Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0111-KDIB1-3.4010.279.2017.1.MST
z 12 października 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 sierpnia 2017 r. (data wpływu 1 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

-prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d Ustawy CIT:

 • w części dot. modyfikacji receptur celem zastosowania lokalnych surowców, rozwiązywania problemów aplikacyjnych wraz z klientem, regionalizacji produktów – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1),

-mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy:

 • prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d Ustawy CIT,
 • mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

X Sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, prowadzącym działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie produkcji oraz dystrybucji farb i lakierów. Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Wiodącym przedmiotem działalności Spółki jest działalność zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działalności w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r., Nr 251, poz. 1885 ze zm., dalej: „PKD”) w grupowaniu 20.30 – Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających.

Spółka prowadzi działalność także w innych obszarach. Jednym z pozostałych ujawnionych w KRS przedmiotów działalności Spółki jest działalność sklasyfikowana w grupowaniu PKD 72.19 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Spółka prowadzi działalność, o której mowa powyżej, między innymi za pomocą X Sp. z o.o. Oddział w Z, stanowiącego wyodrębnioną jednostkę wewnętrzną Spółki.

Niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie działalności prowadzonej przez Spółkę za pośrednictwem ww. Oddziału.

Wnioskodawca zawarł umowę (dalej: „Umowa”) z Y, spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem Królestwa Belgii (dalej: „Zamawiający”). Umowa reguluje warunki dostarczania przez Wnioskodawcę na rzecz Zamawiającego farb i lakierów (dalej: „Produkty”).

Zgodnie z Umową, do zadań wykonywanych przez Wnioskodawcę należy opracowywanie nowych Produktów oraz wprowadzanie zmian w składzie i testy parametrów zmienionych Produktów (dalej: „Prace”). Przed wprowadzeniem zmian w Produktach lub rozpoczęciem Prac nad nowymi Produktami, wszystkie istotne ich specyfikacje muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez strony Umowy. Specyfikacje i próbki nowych lub zmienionych Produktów są przechowywane przez Wnioskodawcę przez okres minimum dwóch lat.

Wynikiem prowadzonych przez Wnioskodawcę Prac są najczęściej nowe lub ulepszone receptury Produktów (farb i lakierów). Ich przedmiotem jest w szczególności:

 • modyfikacja receptur celem zastosowania lokalnych surowców,
 • modyfikacja receptur celem obniżki kosztów,
 • tworzenie nowych receptur kolorystycznych,
 • poszukiwanie alternatywnych surowców,
 • dostosowanie wyrobów do specyficznych potrzeb klientów,
 • modyfikacja receptur celem poprawy jakości powłok,
 • testowanie nowych systemów powłok ochronnych,
 • modyfikacja procesów produkcyjnych celem zwiększenia ich efektywności,
 • rozwiązywanie problemów aplikacyjnych wraz z klientem,
 • regionalizacja produktów,
 • rozwój asortymentu produktowego.

Prace nie są natomiast nakierowane na uzyskanie rutynowych/okresowych zmian Produktów, Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Prac stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”).

Wnioskodawca w związku z Pracami ponosi szereg wydatków. W zależności od przedmiotu konkretnych Prac, w ich zakres mogą wchodzić wydatki dotyczące:

 • materiałów i surowców niezbędnych do prowadzenia przez Wnioskodawcę Prac,
 • utrzymania laboratorium (mediów itp.) oraz na nabycie środków trwałych podlegających amortyzacji, nie obejmujących samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością,
 • należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 963 ze zm.), w części finansowanej przez płatnika składek, dotyczące pracowników zatrudnionych w celu realizacji Prac,
 • wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji nabywanych na potrzeby Prac,
 • ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, a także wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Umowa reguluje również kwestię odpłatności za opracowanie nowych Produktów. Na mocy Umowy, Wnioskodawca wystawia na rzecz Zamawiającego faktury z tytułu wydatków na opracowywanie nowych lub ulepszonych produktów, łącznie z dodatkową opłatą określoną w oparciu o stawki rynkowe (w umowie „zgodnie z regułą arms length”), stanowiącą marżę Wnioskodawcy należną za wykonane usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

 1. Czy prowadzone przez Wnioskodawcę Prace spełniają definicję działalności badawczo- rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT i tym samym Wnioskodawca ma, co do zasady, prawo do skorzystania, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach przewidzianych w art. 18d Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 2. Czy mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad.1.

Prowadzone przez Spółkę Prace spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT i tym samym Spółka ma, co do zasady, prawo do skorzystania, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., z tzw. ulgi badawczo-rozwojowej na zasadach przewidzianych w art. 18d Ustawy CIT.

Ad.2.

Mając na względzie sposób podziału kosztów prac badawczo-rozwojowych w ramach Grupy, Spółce przysługuje prawo do skorzystania z odliczenia kosztów kwalifikowanych na zasadach wynikających z art. 18d Ustawy CIT.

Zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo- rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

Przez badania naukowe, w rozumieniu art. 4a pkt 27 Ustawy CIT, należy rozumieć:

 1. badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
 2. badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
 3. badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Pojęcie działalności badawczo-rozwojowej zostało zdefiniowane w art. 4a pkt 26 Ustawy CIT i zgodnie z treścią tego przepisu oznacza ono działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Prace rozwojowe to, w myśl art. 4a pkt 28 Ustawy CIT, nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

 1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku, gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Prowadzone przez Spółkę badania nakierowane są na opracowywanie nowych produktów i procesów na podstawie poszukiwań i badań nowej wiedzy i technologii, a także wprowadzanie istotnych i innowacyjnych ulepszeń dla stosowanych produktów i procesów technologicznych.

Prace rozwojowe nakierowane są natomiast na projektowanie nowych lub zmodernizowanych produktów i/lub procesów w oparciu o dostępną wiedzę i technologię.

W ocenie Spółki, prowadzone przez nią Prace wypełniają definicję prac badawczo-rozwojowych w rozumieniu art. 4a pkt 26 Ustawy CIT. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, że Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia, skorzystanie przez Spółkę z ulgi badawczo-rozwojowej w oparciu o art. 18d Ustawy CIT jest, co do zasady możliwe.

Zgodnie z art. 18d ust. 5 Ustawy CIT, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

W ocenie Wnioskodawcy, w stosowanym przez Spółkę modelu rozliczeń, nie dochodzi do zwrotu kosztów, a jedynie do zapłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia za udzielenie praw do korzystania z wyników prowadzonych Prac.

W szczególności, w analizowanych okolicznościach nie dochodzi do tzw. „refakturowania” ponoszonych przez Spółkę kosztów Prac. Tym samym, Spółka nie otrzymuje „zwrotu w jakiejkolwiek formie”.

W pełni uzasadnione wydaje się twierdzenie, że przyjęcie innej wykładni art. 18d ust. 5 Ustawy CIT, prowadziłoby do absurdalnego wniosku, że w przypadku zakończonych sukcesem prac badawczo-rozwojowych nie ma możliwości skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d Ustawy CIT. Podmioty które prowadzą działalność produkcyjną oraz działalność badawczo-rozwojową, której wyniki są udostępniane odpłatnie innym podmiotom lub uwzględniane w cenach wyrobów nie miałyby w praktyce możliwości skorzystania z ulgi.

Taki wniosek potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 czerwca 2016 r. (sygn. IBPB-1-2/4510-281/16/KP), który w pełni podzielił stanowisko Wnioskodawcy i odstąpił od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny.

Analogiczna konkluzja płynie z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 stycznia 2017 r. (sygn. 0461-ITPB3.4510.586.2016.1.PS), w której Wnioskodawca stwierdził, że „ani art. 18d ust. 5 ustawy, ani żaden inny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zabraniają korzystania z odliczenia w stosunku do tej części kosztów kwalifikowanych, która nie została zwrócona podatnikowi. Przepis art. 18d ust. 5 ustawy stanowi jedynie, że: „Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie”. Tym samym, a contrario, koszty zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie nie uprawniają do odliczenia. Wykładnia językowa wskazuje więc, że jeśli koszt kwalifikowany został w części zwrócony (pokryty Dotacją), to w tej części nie podlega odliczeniu. Natomiast, taki koszt może być odliczony w części nie pokrytej Dotacją. Do takiego wniosku prowadzi też wykładnia funkcjonalna art. 18d ust. 5 ustawy: celem tego przepisu jest zapewnienie, by ulga technologiczna nie obejmowała kosztów, których ciężaru ekonomicznego nie poniósł podatnik. Ponieważ ciężar ekonomiczny kosztów nie pokrytych Dotacją ponosi Spółka, to powinny one podlegać odliczeniu w ramach ulgi technologicznej”.

Prawidłowość takiego podejścia potwierdził również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 22 marca 2017 r. (sygn. 3063-ILPB2.4510.38.2017.2.ŁM), akceptując stanowisko Wnioskodawcy wskazującego, że „w przypadku zapłaty należnego wynagrodzenia za przekazanie wyników prac B+R, np. w przypadku kalkulowania należnego wynagrodzenia w oparciu o zasadę koszt plus marża nie dochodzi do „zwrotu wydatków w jakiejkolwiek formie”, o którym mowa w art. 18d ust. 5 ustawy o CIT”.

Istota art. 18d ust. 5 Ustawy CIT, sprowadza się więc do wyłączenia z kosztów kwalifikowanych kosztów, które zostały sfinansowane ze środków faktycznie zwróconych podatnikowi, np. w formie dotacji. Pojęcie „zwrócone w jakiejkolwiek formie” nie odnosi się natomiast do korzyści z komercyjnego wykorzystania wyników prac, jak ma to miejsce w okolicznościach, o których mowa w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że zgodnie z zadanymi pytaniami, oznaczonymi we wniosku nr 1 i 2, interpretacja nie dotyczy kwestii ustalenia, czy wszystkie wymienione przez Wnioskodawcę wydatki stanowią tzw. „koszty kwalifikowane” podlegające odliczeniu w ramach ulgi B+R.

Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767) do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej również: „updop”) zostały wprowadzone zmiany, które odnoszą się do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 updop, podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”.

Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 4a updop, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań (pkt 26);

 • badaniach naukowych – oznacza to:

  1. badania podstawowe – oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne,
  2. badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce,
  3. badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych (pkt 27).

 • pracach rozwojowych – oznacza to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

  1. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
  2. opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna (pkt 28).
Ustawodawca w art. 18d ust. 2 updop doprecyzował, że kosztami kwalifikowanymi są:

 1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
 2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
 3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 oraz z 2015 r., poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4.
 5. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:

  1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
  2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
  3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
  4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.Stosownie do art. 18d ust. 3 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 updop nie stosuje się.

Jednocześnie, w art. 18d ust. 4 updop, ustawodawca dokonał zastrzeżenia, że koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Przy czym, w art. 18d ust. 5 updop, zawarto zastrzeżenie, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:

 1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
 2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu updop,
 3. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 updop,
 4. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu updop, przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową
  w rozumieniu odrębnych przepisów,
 5. podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
 6. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b updop, podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
 7. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
 8. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w updop,
 9. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.


Ad. 1.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz dystrybucji farb i lakierów. Jednym z ujawnionych w KRS przedmiotów działalności Spółki jest działalność sklasyfikowana w grupowaniu PKD 72.19 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. Zgodnie z umową, którą Wnioskodawca zawarł ze spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem Królestwa Belgii, do zadań wykonywanych przez Wnioskodawcę należy opracowywanie nowych Produktów oraz wprowadzanie zmian w składzie i testy parametrów zmienionych produktów. Wynikiem prowadzonych przez Wnioskodawcę Prac są najczęściej nowe lub ulepszone receptury Produktów (farb i lakierów). Ich przedmiotem jest w szczególności:

 • modyfikacja receptur celem zastosowania lokalnych surowców,
 • modyfikacja receptur celem obniżki kosztów,
 • tworzenie nowych receptur kolorystycznych,
 • poszukiwanie alternatywnych surowców,
 • dostosowanie wyrobów do specyficznych potrzeb klientów,
 • modyfikacja receptur celem poprawy jakości powłok,
 • testowanie nowych systemów powłok ochronnych,
 • modyfikacja procesów produkcyjnych celem zwiększenia ich efektywności,
 • rozwiązywanie problemów aplikacyjnych wraz z klientem,
 • regionalizacja produktów,
 • rozwój asortymentu produktowego.

W tym miejscu wskazać należy, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii, czy nowego systemu organizacji. Innymi słowy, prowadzone systematyczne prace opierają na istniejącej wiedzy, uzyskanej w wyniku działalności badawczej oraz /lub doświadczeń praktycznych i mają na celu wytworzenie nowych materiałów, produktów lub urządzeń, inicjowanie nowych i znaczące udoskonalenie już istniejących procesów, systemów i usług. Podmioty gospodarcze zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową realizują ją obok swojej działalności podstawowej (np. przedsiębiorstwa przemysłowe dysponujące własnym zapleczem badawczo–rozwojowym, laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo – technologiczne, biura konstrukcyjne i technologiczne, zakłady rozwoju technik, biura studiów i projektów itp.).

W świetle powyższego, zdaniem tut. Organu, prac polegających na modyfikacji receptur celem zastosowania lokalnych surowców, rozwiązywaniu problemów aplikacyjnych wraz z klientem oraz regionalizacji produktu nie można uznać za prace badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 updop, nie są to bowiem działania mające na celu tworzenie i projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Natomiast, odnosząc się pozostałych prac opisanych we wniosku, stwierdzić należy, że stanowią one działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu wskazanych powyżej artykułów.

Ad. 2.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Spółka ponosi wydatki na prace badawczo-rozwojowe. W związku z realizacją tych prac, Wnioskodawca wystawia na rzecz Zamawiającego faktury z tytułu wydatków na opracowywanie nowych lub ulepszonych produktów, łącznie z dodatkową opłatą określoną w oparciu o stawki rynkowe, stanowiącą marżę Wnioskodawcy należną za wykonane usługi.

Wykładnia językowa art. 18d ust. 5 updop wskazuje wyraźnie, że jeżeli koszt kwalifikowany został w jakiejkolwiek formie zwrócony podatnikowi, to w tej części nie podlega odliczeniu. Natomiast, taki koszt może być odliczony w części niepokrytej dofinansowaniem.

Do takiego wniosku prowadzi też wykładnia funkcjonalna art. 18d ust. 5 updop. Celem tego przepisu jest zapewnienie, by w kosztach stanowiących podstawę obliczenia ulgi badawczo-rozwojowej nie były uwzględniane koszty, których ciężaru ekonomicznego nie poniósł podatnik.

W niniejszej sprawie dochodzi jedynie do zapłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia za udzielenie praw do korzystania z wyników prowadzonych Prac, a więc Spółka nie otrzymuje zwrotu w żadnej formie.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że w tak prezentowanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym, koszty kwalifikowane, spełniające warunki wskazane w ustawie podlegają odliczeniu.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy:

-prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d Ustawy CIT:

 • w części dot. modyfikacji receptur celem zastosowania lokalnych surowców, rozwiązywania problemów aplikacyjnych wraz z klientem, regionalizacji produktów – jest nieprawidłowe,
 • w pozostałej części – jest prawidłowe,

-mając na uwadze sposób kalkulacji wynagrodzenia z tytułu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.


Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41100 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj