Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB3-1.4012.548.2018.3.KO
z 2 listopada 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 lipca 2018 r. (data wpływu 10 lipca 2018 r.), uzupełnionym pismem z 1 października 2018 (data wpływu 8 października 2018 r.) oraz z 12 października 2018 r. (data wpływu 17 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu pt.: „…” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2018 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu pt.: „…”.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 1 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 20 września 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.548.2018.1.KO oraz pismem z 12 października 2018 r. (data wpływu 17 października 2018 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 9 października 2018 r. znak: 0111-KDIB3-1.4012.548.2018.2.KO.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

X jest uczelnią publiczną, utworzoną na podstawie dekretu z dnia 24 maja 1945 roku o utworzeniu X. Uczelnia działa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). X (zwana dalej Uczelnią lub Podatnikiem) jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, gdzie występuje działalność statutowa (niepodlegająca opodatkowaniu) oraz działalność opodatkowana oraz zwolniona z opodatkowania. X jest uczestnikiem projektu pt.: „…”.

Przedmiotem projektu „…” jest zakup licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w celu wprowadzania nowych i znaczących modyfikacji dotychczasowych e-usług publicznych świadczonych przez X interesariuszom zewnętrznym. Do głównych grup odbiorców usług należą: młodzież i rodzice, studenci, absolwenci, przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, a także naukowcy i nauczyciele. Projekt wpisuje się w obszar priorytetowy … „…”.

Celem głównym projektu jest „…” poprzez wdrożenie nowoczesnego portalu i funkcjonujących na jego bazie 10 e-usług publicznych. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu sformułowanego szerzej jako „…”. Wdrożone usługi obejmą e-laboratoria, e-aparaturę, e-oprogramowanie, e-ekspertów, e-pracowników, e-popularyzatorów nauki, e-patenty i e-technologie, e-naukę, e-lokalizator, e-aktualności i e-newsletter, e-repozytorium i e-podania, e-wybór studiów, e-ankiety i e-Biuro Karier Studenckich. Dzięki realizacji projektu najważniejsze obszary działalności uczelni wsparte zostaną oczekiwanymi przez społeczeństwo e- usługami.

Realizacja projektu zakłada nie tylko utworzenie e-usług publicznych, ale również rozwój systemu poprzez tworzenie nowych e-usług publicznych w okresie trwałości projektu oraz poza tym okresem uruchomiona zostanie możliwość zgłaszania przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych nowych pomysłów na e-usługi wraz z możliwością „głosowania” na poszczególne pomysły - analogicznie jak ma to miejsce przy projektach w ramach tzw. „budżetów obywatelskich”.

W wyniku realizacji projektu powstaną:

  • 4 usługi na 4 poziomie dojrzałości, w tym jedna typu A2C: „e-…” oraz trzy typu A2B i A2C „e-…”, „e-… i e-…”, a także „e-…”,
  • 4 usługi na 3 poziomie dojrzałości, w tym jedna A2B: „e-…, e-…, e-…”, dwie A2B i A2C: „e-…, e-…, e-…”, „e-… i e-…” oraz stanowiąca jednocześnie typ usługi A2C, A2B i A2A: „e-…”, polegająca na zastosowaniu dynamicznych formularzy ankietowych, po wypełnieniu i przesłaniu których zainteresowany otrzymuje informację zwrotną o wynikach wszystkich złożonych w danym temacie ankiet,
  • 2 usługi na 1 poziomie dojrzałości, jedna typu A2A i A2B: „e-….” zintegrowana z systemem P oraz jedna stanowiąca jednocześnie typ usługi A2C, A2B i A2A: „e-… i e-…”.

Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym skierowanym do różnych grup korzystających z usług z różnym natężeniem. Z usługi doboru kierunku studiów korzystać będzie głównie młodzież (i rodzice) w okresie aplikowania na studia. Przewiduje się, że z usługi tej skorzysta co roku kilka tysięcy osób. W przypadku usług kierowanych do przedsiębiorstw, szacując ostrożnie będą to setki użytkowników rocznie. Ponadto, moduł ankietowy wykorzystany zostanie również do badania satysfakcji z oferowanych e-usług, co pozwoli na bieżące dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb otoczenia.

Projekt zmniejszy obciążenie obywateli poprzez udostępnienie spersonalizowanych informacji wg preferencji poszczególnych grup użytkowników, dzięki czemu załatwią oni sprawy znacznie szybciej. Usługa pozwalająca na lepszy dobór kierunku studiów zmniejszy również obciążenie społeczeństwa w sensie finansowym, gdyż przy studiach finansowanych z budżetu państwa, za pomyłki młodych ludzi płaci całe społeczeństwo.

Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie elektronicznych usług publicznych, które w znacznej mierze adresowane są do przedsiębiorstw regionu. Przedsiębiorcy uzyskają narzędzia ułatwiające i przyspieszające pozyskiwanie interesujących ich informacji, dzięki którym będą mogli w znacznie bardziej efektywny sposób kontaktować się ze sferą B+R. Informacja dokładniejsza, ukierunkowana pod kątem potrzeb określonych przedsiębiorców i udostępniana szybko poprawi współpracę uczelni z przedsiębiorstwami wywierając pozytywny wpływ na tworzenie i wdrażanie innowacyjnych, kreatywnych rozwiązań, podnosząc jednocześnie zdolności przedsiębiorstw do wdrażania najnowszych rozwiązań technologicznych.

W projekcie zostanie zapewniony spersonalizowany, spójny i wygodny proces obsługi poszczególnych usług, niezależnie od wybranego urządzenia. Efekty projektu będą dostępne również przez urządzenia mobilne, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii. Tym, co umożliwia uczelni realizację wizji dostępnego interfejsu, jest odpowiednia technologia, która połączy istniejące źródła informacji z kanałów tradycyjnych z informacjami z kanałów elektronicznych. Wdrażane systemy informatyczne powinny być przygotowane na dostęp wielokanałowy - począwszy od interfejsów WWW poprawnie wyświetlających się w mobilnych przeglądarkach, przez zachowanie spójności przekazu informacji pomiędzy punktami styku.

Projekt nie ma charakteru infrastrukturalnego, polega na zakupie sprzętu komputerowego, licencji, usługi wdrożenia, usług szkoleniowych oraz promocyjnych. W ramach realizacji projektu przewidziano następujące zadania:

Zadanie 1: Zakup i wdrożenie platformy elektronicznych usług publicznych X. Zadanie to obejmuje dwa wydatki kwalifikowane. Zakup licencji i Zakup usługi wdrożeniowej. Usługa wdrożeniowa będzie obejmowała również elementy związane z integracją z istniejącymi systemami, a także migracją danych. Efektem zadania będzie wdrożenie e-usług publicznych w uczelni.

Zadanie 2: Zakup i konfiguracja sprzętu informatycznego na potrzeby projektu. W związku z oczekiwaniami interesariuszy co do dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa systemu, bez zakupu wskazanych w Zadaniu 2 pozycji sprzętowych nie będzie możliwa realizacja projektu. W zadaniu przewidziano jeden wydatek kwalifikowany: Zakup i konfiguracja sprzętu informatycznego na potrzeby projektu.

Zadanie 3: Szkolenia, związku z założeniem, iż administratorem systemu zostanie Centrum Informatyczne X zaplanowano zestaw niezbędnych szkoleń dla pracowników Centrum. Będą oni odpowiedzialni za utrzymanie technicznej trwałości projektu, jak również rozwój kolejnych e-usług w oparciu o platformę oraz modyfikację usług istniejących tak, aby odpowiadały najbardziej aktualnym potrzebom interesariuszy.

Zadanie 4 Promocja projektu

Aktualny Portal X www…..pl wykonany jest w oparciu o technologię Microsoft SharePoint Server 2007. Serwis obsługuje witryny wszystkich wydziałów oraz jednostek „centralnych” (wraz z pod witrynami) a także inne witryny główne: Biuletyn X, C W, D na P, Imprezy, Informacje, Inne, Jednostki, Konferencje, LHC, Materiały na Senat, Nauka jest przedsiębiorcza, Organizacje, Xw 20-leciu przemian gospodarczych w Polsce. Pomoc informatyczna dla pracowników i studentów X, ….

Podstawowe dane o Uczelni oraz o prowadzonych przez nią badaniach, studiach i możliwościach współpracy przechowywane są w języku polskim i angielskim.

Dostęp do większości informacji jest anonimowy ze względu na charakter prezentowanych danych oraz docelowy zestaw odbiorców. W przypadku ograniczania dostępu wykorzystywany jest mechanizm uprawnień serwera ŚharePoint oraz baza kont użytkowników ActiveDirectory X.

Serwis www…..pl został wykonany i uruchomiony w obecnej postaci w latach 2009/2010 i zastąpił wcześniej działające rozwiązanie Serwis pozwala na gromadzenie i udostępnianie (wraz z ew. kontrolą dostępu) dokumentów. Zarówno treść dokumentów (w formacie txt i doc oraz pdf) jak i treść witryn można przeszukiwać przy pomocy wyszukiwania tekstowego. Mechanizm wyszukiwania nie obsługuje znaków zastępczych ani wyrażeń regularnych. Odpowiedzialność za wprowadzanie oraz kształt treści serwisu leży po stronie jednostek odpowiedzialnych za poszczególne pod witryny.

Serwis nie jest zintegrowany z innymi systemami Uczelni w zakresie automatycznej wymiany treści. Wszystkie dane są wprowadzane do systemu ręcznie Preferowaną metodą dostępu do serwisu jest korzystanie z przeglądarki internetowej uruchomionej na komputerze PC. System posiada wersję mobilną lecz wykorzystuje ona technologię prezentacji danych z początku wieku i w chwili obecnej nie odpowiada oczekiwaniom użytkowników mobilnych Technologia SharePoint Server 2007 zapewnia szczątkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. System nie spełnia wymagań WCAG 2.0

Aktualnie portal X www…..pl obsługiwany jest za pomocą dwóch serwerów dedykowanego fizycznego serwera z bazą Microsoft SQL oraz zwirtualizowanego serwera z instalacją Microsoft SharePoint 2007. Oba serwery znajdują się w wewnętrznej sieci X, którą od sieci Internet oddziela uczelniany firewall obsługiwany przez Centrum Komputerowe. Zadaniem firewalla jest blokowanie ruchu z sieci Internet kierowanego na nieautoryzowane porty oraz urządzenia w sieci wewnętrznej X. Firewall nie prowadzi innej, bardziej złożonej, analizy poprawności danych (brak mechanizmów wykrywania robaków/wirusów czy prób przełamywania zabezpieczeń systemów komputerowych). Kopie bezpieczeństwa bazy danych witryny www…..pl wykonywane są jeden raz dziennie. Przechowywane są kopie z trzech ostatnich dni, jedna sprzed tygodnia, oraz trzy kopie z pierwszych dni ostatnich trzech miesięcy. Kopie są przechowywane na osobnym serwerze. Z uwagi na dużą ilość danych kopie są wykonywane poprzez mechanizmy wbudowane w Microsoft SQL. Oba serwery obsługujące portal www…...pl znajdują się w serwerowni zlokalizowanej w budynku Centrum Informatycznego X. Układ zasilania serwerowni wyposażony jest w zasilacz awaryjny UPS. Przy obecnym obciążeniu UPŚ jest w stanie podtrzymać zasilanie urządzeń znajdujących się w serwerowni oraz jej klimatyzacji przez 20 minut.

Problemem związanym z użytkowaniem portalu jest słaba wydajność i wydłużające się czasy odpowiedzi przy większym obciążeniu, które ma miejsce np. w okresie rekrutacji studentów. Problemy te udało się częściowo zmniejszyć poprzez zwirtualizowanie serwera na którym działa instalacja MS Sharepoint oraz przeniesienie go na wydajniejszą jednostkę.

Pismem z 1 października 2018 r. Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy następująco.

W odniesieniu do pkt 1.

Towary i usługi nabywane w ramach wymienionego projektu będą wykorzystywane do wszystkich trzech rodzajów działalności, tj. opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu.

W odniesieniu do pkt 2.

Portal i wszystkie wymienione w projekcie usługi elektroniczne osadzone w ramach portalu są nierozerwalne i będą służyły wszystkim trzem rodzajom działalności zgodnie z opisem przedstawionym w odpowiedzi do punktu 1. Wymienione w projekcie usługi elektronicznie będą funkcjonować jako kompleksowa całość i w sposób nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem portalu, w którym są na stałe osadzone.

W odniesieniu do pkt 3.

X w ramach realizowanego projektu nie będzie w stanie wyodrębnić wśród nabywanych towarów i usług - w szczególności sprzętu komputerowego, licencji, usług wdrożenia, szkoleniowych i promocyjnych - takich, które są wymienione w punktach a-d zapytania z punktu 3 (służące wyłącznie czynnościom opodatkowanym lub wyłącznie zwolnionym lub wyłącznie działalności niepodlegającej opodatkowaniu lub służące równocześnie czynnościom zwolnionym od podatku oraz działalności niepodlegającej opodatkowaniu). Towary i usługi nabywane w ramach wymienionego projektu odpowiadają kwalifikacji zamieszczonej w punkcie e), tj. służą równocześnie czynnościom opodatkowanym, czynnościom zwolnionym od podatku oraz działalności tzw. „statutowej” niepodlegającej opodatkowaniu.

W odniesieniu do pkt 4.

Tak, wszystkie nabywane towary i usługi będą wykorzystywane zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do pkt 5.

Nie, nie ma możliwości przypisania towarów i usług nabywanych w ramach projektu w całości do działalności gospodarczej.

W odniesieniu do pkt 6.

Wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a-2h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę wynosi: 14%.

W odniesieniu do pkt 7.

Jeżeli proporcja, określona zgodnie art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT nie przekroczyła 2% to czy X uznała, że proporcja ta wynosi 0%?

Nie dotyczy.

W odniesieniu do pkt 8:

Wartość proporcji określonej zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla Wnioskodawcy wynosi: 44%.

W odniesieniu do pkt 9:

X jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu pt.: „…” Uczelni przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Uczelni przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupionych w ramach przedmiotowego Projektu towarów i usług z zastosowaniem pre-wskaźnika oraz wskaźnika odliczeń.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. A zatem, Uczelni przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z działalnością opodatkowaną.

Jak wynika ze stanu faktycznego Uczelnia uczestniczy w Projekcie pt.: „…”, finansowanym z środków unijnych. Celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych świadczonych przez X poprzez wdrożenie nowoczesnego portalu i funkcjonujących na jego bazie 10 e-usług publicznych. Projekt zmniejszy obciążenie obywateli poprzez udostępnienie spersonalizowanych informacji wg preferencji poszczególnych grup użytkowników, dzięki czemu załatwią oni sprawy znacznie szybciej.

Realizacja projektu pozwoli na uruchomienie elektronicznych usług publicznych, które w znacznej mierze adresowane są do przedsiębiorstw regionu. Przedsiębiorcy uzyskają narzędzia ułatwiające i przyspieszające pozyskiwanie interesujących ich informacji, dzięki którym będą mogli w znacznie bardziej efektywny sposób kontaktować się ze sferą B+R. Informacja dokładniejsza, ukierunkowana pod kątem potrzeb określonych przedsiębiorców i udostępniana szybko poprawi współpracę uczelni z przedsiębiorstwami wywierając pozytywny wpływ na tworzenie i wdrażanie innowacyjnych, kreatywnych rozwiązań, podnosząc jednocześnie zdolności przedsiębiorstw do wdrażania najnowszych rozwiązań technologicznych. Powyższe oznacza, że będzie możliwa większa i łatwiejsza współpraca z otoczeniem gospodarczym, co może skutkować zwiększeniem ilości wykonywanych badań zleconych, prac usługowych czy opinii. X będzie świadczyć odpłatne usługi na rzecz innych podmiotów. Działalność tego rodzaju ma charakter komercyjny i związana jest z uzyskiwaniem przychodów poprzez odpłatne świadczenie usług. Tę sferę należy uznać za działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Wykonywane w tym zakresie usługi są zasadniczo opodatkowane według podstawowej, 23% stawki podatku VAT (art. 41 ust. 1 ustawy o VAT). W związku z ich wykonywaniem przysługuje Uczelni prawo do odliczenia podatku naliczonego. Efekty projektu będą więc związane z czynnościami opodatkowanymi.

Ponadto Projekt jest przedsięwzięciem kompleksowym skierowanym do różnych grup korzystających z usług z różnym natężeniem. Z usługi doboru kierunku studiów korzystać będzie głównie młodzież (i rodzice) w okresie aplikowania na studia. Przewiduje się, że z usługi tej skorzysta co roku kilka tysięcy osób. Również studenci i pracownicy X skorzystają z elektronicznego obiegu dokumentów. Niniejszy projekt wpisuje się w założenia dzięki e-usłudze mającej na celu dopasowanie kierunku studiów do zainteresowań i umiejętności ucznia, co zmniejszy liczbę osób źle wybierających kierunek studiów i rezygnujących w trakcie studiowania. Kolejnym celem jest ułatwienie młodzieży wchodzenie na rynek pracy poprzez zintegrowane działania obejmujące m.in. udzielanie informacji, doradztwo, staże. Dzięki e-usługom świadczonym przez Biuro Karier Studenckich nastąpi poprawa przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Projekt służy także propagowaniu stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-line, gdyż realizacja projektu nie tylko zapewni nowe, oczekiwane usługi elektroniczne, ale również planuje się odpowiednie akcje promocyjne zachęcające młodzież do korzystania w większym stopniu z e-usług. Niniejszy projekt przyczyni się do tworzenia szans na realizację wspólnych projektów, gdyż podmioty funkcjonujące w makroregionie uzyskają dostęp do rzetelnej, aktualnej i łatwo dostępnej informacji o naukowcach i ekspertach X oraz obszarach ich zainteresowań badawczych. Projekt (zgodnie z zamiarem) Uczelnia wykorzysta także do działalności statutowej niepodlegającej opodatkowaniu VAT oraz do działalności zwolnionej z opodatkowania (odpłatne studia wyższe, studia doktoranckie, studia podyplomowe). Uczelnia nie będzie uprawniona odliczyć podatku naliczonego w tym zakresie od wydatków ponoszonych na realizację tego Projektu. W takiej bowiem sytuacji nie będzie można wykazać związku tych wydatków z działalnością opodatkowaną Uczelni (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Związek z konkretnym rodzajem (rodzajami działalności), a tym samym prawo do odliczenia podatku naliczonego od danego zakupu jest ustalany każdorazowo w oparciu o zamiar Podatnika co do sposobu wykorzystania danego wydatku.

Projekt będzie więc związany z działalnością statutową Uczelni oraz działalnością opodatkowaną oraz zwolnioną.

W przypadku prowadzenia działalności obejmującej zarówno czynności podlegające opodatkowaniu VAT, jak i zwolnione z opodatkowania oraz niepodlegające opodatkowaniu VAT, poszczególne wydatki należy przyporządkować do konkretnego rodzaju czynności. Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje wyłącznie od wydatków związanych z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W odniesieniu do wydatków związanych z realizacją Projektu, nie jest obiektywnie możliwe przyporządkowanie wydatków do określonego rodzaju działalności. Z założenia bowiem efekty tego Projektu mają być wykorzystywane w działalności mieszanej. Uwzględniając powyższe, odliczenia podatku naliczonego należy dokonać przy zastosowaniu przepisów o odliczeniach częściowych.

Biorąc pod uwagę, że efekty Projektu zostaną w części wykorzystane do działalności niepodlegającej podatkowi jak i działalności gospodarczej (opodatkowanej tym podatkiem), zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 2a ustawy o VAT. W świetle tego przepisu, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego trzeba obliczyć zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Z przytoczonej regulacji wynika konieczność stosowania tzw. prewspółczynnika odliczenia. Dotyczy to tych zakupów, które są wykorzystywane nie tylko w działalności gospodarczej, ale także w działalności niemającej charakteru gospodarczego (w sytuacji, gdy nie jest możliwe dokonanie alokacji kwot podatku naliczonego do jednej z nich). Współczynnik ten należy więc stosować, gdy wydatek służy zarówno działalności gospodarczej, jak i czynnościom będącym poza zakresem ustawy o VAT (czyli działalności innej niż gospodarcza). Dodatkowo poprzez związek z działalnością zwolnioną z opodatkowania należy zastosować proporcję ustaloną zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), dalej jako ustawa lub ustawa o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Podatnik w celu odliczenia podatku naliczonego, w pierwszej kolejności ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. bezpośredniej alokacji. Jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, brak jest natomiast takiego prawa w stosunku do towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej „sposobem określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

W myśl art. 86 ust. 2b ustawy, sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:

  1. zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowane oraz
  2. obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Przepis art. 86 ust. 2d stanowi, że w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy.

Na mocy art. 86 ust. 2e ustawy, podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym wykonywanie działalności gospodarczej i działalności innej niż działalność gospodarcza, w celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a, przyjmuje dane wyliczone szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu.

Zgodnie z art. 86 ust. 2f ustawy, przepis ust. 2e stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć dane za poprzedni rok podatkowy byłyby niereprezentatywne.

Na podstawie art. 86 ust. 2g ustawy, proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. Przepisy art. 90 ust. 5, 6, 9a i 10 stosuje się odpowiednio.

W przypadku gdy podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują przepisy wydane na podstawie ust. 22, uzna, że wskazany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 22 sposób określenia proporcji nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji (art. 86 ust. 2h ustawy o VAT).

Na podstawie art. 86 ust. 22 ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r., poz. 2193).

Rozporządzenie to określa w przypadku niektórych podatników sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć, zwany dalej „sposobem określenia proporcji” oraz wskazuje dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji (§ 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia).

W rozporządzeniu tym zostali wskazani podatnicy, do których przepisy w nim zawarte się odnoszą. Są to: jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, państwowe instytucje kultury, uczelnie publiczne, instytuty badawcze.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy).

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 ustawy).

Stosownie do art. 90 ust. 4 ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Zatem jeżeli nabywane towary i usługi będą służyły w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych, jak również czynności zwolnionych od podatku, w sytuacji gdy nie będzie możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku, do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, podatnik jest obowiązany, do proporcjonalnego rozliczenia podatku, zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest uczestnikiem projektu pt.: „…”. Przedmiotem projektu jest zakup licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w celu wprowadzania nowych i znaczących modyfikacji dotychczasowych e-usług publicznych świadczonych przez Wnioskodawcę interesariuszom zewnętrznym. Towary i usługi nabywane w ramach projektu będą wykorzystywane do wszystkich trzech rodzajów działalności, tj. opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu. Portal i wszystkie wymienione w projekcie usługi elektroniczne osadzone w ramach portalu są nierozerwalne i będą służyły wszystkim trzem ww. rodzajom działalności Wymienione w projekcie usługi elektronicznie będą funkcjonować jako kompleksowa całość i w sposób nierozerwalnie związany z funkcjonowaniem portalu, w którym są na stałe osadzone. Towary i usługi nabywane w ramach wymienionego projektu służą równocześnie czynnościom opodatkowanym, czynnościom zwolnionym od podatku oraz działalności tzw. „statutowej” niepodlegającej opodatkowaniu.

Wszystkie nabywane towary i usługi będą wykorzystywane zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Nie ma możliwości przypisania towarów i usług nabywanych w ramach projektu w całości do działalności gospodarczej.

Wartość wskaźnika obliczonego na podstawie przepisów art. 86 ust. 2a-2h ustawy dla czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę wynosi: 14%.

Wartość proporcji określonej zgodnie z art. 90 ust. 2-8 ustawy dla Wnioskodawcy wynosi: 44%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia naliczonego w oparciu o proporcję, o której mowa w art. 90, w powiązaniu z art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego, a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach opisanego projektu.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że w świetle powołanych przepisów art. 86 ust. 2a ustawy, w sytuacji, gdy przypisanie nabywanych towarów i usług od poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów zakupu licencji, usługi wdrożeniowej, sprzętu komputerowego a także szkoleń i usług promocyjnych w ramach projektu w całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej – „sposób określenia proporcji”. Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć. Z tych też względów w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej, jak również do celów innych niż działalność gospodarcza, w przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości przypisania tych towarów i usług do działalności gospodarczej, Wnioskodawca będzie miał obowiązek określania kwot podatku naliczonego do odliczenia zgodnie ze „sposobem określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług. Dodatkowo poprzez związek z działalnością zwolnioną z opodatkowania należy zastosować proporcję ustaloną w oparciu o art. 90 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41479 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj