Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT2-1.4011.407.2018.2.MS
z 7 stycznia 2019 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, uzupełnionym pismem w dniu 7 grudnia 2018 r., dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości stosowania zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 6 listopada 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości stosowania zwolnienia przedmiotowego. Wniosek uzupełniono pismem w dniu 7 grudnia 2018 r.


We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.


W dniu 20 października 2016 r. został nabyty przez Wnioskodawcę spadek. Postanowieniem Sądu Rejonowego spadek podzielono (całość o pow. 1,84 ha) podzielono między wszystkich spadkobierców. W dniu 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o zgodnym dziale spadku i zniesieniu współwłasności. W wyniku działu spadku Wnioskodawca otrzymał nieruchomość o wartości większej niż wynikająca z udziału w spadku – 1,66 ha (pozostali spadkobiercy zrzekli się udziałów na jego korzyść, z wyjątkiem udziału 0,18 ha). Wnioskodawca otrzymał działki i parcele budowlane. Działki te są niezabudowane, położone częściowo na terenach zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego, częściowo na terenach rolnych, w ewidencji gruntów oznaczone jako sady. Wnioskodawca sprzedał wymienione działki w dniu 19 kwietnia 2018 r. Sprzedane działki w momencie sprzedaży wchodziły w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Nabywcy to rolnicy indywidualni, są właścicielami gospodarstwa rolnego w pobliżu zakupionych działek. Z tytułu aktu notarialnego są uprawnieni do prowadzenia gospodarstwa i są rolnikami ponad 5 lat. Nieruchomość zakupili w celu powiększenia swojego gospodarstwa rolnego. Do sprzedanych działek zbywca i nabywcy nie podłączali żadnych mediów. Do przedmiotowych nieruchomości nie występowano o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Spadkodawcy od
których Wnioskodawca otrzymał działki zmarli w dniach: 31 grudnia 2004 r., 14 maja 2008 r. i 6 lipca 2012 r.


W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że otrzymane działki zbył w następujący sposób:


 • działkę nr 6 o pow. 0,58 ha zbył w dniu 19 kwietnia 2018 r. rolnikowi K.N., na powiększenie gospodarstwa; mieszka on w tej samej miejscowości, co Wnioskodawca, a zakupiona działka przylega do gruntu nabywcy. Działka nr 6 była używana rolniczo, częściowo zaniedbana. Nowy właściciel ją oczyścił i zaorał pod nowe uprawy;
 • działkę nr 43 o pow. 0,51 ha zbył w dniu 19 kwietnia 2018 r. rolnikowi Z.N., również na powiększenie gospodarstwa. Rolnik ten zamieszkuje w pobliżu ww. działki nr 43. Nabywca działkę oczyścił i przygotował pod swoje uprawy rolne.


Nabywcy (ww. rolnicy) posiadają indywidualne gospodarstwa rolne, w których hodują bydło. Gospodarstwa te prowadzą osobiście od ponad 5 lat i nadal starają się o powiększenie swoich gospodarstw.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia spadku jest zwolniony z podatku dochodowego, jeśli nieruchomość ta wchodzi w skład gospodarstwa rolnego i nabywcy poprzez zakup powiększą swoje gospodarstwa rolne, a grunty te nie utracą charakteru rolnego?


Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest on zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji zaniechano poboru podatku.


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy odrębnym źródłem przychodów jest określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:


 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,


 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.


Niemniej jednak, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „gospodarstwo rolne”. W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

W świetle art. 2 ust. 1 powołanej ustawy, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.


Wykładnia językowa art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na stwierdzenie, że ustawodawca uzależnia zastosowanie przedmiotowego zwolnienia od spełnienia następujących przesłanek:


 • sprzedane grunty muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne,
 • muszą stanowić gospodarstwo rolne (tj. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,
 • grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży charakteru rolnego.

Jedną z przesłanek wymienionych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy jest więc konieczność zachowania charakteru rolnego gruntu. Dla oceny, czy dokonana transakcja skutkuje utratą charakteru rolnego gruntu decydujący jest cel jego nabycia, faktyczny zamiar nabywcy co do przeznaczenia nieruchomości, bądź inne okoliczności związane z daną transakcją. Utrata charakteru rolnego następuje natomiast przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca sprzedał otrzymane w drodze działu spadku działki rolnikom, którzy zamieszkują w pobliżu zakupionych gruntów i prowadzą indywidualnie gospodarstwa rolne od ponad pięciu lat. Zakup ww. działek spowodował powiększenie gospodarstw rolnych prowadzonych przez nabywców. Nowe działki zostały oczyszczone i przygotowane pod nowe uprawy rolne. Do przedmiotowych nieruchomości nie występowano o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz nie podłączono żadnych mediów.

Jak wskazano zatem we wniosku, sprzedane działki nie utraciły charakteru rolnego i obecnie również są wykorzystywane rolniczo, stanowiąc części indywidualnych gospodarstw rolnych. W konsekwencji, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu tych sprzedaży korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
 3. z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.


Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj