Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu
0112-KDIL1-1.4012.766.2018.2.SJ
z 10 grudnia 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) uzupełnionym pismem z 29 listopada 2018 r. (data wpływu 29 listopada 2018 r. oraz 5 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu bądź odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Utworzenie dziennego domu pomocy” –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zwrotu bądź odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Utworzenie dziennego domu pomocy”. Wniosek uzupełniono 29 listopada 2018 r. oraz 5 grudnia 2018 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, do zakresu działania której należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Gmina została powołana do zadań własnych nałożonych przez ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.; dalej ustawa o samorządzie gminnym). Zadania publiczne są wykonywane przez Gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik od towarów i usług. W przypadku wykonywania zadań wynikających z ww. ustawy, Gmina nie jest uznawana za podatnika podatku VAT z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Gmina chce zrealizować projekt pod nazwą „Utworzenie dziennego domu pomocy”, który został złożony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Projekt planowany do realizacji przez Gminę polegać będzie na przebudowie wraz z rozbudową budynku po dawnym ośrodku zdrowia w A i otwarciu w nim dziennego domu pomocy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również zakup wyposażenia niezbędnego do pobytu osób starszych, niepełnosprawnych/niedołężnych. Obejmuje ono m.in. meble, sprzęt kuchenny, rehabilitacyjny, jak również komputery, tak aby zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu osób defaworyzowanych.

Z rozbudową obiektu wiąże się wykonanie nowej więźby dachowej, co doprowadzi do zmiany kształtu dachu, skrócenie istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym, dobudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, natomiast w ramach przebudowy przewidziano zmianę układu otworów okiennych i drzwiowych oraz przesunięcie ścianek działowych.

Dzięki realizacji projektu zostanie przeprowadzona również termomodernizacja budynku: ściany zewnętrzne nadziemne zostaną docieplone wełną mineralną gr. 15 cm, zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, a także zostanie zainstalowany kocioł na pellet o wysokiej sprawności.

Przewiduje się, że placówka obejmie opieką maksymalnie 25 osób.

Działalność dziennego domu pomocy będzie polegała przede wszystkim na:

 • zaspokojeniu potrzeb bytowych poprzez zapewnienie jednego posiłku dziennie;
 • realizacji następujących ofert: kulturalnej i edukacyjnej, aktywizacji społecznej, rekreacyjnej i opiekuńczej, a także ukierunkowanej na nabycie kompetencji cyfrowych.

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez rozwój infrastruktury społecznej przeznaczonej do opieki osób starszych, niesamodzielnych/zależnych.

Trzeba zauważyć, że koresponduje on z potrzebą/sposobem rozwiązania problemu polegającego na bardzo dużym odsetku osób starszych, samotnych i niesamodzielnych, a także niewystarczającym poziomie pomocy od strony instytucji (GOPS) dla tych mieszkańców, wskazanym w „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania”.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia zostaną osiągnięte następujące cele bezpośrednie:

 • zapewnienie dziennej opieki dla maksymalnie 25 osób starszych z terenu Gminy od roku 2020;
 • wzrost aktywności zawodowej osób, które do tej pory ograniczały czas pracy bądź nawet rezygnowały z zatrudnienia w związku z opieką osób starszych;
 • podniesienie konkurencyjności lokalnych podmiotów gospodarczych w efekcie braku konieczności ograniczania aktywności zawodowej pracowników zajmujących się opieką nad osobami starszymi;
 • podniesienie jakości życia 25 seniorów/osób niepełnosprawnych z obszaru Gminy dzięki aktywnemu spędzaniu czasu, umożliwieniu nawiązywania i utrwalania więzi społecznych.

Koszt całkowity projektu wyniesie 846.767,52 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 711.284,71 zł.

W uzupełnieniu do wniosku Gmina wskazała, że:

 1. Realizacja projektu pn. „Utworzeniu dziennego domu pomocy” należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.). Dokładną podstawą prawną działania jest art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, z późn. zm.), który brzmi: „Do zadań własnych gminy należy: 3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki”.
 2. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu będącego przedmiotem wniosku będą podlegały do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efektem wytworzonego produktu w ramach przedmiotowego projektu będzie nieodpłatna działalność dziennego domu pomocy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z realizacją projektu „Utworzenie dziennego domu pomocy” Wnioskodawcy będzie przysługiwało uprawnienie do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego, zapłaconego przy dokonaniu zakupów towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie poniesionych wydatków, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu bądź odzyskania w jakikolwiek inny sposób przewidziany w ustawie o podatku VAT podatku naliczonego. Zdaniem Wnioskodawcy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas gdy zostaną spełnione określone warunki (art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 4 ustawy o VAT).

Odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług w zakresie w jakim te towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Zdaniem Gminy, skoro w momencie rozpoczęcia wydatków na inwestycję będącą przedmiotem wniosku, jak i po jej zakończeniu Gmina będzie traktowała te wydatki jak nie związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Uwzględniając zatem powołany wyżej art. 86 ust. 1 ustawy, należy stwierdzić, że w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż realizując opisany projekt Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, a efekty realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy – w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na postawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z poźn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 cyt. ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ww. ustawy).

W opisie sprawy wskazano, że Gmina (czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług) zamierza zrealizować projekt pod nazwą „Utworzenie dziennego domu pomocy”, który został złożony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny 9.4. Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Realizacja przedmiotowego projektu należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Projekt planowany do realizacji przez Gminę polegać będzie na przebudowie wraz z rozbudową budynku po dawnym ośrodku zdrowia w A i otwarciu w nim dziennego domu pomocy. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również zakup wyposażenia niezbędnego do pobytu osób starszych, niepełnosprawnych/niedołężnych. Obejmuje ono m.in. meble, sprzęt kuchenny, rehabilitacyjny, jak również komputery, tak aby zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu osób defaworyzowanych. Z rozbudową obiektu wiąże się wykonanie nowej więźby dachowej, co doprowadzi do zmiany kształtu dachu, skrócenie istniejącego zadaszenia nad wejściem głównym, dobudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, natomiast w ramach przebudowy przewidziano zmianę układu otworów okiennych i drzwiowych oraz przesunięcie ścianek działowych. Dzięki realizacji projektu zostanie przeprowadzona również termomodernizacja budynku: ściany zewnętrzne nadziemne zostaną docieplone wełną mineralną gr. 15 cm, zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, a także zostanie zainstalowany kocioł na pellet o wysokiej sprawności. Przewiduje się, że placówka obejmie opieką maksymalnie 25 osób. Działalność dziennego domu pomocy będzie polegała przede wszystkim na: zaspokojeniu potrzeb bytowych poprzez zapewnienie jednego posiłku dziennie; realizacji następujących ofert: kulturalnej i edukacyjnej, aktywizacji społecznej, rekreacyjnej i opiekuńczej, a także ukierunkowanej na nabycie kompetencji cyfrowych. Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez rozwój infrastruktury społecznej przeznaczonej do opieki osób starszych, niesamodzielnych/zależnych. Dzięki realizacji przedsięwzięcia zostaną osiągnięte następujące cele bezpośrednie:

 • zapewnienie dziennej opieki dla maksymalnie 25 osób starszych z terenu Gminy od roku 2020;
 • wzrost aktywności zawodowej osób, które do tej pory ograniczały czas pracy bądź nawet rezygnowały z zatrudnienia w związku z opieką osób starszych;
 • podniesienie konkurencyjności lokalnych podmiotów gospodarczych w efekcie braku konieczności ograniczania aktywności zawodowej pracowników zajmujących się opieką nad osobami starszymi;
 • podniesienie jakości życia 25 seniorów/osób niepełnosprawnych z obszaru Gminy dzięki aktywnemu spędzaniu czasu, umożliwieniu nawiązywania i utrwalania więzi społecznych.

Realizacja projektu pod nazwą „Utworzenie dziennego domu pomocy” należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dokładną podstawą prawną działania jest art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

Jak wskazał Wnioskodawca, towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu będącego przedmiotem wniosku będą służyły do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a efektem wytworzonego produktu w ramach przedmiotowego projektu będzie nieodpłatna działalność dziennego domu pomocy.

Wątpliwości Gminy dotyczą możliwości zwrotu bądź odzyskania podatku w związku z realizacją projektu „Utworzenie dziennego domu pomocy”.

Odnosząc się zatem do wątpliwości Gminy należy wskazać, że jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt nie będzie działał w charakterze podatnika VAT. Inwestycja polegająca na przebudowie wraz z rozbudową budynku po dawnym ośrodku zdrowia w A i otwarciu w nim dziennego domu pomocy, będzie dokonywana przez organ władzy publicznej w zakresie realizowania zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których został on powołany – czyli ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o pomocy społecznej, a nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu. Wnioskodawcy nie będzie również przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie spełniał tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Gmina nie będzie miała możliwości zwrotu bądź odzyskania kwoty podatku naliczonego w związku z realizacją projektu „Utworzenie dziennego domu pomocy”.


W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Tut. organ wskazuje, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej – przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41694 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj