Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0115-KDIT1-3.4012.418.2018.2.BK
z 17 września 2018 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 20 czerwca 2018 r. (10 lipca 2018 r. data wpływu), uzupełnionym w dniach 27 sierpnia 2018 r. i 14 września 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki podatku oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji zadania – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 10 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek wspólny, uzupełniony w dniach 27 sierpnia 2018 r. i 14 września 2018 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki podatku oraz prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji zadania.


We wniosku oraz jego uzupełnieniach złożonym przez:


 • Zainteresowanego będącym stroną postępowania:
 • Zainteresowanego niebędącego stroną postępowania:


przedstawiono następujący stan faktyczny.


SA (dalej SA) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. W dniu 23 listopada 2017 r. zawarta została umowa Konsorcjum między SA a sp. z o.o. (dalej sp. z o.o.) w celu złożenia wspólnej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „…..”. SA pełni zgodnie z treścią tej umowy rolę Lidera Konsorcjum, zaś sp. z o.o. rolę Partnera Konsorcjum, który jest jednocześnie czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. W wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty została w dniu 9 lutego 2018 r. zawarta umowa z Inwestorem na realizację Inwestycji. Po jej zawarciu strony Konsorcjum zawarły w dniu 26 marca 2018 r. Umowę Szczegółową do Umowy Konsorcjum. Umowa Szczegółowa do Umowy Konsorcjum dotyczy m.in. podziału i uszczegółowienia zakresu prac realizowanego przez obydwie strony Konsorcjum.


Z umowy tej wynika, że Partner Konsorcjum wykona:


 • dokumentację projektową,
 • kompleksową dostawę wyposażenia SUW (Stacja Uzdatniania Wody) wraz ze świadczeniami pomocniczymi tj. wykonanie instalacji technologicznych i AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka), montaż, rozruch i szkolenie pracowników.


Za wykonanie powyższego zakresu Parter Konsorcjum otrzyma 49% całego wynagrodzenia należnego Konsorcjum.


Natomiast Lider Konsorcjum wykona prace z zakresu:


 • branży konstrukcyjnej,
 • instalacji sanitarnej wewnętrznej - wod-kan, wentylacja,
 • sieci zewnętrzne międzyobiektowe - wodociągowe i kanalizacyjne,
 • branży elektryczna i AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka),
 • infrastruktury SUW (Stacja Uzdatniania Wody),
 • budowy sieci wodociągowej i przewodu tłocznego.


Za wykonanie powyższego zakresu Lider Konsorcjum otrzyma 51% całego wynagrodzenia należnego Konsorcjum. Tabela cenowo-rzeczowa Konsorcjum oraz szczegółowy zakres realizacji branży elektrycznej i AKPiA stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowej. Dokumenty te wraz z umową szczegółową stanowią załącznik do ORD-WS. Partner Konsorcjum za swój zakres będzie wystawiał faktury na Lidera Konsorcjum, a Lider Konsorcjum dalej na Zamawiającego. Z wynagrodzenia należnego Partnerowi Konsorcjum 2% wartości stanowi dokumentacja projektowa. Dostawa wyposażenia SUW stanowi 66% wartości Umowy Szczegółowej. Pozostałe 32% wartości Umowy Szczegółowej to świadczenia pomocnicze tj. wykonanie instalacji technologicznych i AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka), montaż, rozruch i szkolenie pracowników. Powyższy podział kwotowy odzwierciedla faktyczną wartość urządzeń oraz usług w ramach całkowitej wartości Umowy. Z tytułu realizacji przedstawionej wyżej Umowy Szczegółowej Partner Konsorcjum obciąża Lidera Konsorcjum każdorazowo fakturą VAT ze stawką 23% (tj. za dokumentację projektową, po dokonanych dostawach, po wykonaniu montażu oraz instalacji technologicznych i AKPiA). Partner Konsorcjum jako wystawca faktury wykazuje stawkę podatku VAT 23% na wystawianych fakturach dla całego zakresu z uwagi na fakt, iż omawiana czynność jest dostawą towaru wraz z pomocniczymi usługami. Rozdzielenie na poszczególne elementy tj. dostawę i usługi byłoby nieuzasadnione i sztuczne. Każdorazowo po otrzymanej fakturze odnoszącej się do dostaw wraz ze świadczonymi usługami pomocniczymi Lider Konsorcjum jako Wnioskodawca dokona zaewidencjonowania i odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tych faktur.


Z uzupełnienia do wniosku wynika, że prace realizowane przez Partnera Konsorcjum są sklasyfikowane pod PKWIU 47.00.88.0 Sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych. Prace realizowane przez Wnioskodawcę na rzecz Inwestora są sklasyfikowane pod PKWIU 42.21.21.0 oraz 42.21.23.0. z czego jako dominujący jest PKWU 42.21.23.0 tj. Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp. Dominujący charakter tej klasyfikacji wynika z przedmiotu zamówienia wykonywanego dla Inwestora. Przedmiotem zamówienia jest bowiem budowa Stacji Uzdatniania Wody -2 realizowana przez budowę budynku technologicznego stacji w którym zostaną zlokalizowane urządzenia oraz zbiornika rentecyjnego, zbiornika reakcji i odstojnika wód publicznych. Budowa obejmuje także realizację instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych, dróg wewnętrznych, ogrodzenia i wykonanie ujęcia wody poprzez wyposażenie otworu studni S-1, a także system kontroli dostępu oraz system antywłamaniowy i antynapadowy terenu SUW-2 i studni S-1. Partner Konsorcjum wystawia na Lidera Konsorcjum faktury częściowe. Nie jest jednak wystawiana faktura do każdej czynności osobno. Faktury częściowe wystawiane są na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Lidera Konsorcjum w oparciu o zatwierdzony przez Inwestora zakres zrealizowanego zamówienia. Czynności wchodzące w skład jednego świadczenia są wymieniane w jednej pozycji na fakturach, gdzie wskazane jest że dokumentują one dostawę (nie świadczenie usług). Faktury wystawiane są bowiem z nazwą towaru „Kompleksowa dostawa wyposażenia SUW w …- częściowa realizacja Umowy szczegółowej z dnia 26 marca 2018 r”. Dotyczy to również faktur wystawianych w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej, instalacji AKPiA, montażem, rozruchem, szkoleniem.


Ponadto Wnioskodawca w uzupełnieniu do wniosku wskazał, że w stosunku do stanu faktycznego wskazanego we wniosku Strony Konsorcjum ustaliły zmianę polegającą na tym, że prace związane z wykonaniem instalacji technologicznych będzie wykonywał Lider Konsorcjum - a nie jak przedstawiono w stanie faktycznym wniosku Partner Konsorcjum. Na przedmiotową zmianę będzie zawarty między konsorcjantami aneks do umowy szczegółowej. W zakresie Partnera Konsorcjum w związku z dokonanymi nowymi ustaleniami pozostaje zatem:


 • wykonanie dokumentacji projektowej,
 • kompleksowa dostawa wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody wraz ze świadczeniami pomocniczymi tj. wykonaniem prac AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka). montaż, rozruch i szkolenie pracowników.


Za wykonanie powyższego zakresu Partner Konsorcjum otrzyma 43,04% całego wynagrodzenia należnego Konsorcjum. Z wynagrodzenia należnego Partnerowi Konsorcjum dostawa wyposażenia stanowi zatem 75,14% całości jego wynagrodzenia, dokumentacja projektowa stanowi 2,07% całości jego wynagrodzenia, a pozostałe 22,79 % wartości stanowi wykonanie instalacji AKPiA, montaż, rozruch i szkolenie pracowników.


W zakresie Lidera Konsorcjum w związku ze zmianą o której mowa powyżej jest:


 • branża konstrukcyjna,
 • instalacje sanitarne wewnętrzne - wod-kan, wentylacja,
 • sieci zewnętrzne międzyobiektowe - wodociągowe i kanalizacyjne,
 • branża elektryczna i AKPiA,
 • infrastruktura SUW,
 • budowa sieci wodociągowej i przewodu tłocznego,
 • wykonanie instalacji technologicznych.


Za wykonanie powyższego zakresu Lider Konsorcjum otrzyma 56,96 % całego wynagrodzenia należnego Konsorcjum.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie wyrażone w uzupełnieniu do wniosku z dnia 27 sierpnia 2018 r.).


Czy w przedstawionym stanie faktycznym Partner Konsorcjum prawidłowo stosuje na wystawionych fakturach stawki podatku w wysokości 23% i w związku z tym Liderowi Konsorcjum przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na tych fakturach?Zdaniem Zainteresowanych, w związku z tym, że dominującym świadczeniem Partnera Konsorcjum jest dostawa Lider Konsorcjum ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturach Partnera Konsorcjum wystawianych w związku z realizowanym przez siebie zakresem zamówienia obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę wyposażenia, wykonanie instalacji AKPIA, rozruch, montaż i szkolenie. Partner Konsorcjum powinien wystawić fakturę ze stawką 23%.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Na wstępie należy zauważyć, że przy określaniu prawidłowej stawki podatku od towarów i usług dla danej czynności, której miejsce świadczenia lub dostawy znajduje się na terytorium kraju, istotne jest prawidłowe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy, tj. na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.


Zauważyć należy, że zgodnie z poz. 7.3 Zasad Metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zawartych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - dalej: „PKWiU”, zaliczanie danego produktu do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta (względnie usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.


Tut. organ nie jest uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Podkreślić należy, że kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).


W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU wymienionych we wniosku czynności) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy podkreślić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Jednocześnie, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być wykonana przez podatnika.

I tak, na mocy art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.


Jednocześnie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:


 1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.


Przy tym, w myśl art. 17 ust. 1h ustawy - w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Załącznik nr 14 do ustawy zawiera (w poz. 2-48) zamkniętą listę usług identyfikowanych przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia w przypadku świadczenia tych usług przez podwykonawców.

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawa, należy wskazać, że art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku VAT na podatnika, na rzecz którego świadczona jest usługa wymieniona w załączniku nr 14 do ustawy, jeżeli usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, natomiast usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Przy czym, w przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy.

Należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia podwykonawcy, zatem dla prawidłowego rozumienia terminu „podwykonawca” wystarczające będzie posłużenie się powszechnym jego znaczeniem wynikającym z wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowym wydaniu Słownika Języka Polskiego PWN - podwykonawca to „firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy” (http://sjp.pwn.pl/sjp/podwykonawca;2503008).


Zatem, ustalenie czy dane świadczenie podlega rozliczeniu z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy, czy też zastosowanie będzie miała ogólna zasada rozliczenia podatku – ma charakter indywidualny. Oznacza to, że w każdej sytuacji należy zbadać, czy spełnione są następujące warunki:


 • usługodawcą usługi jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 • usługobiorcą usługi jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
 • dana usługa jest usługą wymienioną w załączniku nr 14 do ustawy oraz


usługa jest świadczona przez podwykonawcę, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy.


Dla zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia wszystkie wymienione powyżej warunki muszą być spełnione łącznie. W konsekwencji niespełnienie chociażby jednego z tych warunków eliminuje zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.


Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zawarta została umowa Konsorcjum między Wnioskodawcą (liderem Konsorcjum) a Partnerem Konsorcjum w celu złożenia wspólnej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „… . W wyniku wyboru jak najkorzystniejszej oferty została w dniu 9 lutego 2018 r. zawarta umowa z Inwestorem na realizację Inwestycji. Do zadań Partnera Konsorcjum należy: wykonanie dokumentacji projektowej, kompleksowa dostawa wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody wraz ze świadczeniami pomocniczymi tj. wykonaniem prac AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka), montaż, rozruch i szkolenie pracowników.

Za wykonanie powyższego zakresu Partner Konsorcjum otrzyma 43,04% całego wynagrodzenia należnego Konsorcjum. Z wynagrodzenia należnego Partnerowi Konsorcjum dostawa wyposażenia stanowi zatem 75,14% całości jego wynagrodzenia, dokumentacja projektowa stanowi 2,07% całości jego wynagrodzenia, a pozostałe 22,79 % wartości stanowi wykonanie instalacji AKPiA, montaż, rozruch i szkolenie pracowników.

Prace realizowane przez Partnera Konsorcjum są sklasyfikowane pod symbolem PKWIU 47.00.88.0 Sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych. Partner Konsorcjum wystawia na Lidera Konsorcjum faktury częściowe. Nie jest jednak wystawiana faktura do każdej czynności osobno. Faktury częściowe wystawiane są na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Lidera Konsorcjum w oparciu o zatwierdzony przez Inwestora zakres zrealizowanego zamówienia. Czynności wchodzące w skład jednego świadczenia są wymieniane w jednej pozycji na fakturach, gdzie wskazane jest że dokumentują one dostawę (nie świadczenie usług).

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy i stan prawny, należy stwierdzić, że Partner Konsorcjum świadcząc czynności polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, kompleksowej dostawy wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody wraz ze świadczeniami pomocniczymi tj. wykonaniem prac AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka), montaż, rozruch i szkolenie pracowników prawidłowo stosuje na wystawianych fakturach stawkę podatku w wysokości 23%. W zaistniałej bowiem sytuacji nie będzie miał zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia dla transakcji w zakresie usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, gdyż czynności, sklasyfikowane wg PKWiU 47.00.88.0 Sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych, nie zostały wymienione w zał. nr 14 do ustawy.

Odnośnie kwestii dotyczącej prawa do odliczenia podatku naliczonego wskazać należy, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a cyt. ustawy).

Z uregulowania zawartego w art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik a towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zatem, odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Ponadto z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Istotna jest intencja nabycia, jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go przepisy ustawy (art. 88 cyt. ustawy) lub aktów wykonawczych.


Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności prowadzi do stwierdzenia, że skoro – jak wcześniej wskazano – czynności świadczone przez Partnera Konsorcjum są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to Liderowi Konsorcjum będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z przedmiotowym zadaniem, z uwagi na spełnienie podstawowej przesłanki wynikającej z art. 86 ust. 1 ustawy, warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, pod warunkiem niezaistnienia okoliczności określonych w art. 88 ustawy, ograniczających to prawo.


Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.


Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:


 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41807 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj