Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT1-1.4012.90.2017.2.MW
z 24 czerwca 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2017 r. (data wpływu 28 marca 2017 r.), uzupełnione pismem z dnia 1 czerwca 2017r. (data wpływu 7 czerwca 2017r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług wymienionych w poz. 140-153 i 174-175 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług budowlanych i remontowych
 • momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług wymienionych w poz. 140-153 i 174-175.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 czerwca 2017r. (data wpływu 7 czerwca 2017r.) w zakresie przedmiotu wniosku, doprecyzowania opisu stanu faktycznego oraz uiszczenia dodatkowej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca wykonuje zadania własne gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności m.in. utrzymanie czystości na drogach, chodnikach, placach, gminnych terenach zielonych; utrzymanie nawierzchni dróg chodników, drogowych obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; utrzymanie zieleni przydrożnej, zieleni gminnej i zadrzewień, w tym sadzenie i wycinka drzew i krzewów; wywóz nieczystości stałych i płynnych z posesji komunalnych, utrzymanie składowiska odpadów. Zadania te zostały przekazane Wnioskodawcy uchwałą nr … Rady Miejskiej w …z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z o.o., zmienionej uchwałą nr … z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wnioskodawca wystawia faktury na podstawie protokołu przyjęcia prac, który zawierał będzie wykaz robót realizowanych w danym miesiącu. Protokół potwierdza Gmina. Faktury wystawiane są do 15-go dnia następnego miesiąca po wykonaniu usług, tzn. że za usługi wykonane w styczniu określonego roku faktura wystawiana jest np. 6 lutego danego roku.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 ze zm.), dalej ustawa o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Zgodnie zaś z art. 19a ust. 5 "szczególne" momenty obowiązku podatkowego to w przypadku usług budowlanych lub budowlano - montażowych obowiązek podatkowy powstaje w momencie prawidłowo wystawionej faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3). W przypadku usług sprzątania usuwania śniegu (zimowe utrzymanie dróg czy wywóz odpadów komunalnych) VAT zastosowanie znajdzie art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b (dzień wystawienia faktury VAT).

Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy nr …, zawartej przez Wnioskodawcę z Gminą …, „strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację zadań objętych niniejszą umową, rozliczane będzie w okresach miesięcznych”. Zgodnie z ust. 2 „rozliczenie robót wykonanych w danym miesiącu nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia prac, który zawierał będzie wykaz robót zrealizowanych w danym miesiącu. Protokół sporządza Spółka, a zatwierdza Gmina. Protokół zawierać będzie wskazanie kwoty brutto, do której wystawiona może zostać faktura obejmująca dany miesiąc rozliczeniowy.” Ust. 3 stanowi zaś, że „Wynagrodzenie płacone będzie miesięcznie w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez Spółkę prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem przyjęcia prac wykonanych w danym miesiącu”.

Wnioskodawca jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 ze zm.), u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca w zakresie usług budowlanych wykonuje prace remontowe na drogach, chodnikach i placach, a także w zakresie rozbiórki i burzenia obiektów budowlanych. Wskazane wyżej usługi są usługami wymienionymi w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług. Pozycja 4 załącznika nr 14 do ustawy od podatku od towarów i usług (PKWiU 42.11.20.0 - Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg. ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych; PKWiU 43.11.10.0 - Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych). Wnioskodawca świadczy ww. usługi jako główny wykonawca. Usługi remontowe (naprawy dróg) są świadczone dla głównego odbiorcy Gminy …. Usługobiorca usług jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny (NIP …).

Zadania, które Spółka wykonuje na rzecz Gminy określone w umowie spółka wykonuje na podstawie harmonogramu prac zawartym w załączniku do umowy. Roboty wykonane w danym miesiącu są przekazywane jednorazowo na podstawie protokołu przyjęcia prac, który zawiera wykaz robót zrealizowanych w danym miesiącu. W umowie nie ma podziału na konkretne etapy prac. Wynagrodzenie za realizację zadań objętych umową rozliczane jest w okresach miesięcznych. Za wykonanie w danym miesiącu usługi spółka wystawia faktury VAT - usługi remontowe na drogach gminnych oraz drogach powiatowych, stawka podatku VAT 23%.

Klasyfikacja usług świadczonych przez Wnioskodawcę zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług:

 1. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.11.0):
 2. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.13.0):
 3. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.10.0),
 4. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0);
 5. demontaż wyrobów zużytych (PKWiU 38.31.12.0);
 6. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKWiU 38.32.12.0);
 7. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach stanowiących własność Gminy ....(PKWiU 81.10.10.0);
 8. pozostała działalność związana ze sprzątaniem, w tym utrzymanie czystości i porządku na drogach, chodnikach (PKW.U 81.29.12.0);
 9. utrzymanie czystości i porządku na gminnych terenach zielonych i zadrzewionych (PKD 81.30.12.0);
 10. prace remontowe na drogach, chodnikach, placach (PKWiU 42.11.20.0);
 11. transport drogowy towarów (PKWiU 49.41.10.0);
 12. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKWiU 43.11.10.0):
 13. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKWiU 37.00.11.0);
 14. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKWiU 39.00.11.0).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w zaistniałym stanie faktycznym obowiązek podatkowy za wykonane usługi przedstawione w stanie faktycznym (budowlane, remontowe oraz wymienione w poz. 140-153 i 174-175) załącznika nr 3 ustawy o VAT) powstaje z datą wystawienia faktury czy datą wykonania usługi?

Zdaniem Wnioskodawcy, w zaistniałym stanie faktycznym uznać należy, że prawidłowym rozwiązaniem będzie wykazywanie VAT w miesiącu wystawienia faktury VAT, co wynika bezpośrednio z brzmienia przepisu art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b oraz art. 19a ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT.

Obowiązek podatkowy przy świadczeniu tych usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeśli podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, to obowiązek podatkowy, zgodnie z art. 19a ust. 7 ustawy o VAT, powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4. Przy czym w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności. Stanowi o tym art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT. Inaczej mówiąc, o terminie rozliczenia podatku należnego z tytułu sprzedaży omawianych usług decyduje moment wystawienia faktury, jednak nieprzekraczalnym momentem jest termin płatności ustalony pomiędzy stronami. W zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce wcześniej, wówczas powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy.

Należy dodać, że na podstawie art. 106i ust. 7 pkt 1 ustawy o VAT, istnieje możliwość wystawienia faktury nie wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi. Ponadto w oparciu o art. 106i ust. 8 ustawy o VAT w stosunku do omawianych usług istnieje możliwość wystawienia faktury jeszcze wcześniej niż 30. dnia przed wykonaniem usługi, jeżeli faktura ta zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy. Decydując się na taki sposób fakturowania trzeba mieć na uwadze, że w tym przypadku spowoduje to również wcześniejsze powstanie obowiązku podatkowego w VAT.

Dla tzw. usług komunalnych wymienionych w poz. 140-153,174 i 175 załącznika nr 3 ustawy o VAT, w tym m.in. usług wskazanych w stanie faktycznym, przewidziano zatem szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.

Odnosząc się do usług budowlanych i budowlano-montażowych należy zaznaczyć, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury z tytułu wykonania całości lub części prac budowlanych lub budowlano-montażowych. Faktura taka powinna być wystawiona najpóźniej 30. dnia od dnia wykonania tych usług. Jeżeli podatnik nie wystawił faktury w tym terminie lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu na jej wystawienie, tj. 30. dnia od dnia wykonania usług (zob. Budziszewski Jacek, Żarkowska Anna, Sposób dokumentowania usług budowlanych lub budowlano-montażowych na potrzeby podatku od towarów i usług. Dor. Podat. 2014/7/81-84, teza 1).

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca uznaje, iż VAT w stosunku do ww. usług wskazanych w stanie faktycznym należy wykazywać w miesiącu wystawienia faktury VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług wymienionych w poz. 140-153,174 i 175 załącznika nr 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przepis art. 8 ust. 1 przywołanej ustawy stanowi, iż przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Z konstrukcji podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, który wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zobowiązany jest opodatkować daną czynność w momencie powstania obowiązku podatkowego. Przepis art. 19a ust. 1 ustawy formułuje zasadę ogólną, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru bądź wykonania usługi co oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres.

Unormowanie zawarte w cyt. art. 19a ust. 1 ustawy pozostaje w zgodzie z art. 63 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE serii L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), dalej zwanej Dyrektywą 2006/112/WE Rady, zgodnie z którym zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług.

Stosownie do art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu:

 1. dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 2. świadczenia usług:
  • telekomunikacyjnych,
  • wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
  • stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego

– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.


W załączniku nr 3 do ustawy – zawierającego „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%”, a od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawką podatku 8% – zostały wskazane:

 • pod poz. 140 „Usługi związane z uzdatnianiem dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 36.00.20.0
 • pod poz. 141 „Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 36.00.30.0
 • pod poz. 142 „Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 37
 • pod poz. 143 „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 38.11.1
 • pod poz. 144 „Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 38.11.2
 • pod poz. 145 „Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 38.11.6
 • pod poz. 146 „Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 38.12.1
 • pod poz. 147 „Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu ” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 38.12.30.0
 • pod poz. 148 „Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 38.21.10.0
 • pod poz. 149 „Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 38.21.2
 • pod poz. 150 „Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 38.22.19.0
 • pod poz. 151 „Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0) ” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 38.22.2
 • pod poz. 152 „Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 39.00.1
 • pod poz. 153 „Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 39.00.1
 • pod poz. 174 „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 81.29.12.0
 • pod poz. 175 „Pozostałe usługi sanitarne” sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 81.29.13.0.

W myśl art. 19a ust. 7 ustawy, w przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

Stosownie do art. 106i ust. 1 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W świetle art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 106i ust. 7 ustawy, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
 2. otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zgodnie z art. 106i ust. 8 ustawy, przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Ponadto jak wynika z przepisu art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług, sklasyfikowanych przez Zainteresowanego w grupowaniu PKWiU pod symbolem:

 • 37.00.11.0 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • 38.11.11.0 - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • 38.21.10.0 - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
 • 38.22.19.0 - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 39.00.11.0 - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.
 • 81.29.12.0 - pozostała działalność związana ze sprzątaniem, w tym utrzymanie czystości i porządku na drogach, chodnikach

jako wymienionych odpowiednio w poz. 142, 143, 146, 148, 150, 152 i 174 załącznika nr 3 do ustawy, powstaje na mocy art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy, tj. z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia tego rodzaju usług.

Podsumowując, obowiązek podatkowy z tytułu świadczonych przez Wnioskodawcę usług wymienionych w poz. 140-152, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. b ustawy, tj. w momencie wystawienia faktury dokumentującej te usługi. Natomiast gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy kwestii momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług komunalnych wymienionych w poz. 140-152, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu świadczonych usług wymienionych w poz. 140-153 i 174-175.

Wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji