzystywanej zarówno do celów wykonywanej przez tego podatnika działalności gospodarczej jak i do celów osobistych, o których mowa w art. 8 ust. 2, gdy przypisanie tych nakładów w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 2 pkt 14a ustawy o VAT przez wytworzenie nieruchomości - rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Przytoczony art. 86 ust. 7b reguluje sposób obliczania podatku naliczonego od nabycia bądź wytworzenia nieruchomości (w tym nakładów ponoszonych na nieruchomość) w sytuacji w której dana nieruchomość ma być używana zarówno do celów działalności gospodarczej jak i na celu niezwiązane z działalnością gospodarczą. Obejmuje to sytuację w których nieruchomość ma przeznaczenie mieszane, to znaczy, że jest wykorzystywana zarówno na cele związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i na inne cele pozostające poza zakresem podatku od towarów i usług. W przedmiotowym stanie faktycznym przytoczony wyżej przepis nie znajdzie zastosowania ponieważ przy realizacji projektu „Rewitalizacja (…)” zostaną wyodrębnione wydatki na cele związane z działalnością gospodarczą jak i na cele pozostające poza sferą podatku od towarów i usług.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej, współpraca i działalność na rzecz organizacja pozarządowych, zieleni gminnej i zadrzewień, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Natomiast ustawa o rewitalizacji w art. 3 wpisuje w zadania własne gminy przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków d jej przeprowadzenia jak i jej przeprowadzenie.

Art. 8 ust. 2 pkt 2 za odpłatne świadczenie usług uznaje również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelki inne nieodpłatne świadczeni usług cło celów innych niż działalność gospodarcza. Niewątpliwie udostępnianie wytworzonej w ramach projektu infrastruktury mieści się w działalności Miasta jako realizacja zadań i celów nałożonych ustawą o samorządzie gminnym i służy zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik VAT oraz gdy towary i usługi z których nabyciem został naliczony podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, me uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Zatem czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników podatku od towarów i usług.

Do ustalenia, czy konkretna nieodpłatna czynność podlega opodatkowaniu w związku z uznaniem jej za opodatkowane świadczenie usług, istotny jest cel jej świadczenia. Jeżeli nieodpłatne świadczenie usług wpisuje się w cel prowadzonej działalności gospodarczej, wtedy przesłanki uznania takiej nieodpłatnej czynności za odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu nie jest spełniona. Z powyższego wynika, że opodatkowaniu podlega tylko nieodpłatne świadczenie usług, które nie ma żadnego związku z działalnością przedsiębiorstwa podatnika.

Zdaniem Miasta bezpłatne użyczenie pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działań z zakresu edukacji kulturalnej, czy też na działalność sportową wpisuje się w zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

Stosownie do przedstawionego zdarzenia zastosowanie będzie miał art. 15 ust. 6 ustawy o VAT w myśl którego, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadaj nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.

AD. 2. Zdaniem Miasta w związku z realizacją projekty pn. „Rewitalizacja (…)” Miastu będzie przysługiwało w całości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia przedmiotowego projektu w części dotyczącej kosztów baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym, które stanowią w całości koszty niekwalifikowalne i które będą wykorzystywane tylko do czynności opodatkowanych (pomieszczenie baru zostanie w drodze przetargu wynajęte do prowadzenia działalności gospodarczej).

Zgodnie z art. 86. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 roku poz. 1221 t.j. z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 88 ustawy o VAT wskazuje zasady ograniczające prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z powyższym, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki.

Tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, który otrzyma fakturę dokumentującą nabycie przez podatnika towarów i usług, o ile nie wystąpią negatywne przesłanki wskazane w art. 88 ustawy oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zatem warunkiem do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Poniesione wydatki na realizację przedmiotowego zadania zostaną wyodrębnione w taki sposób że kwota wydatków związana z czynnościami opodatkowanymi zostanie oddzielnie udokumentowana fakturami VAT (budowa baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym) i dokonana zostanie bezpośrednia alokacja (przypisanie konkretnych wydatków do określonego rodzaju sprzedaży), zostanie więc spełniony przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT i w takim przypadku podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Poniesione wyodrębnione wydatki dotyczące budowy baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym będą wykorzystywane tylko do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług to Miastu będzie przysługiwało w całości prawo do odliczenia podatku należnego od podatku naliczonego w części dotyczącej wydatków poniesionych na budowę przedmiotowego baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na mocy art. 86 ust. 2a ustawy, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

Stosownie do art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

 1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
 2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy – w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, to – na mocy art. 90 ust. 2 ustawy – podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności podatnik winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem). W przypadku zakupów bezpośrednio związanych z działalnością opodatkowaną, podatnik, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, odlicza podatek naliczony w całości. Natomiast w sytuacji, gdy takie przyporządkowanie nie jest możliwe, a wydatki służą zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik winien ustalić proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

Z uwagi na różnorodność i bogactwo życia gospodarczego wybór sposobu, według którego dokonuje się tego proporcjonalnego przypisania, należy do podatnika. Przepisy ustawowe wymagają jedynie, aby odpowiadał on najbardziej specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Będzie to spełnione, jeśli sposób ten:

 • zapewni dokonanie odliczenia podatku naliczonego wyłącznie w części przypadającej na działalność gospodarczą (co do zasady dotyczącej czynności opodatkowanych VAT) oraz
 • obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadających na działalność gospodarczą oraz na cele inne (z wyjątkiem celów prywatnych) – gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Z treści art. 86 ust. 22 ustawy wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć oraz wskazać dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem tego sposobu określenia proporcji, uwzględniając specyfikę prowadzenia działalności przez niektórych podatników i uwarunkowania obrotu gospodarczego.

Na podstawie ww. przepisu ustawy, zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193), zwane dalej rozporządzeniem.

Rozporządzenie to określa, w przypadku niektórych podatników, sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć, zwany dalej „sposobem określenia proporcji” oraz wskazuje dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji (§ 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia).

Zauważyć należy, że powołany art. 86 ust. 2a ustawy wprost określa, co stanowi kwotę podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż ta działalność. Zgodnie z tą normą, w przypadku nabycia towarów i usług, wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (z wyjątkiem wykorzystania na cele osobiste, do których może mieć zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy), w sytuacji gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Podkreślenia wymaga, że dla stwierdzenia, czy działalność lub transakcje stanowią „cele inne niż związane z działalnością gospodarczą” znaczenie ma, czy mieszczą się one w przedmiocie działalności danej jednostki.

Cele prowadzonej działalności gospodarczej należy rozpatrywać w kontekście definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej u podatnika mogą wystąpić działania czy sytuacje, które nie generują opodatkowania podatkiem VAT. „Towarzyszą” one działalności gospodarczej i nie stanowią obok niej odrębnego przedmiotu działalności podatnika. Nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT, jednakże ich występowanie nie oznacza, że u podatnika występują czynności wykonywane poza działalnością gospodarczą. Za czynności zrównane z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności gospodarczej uznaje się także nieodpłatną dostawę towarów lub nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste, w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy. Uzasadnia to fakt, że chociaż czynności te z definicji nie mają związku z działalnością gospodarczą, w przypadkach określonych w tych przepisach następuje obowiązek naliczenia VAT. Natomiast przez cele inne rozumie się sferę działalności danego podmiotu niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy (przykładowo działalność podmiotu w charakterze organu władzy czy nieodpłatną działalność statutową).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w świetle art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego, są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej, współpraca i działalność na rzecz organizacja pozarządowych, zieleni gminnej i zadrzewień, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 powołanej ustawy). Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego lub jednostki budżetowej.

Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik VAT oraz gdy towary i usługi z których nabyciem został naliczony podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Z opisu stanu faktycznego wynika, Miasto będzie realizować zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja (…)”. Powyższe zadanie inwestycyjne znajduje się w wykazie projektów podstawowych „Zintegrowanego Programu Rewitalizacyjnego Miasta na lata 2017-2023” w ramach poszerzenia oferty czasu wolnego - rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rewitalizowanym. Program rewitalizacji jest dokumentem opracowanym z myślą o wyznaczeniu najbardziej kryzysowych terenów na obszarze miasta, mających potencjał do generowania dalszego rozwoju, które wymagają ożywienia i odnowy.

Zadanie 1 to rewitalizacja budynku starej A wraz z zagospodarowaniem terenu.

W wyniku realizacji tego zadania budynek historycznej A zostanie zaadaptowany na obiekt użyteczności publicznej z przestrzenią wystawienniczą przeznaczoną na galerie oraz na potrzeby usług kultury i sportu jako zaplecze bulwarów nad rzeką.

W wyremontowanym budynku będą odbywały się zajęcia z zakresu edukacji sportowej, kulturalnej oraz artystycznej dla osób zamieszkujących obszar zdegradowany, w tym dla dzieci, młodzieży, osób starszych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, itd. Oprócz rewitalizacji starego budynku A przewidziano również rozbudowę obiektu, który po przebudowie stanie się obiektem dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 997,20 m2, składający się z części muzealnej i rekreacyjnej. W części muzealnej znajdzie się sala galerii z niezbędnym zapleczem technicznym, sala edukacyjna i pomieszczenia administracyjno-socjalne. W części rekreacyjnej przewidziano punkt gastronomiczny, wypożyczalnię rowerów oraz zaplecze techniczne i sanitarne. Przewidziano również zagospodarowanie terenu znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie odremontowanej A.

Zadanie 2 przewiduje rewitalizację i zagospodarowanie terenów nadrzecznych i utworzenie bulwarów nad rzeką, co przyczyni się do nadania nowych funkcji przestrzeniom publicznym w obszarze rewitalizacji. Zakres projektu obejmuje utworzenie ciągów pieszych i rowerowych, placów rekreacyjnych z wiatami grillowymi, wykonanie siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz elementów małej architektury. Na terenie bulwarów zaprojektowano nasadzenia dużej ilości zieleni, m.in. łąkę kwiatową. Ponadto wykonane zostanie niezbędne oświetlenie terenu, iluminacja systemu CCTV, kanalizacja sanitarna oraz instalacja techniczna, w tym m.in. budowa kablowej instalacji światłowodowej i monitoringu miejskiego. Prace obejmą również regulację rzeki z umocnieniem podstawy skarp, budowę nabrzeża rekreacyjnego i slipu dla kajaków, przepławkę dla ryb z remontem jazu oraz kładkę dla pieszych i rowerzystów.

Celem rewitalizacji budynku starej A oraz bulwarów nad rzeką jest wzrost funkcjonalności infrastruktury i nadanie nowych funkcji przestrzeniom publicznym na obszarze rewitalizacji. W wyniku realizacji projektu budynek historycznej A zostanie zaadaptowany na obiekt użyteczności publicznej z przestrzenią wystawienniczą przeznaczoną na galerię oraz na potrzeby kultury i sportu, ponadto stanie się miejscem spotkań osób zagrożonych i wykluczonych społecznie. W wyremontowanym budynku organizowane będą różnorodne zajęcia, spotkania, warsztaty, wernisaże czy też lekcje edukacyjne prowadzone przez pracowników Muzeum Okręgowego oraz pracowników miejskich instytucji m.in. z zakresu edukacji ekologicznej pielęgnacji i utrzymania zieleni oraz sportu. W okresie letnim planowana jest też organizacja cyklicznej imprezy pn. „(…)”, podczas której organizowane zostaną różnorodne atrakcje, konkursy, animacje jak i prezentacja walorów rzeki. Budynek A będzie służył też organizacjom pozarządowym, które prowadzą szeroką działalność kulturalno-społeczną skierowaną przede wszystkim do grup wykluczonych, w tym osób starszych niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji.

Faktury za roboty budowlane obejmujące bar wraz z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym będą wystawiane oddzielnie, tak aby można było wyodrębnić poniesione wydatki związane z barem wraz z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym, które w całości stanowią koszty niekwalifikowalnym projektu. Wyremontowane pomieszczenia starej A służyć będą zarówno działalności publicznej, jak i działalności gospodarczej. Nabywane w trakcie realizacji projektu usługi, udokumentowano fakturami VAT będą związane z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi (bar wraz zapleczem) i niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z założeniem wytworzona infrastruktura zostanie wykorzystana w następujący sposób:

 1. Część zrewitalizowanego budynku w zakresie wypożyczalni z zapleczem sprzętu sportowego i rekreacyjnego zostanie przekazana w trwały zarząd jednostce budżetowej - Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Jednostka będzie udostępniać sprzęt sportowy i rekreacyjny nieodpłatnie.
 2. Zagospodarowane tereny bulwarów nad rzeką będą przekazane w trwały zarząd jednostce budżetowej - Zarządowi Dróg i Zieleni w ramach realizacji zadań statutowych Miasta (tereny zielone - miejsca publiczne). Bulwary będą miejscem publicznym i otwartym, a korzystanie z nich nie będzie wiązać się z żadnymi opłatami dla użytkownika.
 3. Część dotycząca pomieszczeń galerii z zapleczem, salą edukacyjną, holem i niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi zostanie w drodze bezpłatnego użyczenia przekazana Muzeum Okręgowemu (z zastrzeżeniem o nieprowadzeniu żadnej działalności gospodarczej). Wszelka działalność Muzeum w użyczonych pomieszczeniach będzie prowadzona nieodpłatnie. Muzeum Okręgowe jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
 4. Pozostała część stanowiąca w całości koszt niekwalifikowalny i dotycząca pomieszczeń baru wraz z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym zostanie na stanie Miasta i w drodze przetargu wynajęta na prowadzenie działalności gospodarczej.

Miasto w związku z realizacją projektu bezpośrednio przyporządkuje nabywane towary i usługi do Zadania 1 i do Zadania 2.

W związku z nabyciem wszystkich towarów i usług na potrzeby realizacji Zadania 1 (rewitalizacja budynku starej A wraz z zagospodarowaniem terenu) Miasto bezpośrednio przyporządkowuje kwoty podatku naliczonego do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (wyodrębniono koszt budowy baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym). Faktury za roboty obejmujące bar wraz zapleczem i pomieszczeniem socjalnym są wystawione oddzielnie, tak aby można było wyodrębnić poniesione koszty związane z budową barn z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym, które są związane z działalnością opodatkowaną i stanowią w całości koszty niekwalifikowane projektu.

Towary i usługi nabywane w zawiązku z realizacją Zadania 2 (rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych i utworzenie bulwarów nad rzeką) będą wykorzystywane tylko do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu realizowanej inwestycji w zakresie zadania pn. „Rewitalizacja (…)”.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności podatnik winien przyporządkować ponoszone wydatki do poszczególnych rodzajów działalności (opodatkowanej podatkiem VAT, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu tym podatkiem). W przypadku zakupów bezpośrednio związanych z działalnością opodatkowaną, podatnik, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, odlicza podatek naliczony w całości. Natomiast w sytuacji, gdy takie przyporządkowanie nie jest możliwe, a wydatki służą zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, podatnik winien ustalić proporcję, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy.

W przedmiotowej sprawie – jak wskazał Wnioskodawca – w związku z nabyciem wszystkich towarów i usług na potrzeby realizacji Zadania I (rewitalizacja budynku starej A wraz z zagospodarowaniem terenu) Miasto bezpośrednio przyporządkowuje kwoty podatku naliczonego do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (wyodrębniono koszt budowy baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym). Faktury za roboty obejmujące bar wraz zapleczem i pomieszczeniem socjalnym są wystawione oddzielnie, tak aby można było wyodrębnić poniesione koszty związane z budową barn z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym, które są związane z działalnością opodatkowaną. Natomiast towary i usługi nabywane w zawiązku z realizacją Zadania 2 (rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych i utworzenie bulwarów nad rzeką) będą wykorzystywane tylko do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Ponadto, Wnioskodawca bezpłatnie użyczy część dotyczącą galerii z zapleczem, salą edukacyjną, holem i niezbędnymi pomieszczeniami technicznymi na rzecz Muzeum Okręgowego, które jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i jest odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do powyższego należy wskazać, że zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

W świetle art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z cytowanego wyżej art. 8 ust. 2 ustawy wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi mieć miejsce brak związku świadczonych usług z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą.

Za usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbywa się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności gospodarczej.

Niedopełnienie warunków określonych w art. 8 ust. 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Kwestię zawierania umów reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.). Zasada swobody umów zapisana jest w art. 3531 Kodeksu cywilnego. W świetle tego przepisu, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zatem strony mogą dowolnie ustalać stosunki cywilnoprawne, jednakże postanowienia umów nie mogą pozostawać w sprzeczności z innymi przepisami prawa, do stosowania których strony są zobowiązane.

Jak wynika z art. 710 Kodeksu cywilnego – przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Zatem umowa użyczenia jest z natury umową nieodpłatną. Umowa użyczenia nie przenosi własności rzeczy. Powyższe oznacza, że oddanie do bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia jest nieodpłatnym świadczeniem usług.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczenie polegające na użyczeniu części wskazanych pomieszczeń odbywa się w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością, tj. w ramach wykonywania zadań własnych w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Tym samym, w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy, bowiem nieodpłatne wykorzystanie odbywa się w związku z wykonywaniem przez Wnioskodawcę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione okoliczności analizowanej sprawy należy stwierdzić, że nieodpłatne użyczenie wskazanych powyżej pomieszczeń na rzecz Muzeum Okręgowego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, w związku z wykorzystywaniem nabywanych towarów i usług dotyczących przedmiotowej infrastruktury do działalności gospodarczej (opodatkowanej), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (zdarzenia pozostające poza zakresem VAT), Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi służą do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zatem brak jest podstaw do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizowanymi Zadaniami w części, w jakiej podatek ten nie jest związany z czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca jest bowiem w stanie dokonać bezpośredniego wyodrębnienia części nabywanych towarów i usług do realizacji Zadania 1, które są ściśle związane z działalnością gospodarczą – dzierżawą pomieszczeń oraz odrębnie – z działalnością inną niż gospodarcza.

Natomiast towary i usługi nabywane w zawiązku z realizacją Zadania 2 (rewitalizacja i zagospodarowanie terenów nadrzecznych i utworzenie bulwarów nad rzeką) będą wykorzystywane tylko do czynności niepodlegających opodatkowaniu.

W konsekwencji, Miastu w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja (…)” nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia ww. projektu w części dotyczącej robót w budynki A wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu i rewitalizacją bulwarów nad rzeką w części wykorzystanej do celów publicznych – czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Natomiast Miastu w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja (…)” będzie przysługiwało w całości prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia ww. projektu w części dotyczącej kosztów budowy baru z zapleczem i pomieszczeniem socjalnym – wykorzystywanych do czynności opodatkowanych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniami, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone w wydanej interpretacji.

Jednocześnie podkreślić należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W myśl natomiast art. 14na § 2 cyt. ustawy, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj