Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0112-KDIL2-2.4012.555.2018.2.MŁ
z 4 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2018 r. (data wpływu 29 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2018 r. (data wpływu 22 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania, że otrzymana dotacja będzie stanowić podstawę opodatkowania podatkiem VAT oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (…)” – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że otrzymana dotacja nie stanowi podstawy opodatkowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (…)”. Dnia 22 listopada 2018 r. wniosek został uzupełniony o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X (dalej jako: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową, której przedmiotem działalności gospodarczej jest przede wszystkim świadczenie usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Wnioskodawca posiada status zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku od towarów i usług (dalej jako: „VAT”).

Wnioskodawca wziął udział w konkursie organizowanym przez M, służącym osiągnięciu celu szczegółowego „Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Cel ten będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej – „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” poprzez Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” (dalej jako: „Konkurs”).

Regulamin Konkursu (dalej jako: „Regulamin”) jako kryteria oceny merytorycznej zgłoszonych projektów wskazuje, m.in.:

 • maksymalną wartość kosztów ogółem projektu, którą stanowi iloczyn liczby jednostek samorządu terytorialnego (JST) objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty: 200 tys. zł dla gmin nie będących miastami na prawach powiatu oraz 400 tys. zł dla miast na prawach powiatu;
 • udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu wynoszący co najmniej 15,72%.

Dodatkowo, załącznik do Regulaminu określa standardy i ceny rynkowe wybranych wydatków w ramach Konkursu. W załączniku tym zostały wymienione maksymalne ceny rynkowe (w wartości brutto) po jakich mogą zostać nabyte wybrane towary i usługi w ramach wniosku o dofinansowanie, np. wynagrodzenie trenera, wynajem sal szkoleniowych, laptop, projektor multimedialny czy komputer stacjonarny. Zatem Regulamin nie zakłada pełnej swobody kształtowania wydatków przez Wnioskodawcę zgłaszającego projekt do dofinansowania.

Zgodnie z Regulaminem, określenie maksymalnej wartości projektu ma na celu przyjęcie do dofinansowania projektów o podobnym poziomie wsparcia alokowanego na każdy samorząd uczestniczący w projekcie. Koszty ogółem projektu tworzą wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkład własny pochodzący z budżetu JST (wkład krajowych środków publicznych).

Na podstawie wymogów zawartych w Regulaminie, dla każdej JST objętej wsparciem projekt powinien zakładać realizację co najmniej dwóch zadań w zakresie obu ze wspieranych obszarów przewidzianych do realizacji w ramach Konkursu, tj.:

 1. podatków i opłat lokalnych;
 2. zarządzania nieruchomościami.

Pod pojęciem zadania dla obszaru przewidzianego do realizacji: wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych zgodnie z Regulaminem rozumie się:

 1. elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
 2. doskonalenie kompetencji kadr JST w zakresie m.in.: obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
 3. wdrażanie rozwiązań zarządczych w urzędach JST poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców w szczególności w zakresie: zarządzania satysfakcją klienta, zarządzania jakością, zarządzania procesowego, dostępem do informacji publicznej.

Pod pojęciem zadania dla obszaru przewidzianego do realizacji: wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze zarządzania nieruchomościami rozumie się w świetle Regulaminu:

 1. wdrażanie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, poprawa obsługi klienta z wykorzystaniem m.in.: narzędzi zarządzania satysfakcją;
 2. doskonalenie kompetencji kadr samorządowych m.in.: w zakresie zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości, zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, obsługi klienta, zarządzania satysfakcją, orzecznictwa;
 3. wsparcie administracji samorządowej w zakresie m.in.: opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów nieruchomości.

W ramach Konkursu Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (…)” (dalej jako: „Projekt”).

Celem Projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (…) poprzez wdrożenie w okresie od 1 października 2018 r. do 31 marca 2020 r. rozwiązań zarządczych i informatycznych usprawniających świadczenie ww. usług oraz podniesienie kompetencji 174 pracowników.

Udział Spółki jako uczestnika Konkursu ma na celu wyłącznie zrealizowanie celów Projektu, nie posiada charakteru komercyjnego, tj. nie przyczyni się do wygenerowania zysku po stronie Wnioskodawcy (gdyż założenia finansowania Projektu zawarte w Regulaminie Konkursu nie dają takiej możliwości).

Dzięki realizacji Projektu JST wdrożą rozwiązania usprawniające pracę urzędów w obszarze: 1) obsługi podatkowej przedsiębiorców 2) zarządzania nieruchomościami (co stanowi 4% obu wskaźników założonych dla Konkursu).

Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w Projekcie posiadają status partnerów tego projektu (dalej łącznie jako: „Partnerzy”):

 • Partner 1: (…) (dalej jako: „P1”);
 • Partner 2: (…) (dalej jako: „P2”);
 • Partner 3: (…) (dalej jako: „P3”);
 • Partner 4: (…) (dalej jako: „P4”);
 • Partner 5: (…) (dalej jako: „P5”);
 • Partner 6: (…) (dalej jako: „P6”).

W ramach Projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 • Zadanie 1: wdrażanie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w miastach: (…).
  W ramach zadania zrealizowane zostaną w P1-P6 następujące usprawnienia ukierunkowane na elektronizację procesu obsługi podatkowej, automatyzację rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w obszarze PiOL (podatków i opłat lokalnych):
  1. Zakup i wdrożenie dla P1, P4, P5 systemów powiadamiania klienta. Dla P1 zakupiony zostanie system z aplikacją mobilną.
  2. Zakup i wdrożenie dla P1, P3 i P4 portalu informacji podatkowo-opłatowej.
  3. Zakup i wdrożenie dla P2 i P3 systemu zarządzania dokumentami.
  4. Opracowanie dla P1-P4 nowych e-usług w obszarze podatków i opłat lokalnych. W ramach e-usługi prace obejmą opracowanie:
   • wzoru dokumentu elektronicznego i skierowania go do akceptacji w CR(…) (Centralne repozytorium (…)) lub skorzystanie ze wzoru istniejącego w CR(…);
   • formularza elektronicznego;
   • karty usługi i jej opisu na ePUAP (jeśli nie jest dostępny na ePUAP).
  5. Zakup i wdrożenie lokalnej platformy informatycznej do obsługi i informowania mieszkańców dla P6.
  6. Zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb przeprowadzenia zaplanowanych wdrożeń: dla P1 (sprzęt), P2 (sprzęt), P3 (sprzęt+oprogramowanie), P4 (sprzęt+oprogramowanie).
  7. Zakup kopertownicy dla P5.
 • Zadanie 2: doskonalenie kompetencji kadr miast:.
  W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące szkolenia dla pracowników realizujących zadania dot. podatków i opłat lokalnych, tj. PiOL:
  1. Z zakresu przepisów i orzecznictwa dot. podatków i opłat lokalnych:
   • wybrane zagadnienia ordynacji podatkowej;
   • postępowanie egzekucyjne w administracji;
   • bieżące orzecznictwo z zakresu podatków i opłat lokalnych;
   • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych;
   • wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych;
   • wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych;
   • odpady komunalne – bieżące orzecznictwo.
  2. Z zakresu praktycznych aspektów dostępu do informacji publicznej, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych (szkolenia o charakterze ogólnym, dzielone pomiędzy PiOL i zarządzanie nieruchomościami – ZN):
   • ochrona danych osobowych (podatki);
   • praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej.
  3. Z zakresu KPA (szkolenie dla osób z obszaru PiOL i ZN).
  4. Z zakresu obsługi klienta (szkolenie dla osób z obszaru PiOL i ZN).
  5. Z zakresu stosowania narzędzi elektronicznych do obsługi nowych programów: obsługa zoptymalizowanych i zaktualizowanych aplikacji dziedzinowych nowych programów oraz nowych rozwiązań informatycznych w JST.
  RAZEM:
  • 32 grupy (bez szkoleń wdrożeniowych z zakresu stosowania narzędzi elektronicznych SNE), grupy z zakresu ochrony danych i dostępu do inf., KPA, obsługi klienta łączone z ZN);
  • 344h szkoleń+156h szkoleń wdrożeniowych z zakresu SNE;
  • 86 osób, w tym część weźmie udział w więcej niż 1 szkoleniu (364 uczestników).
  Szkolenia będą realizowane w siedzibach P1-P6, w godzinach pracy urzędów Partnerów. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe zgodne z zakresem tematycznym danego szkolenia (przygotowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania).
 • Zadanie 3: wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (…)
  Zrealizowane zostaną następujące usprawnienia:
  1. Zakup i wdrożenie systemu powiadamiania klienta w obszarze gospodarowania lokalami użytkowymi – dla P1, P4, P5. Dla P4 wersja standard (sms, mail, ePUAP), P1 standard (sms, mail, ePUAP) i mobilna, dla P5 tylko mobilna.
  2. Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z integracją z systemami dziedzinowymi – dla P5.
  3. Zakup i wdrożenie portalu nieruchomości dla mieszkańców – P6.
  4. Opracowanie formularza ePUAP w zakresie zarządzania nieruchomościami dla P1, P2, P3, P4.
  W ramach e-usługi prace obejmą opracowanie:
  • wzoru dokumentu elektronicznego i skierowania go do akceptacji w CRWDE (lub skorzystanie ze wzoru istniejącego w CRWDE);
  • formularza elektronicznego; ePUAP.
 • Zadanie 4: doskonalenie kompetencji kadr Miast: (…) w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami.
  W ramach zadania zostaną zrealizowane szkolenia dla pracowników realizujących zadania dot. ZN:
  1. Z zakresu przepisów i orzecznictwa dot. zarządzania nieruchomościami:
   • majątek trwały i błędy przy jego finansowaniu i ewidencji;
   • sprzedaż lokali mieszkalnych;
   • regulacja stanu prawnego nieruchomości;
   • prowadzenie ewidencji nieruchomości;
   • wybrane zagadnienia ustawy o księgach wieczystych KC;
   • zarządzanie nieruchomościami JST;
   • bieżące orzecznictwo dotyczące gospodarki samorządowym zasobem nieruchomości;
   • wady prawne nieruchomości; ocena operatów szacowania nieruchomości;
   • nowe trendy w planowaniu strategicznym; ewaluacja i monitorowanie strategii;
   • tworzenie i zarządzanie mieszkaniami wspomaganymi.
  2. Z zakresu stosowania narzędzi elektronicznych i obsługi nowych programów: obsługa zoptymalizowanych i zaktualizowanych aplikacji dziedzinowych nowych programów oraz nowych rozwiązań informatycznych w JST.
  3. Z zakresu praktycznych aspektów dostępu do informacji publicznej, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych (szkolenia o charakterze ogólnym, dzielone pomiędzy PiOL i ZN):
   • ochrona danych osobowych (nieruchomości);
   • praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej.
  4. Z zakresu KPA (szkolenie dla osób z obszaru PiOL i ZN).
  5. Z zakresu obsługi klienta (szkolenie dla osób z obszaru PiOL i ZN).
  RAZEM:
  • 33 grupy (bez szkoleń z zakresu SNE), grupy z zakresu ochrony danych i dostępu do informacji, KPA, obsługi klienta łączone z PiOL;
  • 408h szkoleń;
  • 88 osób, w tym część weźmie udział w więcej niż 1 szkoleniu (minimum 335 uczestników).
  Szkolenia będą realizowane w siedzibach P1-P6, w godzinach pracy urzędów. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe zgodne z zakresem tematycznym danego szkolenia (przygotowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania).

W związku z realizacją Projektu Wnioskodawca poniesie wydatki kwalifikowane w wysokości 1.198.246,00 zł, przy czym wkład własny na realizację Projektu wyniesie 15,72% wydatków kwalifikowanych, tj. 188.364,34 zł.

Wkład własny będzie wnoszony w odniesieniu do szkoleń realizowanych w godzinach pracy ich uczestników w postaci wkładu w wynagrodzeniach pracowników P1–P6 za czas uczestnictwa we wsparciu (w praktyce są to listy płac osób szkolących się w przeliczeniu na liczbę godzin szkolenia, czyli koszt wynagrodzeń pracowników Partnerów w trakcie odbywania szkoleń).

Budżet Projektu został przedstawiony we wniosku o dofinansowanie w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz pośrednich. Budżet Projektu podzielony jest na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie stanowiące 20% kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji Projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu Projektu (zadań w ramach Projektu). Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą Projektu i są to m.in. koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego Projektem, koszty zarządu, koszty obsługi księgowej, koszty utrzymania powierzchni biurowych, obsługi rachunku bankowego, usług pocztowych, telefonicznych, materiałów biurowych itp.

Projekt zgłoszony przez Wnioskodawcę do udziału w Konkursie został pozytywnie oceniony przez M i wybrany do dofinansowania. Na podstawie projektu umowy o dofinansowanie (dalej jako: „Umowa”) planowanej do zawarcia M jako instytucja pośrednicząca przyzna Spółce dofinansowanie w kwocie 1.009.881,66 zł (pochodzące ze środków europejskich), co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowanych Projektu. Przyznane dofinansowanie oraz wkład własny, zgodnie z projektem Umowy będą przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Spółkę i Partnerów w związku z realizacją Projektu. Wkład własny nie będzie wpłacany w sposób pieniężny Wnioskodawcy (zgodnie z informacją zawartą powyżej).

Nabywane przez Spółkę w oparciu o przyznane od instytucji pośredniczącej dofinansowanie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą dokumentowane wystawionymi na Wnioskodawcę m.in. fakturami VAT. Wnioskodawca, w toku realizacji zadań objętych Projektem, przekaże te środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na rzecz odpowiednich Partnerów Projektu. Każdorazowe przekazanie będzie przeprowadzone nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W odniesieniu do usług szkoleniowych, w których będą bezpośrednio uczestniczyć pracownicy zatrudnieni u Partnerów, Spółka będzie nabywać je m.in. od świadczących je podatników VAT (szkolenia nie będą organizowane przez Spółkę).

W odniesieniu do kosztów pośrednich objętych dofinansowaniem, środki z tego tytułu zostaną rozdysponowane przez Wnioskodawcę w formie pieniężnej, pomiędzy Spółkę oraz Partnerów biorących udział w Projekcie. Część dotycząca Partnerów zostanie przekazana na podstawie noty uznaniowej.

Specyfika Projektu wyklucza osiągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zysku, tj. wartość dofinansowania otrzymanego przez Spółkę zostanie przeznaczona, jak wspomniano powyżej wyłącznie na zakup towarów i usług niezbędnych do zrealizowania Projektu (sfinansowania kosztów bezpośrednich realizacji Projektu), a w pozostałej części na pokrycie ogólnych kosztów funkcjonowania Wnioskodawcy oraz Partnerów Projektu, tj. na sfinansowanie kosztów pośrednich.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 20 listopada 2018 r. w zakresie:

Pytania pierwszego o treści – „Wnioskodawca wskazał, że jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie mają status »Partnerów« tego projektu. Jaki status ma w tym projekcie Wnioskodawca?” – Wnioskodawca wskazał, że ma status Lidera projektu/Partnera wiodącego.

Pytania drugiego o treści – „Kto będzie realizował poszczególne opisane we wniosku zadania – Wnioskodawca czy Partnerzy?” – wskazano, że Wnioskodawca.

Pytania trzeciego o treści – „Kto pozyskuje środki na realizację projektu? Jeśli Wnioskodawca, to czy pozyskane środki przekazuje Partnerom, czy nabywa za to towary i usługi, które ostatecznie będą wykorzystywać JST?” – wskazano, że środki na realizację projektu pozyskuje Wnioskodawca. Pozyskane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośrednich i pośrednich. Ze środków na pokrycie kosztów bezpośrednich Wnioskodawca nabywa towary i usługi (m.in. sprzęt komputerowy, rozwiązania informatyczne, szkolenia), które ostatecznie będą przekazane i wykorzystywane przez JST. Wnioskodawca nie przekazuje środków przeznaczonych na pokrycie kosztów bezpośrednich Partnerom. Natomiast środki pozyskane na pokrycie kosztów pośrednich zostaną podzielone między Wnioskodawcę i Partnerów na pokrycie kosztów administracyjnych. W związku z powyższym część środków dotycząca kosztów pośrednich zostanie przekazana Partnerom w formie pieniężnej na pokrycie poniesionych przez nich kosztów związanych z obsługą projektu.

Pytania czwartego o treści – „Czy wysokość dofinansowania, które uzyska Wnioskodawca uzależniona będzie od liczby Miast uczestniczących w Projekcie?” – Wnioskodawca wskazał, że projekt przygotowany został w Partnerstwie z sześcioma miastami (podpisana została umowa partnerstwa pomiędzy Wnioskodawcą, a miastami partnerskimi). Z założeń konkursu wynikało, iż udział jednego miasta wiązał się z możliwością uzyskania maksymalnego dofinansowania w kwocie:

 • 200 tys. zł dla gmin i powiatów,
 • 400 tys. zł dla miast na prawach powiatu.

Tak więc Wnioskodawca odpowiadając na zapytanie wskazał, że tak. Wysokość dofinansowania uzależniona jest od liczby miast uczestniczących w projekcie. Dofinansowanie jest tylko do wysokości poniesionych kosztów.

Pytania piątego o treści – „Czy przedmiotowy Projekt realizowany byłby w sytuacji, gdyby nie przyznano dofinansowania na jego realizację?” – Wnioskodawca wskazał, że bez dofinansowania projekt nie byłby realizowany. Projekt nie ma charakteru komercyjnego.

Pytania szóstego o treści – „Czy wkład własny obejmuje wyłącznie wynagrodzenia pracowników P1-P6 w trakcie odbywania szkoleń? Czy będzie to dodatkowe wynagrodzenie jakie będą otrzymywać osoby szkolące się?” – Wnioskodawca wskazał, że wkład własny wynika wyłącznie z wynagrodzenia pracowników P1-P6 w trakcie odbywania szkoleń. Osoby te nie otrzymają dodatkowego wynagrodzenia.

Pytania siódmego o treści – „W jaki sposób Wnioskodawca będzie rozliczał wydatki poniesione w ramach kosztów pośrednich? Czy będzie przedstawiał Podmiotowi organizującemu Konkurs rozliczenie tych wydatków i w jaki sposób? Czy Podmiot ten będzie miał wpływ na cząstkową wysokość poniesionych wydatków?” – Wnioskodawca wskazał, że koszty pośrednie rozliczane są ryczałtowo i naliczane są procentowo od wysokości poniesionych kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie stanowią 20% kosztów bezpośrednich. W związku z ryczałtowym rozliczaniem kosztów pośrednich, nie jest zobowiązany do przedstawiania Podmiotowi organizującemu Konkurs szczegółowych dokumentów ich dotyczących. Podmiot organizujący Konkurs będzie dokonywał akceptacji poniesionych kosztów bezpośrednich (każdy koszt musi zostać szczegółowo udokumentowany i być zgodny z budżetem projektu) i tym samym wysokość przynależnych kosztów pośrednich (naliczanych procentowo od kosztów bezpośrednich). Koszty pośrednie będą jednak miały odzwierciedlenie w kosztach poniesionych przez Wnioskodawcę i Partnerów.

Pytania ósmego o treści – „Czy otrzymane dofinansowanie przyznane jest na całość Projektu czy też na poszczególne zadania? Jeżeli otrzymane dofinansowanie jest na poszczególne zadania, które realizować będzie Wnioskodawca to czy będzie miało ono charakter kompensujący cenę z tytułu wykonywania czynności po cenach niższych?” – Wnioskodawca wskazał, że przyznane dofinansowanie jest na całość Projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy w świetle przepisów ustawy o VAT od kwoty przyznanego Spółce przez instytucję pośredniczącą dofinansowania na realizację Projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany odprowadzić podatek VAT?
 2. Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na potrzeby realizacji zadań w ramach Projektu, sfinansowanych z otrzymanego dofinansowania?

Zdaniem Wnioskodawcy, kwota przyznanego przez instytucję pośredniczącą dofinansowania na realizację Projektu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do odprowadzania od niej kwoty tego podatku.

Poniżej Wnioskodawca prezentuje bardziej szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska.


 1. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
  Zdaniem Wnioskodawcy, z powołanego przepisu wynika, że opodatkowanie otrzymanej przez podatnika dotacji poprzez włączenie jej do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej jako: „podatek VAT”) następuje tylko wówczas, gdy jest ona celowa, tj. związana bezpośrednio z konkretną dostawą towaru lub świadczeniem konkretnej usługi.
  Z powyższego wynika, że ogólna dotacja uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą konkretnego towaru lub świadczeniem usługi nie podlega opodatkowaniu VAT. Dla określenia, czy dane dotacje mają, czy też nie, bezpośredni wpływ na cenę dokonywanych dostaw towarów i usług, a co za tym idzie, czy zwiększają podstawę opodatkowania, istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego, w określonej formie, dofinansowania.
  Jednocześnie należy zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 22 listopada 2001 r. w sprawie o sygn. C-184/00, że w praktyce niemal zawsze dofinansowanie działalności podatnika wpływa w jakiś sposób na stosowane przez niego ceny. Fakt ten jednak nie ma znaczenia dla uznania, czy dofinansowanie powinno zwiększyć podstawę opodatkowania – aby otrzymana dotacja zwiększała podstawę opodatkowania, konieczne jest stwierdzenie, że dotacja ta została dokonana w celu sfinansowania dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług.
  A contrario dotacje ogólne, które służą sfinansowaniu kosztów realizacji określonego zadania /inwestycji/projektu nie stanowią dotacji, o których mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Dotacje podlegają opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Tylko dotacje, które stanowią dopłatę do ceny sprzedawanych towarów, czy świadczonych usług, są ściśle związane z daną usługą, czy towarem i podlegają opodatkowaniu.
  Dofinansowanie, które zostanie przyznane Wnioskodawcy przez instytucję pośredniczącą zostanie przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów służących realizacji Projektu. Ze środków tych ponoszone będą wszelkie wydatki związane z Projektem, m.in. wynagrodzenia dla trenerów prowadzących szkolenia dla pracowników Partnerów, koszt zakupu systemów powiadamiania klienta itp. Tym samym, dofinansowanie przyznane Spółce będzie posiadało charakter zakupowy, nie będzie miało związku z jakąkolwiek czynnością podlegającą opodatkowaniu, wykonywaną przez Spółkę, nie będzie przyznane jako dopłata do ceny towaru lub usługi i nie będzie służyło sfinansowaniu ceny sprzedaży.
  W ocenie Wnioskodawcy, dofinansowanie, które otrzyma od instytucji pośredniczącej pokrywające 84,28% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w związku z realizacją Projektu, przyznawane ze środków europejskich, nie ma związku ze sprzedażą, nie jest przyznawane jako dopłata do ceny towaru lub usługi, a przeznaczone jest na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego Projektu. Taki charakter opisywanego dofinansowania wynika już z samego Regulaminu Konkursu, w którym przewidziano, że koszty zgłoszonego w konkursie wniosku o dofinansowanie projektu są dofinansowane w zryczałtowanej wysokości (200 tysięcy albo 400 tysięcy złotych na jednostkę samorządu terytorialnego, w zależności od tego czy jednostka samorządu terytorialnego jest miastem na prawach powiatu czy też nie). Ponadto, Regulamin Konkursu wskazuje na maksymalne koszty brutto zakupu towarów i usług przez Wnioskodawcę. Ogólnie rzecz biorąc, Regulamin operuje kategoriami wydatkowymi, kosztowymi, gdyż dofinansowanie jest przyznawane wyłącznie w celu zrefundowania tych kosztów, w związku z czym Wnioskodawca nie może osiągnąć zysku w wyniku realizacji Projektu.
  W świetle powyższego, w opisanym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym występuje dofinansowanie (dotacja) o charakterze zakupowym (kosztowym), a nie dofinansowanie (dotacja) mające na celu sfinansowanie ceny sprzedaży, o charakterze bezpośrednim. Zatem dofinansowanie (dotacja), które ma zostać przyznane (wypłacone) Wnioskodawcy, nie będzie podlegało opodatkowaniu jako nieposiadające charakteru dotacji bezpośredniej w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.
  Stanowisko Wnioskodawcy, iż dotacja o charakterze zakupowym (kosztowym), taka jak będąca przedmiotem wniosku, nie podlega opodatkowaniu VAT, znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, m.in.:
  • interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 lipca 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-2.4012.430.2018.1.Aj);
  • interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.313.2018.2.AZ);
  • interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 sierpnia 2017 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.124.2017.4.MŁ);
  • interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 sierpnia 2017 r. (sygn. 0113- KDIPT1-2.4012.174.2017.3.SM);
  • interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lipca 2017 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.166.2017.2.MWj).

 2. W ocenie Wnioskodawcy nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na potrzeby realizacji Projektu, sfinansowanych z otrzymanego dofinansowania.
  Poniżej Spółka przedstawia bardziej szczegółowe uzasadnienie swojego stanowiska.
  Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT generalnie wynika, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
  Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie nabywała towary i usługi (środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) w celu ich nieodpłatnego przekazania na rzecz Partnerów Projektu, tj. jednostek samorządu terytorialnego. Dokonane przez Spółkę zakupy nie będą więc służyły wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w ramach której wykonywane przez nią czynności podlegają opodatkowaniu VAT, a działalności Partnerów jako organów władzy publicznej, która na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie podlega opodatkowaniu VAT.
  Przykładowo nabyte przez Wnioskodawcę usługi w postaci szkoleń będą służyły podniesieniu kwalifikacji pracowników zatrudnionych u Partnerów (urzędników) w sferze załatwiania spraw ludności w odniesieniu do podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Spółka zakupi także i przekaże nieodpłatnie na rzecz Partnerów różnorakie systemy informatyczne (m.in. system powiadamiania klienta w obszarze gospodarowania lokalami użytkowymi, portal informacji podatkowo-opłatowej, System Informacji Przestrzennej wraz z integracją z systemami dziedzinowymi i inne) służące wykonywaniu czynności Partnerów jako organów władzy publicznej (w tym władzom wykonawczym tych jednostek samorządowych jako organom podatkowym).
  Należy również zwrócić uwagę, że nabyte z dofinansowania towary i usługi będą przekazywane przez Wnioskodawcę na rzecz Partnerów w sposób nieodpłatny, a więc nie dojdzie do odpłatnej dostawy towarów lub usług, z którymi poczynione zakupy posiadałyby związek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
  Z powyższych względów, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, sfinansowanych z otrzymanego dofinansowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie nie będące dostawą towarów i świadczone na rzecz innego podmiotu. Powołane przepisy wskazują, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do „grona” usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w rozumieniu art. 7 ustawy.

Taka konstrukcja definicji świadczenia usług jest wyrazem zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji dokonywanych w ramach profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Zatem każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy jej wykonaniem a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną czynność w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów oraz świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Zatem pod pojęciem odpłatności rozumieć należy prawo podmiotu sprzedającego towar lub świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W dorobku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjmuje się, że odpłatność ma miejsce wtedy, gdy istnieje bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem, przy czym wynagrodzenie jakkolwiek musi być wyrażone w pieniądzu, to jednak nie musi być w tej formie dokonane. Należy podkreślić, że na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług bez znaczenia pozostaje to, czy kwota uzyskanego wynagrodzenia (cena) została skalkulowana tak, że stanowi tylko koszt wytworzenia towaru lub wykonania usługi, czy została powiększona także o zysk sprzedającego. Skoro przepisy nie określają formy zapłaty za świadczoną usługę należy uznać, że zobowiązanie usługobiorcy może mieć postać świadczenia nie tylko określonej sumy pieniędzy, ale także świadczenie innej usługi (usługi wzajemnej). Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę. Ponadto, aby dana czynność (świadczenie) podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy świadczoną usługą a świadczeniem wzajemnym. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia.

Odpłatność określana jest przez strony umowy i jeśli strony ustalą zapłatę wówczas wykonane świadczenie staje się odpłatne. W przypadku istnienia świadczenia wzajemnego otrzymanego przez świadczącego usługę, należy uznać czynności wykonywane w ramach zawartej umowy za odpłatne świadczenie usług określone w art. 8 ust. 1 ustawy podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Ponadto stwierdzić należy, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (dostawa lub usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 29a ust. 1 ustawy – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a -30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Cytowany przepis stanowi odzwierciedlenie art. 73 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), z treści którego wynika, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Związane jest to z tym, że podstawa opodatkowania stanowi wartość faktycznie uzyskaną przez sprzedawcę z tytułu danej opodatkowanej czynności. Należy jednocześnie wskazać, że nie ma tu znaczenia status podmiotu wypłacającego dofinansowanie ani pochodzenie środków, z których to dofinansowanie jest wypłacane.

Z treści powołanych przepisów wynika, że w sytuacji, gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dofinansowania za stanowiące podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dofinansowanie dokonywane jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dofinansowanie niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy.

Nie ma przy tym znaczenia, od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę – czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest, aby było to wynagrodzenie za daną konkretną usługę lub za daną konkretną dostawę.

Należy zauważyć, że otrzymanie dofinansowania (dotacji, dopłaty) nie stanowi samo w sobie żadnej czynności, ani też zdarzenia opodatkowanego. Dotacje (dopłaty) podlegają bowiem opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą są związane. Dotacje, które stanowią dopłatę do ceny sprzedawanych towarów, czy świadczonych usług, są ściśle związane z daną usługą, czy towarem i podlegają opodatkowaniu.

Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to celowa dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie ceny konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc obrotem ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Dla określenia, czy dane dotacje mają czy też nie bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, a co za tym idzie – czy podlegają opodatkowaniu, istotne są zatem szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Tym samym podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności – nie podlega opodatkowaniu.

Istotnym zatem dla wykładni art. 29a ust. 1 ustawy jest wyjaśnienie pojęcia „subwencja bezpośrednio związana z ceną”.

W tym celu istotne znaczenie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności wyroki w sprawach C-184/00 (Office des produits wallons ASBL v. Belgian State) oraz C-353/00 (Keeping Newcastle Warm Limited v. Commisioners od Customs and Excise, w skrócie KNW).

W wyroku C-184/00 Trybunał stwierdził, że pojęcie subwencji (dotacji) bezpośrednio związanych z ceną należy interpretować jako obejmujące wyłącznie subwencję, które stanowią całość lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, a które są wypłacane przez podmiot trzeci w stosunku do sprzedawcy lub świadczącego. Trybunał argumentował, że w celu ustalenia, czy dotacja stanowi wynagrodzenie, cena towarów i usług musi, co do zasady, być ustalana nie później, niż w momencie zdarzenia podlegającego opodatkowaniu. Zobowiązanie do zapłaty dotacji dokonane przez osobę, która jej udziela, rodzi korelat, jakim jest prawo beneficjenta do jej otrzymania, ponieważ dokonał on dostawy podlegającej opodatkowaniu. Ten związek pomiędzy dotacją a ceną musi być jednoznacznie widoczny na podstawie indywidualnej analizy okoliczności stanowiących podstawę wypłaty tego wynagrodzenia. Z drugiej strony nie jest konieczne, aby cena towarów lub usług bądź część tej ceny została ustalona. Wystarczy by możliwe było jej ustalenie. Cena jaką płaci nabywca musi być ustalana w taki sposób, że zmniejsza się ona w proporcji do dotacji przyznanej sprzedawcy towarów lub świadczącemu usługi, co zatem stanowi element ustalenia ceny, jakiej żąda ten ostatni. Trybunał w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania wskazał sądowi odsyłającemu szereg wskazówek, stwierdzając, że sąd krajowy musi zbadać obiektywnie, czy fakt, że dotacja jest wypłacana sprzedawcy lub świadczącemu pozwala mu sprzedawać towary lub świadczyć usługi po cenie niższej, niż musiałby on żądać w braku takiej dotacji. Nie jest konieczne, by dotacja odpowiadała bezpośrednio zmniejszeniu ceny dostarczanych towarów, wystarczy by relacja pomiędzy zmniejszeniem ceny a dotacją, która może być wyrażona ryczałtowo, była istotna.

W wyroku C-353/00 Trybunał wyraził pogląd, że niezależnie od tego, czy dofinansowanie spełnia warunek bezpośredniego związku z ceną, czy też nie spełnia takiego warunku, zwiększać będzie podstawę opodatkowania, jeśli osoba trzecia (także organ władzy publicznej) wpłaca pewną kwotę pieniędzy na poczet usług świadczonych na rzecz osoby fizycznej. Orzeczenie to dotyczyło dopłat wypłacanych firmie zajmującej się usługami związanymi z doradztwem w dziedzinie energetyki.

Związek dotacji z ceną nie został szczegółowo przeanalizowany w tym wyroku. Szersze uwagi na ten temat znalazły się natomiast w opinii rzecznika generalnego oraz pisemnym stanowisku rządu Wielkiej Brytanii, które zaaprobował Trybunał. Jak wskazuje rzecznik, dotacje mogą mieć różną formę i charakter. Zwykle przez dotacje (subwencje) rozumie się sumy wypłacane danemu podmiotowi z funduszy publicznych w interesie ogólnym. W praktyce dotacje mogą mieć postać dopłat ogólnych do działalności przedsiębiorstwa (i wówczas nie podlegają opodatkowaniu) albo też stanowić subsydia do konkretnych dostaw lub usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po niższej cenie (lub w ogóle bez odpłatności z jego strony). W tym ostatnim przypadku podlegają podatkowi VAT.

Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT.

Podstawowa zasada dotycząca możliwości odliczenia podatku naliczonego została sformułowana w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Lider Projektu) jest spółką kapitałową, której przedmiotem działalności gospodarczej jest przede wszystkim świadczenie usług doradczych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Wnioskodawca wziął udział w konkursie organizowanym przez M, służącym osiągnięciu celu szczegółowego „Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Cel ten będzie realizowany w ramach II Osi Priorytetowej – „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” poprzez Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

Regulamin Konkursu (dalej jako: „Regulamin”) jako kryteria oceny merytorycznej zgłoszonych projektów wskazuje, m.in.:

 • maksymalną wartość kosztów ogółem projektu, którą stanowi iloczyn liczby jednostek samorządu terytorialnego (JST) objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty: 200 tys. zł dla gmin nie będących miastami na prawach powiatu oraz 400 tys. zł dla miast na prawach powiatu;
 • udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu wynoszący co najmniej 15,72%.

Dodatkowo, załącznik do Regulaminu określa standardy i ceny rynkowe wybranych wydatków w ramach Konkursu. W załączniku tym zostały wymienione maksymalne ceny rynkowe (w wartości brutto) po jakich mogą zostać nabyte wybrane towary i usługi w ramach wniosku o dofinansowanie, np. wynagrodzenie trenera, wynajem sal szkoleniowych, laptop, projektor multimedialny czy komputer stacjonarny. Zatem Regulamin nie zakłada pełnej swobody kształtowania wydatków przez Wnioskodawcę zgłaszającego projekt do dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem, określenie maksymalnej wartości projektu ma na celu przyjęcie do dofinansowania projektów o podobnym poziomie wsparcia alokowanego na każdy samorząd uczestniczący w projekcie. Koszty ogółem projektu tworzą wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkład własny pochodzący z budżetu JST (wkład krajowych środków publicznych). Na podstawie wymogów zawartych w Regulaminie, dla każdej JST objętej wsparciem projekt powinien zakładać realizację co najmniej dwóch zadań w zakresie obu ze wspieranych obszarów przewidzianych do realizacji w ramach Konkursu tj.: podatków i opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami. W ramach Konkursu Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (…)”. Celem Projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (…), poprzez wdrożenie w okresie od 1 października 2018 r. do 31 marca 2020 r. rozwiązań zarządczych i informatycznych usprawniających świadczenie ww. usług oraz podniesienie kompetencji 174 pracowników. Udział Spółki jako uczestnika Konkursu ma na celu wyłącznie zrealizowanie celów Projektu, nie posiada charakteru komercyjnego, tj. nie przyczyni się do wygenerowania zysku po stronie Wnioskodawcy (gdyż założenia finansowania Projektu zawarte w Regulaminie Konkursu nie dają takiej możliwości).

Jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w Projekcie posiadają status partnerów tego projektu (dalej łącznie jako: „Partnerzy”): (…).

W związku z realizacją Projektu Wnioskodawca poniesie wydatki kwalifikowane w wysokości 1.198.246,00 zł, przy czym wkład własny na realizację Projektu wyniesie 15,72% wydatków kwalifikowanych, tj. 188.364,34 zł. Wkład własny będzie wnoszony w odniesieniu do szkoleń realizowanych w godzinach pracy ich uczestników w postaci wkładu w wynagrodzeniach pracowników P1–P6 za czas uczestnictwa we wsparciu (w praktyce są to listy płac osób szkolących się w przeliczeniu na liczbę godzin szkolenia, czyli koszt wynagrodzeń pracowników Partnerów w trakcie odbywania szkoleń). Budżet Projektu został przedstawiony we wniosku o dofinansowanie w podziale na zadania merytoryczne w ramach kosztów bezpośrednich oraz pośrednich. Budżet Projektu podzielony jest na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie stanowiące 20% kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie to koszty niezbędne do realizacji Projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu Projektu (zadań w ramach Projektu). Koszty pośrednie stanowią koszty administracyjne związane z obsługą Projektu i są to m.in. koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego Projektem, koszty zarządu, koszty obsługi księgowej, koszty utrzymania powierzchni biurowych, obsługi rachunku bankowego, usług pocztowych, telefonicznych, materiałów biurowych itp. Przyznane dofinansowanie oraz wkład własny, zgodnie z projektem Umowy będą przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Spółkę i Partnerów w związku z realizacją Projektu. Wkład własny nie będzie wpłacany w sposób pieniężny Wnioskodawcy (zgodnie z informacją zawartą powyżej). Nabywane przez Spółkę w oparciu o przyznane od Instytucji Pośredniczącej dofinansowanie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą dokumentowane wystawionymi na Wnioskodawcę m.in. fakturami VAT. Wnioskodawca, w toku realizacji zadań objętych Projektem, przekaże te środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na rzecz odpowiednich Partnerów Projektu. Każdorazowe przekazanie będzie przeprowadzone nieodpłatnie, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W odniesieniu do usług szkoleniowych, w których będą bezpośrednio uczestniczyć pracownicy zatrudnieni u Partnerów, Spółka będzie nabywać je m.in. od świadczących je podatników VAT (szkolenia nie będą organizowane przez Spółkę). W odniesieniu do kosztów pośrednich objętych dofinansowaniem, środki z tego tytułu zostaną rozdysponowane przez Wnioskodawcę w formie pieniężnej, pomiędzy Spółkę oraz Partnerów biorących udział w Projekcie. Część środków dotycząca kosztów pośrednich zostanie przekazana Partnerom w formie pieniężnej na pokrycie poniesionych przez nich kosztów związanych z obsługą projektu (kosztów administracyjnych). Część dotycząca Partnerów zostanie przekazana na podstawie noty uznaniowej. Specyfika Projektu wyklucza osiągnięcie przez Spółkę jakiegokolwiek zysku, tj. wartość dofinansowania otrzymanego przez Spółkę zostanie przeznaczona, wyłącznie na zakup towarów i usług niezbędnych do zrealizowania Projektu (sfinansowania kosztów bezpośrednich realizacji Projektu), a w pozostałej części na pokrycie ogólnych kosztów funkcjonowania Wnioskodawcy oraz Partnerów Projektu, tj. na sfinansowanie kosztów pośrednich. Koszty pośrednie rozliczane są ryczałtowo i naliczane są procentowo od wysokości poniesionych kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie stanowią 20% kosztów bezpośrednich. Zainteresowany nie jest zobowiązany do przedstawiania Podmiotowi organizującemu Konkurs szczegółowych dokumentów ich dotyczących. Podmiot organizujący Konkurs będzie dokonywał akceptacji poniesionych kosztów bezpośrednich (każdy koszt musi zostać szczegółowo udokumentowany i być zgodny z budżetem projektu) i tym samym wysokość przynależnych kosztów pośrednich (naliczanych procentowo od kosztów bezpośrednich). Bez dofinansowania projekt nie byłby realizowany. Projekt nie ma charakteru komercyjnego. Przyznane dofinansowanie jest na całość Projektu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem VAT dotacji przyznanej przez Instytucję Pośredniczącą oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług na potrzeby realizacji zadań w ramach Projektu, sfinansowanych z otrzymanego dofinansowania.

Dla określenia, czy dana dotacja jest, czy nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, istotne są szczegółowe warunki jej przyznawania, określające cel, na który ta dotacja jest przeznaczona.

Jak już wskazano, kryterium uznania dotacji za zwiększającą obrót stanowi stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią obrotu w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy, czyli nie zwiększają podstawy opodatkowania tym podatkiem.

Tym samym, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) – nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca (Lider Projektu) wziął udział w konkursie, służącym osiągnięciu celu szczegółowego „Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Cel ten będzie realizowany w ramach II Osi Priorytetowej – „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” poprzez Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”. W ramach Konkursu Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (…)”.

W ramach Projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

 • Zadanie 1: wdrażanie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w miastach: (…).
  W ramach zadania zrealizowane zostaną w P1-P6 następujące usprawnienia ukierunkowane na elektronizację procesu obsługi podatkowej, automatyzację rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w obszarze PiOL (podatków i opłat lokalnych):
  1. Zakup i wdrożenie dla P1, P4, P5 systemów powiadamiania klienta. Dla P1 zakupiony zostanie system z aplikacją mobilną.
  2. Zakup i wdrożenie dla P1, P3 i P4 portalu informacji podatkowo-opłatowej.
  3. Zakup i wdrożenie dla P2 i P3 systemu zarządzania dokumentami.
  4. Opracowanie dla P1-P4 nowych e-usług w obszarze podatków i opłat lokalnych.
   W ramach e-usługi prace obejmą opracowanie:
   • wzoru dokumentu elektronicznego i skierowania go do akceptacji w CR(…) (Centralne repozytorium (…)) lub skorzystanie ze wzoru istniejącego w CR(…);
   • formularza elektronicznego;
   • karty usługi i jej opisu na ePUAP (jeśli nie jest dostępny na ePUAP).
  5. Zakup i wdrożenie lokalnej platformy informatycznej do obsługi i informowania mieszkańców dla P6.
  6. Zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb przeprowadzenia zaplanowanych wdrożeń : dla P1 (sprzęt), P2 (sprzęt), P3 (sprzęt+oprogramowanie), P4 (sprzęt+oprogramowanie).
  7. Zakup kopertownicy dla P5.
 • Zadanie 2: doskonalenie kompetencji kadr miast: (…)
  W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące szkolenia dla pracowników realizujących zadania dot. podatków i opłat lokalnych, tj. PiOL:
  1. Z zakresu przepisów i orzecznictwa dot. podatków i opłat lokalnych:
   • wybrane zagadnienia ordynacji podatkowej;
   • postępowanie egzekucyjne w administracji;
   • bieżące orzecznictwo z zakresu podatków i opłat lokalnych;
   • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych;
   • wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych;
   • wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych;
   • odpady komunalne – bieżące orzecznictwo.
  2. Z zakresu praktycznych aspektów dostępu do informacji publicznej, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych (szkolenia o charakterze ogólnym, dzielone pomiędzy PiOL i zarządzanie nieruchomościami – ZN):
   • ochrona danych osobowych (podatki);
   • praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej.
  3. Z zakresu KPA (szkolenie dla osób z obszaru PiOL i ZN).
  4. Z zakresu obsługi klienta (szkolenie dla osób z obszaru PiOL i ZN).
  5. Z zakresu stosowania narzędzi elektronicznych o obsługi nowych programów: obsługa zoptymalizowanych i zaktualizowanych aplikacji dziedzinowych nowych programów oraz nowych rozwiązań informatycznych w JST.
  W sumie:
  • 32 grupy (bez szkoleń wdrożeniowych z zakresu stosowania narzędzi elektronicznych SNE), grupy z zakresu ochrony danych i dostępu do inf., KPA, obsługi klienta łączone z ZN);
  • 344h szkoleń+156h szkoleń wdrożeniowych z zakresu SNE;
  • 86 osób, w tym część weźmie udział w więcej niż 1 szkoleniu (364 uczestników).
  Szkolenia będą realizowane w siedzibach P1-P6, w godzinach pracy urzędów Partnerów. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe zgodne z zakresem tematycznym danego szkolenia (przygotowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania).
 • Zadanie 3: wdrażanie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w Miastach: (…).
  Zrealizowane zostaną następujące usprawnienia:
  1. Zakup i wdrożenie systemu powiadamiania klienta w obszarze gospodarowania lokalami użytkowymi – dla P1, P4, P5. Dla P4 wersja standard (sms, mail, ePUAP), P1 standard (sms, mail, ePUAP) i mobilna, dla P5 tylko mobilna.
  2. Zakup i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z integracją z systemami dziedzinowymi – dla P5.
  3. Zakup i wdrożenie portalu nieruchomości dla mieszkańców – P6.
  4. Opracowanie formularza ePUAP w zakresie zarządzania nieruchomościami dla P1, P2, P3, P4.
  W ramach e-usługi prace obejmą opracowanie:
  • wzoru dokumentu elektronicznego i skierowania go do akceptacji w CR(…) (lub skorzystanie ze wzoru istniejącego w CR(…));
  • formularza elektronicznego; ePUAP).
 • Zadanie 4: doskonalenie kompetencji kadr Miast: (…) w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami.
  W ramach zadania zostaną zrealizowane szkolenia dla pracowników realizujących zadania dot. ZN:
  1. Z zakresu przepisów i orzecznictwa dot. zarządzania nieruchomościami:
   • majątek trwały i błędy przy jego finansowaniu i ewidencji;
   • sprzedaż lokali mieszkalnych;
   • regulacja stanu prawnego nieruchomości;
   • prowadzenie ewidencji nieruchomości;
   • wybrane zagadnienia ustawy o księgach wieczystych KC;
   • zarządzanie nieruchomościami JST;
   • bieżące orzecznictwo dotyczące gospodarki samorządowym zasobem nieruchomości;
   • wady prawne nieruchomości; ocena operatów szacowania nieruchomości;
   • nowe trendy w planowaniu strategicznym; ewaluacja i monitorowanie strategii;
   • tworzenie i zarządzanie mieszkaniami wspomaganymi.
  2. Z zakresu stosowania narzędzi elektronicznych i obsługi nowych programów: obsługa zoptymalizowanych i zaktualizowanych aplikacji dziedzinowych nowych programów oraz nowych rozwiązań informatycznych w JST.
  3. Z zakresu praktycznych aspektów dostępu do informacji publicznej, bezpieczeństwa informacji i ochrony danych (szkolenia o charakterze ogólnym, dzielone pomiędzy PiOL i ZN):
   • ochrona danych osobowych (nieruchomości);
   • praktyczne aspekty dostępu do informacji publicznej.
  4. Z zakresu KPA (szkolenie dla osób z obszaru PiOL i ZN).
  5. Z zakresu obsługi klienta (szkolenie dla osób z obszaru PiOL i ZN).
  W sumie:
  • 33 grupy (bez szkoleń z zakresu SNE), grupy z zakresu ochrony danych i dostępu do informacji, KPA, obsługi klienta łączone z PiOL;
  • 408h szkoleń;
  • 88 osób, w tym część weźmie udział w więcej niż 1 szkoleniu (minimum 335 uczestników).
  Szkolenia będą realizowane w siedzibach P1-P6, w godzinach pracy urzędów. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe zgodne z zakresem tematycznym danego szkolenia (przygotowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania).

Regulamin Konkursu jako kryteria oceny merytorycznej zgłoszonych projektów wskazuje, m.in.:

 • maksymalną wartość kosztów ogółem projektu, którą stanowi iloczyn liczby jednostek samorządu terytorialnego (JST) objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty: 200 tys. zł dla gmin nie będących miastami na prawach powiatu oraz 400 tys. zł dla miast na prawach powiatu;
 • udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu wynoszący co najmniej 15,72%.

Dodatkowo, załącznik do Regulaminu określa standardy i ceny rynkowe wybranych wydatków w ramach Konkursu. Środki na realizację projektu przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośrednich i pośrednich. Ze środków na pokrycie kosztów bezpośrednich Wnioskodawca nabywa towary i usługi (m.in. sprzęt komputerowy, rozwiązania informatyczne, szkolenia), które ostatecznie będą przekazane i wykorzystywane przez JST. Wnioskodawca nie przekazuje środków przeznaczonych na pokrycie kosztów bezpośrednich Partnerom. Natomiast środki pozyskane na pokrycie kosztów pośrednich zostaną podzielone między Wnioskodawcę i Partnerów na pokrycie kosztów administracyjnych. W związku z powyższym część środków dotycząca kosztów pośrednich zostanie przekazana Partnerom w formie pieniężnej na pokrycie poniesionych przez nich kosztów związanych z obsługą projektu.

Wnioskodawca wskazał wprawdzie we wniosku, że udział Spółki jako uczestnika Konkursu ma na celu wyłącznie zrealizowanie celów Projektu i nie posiada charakteru komercyjnego, tj. nie przyczyni się do wygenerowania zysku po stronie Wnioskodawcy, jednakże z opisu sprawy wynika, że załącznik do Regulaminu określa standardy i ceny rynkowe wybranych wydatków w ramach Konkursu. W załączniku tym zostały wymienione maksymalne ceny rynkowe (w wartości brutto) po jakich mogą zostać nabyte wybrane towary i usługi w ramach wniosku o dofinansowanie, np. wynagrodzenie trenera, wynajem sal szkoleniowych, laptop, projektor multimedialny czy komputer stacjonarny. Zatem Regulamin nie zakłada pełnej swobody kształtowania wydatków przez Wnioskodawcę zgłaszającego projekt do dofinansowania. Zgodnie z Regulaminem, określenie maksymalnej wartości projektu ma na celu przyjęcie do dofinansowania projektów o podobnym poziomie wsparcia alokowanego na każdy samorząd uczestniczący w projekcie. Koszty ogółem projektu tworzą wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkład własny pochodzący z budżetu JST (wkład krajowych środków publicznych).

Jak wynika z opisu sprawy, do zadań Wnioskodawcy będzie należeć podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami (…). Aktywność ta będzie finansowana z otrzymanej dotacji.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług. Wskazać należy, że zaistnienie czynności opodatkowanej ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy istnieje ścisły związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu danego świadczenia. Czynnikiem decydującym o tym, że mamy do czynienia z wynagrodzeniem za dokonanie dostawy towarów lub świadczenie usług (a nie tylko z przekazanym świadczeniem pieniężnym) jest określenie, czy wynagrodzenie było należne z tytułu danego świadczenia. Dlatego też istotne jest każdorazowo ustalenie, czy pomiędzy otrzymaną zapłatą a wykonaniem powierzonych przez Wnioskodawcę zadań (dostawą towarów/wykonaną usługą) istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym.

Analiza przedstawionego opisu sprawy prowadzi do stwierdzenia, że skoro Wnioskodawca na realizację ww. Projektu otrzyma dofinansowanie, które nie jest związane/przeznaczone na ogólną działalność, tylko na konkretny Projekt, w ramach którego będzie świadczył określone usługi oraz przekazywał konkretne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Partnerom (Gminom), to otrzymane dofinansowanie będzie pokrywać wartość świadczonych przez Wnioskodawcę usług i przekazywanych przez niego środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki te – w ocenie organu stanowią wynagrodzenie od osoby trzeciej, mające bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz świadczonych usług. W takim bowiem przypadku, gdyby Wnioskodawca nie otrzymał dotacji, taką kwotę musiałby zapłacić Partner. Poprzez sfinansowanie zakupu konkretnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przekazywanych Partnerom oraz świadczenie usług szkoleniowych za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych, Partner nie zapłaci za to żadnej kwoty, co oznacza, że dotacja ma przełożenie na cenę towaru/usługi (kwotę należną).

Nie będzie natomiast podlegała opodatkowaniu ta część dofinansowania, w zakresie której Wnioskodawca działa wyłącznie jako dystrybutor, tj. którą jedynie przekazuje jako dotację dla Partnerów na pokrycie kosztów obsługi projektu oraz ta część dofinansowania, którą zatrzymuje u siebie na pokrycie kosztów administracyjnych, są to koszty pośrednie, które – jak wskazał Wnioskodawca – rozliczane są ryczałtowo i naliczane są procentowo od wysokości poniesionych kosztów bezpośrednich, środki z tego tytułu zostaną rozdysponowane przez niego w formie pieniężnej, pomiędzy nim, a Partnerów (Gminy) biorących udział w Projekcie. Koszty pośrednie stanowią 20% kosztów bezpośrednich. W związku z ryczałtowym rozliczaniem kosztów pośrednich, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do przedstawiania Podmiotowi organizującemu Konkurs szczegółowych dokumentów ich dotyczących.

Podsumowując, część otrzymanego dofinansowania będzie stanowić wynagrodzenie dla Wnioskodawcy za dostarczane przez niego, Partnerom środki trwałe i wartości niematerialne i prawne oraz świadczone przez niego za pośrednictwem innych podmiotów zewnętrznych usługi szkoleniowe (koszty bezpośrednie), które będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Nie będą natomiast podlegały opodatkowaniu te dofinansowania, które nie będą powiązane w sposób bezpośredni z konkretnymi czynnościami. Zatem nie będą stanowiły wynagrodzenia dla Wnioskodawcy za wykonywane czynności lub też będą służyły wyłącznie do dalszej „dystrybucji” przez Wnioskodawcę działającego jako podmiot uprawniony do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy (tj. koszty pośrednie).

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, tj. dotyczących środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz usług szkoleniowych (koszty bezpośrednie), wykorzystywanych do czynności wykonywanych przez niego w ramach Projektu, których odbiorcami uzyskującymi korzyści z tych świadczeń będą Partnerzy.

Natomiast Wnioskodawcy, nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności, które nie będą powiązane w sposób bezpośredni z konkretnymi czynnościami i nie będą stanowiły wynagrodzenia dla Wnioskodawcy za wykonywane czynności (koszty pośrednie – koszty obsługi projektu – koszty administracyjne) lub też będą służyły wyłącznie do dalszej „dystrybucji” przez Wnioskodawcę działającego jako podmiot uprawniony do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać całościowo za nieprawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego co do zasady wydawane są w indywidualnych sprawach zatem nie mogą przesądzać o niniejszym rozstrzygnięciu.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W myśl natomiast art. 14na § 2 cyt. ustawy, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj