Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
1462-IPPB2.4515.201.2016.2.MZ
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2016 r. (data wpływu do tut. Organu 12 grudnia 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 lutego 2017 r. (data nadania 7 lutego 2017 r., data wpływu 13 lutego 2017 r.) na wezwanie z dnia 25 stycznia 2017 r. (data nadania 25 stycznia 2017 r., data doręczenia 3 lutego 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 12 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania spłaty.


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Dnia 13 listopada 2010 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, Ryszard K.. Dnia 23 września 2016 r. sporządzony został protokół dziedziczenia, w wyniku którego stwierdzono prawo Wnioskodawczyni do 1/3 spadku po ojcu. W skład majątku ojca wchodziła 1/2 (połowa) części w spółdzielczym prawie (własnościowym) do lokalu. Jednocześnie aktem notarialnym Wnioskodawczyni zrzekła się dziedziczenia po swojej mamie, Cecylii K..

Dnia 24 października 2016 r. aktem notarialnym sporządzona została umowa o dziale spadku. W świetle jej postanowień, brat Wnioskodawczyni, Jacek K. zobowiązał się, do spłaty w wysokości 5000 (pięć tysięcy) USD jej 1/6 części w lokalu mieszkalnym. Przelew (równowartość w zł 20516 zł) został dokonany zgodnie z postanowieniami aktu dziedziczenia, w dniu 28 października 2016 r.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr 1462-IPPB4.4511.1356.2016.1.MS1,1462-IPPB2.4511.201.2016.1.MZ z dnia 25 stycznia 2017 r. (data nadania 26 stycznia 2017 r., data doręczenia 3 lutego 2017 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku.


Pismem z dnia 7 lutego 2017 r. (data nadania 7 lutego 2017 r., data wpływu 13 lutego 2017 r.) uzupełniono wniosek w terminie.


W przesłanym uzupełnieniu wskazano, że:


Pełnomocnik jest bratem Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni w dniu dokonania działu spadku mieszkała poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w USA). Wartość spłaty otrzymanej przez Wnioskodawczynię z tytułu działu spadku po ojcu mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku spadkowym.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Z uzupełnienia wniosku wynika, że intencją Wnioskodawczyni jest uzyskanie interpretacji w zakresie obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od spadków i darowizn, w odniesieniu do spłaty otrzymanej przez Wnioskodawczynię z tytułu działu spadku po zmarłym ojcu.

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od spadków i darowizn. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.


Zdaniem Wnioskodawcy.


Wnioskodawczyni nie ma zobowiązań podatkowych w rzeczonej sprawie.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r., poz. 205, z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

W myśl ust. 2 ww. przepisu podatkowi od spadków i darowizn podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Określony w zacytowanym przepisie przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wskazuje, iż jest nim co do zasady nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, wyłącznie z tytułów w nim wymienionych. Istota ekonomiczna tego podatku tkwi więc w przyroście majątkowym podatnika, a konkretnie we wzbogaceniu podatnika na skutek przejęcia majątku pod tytułem darmym. Koncentruje się on nie tyle na prawnym akcie obrotu, co na będącym jego następstwem wzbogaceniu podatnika.


Przepisy ww. ustawy nie definiują pojęć: spadek czy dział spadku, a zatem należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.).


W myśl przepisu art. 922 § 1 ww. ustawy, przez spadkobranie należy rozumieć przejście praw i obowiązków majątkowych zmarłego z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Stosownie do art. 925 w zw. z art. 924 Kodeksu cywilnego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 1035 cyt. ustawy).

Zgodnie z zapisem art. 1037 § 1 ustawy, dział spadku może nastąpić na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Zatem do momentu zniesienia współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Na podstawie art. 1038 § 1 Kodeksu cywilnego sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. § 2 wskazuje, iż umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku.

Dział spadku jest zatem instytucją odrębną od dziedziczenia (nabycia spadku), który mogą ale nie muszą dokonać spadkobiercy po nabyciu spadku. Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu tym podatkiem podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw znajdujących się lub wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułów wymienionych enumeratywnie w tym przepisie.

Katalog czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn określony w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest katalogiem zamkniętym. Wobec tego jedynie wymienione w nim tytuły nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych stanowią przypadki podlegające opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Tym samym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z innych tytułów, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że dnia 13 listopada 2010 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni, Ryszard K.. Dnia 23 września 2016 r. sporządzony został protokół dziedziczenia, w wyniku którego stwierdzono prawo Wnioskodawczyni do 1/3 spadku po ojcu. W skład majątku ojca wchodziła 1/2 (połowa) części w spółdzielczym prawie (własnościowym) do lokalu. Jednocześnie aktem notarialnym Wnioskodawczyni zrzekła się dziedziczenia po swojej mamie, Cecylii K.. Dnia 24 października 2016 r. aktem notarialnym sporządzona została umowa o dziale spadku. W świetle jej postanowień, brat Wnioskodawczyni, Jacek K. zobowiązał się, do spłaty w wysokości 5000 (pięć tysięcy) USD jej 1/6 części w lokalu mieszkalnym. Przelew (równowartość w zł 20516 zł) został dokonany zgodnie z postanowieniami aktu dziedziczenia, w dniu 28 października 2016 r. W przesłanym uzupełnieniu wskazano, że Pełnomocnik jest bratem Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni w dniu dokonania działu spadku mieszkała poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w USA). Wartość spłaty otrzymanej przez Wnioskodawczynię z tytułu działu spadku po ojcu mieści się w udziale, jaki przysługiwał jej w majątku spadkowym.

A zatem, należy stwierdzić, iż w przypadku otrzymania spłaty, obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn nie powstanie. Czynność taka nie jest bowiem wymieniona w określającym przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn art. 1, a zgodnie z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Oznacza to, że jeżeli określona czynność nie została wskazana w ustawie (w tym wypadku w ustawie o podatku od spadków i darowizn), to jej dokonanie nie może powodować powstania obowiązku podatkowego.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przedstawiona we wniosku czynność spłaty (dokonana w wyniku działu spadku) nie została wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako podlegająca opodatkowaniu tym podatkiem. Tym samym, spłata ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Należy nadmienić, że w niniejszej sprawie nie ma zatem znaczenia, że spłata w wyniku działu spadku nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału spadkowego oraz że umowa została zawarta pomiędzy siostrą a bratem. Otrzymana bowiem w wyniku działu spadku kwota nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a cyt. Ustawy.


Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji