Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi
1061-IPTPP1.4512.39.2017.2.MG
z 23 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 lutego 2017 r. (data wpływu 14 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży ekstraktów wołowych, ekstraktów wątrobowych, wyciągów mózgowo-sercowych, hydrolizatów mózgowych, wyciągów z serc wołowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.14.0 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • stawki podatku dla sprzedaży pepsyny sklasyfikowanej w grupowaniu PKWiU 20.14.64.0,
 • stawki podatku dla sprzedaży podłoży mikrobiologicznych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 20.59.52.0;
 • stawki podatku dla sprzedaży towarów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 21.10.60.0;
 • stawki podatku dla sprzedaży agarów sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.15.0;
 • stawki podatku dla sprzedaży ekstraktów wołowych, ekstraktów wątrobowych, wyciągów mózgowo-sercowych, hydrolizatów mózgowych, wyciągów z serc wołowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.14.0;
 • stawki podatku dla sprzedaży ekstraktu drożdżowego sklasyfikowanego w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 lutego 2017 r. (data wpływu 14 lutego 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytań, przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oraz zmianę przedmiotu wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

 1. Pepsyna – enzym stosowany jako komponent – surowiec do produkcji leków, wytwarzania skór, odczynnik diagnostyczny do badania zwierząt, wyrób diagnostyczny in vitro, stosowany w medycynie weterynaryjnej.
  PKWiU 20.14.64.0 „Enzymy i pozostałe związku organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.
 1. Pożywki mikrobiologiczne do diagnostyki drobnoustrojów, będące odczynnikiem diagnostycznym, dającym charakterystyczny wzrost drobnoustrojów pozwalających na ich różnicowanie, wykrywanie cech biochemicznych stosowane do testowania próbek środowiskowych, żywności oraz tkanek zwierzęcych i roślinnych.
  1. Substancja białkowa pochodzenia zwierzęcego przeznaczona do pożywek hodowlanych – mikrobiologicznych, zastosowanie do diagnostyki – składnik pożywek mikrobiologicznych, komponent do farmacji
  2. jeżeli wykorzystują reakcje łańcuchowe polimery.
  3. PKWiU 20.59.52.0 „Pasty modelarskie, wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty składniki do gaśnic przeciwpożarowych, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.
  4. jeżeli wykorzystują zasadę powinowactwa immunologicznego.
 1. PKWiU 21.10.60.0 „Gruczoły i pozostałe narządy ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane”.
 2. PKWiU 10.89.15.0 „Soki i ekstrakty roślinne, substancje pektynowe, środki zagęszczające i żelujące”.
 3. PKWiU 10.89.14.0 „Ekstrakty i soki z mięsa , ryb i bezkręgowców wodnych”.
 4. PKWiU 10.89.19 „Pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż Firma … Sp. z o. o. jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 20.59Z), przedmiotem pozostałej działalności jest produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14Z), Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89Z). Dla towarów objętych wskazanymi we wniosku PKWiU Spółka jest sprzedawcą.

Towary dostarczane przez Spółkę znajdują się w następujących grupowaniach:

 1. PKWiU 20.14.64.0 – Pepsyna (preparat enzymatyczny wyizolowany ze śluzówki wieprzowej, służy do wytrawiania mięsa w kierunku diagnozowania włośnicy, preparat wpisany do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowany w medycynie weterynaryjnej). Pepsyna to enzym, preparat enzymatyczny. Główny odbiorca Inspektoraty weterynaryjne.
 2. PKWiU 20.59.52.0 – Podłoża mikrobiologiczne w postaci proszku oraz podłoża gotowe do użycia w butelkach, na płytkach i w probówkach, zastosowanie w farmacji, przemyśle spożywczym, kosmetycznym, do badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych, dla weterynarii oraz do celów medycznych w celu diagnostyki materiałów pobranych z organizmu ludzkiego – do diagnostyki in vitro. Spółka sprzedaje ponad 50 rodzajów Podłoży mikrobiologicznych, z czego 23 jest zarejestrowanych w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych do diagnostyki in vitro. Farmacja oraz medycyna wykorzystuje do swoich analiz podłoża zarówno zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych jak i pozostałe podłoża mikrobiologiczne, nie będące wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro. Podłoża mikrobiologiczne w postaci proszku oraz gotowe do użycia w butelkach, podłoża na płytkach i w probówkach, sprzedawane są przez Spółkę jako „gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów” i wykorzystywane przez nabywców jako testy diagnostyczne, medyczne. Pożywki te pozwalają na wyodrębnienie czystych kultur i na prowadzenie badań morfologicznych, fizjologicznych, biochemicznych, diagnostycznych oraz wszelkiego rodzaju hodowli doświadczalnych. Przedmiotowe pożywki, sprzedawane przez Spółkę, występują w postaci płytek, w postaci proszku, płynów oraz żeli, gotowych do natychmiastowego użycia lub wymagających zmieszania z inną substancją.
 3. PKWiU 21.10.60.0 anulowano.
 4. PKWiU 10.89.15.0 – Agary (zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych i nie są modyfikowane), służą jako czynnik zestalający podłoża mikrobiologiczne oraz do użycia w przemyśle spożywczym.
 5. PKWiU 10.89.14.0 – ekstrakt wołowy, ekstrakt wątrobowy, wyciąg mózgowo-sercowy, hydrolizat mózgowy, wyciąg z serc wołowych (są to wyciągi=ekstrakty ze świeżej tkanki mięsnej, służące jako składniki wielu podłoży mikrobiologicznych, stosowanych w diagnostyce do hodowli drobnoustrojów mikrobiologicznych).
 6. PKWiU 10.89.19.0 – ekstrakt drożdżowy (suchy autolizat drożdżowy) służy jako składnik wielu podłoży mikrobiologicznych, stosowany w diagnostyce do hodowli drobnoustrojów mikrobiologicznych jako źródło azotu i witamin.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

(oznaczone we wniosku nr 5) Czy w opisanym przez Spółkę stanie faktycznym, sprzedaż ekstraktów wołowych, ekstraktów wątrobowych, wyciągów mózgowo-sercowych, hydrolizatów mózgowych, wyciągów z serc wołowych jest opodatkowane według stawki podatku VAT 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), zgodnie z przepisem art. 146a pkt 25 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz 710) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 obowiązuje stawka podatku 8%. W pozycji nr 46 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług wskazano niektóre z towarów mieszczących się w grupowaniu PKWiU 10.89.14.0: „ex 10.89.14.0 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych – wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa”.

Zgodnie z przepisem art. 146a pkt 25 ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz 710) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3, poz. 46 dla ekstraktów wołowych, ekstraktów wątrobowych, wyciągów mózgowo-sercowych, hydrolizatów mózgowych, wyciągów z serc wołowych obowiązuje stawka podatku 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępnie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga kwestię stawki podatku dla sprzedaży ekstraktów wołowych, ekstraktów wątrobowych, wyciągów mózgowo-sercowych, hydrolizatów mózgowych, wyciągów z serc wołowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.14.0.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary i usługi, ustawodawca odsyła częstokroć do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku, zwolnień od podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

W myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1676) do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Stosownie do zapisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Z powyższego wynika, że w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

W załączniku nr 3 do ustawy „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” (w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. – 8%), pod pozycją 46 zostały wymienione towary o symbolu PKWiU ex 10.89.14.0 „Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych – wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa”.

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% do produktu oznaczonego symbolem PKWiU ex 10.89.14.0 zostało przez ustawodawcę zawężone tylko do pewnej grupy towarów z tego ugrupowania. Pozycja 46 załącznika nr 3 wskazuje, ze stawką VAT 8% opodatkowane są wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa.

Pozycja wymieniona w załączniku nr 3 do ustawy jest odzwierciedleniem grupowania towarów zawartego w PKWiU. Wszystkie pozycje załącznika nieopatrzone znakiem »ex« bez żadnych zmian powtarzają treść danego grupowania PKWiU. Natomiast analiza pozycji załącznika nr 3 do ustawy opatrzonych znakiem »ex« w powiązaniu z treścią danego grupowania PKWiU prowadzi do wniosku, że pierwsza część opisu towaru (przed myślnikiem) jest pełnym odzwierciedleniem nazwy grupowania, zaś druga część za myślnikiem zawiera określone ograniczenia.

Zatem ustawodawca zawęził stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 8% do towarów oznaczonych symbolem PKWiU ex 10.89.14.0 „Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych (…)” tylko do pewnej grupy towarów z tego grupowania, tzn.– „(…) wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa”.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca sprzedaje ekstrakt wołowy, ekstrakt wątrobowy, wyciąg mózgowo-sercowy, hydrolizat mózgowy, wyciąg z serc wołowych. Są to wyciągi - ekstrakty ze świeżej tkanki mięsnej, służące jako składniki wielu podłoży mikrobiologicznych, stosowanych w diagnostyce do hodowli drobnoustrojów mikrobiologicznych. Wnioskodawca sklasyfikował te towary w grupowaniu PKWiU 10.89.14.0 i wskazał, że stanowią one „Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych”.

Wobec powyższego, po uwzględnieniu opisu analizowanej sprawy oraz powołanych przepisów prawa stwierdzić należy, że w przypadku gdy Wnioskodawca dokonuje sprzedaży produktów o nazwie ekstrakt wołowy, ekstrakt wątrobowy, wyciąg mózgowo-sercowy, hydrolizat mózgowy, wyciąg z serc wołowych sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.89.14.0., które stanowią wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa, to Wnioskodawca ma prawo do stosowania 8% stawki podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 46 załącznika nr 3 do ustawy.

Tut. Organ oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy uznał je za prawidłowe, ponieważ Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny w zakresie zastosowania 8% stawki podatku VAT dla dostawy towarów objętych zakresem pytania. Natomiast wskazanie we własnym stanowisku przez Wnioskodawcę na przepis art. 146a pkt 25 ustawy, zamiast na mający w sprawie zastosowanie art. 146a pkt 2 ustawy uznano za oczywistą omyłkę.

Jednocześnie podkreślić należy, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji towarów do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Organ nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów i usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z czym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane w złożonym wniosku.

Zgodnie bowiem z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Ponadto, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie stawki podatku dla sprzedaży ekstraktów wołowych, ekstraktów wątrobowych, wyciągów mózgowo-sercowych, hydrolizatów mózgowych, wyciągów z serc wołowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 10.89.14.0. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41812 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj