Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
0461-ITPB3.4510.20.2017.2.AW
z 28 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2017 r. (data wpływu 10 stycznia 2017 r.) – uzupełnionym pismem z dnia 15 lutego 2017 r. (data wpływu 17 lutego 2017 r.) – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wykładni art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 5 stycznia 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wykładni art. 19 tej ustawy. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Wobec tego pismem z dnia 14 lutego 2017 r. Nr 0461-ITPP3.4512.18.2017.1APR 0461-ITPB3.4510.20.2017.1.AW wezwano Spółkę do jego uzupełnienia. Niniejsze zostało dokonane w dniu 17 lutego 2017 r. (data wpływu).


We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.


Wnioskodawca jest właścicielem budynków ... przy ul. Z. użytkowanych przez stronę przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Spółka jest podatnikiem czynnym VAT, w zakresie podatku od towarów i usług zobowiązana do składania deklaracji miesięcznych. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych rokiem obrotowym (podatkowym) dla Spółki jest rok kalendarzowy. Strona nie przywiduje, aby po dniu 1 stycznia 2017 r. dokonała zmiany roku obrotowego (podatkowego). Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych Spółka opłaca miesięcznie. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wynajem lokali użytkowych podmiotom gospodarczym. Spółka jest właścicielem nieruchomości w ... przy ul. Z. Decyzją z dnia 11 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta ... udzielił Wnioskodawcy pozwolenia na rozbudowę na nieruchomości w ... przy ul. Z. wynajmowanego budynku handlowego wraz z budową doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z jego częściową rozbiórką. Prace budowane zostaną prawdopodobnie rozpoczęte w 2017 r.

Wykonawcami robót budowlanych, o których mowa w pozycji 3 załącznika Nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług, zwanych dalej robotami budowlanymi, sprzedawcami usług budowlanych, np. usług nadzoru budowlanego i sprzedawcami materiałów budowlanych niezbędnych do budowy będą osoby fizyczne, spółki nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, zwane dalej podmiotami gospodarczymi lub wykonawcami, które na dzień sprzedaży robót budowlanych oraz materiałów budowanych będą zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni, o których to podatnikach mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przebudowany i przyjęty do użytkowania przez Spółkę budynek handlowy w przyszłości będzie użytkowany przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. będzie wynajmowany podmiotom gospodarczym na cele związane z działalnością gospodarczą. Prawdopodobnie wykonawcy do realizacji zleconych robót budowlanych przez Spółkę w zakresie przebudowy budynku handlowego będą podnajmować podwykonawców. Wykonawcy robót budowlanych w rozbudowywanym budynku handlowym, sprzedawcy usług budowlanych i sprzedawcy materiałów budowlanych, które będą zużyte przy rozbudowie budynku handlowego mają zamiar dokumentować ww. sprzedaż fakturami ze wskazaniem, że sprzedaż jest opodatkowane podatkiem od towarów i usług według stawki podatkowej w wysokości 23%.

Wspólnikami Spółki są wyłącznie osoby fizyczne. Prezesem zarządu Spółki jest Pani Anna P., która to osoba fizyczna nie jest wspólnikiem Wnioskodawcy. Spółka powstała w dniu 25 września 2007 r. w ramach komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego i od dnia powstania do dnia złożenia niniejszego wniosku nie była łączona z innymi podmiotami ani też przekształcana. Spółka w dniu 20 kwietnia 2016 r. nabyła od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność pod firmą: P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ..., zwana dalej P., ruchomości, tj.: krzesła, stoły, wyposażenie sal konferencyjnych itp. na kwotę brutto 200 000 zł związane z wyposażeniem hotelu, którego w właścicielem jest P. Po nabyciu ww. ruchomości Spółka wynajęła od dnia 30 kwietnia 2016 r. dla P. za kwotę czynszu miesięcznego w wysokości 4 000 zł brutto, która to umowa najmu trwa nadal i będzie kontynuowana w przyszłości. Nadto, Spółka wynajmuje dla P. lokal użytkowy w ..., pojazdy samochodowe i powyżej wymienione umowy będą kontynuowane w przyszłości. Kapitał zakładowy P. wynosi 600 000 zł. Wspólnikami P. są także wyłącznie osoby fizyczne, w tym Anna P. która posiada 4 310 udziałów o łącznej wysokości 431 00 zł. Pani Anna P. jest też prokurentem P. Wnioskodawca przewiduje, że jego przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (operacyjnej) finansowej i inwestycyjnej za rok kalendarzowy 2016 r. nie przekroczą kwoty w wysokości 5 157 170 zł.


W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazuje, że w roku podatkowym od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na pierwszy dzień roboczy października 2016 r., tj. dzień 3 października 2016 r. Spółka uzyskała poniżej wymienioną kwotę przychodu ze sprzedaży, w zaokrągleniu do 1.000 zł:


 • wartość sprzedaży netto 2 858 000 zł,
 • wartość podatku należnego VAT 656 000 zł,
 • wartość sprzedaży brutto 3 514 000 zł.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


 1. Czy Spółka w roku podatkowym 2017 r. będzie prawo do uznania, że od uzyskanego dochodu z tytułu działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej będzie miała prawo do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych, w tym zaliczek, według stawki podatkowej w wysokości 15%?
 2. Czy Spółce od dnia 1 stycznia 2017 r. przysługiwać będzie prawo odliczania od podatku należnego za dany miesiąc rozliczeniowy podatku naliczonego wyszczególnionego w fakturach wykonawców realizujących przebudowę budynku handlowego z faktur dokumentujących sprzedaż przez wyżej robót budowlanych, usług budowlanych oraz materiałów budowlanych związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego, tj. rozbudową budynku handlowego, w ... przy ul. Z.?


Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku numerem 1). W zakresie podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku numerem 2) zostanie Spółce wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Spółkę będzie można w roku 2017 uznać za małego podatnika, o którym to podatniku mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Faktem też jest, że Spółka powstała w roku 2007 i od dnia jej postania nie była przekształcana ani łączona z innymi podmiotami, co stanowi, że nie mają zastosowania w stosunku do wnioskodawcy w roku 2017 jakiekolwiek ograniczenia w stosowaniu obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15%.

Reasumując powyższe należy uznać, że Spółka w roku podatkowym 2017 r. będzie prawo do uznania, że od uzyskanego dochodu z tytułu działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej będzie miała prawo do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych, w tym zaliczek, według stawki podatkowej w wysokości 15%. Natomiast bez znaczenia w niniejszej sprawie jest fakt, że prezes zarządu Spółki jest też większościowym wspólnikiem P. w ...

W uzupełnieniu wniosku Spółka wyjaśniła także, że treść stanowiska Strony wskazanego we wniosku z dnia 5 stycznia 2017 r. o brzmieniu: Natomiast bez znaczenia w sprawie jest fakt, iż prezes zarządu Spółki jest też większościowym wspólnikiem P. w ... zdaniem strony oznacza, że w stosunku do Spółki nie znajduje zastosowanie ograniczenie w stosowaniu od dnia 1 stycznia 2017r. obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15%, o którym to ograniczeniu mowa w art. 19 ust. la pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.


Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 2 pkt 7 tej ustawy) nadano nowe brzmienie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).


Zgodnie z treścią znowelizowanego art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, wynosi:


 1. 19% podstawy opodatkowania;
 2. 15% podstawy opodatkowania – w przypadku:


  1. małych podatników,
  2. podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.


Tym samym – co do zasady – podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. Jednocześnie w 2017 r. dla części podatników stawkę tę obniżono do 15% podstawy opodatkowania dla niektórych podatników. Z obniżonej stawki korzystać mogą:


 • mali podatnicy,
 • podatnicy rozpoczynający działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.


Innymi słowy, obok podstawowej stawki 19% ustawa wprowadza dodatkową, obniżoną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 15%. Preferencyjna stawka przewidziana jest dla małych podatników, czyli takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro wyrażonej w złotych, tj. przeliczonej wg średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł (art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Obniżona stawka podatku będzie miała zastosowanie także w przypadku podatników rozpoczynających działalność już w tym roku podatkowym, w którym działalność rozpoczęli.


Tych zasad nie stosuje się do podatnika w roku podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, jeżeli podatnik został utworzony (art. 19 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):


 1. w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę, albo
 2. w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
 3. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro – przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1 000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
 4. przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników.


Podatnicy utworzeni w sposób określony w pkt 1-4 w okresie od 28 września do 31 grudnia 2016 r. stosują w roku podatkowym rozpoczętym po dniu 31 grudnia 2016 r. stawkę podatkową obowiązującą do 31 grudnia 2016 r. Zasady obowiązujące do 31 grudnia 2016 r. stosują również podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2017 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Obniżona stawka ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie będzie mogła być stosowana także w przypadku podatkowych grup kapitałowych (art. 19 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Reasumując, nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczają możliwość zastosowania stawki 15% m.in. dla rozpoczynających działalność podmiotów, które powstały w wyniku operacji restrukturyzacyjnych wskazanych w przepisach. Wyłączenie dotyczy przekształcenia (z pewnymi wyjątkami), połączenia lub podziału oraz wniesienia określonego w ustawie wkładu niepieniężnego do spółki. Ograniczenie dotyczy dwóch pierwszych lat działalności podatników. Będą oni mieli możliwość stosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych dopiero począwszy od trzeciego roku podatkowego, pod warunkiem że pozostaną małymi podatnikami.

Odnosząc powyższe do analizowanej sprawy stwierdzić należy, że z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest „małym podatnikiem” w rozumieniu art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Poza tym z opis stanu faktycznego nie zaleta informacji, że w stosunku do Wnioskodawcy znalazłyby zastosowanie wyłączenia określone w art. 19 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec tego Spółka będzie miała prawo do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym 2017 r. w wysokości 15%.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41799 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj