Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
1462.IPPP1.4512.1094.2016.1.EK
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 1 grudnia 2016 r. (data wpływu 1 grudnia 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 13 stycznia 2017 r. (data wpływu 17 stycznia 2017 r.) na wezwanie Organu z dnia 13 stycznia 2017 r. (skutecznie doręczone 13 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • opodatkowania usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu odpowiednich narzędzi/funkcjonalności – jest prawidłowe,
 • momentu powstania obowiązku podatkowego – jest prawidłowe,
 • podstawy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 1 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania, obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu odpowiednich narzędzi/funkcjonalności. Wniosek uzupełniono pismem z dnia z dnia 13 stycznia 2017 r. (data wpływu 17 stycznia 2017 r.) na wezwanie Organu z dnia 13 stycznia 2017 r. (skutecznie doręczone 13 stycznia 2017 r.)


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca lub „Administrator). Spółka będzie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w dacie zdarzenia przyszłego, którego dotyczy wniosek.

W przyszłości Wnioskodawca zamierza założyć portal internetowy (dalej: „Portal”). Z jego funkcjonalności będą mogli korzystać konsumenci, tj. osoby fizyczne z terytorium Polski, UE oraz spoza UE (dalej „Użytkownicy”). Korzystanie z funkcjonalności Portalu będzie wymagać uprzedniej rejestracji. Rejestracja będzie stanowić zawarcie z administratorem portalu umowy (dalej: „Umowa”) na warunkach wynikających z regulaminu Portalu, akceptowanego przez Użytkownika przy rejestracji.


Jednym z elementów zawieranej Umowy jest możliwość wymiany przez Użytkownika środków pieniężnych na „żetony”.


Z tytułu wymiany środków pieniężnych na żetony Administrator będzie pobierał prowizję w wysokości określonej w Umowie jako wskazany procent wartości środków pieniężnych wymienianych na żetony (dalej: „Prowizja”). Zgodnie z Umową, wymienione na rzecz Użytkownika żetony w każdym momencie pozostaną własnością Administratora. Ich własność nie będzie przenoszona na Użytkownika w momencie wymiany środków pieniężnych na żetony, a wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne (z wyjątkiem pobranej na wstępnie prowizji) będą miały charakter zwrotny. Żetony będą miały postać wyłącznie wirtualną i stanowić będą jedynie jednostkę rozrachunkową (w postaci zapisu informatycznego) stosowaną na Portalu, rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do dokonywania rozliczeń z innymi Użytkownikami czy korzystania z funkcjonalności Portalu. Liczba posiadanych przez Użytkownika żetonów będzie zapisywana na koncie użytkownika na Portalu. Poza Portalem, żetony nie będą stanowiły żadnej wymiernej wartości i nie będą uprawniały do otrzymania jakichkolwiek świadczeń.

Żetony te będą na moment wymiany przypisywane do określonego Użytkownika i będą widoczne na jego koncie w Portalu. Żetony będą podlegały odwrotnej wymianie (żeton za środki pieniężne), na żądanie Użytkownika, bez pobierania prowizji. Administrator będzie więc wypłacał na rzecz Użytkownika wynikającą z regulaminu Portalu równowartość żetonów w środkach pieniężnych.

Żetony zachowają swoją ważność bezterminowo, tj. Użytkownicy będą mogli gromadzić je na swoich kontach w Portalu i używać ich niezależnie od okresu, jaki upłynie od ich otrzymania od Wnioskodawcy w zamian za środki pieniężne lub od innych Użytkowników na skutek podejmowania aktywności na Portalu.

W celu uproszczenia systemu przyjmowania wpłat tytułem wymiany żetonów i należnej od tego prowizji oraz rozliczania środków pieniężnych z tytułu odwrotnej wymiany żetonów, Wnioskodawca może zawrzeć umowy z agentem/ami rozliczeniowymi (np. PayPal, PayU, itp.). Za pośrednictwem agentów będą dokonywane przez Użytkowników płatności za żetony i uiszczana kwota prowizji na rzecz Administratora. W takiej sytuacji, w pierwszym etapie środki pieniężne od Użytkowników w celu wymiany na żetony wpływać będą na rachunek bankowy u agenta, a następnie z rachunku agenta pieniądze będą przekazywane na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Również wypłaty środków przez Administratora na rzecz Użytkowników mogą się odbywać za pośrednictwem agentów rozliczeniowych.

Walutą rozliczeniową dla żetonów i rozliczeń dokonywanych pomiędzy Administratorem i użytkownikami będzie waluta EUR. Użytkownicy będą mogli na Portalu m.in. zawierać zakłady towarzyskie z innymi Użytkownikami (Administrator nie jest ani stroną zawieranego zakładu, ani nie bierze w inny sposób w nim udziału poza udostępnieniem narzędzi do jego zawarcia w postaci odpowiednich funkcjonalności Portalu). Użytkownik posiadający odpowiednią liczbę żetonów będzie mógł wejść z innym Użytkownikiem Portalu posiadającym odpowiednią liczbę żetonów w zakład towarzyski. Użytkownik w takiej sytuacji zgłasza się jako chętny do wzięcia udziału w zakładzie towarzyskim wg wybranych przez niego kryteriów. Portal wyszukuje innych Użytkowników zainteresowanych wzięciem udziału w takim zakładzie i informuje ich o tym umożliwiając jednocześnie przystąpienie do zakładu.

Użytkownicy zawierają przy pomocy narzędzi udostępnionych przez Portal umowę o zakład towarzyski angażując w to taką samą liczbę żetonów. Żetony te są „blokowane” na kontach Użytkowników do czasu rozstrzygnięcia zakładu. Z chwilą zawarcia umowy o zakład towarzyski Administrator pobierze wynagrodzenie (dalej: „Opłata za zawarcie zakładu”) w postaci określonej w umowie/regulaminie części żetonów stawianych przez poszczególnych użytkowników (stanowiących pulę zakładu). Pobór wynagrodzenia nastąpi w ten sposób, iż żetony stanowiące wynagrodzenie Administratora zostaną odliczone z puli żetonów posiadanych przez poszczególnych Użytkowników, po czym zostaną umorzone. Z chwilą „pobrania" żetonów z puli zakładu wygaśnie prawo do ich wymiany na środki pieniężne przez Użytkowników, a tym samym Administrator otrzyma swoje wynagrodzenie z tytułu wykonanej usługi (tzn. usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu narzędzi/funkcjonalności umożliwiających zawarcie pomiędzy Użytkownikami zakładu towarzyskiego).


Po rozstrzygnięciu zakładu towarzyskiego pula zakładu (pomniejszona o żetony „pobrane” przez Administratora w ramach opisanego wyżej wynagrodzenia) jest przekazywana Użytkownikowi, który wygrał zakład.


Żetony będą w obiegu wyłącznie pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami oraz Administratorem. Prawa do danego żetonu, który dany Użytkownik uzyskał w drodze wymiany środków pieniężnych za zapłatą Prowizji na rzecz Administratora, mogą przejść na innych Użytkowników wyłącznie w drodze rozstrzygnięcia zakładu towarzyskiego. Na ten moment nie przewiduje się możliwości swobodnej wymiany, udostępniania, sprzedaży żetonów pomiędzy Użytkownikami, czy na rzecz innych osób nie będących Użytkownikami. Tym samym dany Użytkownik może utracić żetony na rzecz innych Użytkowników w wyniku przegrania zakładu towarzyskiego, w którym wziął udział lub uzyskać żetony od innych Użytkowników w wyniku wygrania zakładu. Prawo do odwrotnej wymiany żetonów na środki pieniężne dotyczy wszystkich żetonów posiadanych przez danego Użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania (w wyniku wymiany środków pieniężnych na żetony, czy w wyniku wygranych).

Poza tym żetony mogą być wykorzystywane do regulowania należności na rzecz Administratora z tytułu udostępnianych dodatkowych funkcjonalności Portalu (np. opłaty za utrzymanie konta, itp.), na zasadach podobnych do pobrania należności za skojarzenie Użytkowników zainteresowanych zawarciem zakładu towarzyskiego (tzn. za wykonanie usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu odpowiednich narzędzi/funkcjonalności).

Podstawowa działalność Wnioskodawcy polegać będzie na świadczeniu usług udostępniania Portalu (w tym jego określonych narzędzi/funkcjonalności) w celu umożliwienia zawierania zakładów towarzyskich pomiędzy Użytkownikami, a nie na obrocie żetonami. Żetony te stanowić będą przez cały czas własność Wnioskodawcy. Wnioskodawca w zamian za środki pieniężne będzie je udostępniał Użytkownikom, którzy z kolei dzięki nim uzyskają znaczne uproszczenie w dokonywaniu wzajemnych rozliczeń czy płatności za usługi Portalu.


Podatnik nie będzie dokumentował wykonanych usług poprzez wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:


 1. Czy usługa świadczona przez Wnioskodawcę polegająca na udostępnieniu w Portalu odpowiednich narzędzi/funkcjonalności umożliwiających zawarcie zakładu towarzyskiego zwieńczona pobraniem przez Wnioskodawcę Opłaty za zawarcie zakładu jest opodatkowana podatkiem VAT i jaka stawka ma zastosowanie do opodatkowania tej czynności?
 2. Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu Opłaty za zawarcie zakładu? (pytanie jest zasadne w przypadku uznania w odpowiedzi na pyt. 5, że usługa wskazana w tym pytaniu podlega opodatkowaniu VAT)
 3. W jaki sposób obliczyć podstawę opodatkowania z tytułu Opłaty za zawarcie zakładu? (pytanie jest zasadne w przypadku uznania w odpowiedzi na pyt 5, że usługa wskazana w tym pytaniu podlega opodatkowaniu VAT)

Ad. 1)


Stanowisko wnioskodawcy


Odpłatne udostępnienie narzędzi/funkcjonalności Portalu jako odpłatna usługa będzie podlegać opodatkowaniu VAT według 23 proc. stawki.


Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy


Zgodnie ze zdarzeniem przyszłym opisanym we Wniosku, z chwilą zawarcia zakładu towarzyskiego pomiędzy użytkownikami, Administrator pobierze z puli zakładu część postawionych żetonów tytułem wynagrodzenia za udostępnienie w Portalu odpowiednich narzędzi/funkcjonalności. Żetony te zostaną umorzone i żaden z Użytkowników nie będzie mógł dokonać ich odwrotnej wymiany na środki pieniężne. Tym samym środki pieniężne odpowiadające umorzonym żetonom będą stanowić wynagrodzenie Administratora z tytułu udostępnienia narzędzi/funkcjonalności Portalu.

Udostępnienie narzędzi/funkcjonalności Portalu jest świadczeniem na rzecz Użytkownika. Zdaniem Wnioskodawcy powinno ono być traktowane jako wykonanie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, jako że będzie to świadczenie odpłatne. Tym samym odpłatne udostępnienie narzędzi/funkcjonalności Portalu jako odpłatna usługa będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Ustawa o VAT nie przewiduje zwolnienia od podatku lub zastosowania stawki obniżonej dla tego rodzaju usług, a tym samym usługa ta będzie podlegać opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki podstawowej tj. 23%.

Wobec powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż udostępnienie w Portalu odpowiednich narzędzi/funkcjonalności umożliwiających zawarcie zakładu towarzyskiego zwieńczone pobraniem przez Wnioskodawcę Opłaty za zawarcie zakładu jest opodatkowane podatkiem VAT przy zastosowaniu stawki w wysokości 23 proc.


Ad. 2)


Stanowisko Wnioskodawcy


Obowiązek podatkowy z tytułu umożliwienia zawarcia zakładu powstanie z chwilą wykonania usługi, tj. zawarcia zakładu towarzyskiego dzięki udostępnionym narzędziom/funkcjonalnościom Portalu.


Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy


Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym z chwilą zawarcia zakładu towarzyskiego pomiędzy Użytkownikami dochodzi do pobrania Opłaty za zawarcie zakładu poprzez pobranie z puli zakładu odpowiedniej liczby żetonów celem ich późniejszego umorzenia. Oznacza to, że pobranie żetonów następuje jednocześnie z zawarciem zakładu (dzięki udostępnionym narzędziom/funkcjonalnościom Portalu). Tym samym nie można wykazać, aby do pobrania należności doszło przed wykonaniem usługi, ponieważ dochodzi do tego jednocześnie.

Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wykonania usługi, tj. zawarcia zakładu dzięki udostępnionym narzędziom/funkcjonalności Portalu. A zatem, obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z przepisem art. 19a ust. 1 Ustawo o VAT, tj. z chwilą wykonania usługi, czyli w momencie zawarcia zakładu pomiędzy Użytkownikami.

Ad. 3)


Stanowisko Wnioskodawcy


Podstawą opodatkowania będzie pobrana prowizja. Wnioskodawca będzie dokonywał przeliczenia należności określonej w walucie EUR, zgodnie z kursem średnim waluty EUR ogłoszonym przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub ogłoszonym przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy


Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym walutą rozliczeniową dla żetonów jest waluta EUR. Oznacza to, że pobierane wynagrodzenie na moment jego pobrania jest określone w walucie EUR.


Zgodnie z przepisem art. 31 a Ustawa o VAT w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP") na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny („EBC") na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy przedstawionym odnośnie pytania 6., obowiązek podatkowy powstanie z chwilą zawarcia zakładu. Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawca nie będzie wystawiał faktur przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Wobec powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż dla określenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT, Wnioskodawca będzie dokonywał przeliczenia należności określonej w walucie EUR, zgodnie z kursem średnim waluty EUR ogłoszonym przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub ogłoszonym przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.


Z przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).


Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy).

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy zwrócić uwagę na to, że usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść. Wskazać należy bowiem, że czynnikiem wyróżniającym określoną czynność jako czynność usługową (usługę) jest przede wszystkim to, że świadczenie tej czynności zmierza do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego.


Należy jednak zaznaczyć, że nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).


Aby zatem daną czynność uznać za świadczenie usługi, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia.


Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.


Zauważyć jednakże należy, że jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dla uznania, że świadczenie usługi podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność.


Odpłatność oznacza wykonanie czynności (świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast „odpłatny” to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.


Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.


Należy stwierdzić, że czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie świadczącego usługę.


Kolejnym czynnikiem decydującym o tym czy mamy do czynienia z wynagrodzeniem jest określenie, czy wynagrodzenie takie było należne z tytułu danego świadczenia. Czynność opodatkowana powstaje bowiem wyłącznie w związku z zaistnieniem stosunku prawnego określonego umową między stronami. Zatem wystąpić musi bezpośredni i niezbędny związek pomiędzy wykonywanymi czynnościami i wysokością otrzymanego wynagrodzenia oparty o relacje cywilnoprawne pomiędzy podmiotami i jednocześnie wynagrodzenie to może być wyrażone w pieniądzu.

W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego). W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka będzie zarejestrowana jako czynny podatnik VAT w dacie zdarzenia przyszłego, którego dotyczy wniosek.


W przyszłości Wnioskodawca zamierza założyć portal internetowy (Portal). Z jego funkcjonalności będą mogli korzystać konsumenci, tj. osoby fizyczne z terytorium Polski, UE oraz spoza UE. Korzystanie z funkcjonalności Portalu będzie wymagać uprzedniej rejestracji. Rejestracja będzie stanowić zawarcie z administratorem portalu (Wnioskodawcą) umowy na warunkach wynikających z regulaminu Portalu, akceptowanego przez Użytkownika przy rejestracji. Jednym z elementów zawieranej Umowy jest możliwość wymiany przez Użytkownika środków pieniężnych na „żetony”. Z tytułu wymiany środków pieniężnych na żetony Administrator będzie pobierał prowizję w wysokości określonej w Umowie jako wskazany procent wartości środków pieniężnych wymienianych na żetony (Prowizja). Zgodnie z Umową, wymienione na rzecz Użytkownika żetony w każdym momencie pozostaną własnością Administratora. Ich własność nie będzie przenoszona na Użytkownika w momencie wymiany środków pieniężnych na żetony, a wpłacone przez Użytkownika środki pieniężne (z wyjątkiem pobranej na wstępie prowizji) będą miały charakter zwrotny. Żetony będą miały postać wyłącznie wirtualną i stanowić będą jedynie jednostkę rozrachunkową (w postaci zapisu informatycznego) stosowaną na Portalu, rodzaj znaku legitymacyjnego upoważniającego do dokonywania rozliczeń z innymi Użytkownikami czy korzystania z funkcjonalności Portalu. Liczba posiadanych przez Użytkownika żetonów będzie zapisywana na koncie użytkownika na Portalu. Poza Portalem, żetony nie będą stanowiły żadnej wymiernej wartości i nie będą uprawniały do otrzymania jakichkolwiek świadczeń.

Żetony te będą na moment wymiany przypisywane do określonego Użytkownika i będą widoczne na jego koncie w Portalu. Żetony będą podlegały odwrotnej wymianie (żeton za środki pieniężne), na żądanie Użytkownika, bez pobierania prowizji. Administrator będzie więc wypłacał na rzecz Użytkownika wynikającą z regulaminu Portalu równowartość żetonów w środkach pieniężnych. Żetony zachowają swoją ważność bezterminowo, tj. Użytkownicy będą mogli gromadzić je na swoich kontach w Portalu i używać ich niezależnie od okresu, jaki upłynie od ich otrzymania od Wnioskodawcy w zamian za środki pieniężne lub od innych Użytkowników na skutek podejmowania aktywności na Portalu.

Walutą rozliczeniową dla żetonów i rozliczeń dokonywanych pomiędzy Administratorem i użytkownikami będzie waluta EUR. Użytkownicy będą mogli na Portalu m.in. zawierać zakłady towarzyskie z innymi Użytkownikami (Administrator nie jest ani stroną zawieranego zakładu, ani nie bierze w inny sposób w nim udziału poza udostępnieniem narzędzi do jego zawarcia w postaci odpowiednich funkcjonalności Portalu). Użytkownik posiadający odpowiednią liczbę żetonów będzie mógł wejść z innym Użytkownikiem Portalu posiadającym odpowiednią liczbę żetonów w zakład towarzyski. Użytkownik w takiej sytuacji zgłasza się jako chętny do wzięcia udziału w zakładzie towarzyskim wg wybranych przez niego kryteriów. Portal wyszukuje innych Użytkowników zainteresowanych wzięciem udziału w takim zakładzie i informuje ich o tym umożliwiając jednocześnie przystąpienie do zakładu.

Użytkownicy zawierają przy pomocy narzędzi udostępnionych przez Portal umowę o zakład towarzyski angażując w to taką samą liczbę żetonów. Żetony te są „blokowane” na kontach Użytkowników do czasu rozstrzygnięcia zakładu. Z chwilą zawarcia umowy o zakład towarzyski Administrator pobierze wynagrodzenie („Opłata za zawarcie zakładu”) w postaci określonej w umowie/regulaminie części żetonów stawianych przez poszczególnych użytkowników (stanowiących pulę zakładu). Pobór wynagrodzenia nastąpi w ten sposób, iż żetony stanowiące wynagrodzenie Administratora zostaną odliczone z puli żetonów posiadanych przez poszczególnych Użytkowników, po czym zostaną umorzone. Z chwilą „pobrania" żetonów z puli zakładu wygaśnie prawo do ich wymiany na środki pieniężne przez Użytkowników, a tym samym Administrator otrzyma swoje wynagrodzenie z tytułu wykonanej usługi (tzn. usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu narzędzi/funkcjonalności umożliwiających zawarcie pomiędzy Użytkownikami zakładu towarzyskiego).


Po rozstrzygnięciu zakładu towarzyskiego pula zakładu (pomniejszona o żetony „pobrane” przez Administratora w ramach opisanego wyżej wynagrodzenia) jest przekazywana Użytkownikowi, który wygrał zakład.


Żetony będą w obiegu wyłącznie pomiędzy poszczególnymi Użytkownikami oraz Administratorem. Prawa do danego żetonu, który dany Użytkownik uzyskał w drodze wymiany środków pieniężnych za zapłatą Prowizji na rzecz Administratora, mogą przejść na innych Użytkowników wyłącznie w drodze rozstrzygnięcia zakładu towarzyskiego. Na ten moment nie przewiduje się możliwości swobodnej wymiany, udostępniania, sprzedaży żetonów pomiędzy Użytkownikami, czy na rzecz innych osób nie będących Użytkownikami. Tym samym dany Użytkownik może utracić żetony na rzecz innych Użytkowników w wyniku przegrania zakładu towarzyskiego, w którym wziął udział lub uzyskać żetony od innych Użytkowników w wyniku wygrania zakładu. Prawo do odwrotnej wymiany żetonów na środki pieniężne dotyczy wszystkich żetonów posiadanych przez danego Użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania (w wyniku wymiany środków pieniężnych na żetony, czy w wyniku wygranych).

Poza tym żetony mogą być wykorzystywane do regulowania należności na rzecz Administratora z tytułu udostępnianych dodatkowych funkcjonalności Portalu (np. opłaty za utrzymanie konta, itp.), na zasadach podobnych do pobrania należności za skojarzenie Użytkowników zainteresowanych zawarciem zakładu towarzyskiego (tzn. za wykonanie usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu odpowiednich narzędzi/funkcjonalności).

Podstawowa działalność Wnioskodawcy polegać będzie na świadczeniu usług udostępniania Portalu (w tym jego określonych narzędzi/funkcjonalności) w celu umożliwienia zawierania zakładów towarzyskich pomiędzy Użytkownikami, a nie na obrocie żetonami. Żetony te stanowić będą przez cały czas własność Wnioskodawcy. Wnioskodawca w zamian za środki pieniężne będzie je udostępniał Użytkownikom, którzy z kolei dzięki nim uzyskają znaczne uproszczenie w dokonywaniu wzajemnych rozliczeń czy płatności za usługi Portalu.


Podatnik nie będzie dokumentował wykonanych usług poprzez wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego.


Z uwagi na powołane powyżej przepisy i wskazane okoliczności sprawy należy stwierdzić, że sytuacji, gdzie Wnioskodawca udostępniał będzie odpłatnie na rzecz Użytkownika odpowiednie narzędzia/funkcjonalności Portalu wystąpią wszystkie konieczne elementy świadczenia opodatkowanego podatkiem od towarów i usług, określone w art. 8 Ustawy o VAT. Występuje zatem świadczenie w postaci udostępnienia narzędzi i funkcjonalności, beneficjentem świadczenia jest Użytkownik odnoszący korzyści z tego tytułu oraz świadczenie ma charakter odpłatny, bowiem Wnioskodawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie (środki pieniężne odpowiadające umorzonym żetonom). Zatem w analizowanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje skonkretyzowane świadczenie w zamian za określone wynagrodzenie.


Co do zasady, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.


Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.


Z wniosku wynika, że Wnioskodawca będzie świadczył ww. usługi na rzecz osób fizycznych z terytorium Polski, UE oraz spoza UE.


Należy zatem wskazać, że ogólna zasada dotycząca określania miejsca świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami zawarta została w art. 28c ust. 1 ustawy, zgodnie z którym – miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

W przypadku gdy usługi są świadczone ze stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy znajdującego się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – art. 28c ust. 2.

W przypadku gdy usługodawca nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu gospodarczej – art. 28c ust. 3.


Zatem, gdy usługa jest świadczona na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem, posiadającego siedzibę, stałe lub zwykłe miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, miejsce świadczenia usługi ustala się na podstawie art. 28c ustawy o VAT.


Zatem, że w okolicznościach opisanych we wniosku świadczone przez Wnioskodawcę usługi udostępniania w Portalu odpowiednich narzędzi/funkcjonalności za wynagrodzeniem w postaci prowizji podlegają opodatkowaniu jako świadczenie usług, na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy stawką 23% i usługi te będą opodatkowane w Polsce.


Ad 2


Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.


W myśl art. 19a ust. 8 ustawy – jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

Należy wskazać, że zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w ww. art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zasada ta oznacza, że podatek staje się wymagalny w rozliczeniu za okres, w którym dokonana została dostawa towarów bądź świadczenie usług i powinien być rozliczony za ten okres. Wykonanie usługi oznacza faktyczne jej zrealizowanie. Ustawa nie definiuje tego momentu, ani w żaden sposób nie precyzuje, jakimi kryteriami należy posługiwać się dla jego określenia. O faktycznym wykonaniu usługi decyduje jej charakter.

W przedstawionych okolicznościach sprawy, Wnioskodawca wskazał, że Użytkownicy zawierają przy pomocy narzędzi udostępnionych przez Portal umowę o zakład towarzyski angażując w to taką samą liczbę żetonów. Żetony te są „blokowane” na kontach Użytkowników do czasu rozstrzygnięcia zakładu. Z chwilą zawarcia umowy o zakład towarzyski Administrator pobierze wynagrodzenie („Opłata za zawarcie zakładu”) w postaci określonej w umowie/regulaminie części żetonów stawianych przez poszczególnych użytkowników (stanowiących pulę zakładu). Pobór wynagrodzenia nastąpi w ten sposób, że żetony stanowiące wynagrodzenie Administratora zostaną odliczone z puli żetonów posiadanych przez poszczególnych Użytkowników, po czym zostaną umorzone. Z chwilą „pobrania” żetonów z puli zakładu wygaśnie prawo do ich wymiany na środki pieniężne przez Użytkowników, a tym samym Administrator otrzyma swoje wynagrodzenie z tytułu wykonanej usługi (tzn. usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu narzędzi/funkcjonalności umożliwiających zawarcie pomiędzy Użytkownikami zakładu towarzyskiego).

Tym samym w przedstawionych okolicznościach należy stwierdzić, że obowiązek podatkowy z tytułu usługi polegającej na udostępnieniu w Portalu narzędzi/funkcjonalności umożliwiających zawarcie pomiędzy Użytkownikami zakładu towarzyskiego nastąpi zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, tj. w chwili wykonania usługi czyli w momencie zawarcia zakładu dzięki udostępnionym narzędziom/funkcjonalnościom Portalu.


Ad 3


Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub usług świadczonych przez podatnika.

Powołany art. 29a ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi. Pojęcie zapłaty użyte przez ustawodawcę powinno być rozumiane jako należność za daną czynność opodatkowaną, jako kwota bądź wartość, na którą strony się umówiły, czyli kwota, którą podatnik efektywnie ma otrzymać od nabywcy towarów lub usług lub osób trzeciej.

Na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.


Jak wskazał Wnioskodawca pobierane wynagrodzenie od Użytkowników na moment jego pobrania jest określone w walucie EUR.


Przepis art. 31a ust. 1 ustawy znajduje zastosowanie, kiedy podstawa opodatkowania jest wyrażona w walucie obcej. Wówczas kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Alternatywnie podatnik kwoty wyrażone w walucie obcej może przeliczać na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Jak wskazano powyżej, w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, z chwilą zawarcia zakładu. Wobec tego przy świadczeniu opisanej usługi właściwym dla przeliczenia kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, wyrażonych w walucie obcej na złote, będzie kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub ostatni kurs wymiany opublikowany przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.


Ponadto, niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 5-7, na pytania oznaczone we wniosku nr 1-4 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa ( art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U z 2016r., poz. 718 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.

Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57 a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41711 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj