Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
1462-IPPP3.4513.127.2016.1.MC
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2016 r. (data wpływu 23 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia prawidłowego sposobu wypełniania dokumentu dostawy przez podmiot pośredniczący w przypadku dostarczenia paliwa żeglugowego do podmiotu zużywającego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE


W dniu 23 grudnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia prawidłowego sposobu wypełniania dokumentu dostawy przez podmiot pośredniczący w przypadku dostarczenia paliwa żeglugowego do podmiotu zużywającego.


We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:


Wnioskodawca jest podmiotem pośredniczącym, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca dostarcza paliwa żeglugowe, jako wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie do podmiotów zużywających, m.in. do tzw. traderów.


Dostawa paliwa zagranicznemu traderowi będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku spełnienia pozostałych warunków jego zastosowania.


Jednym z warunków skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 2 „dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy”. Zgodnie z delegacją art. 38 ustawy Minister Finansów określił wzór dokumentu dostawy w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Wzór tego dokumentu dostawy przewiduje m.in. w polu 3 i 4 podanie odpowiednio nazwy adresu siedziby podmiotu odbierającego wyroby zwolnione (czyli podmiotu zużywającego), co z uwagi na specyfikę międzynarodowego rynku żeglugowego, przy dostawach zlecanych przez zagranicznych traderów jest niewykonalne, gdyż podmiot ten pozostaje całkowicie nieznany polskiemu dostawcy paliw żeglugowych.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:


Czy dla zachowania przez podmiot pośredniczący prawa do skorzystania ze zwolnienia akcyzowego zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, przy zachowaniu innych warunków zwolnienia, w przypadku dostawy paliw żeglugowych na statek morski w polskim porcie realizowanej na rachunek zagranicznego tradera, który nabywa oleje napędowe i/lub opałowe na cele żeglugowe na rzecz „podmiotu zużywającego”, kiedy dane tego podmiotu - czyli podmiotu eksploatującego statek zużywający ww. oleje na cele żeglugowe - są nieznane, podmiot pośredniczący może wpisać w wymaganych polach 3 i 4 dokumentu dostawy:

 • w polu 3 tego dokumentu (nazwa/nazwisko i imię podmiotu odbierającego wyroby zwolnione) dane zaopatrywanego statku (nazwa, bandera),
 • w polu 4 (adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego wyroby zwolnione) nr IMO (indywidualny numer nadawany jednostce przez Międzynarodową Organizację Morską pozwalający na zweryfikowanie tożsamości przedmiotowej jednostki pływającej, w tym danych jej pierwotnego właściciela przez organy państwowe)?


Zdaniem Wnioskodawcy:


Tak.


Zgodnie z art. 14 ust. 1 lit c) Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz. U. UE L Nr 283, str. 52 ze zm.) - poza przepisami ogólnymi wymienionymi w dyrektywie 92/12/EWG w sprawie zwolnionych zastosowań produktów podlegających opodatkowaniu, i bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie zwalniają następujące produkty od podatku na warunkach, które ustanawiają do celów zapewnienia prawidłowego i prostego stosowania takich zwolnień oraz zapobieżenia jakimkolwiek oszustwom podatkowym, unikaniu lub nadużyciom:

 • produkty energetyczne dostarczane w celu zastosowania jako paliwo do celów żeglugi na wodach terytorialnych Wspólnoty (włącznie z połowami), z wyłączeniem prywatnej żeglugi niehandlowej, i energia elektryczna produkowana na pokładzie statku.


Dla celów niniejszej dyrektywy „prywatna żegluga niehandlowa” oznacza każde użycie statku przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną lub prawną, korzystającą z niej na zasadzie najmu lub w jakikolwiek inny sposób, we wszelkich innych celach niż handlowe, w szczególności innych niż w celu przewozu pasażerów lub towarów lub świadczenia usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz władz publicznych.

Powyższe zwolnienie zostało implementowane do polskich przepisów w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe: używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81, oleje napędowe lub oleje opałowe - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13, oraz jeżeli, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3-5, 7 lub 8, podmiot zużywający je posiada jednostkę pływającą.


W myśl art. 32 ust. 3 pkt 3 ustawy - zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich m.in. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego.


Natomiast zgodnie z definicją wynikająca z art. 2 ustawy, podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych pochodzących również z importu (ust. 23 tego artykułu ).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, a w przypadku wyrobów energetycznych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, również podmiot niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, posiadający statek powietrzny lub jednostkę pływającą, który nabywa te wyroby energetyczne - jeżeli rozpoczęcie użycia tych wyrobów energetycznych do eksploatacji tego statku powietrznego lub tej jednostki pływającej następuje na terytorium kraju.


Warunki stosowania zwolnień określonych m.in. www. art. 32 ust. 1 pkt 2 zostały określone w ust. 5-13 ustawy.


Zgodnie z art. 32 ust. 5 - warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący: warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”.

Na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 38 ust. 1 ustawy, zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy. W załączniku Nr 1 do tej ustawy został określony wzór dokumentu dostawy. Zgodnie z tym wzorem, w polu 3 dokumentu dostawy umieszcza się nazwę podmiotu odbierającego/zwracającego wyroby, zaś w polu 4, adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego/zwracającego wyroby.

Odnosząc powyższe do sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zawartego we wniosku - podmiotem zużywającym (odbierającym wyroby zwolnione) nie będą tzw. traderzy. Zauważyć należy, że podmioty powyższe zajmują się jedynie organizowaniem dostawy na rzecz bezpośrednich odbiorców paliwa żeglugowego, tj. podmiotów zużywających. Zatem dane tego podmiotu nie powinny znaleźć się na wystawianym przez Spółkę dokumencie dostawy.


Analizując ww. przepisy należy brać pod uwagę zasadniczy cel wynikający z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. zwolniona od podatku jest dostawa wymienionych tam wyrobów (paliw żeglugowych) w przypadku ich dostarczenia na rzecz podmiotu zużywającego (posiadającego jednostkę pływającą). Jednym z warunków stosowania tego zwolnienia jest m.in. wprowadzony obowiązek stosowania dokumentu dostawy, w którym w myśl ww. rozporządzenia Ministra Finansów należy w poz. 3 i 4 podać nazwę i adres podmiotu odbierającego wyroby zwolnione (w przypadku dostawy od podmiotu pośredniczącego, będą to dane podmiotu zużywającego). W sytuacji opisanej we wniosku odbiorcy tego paliwa będą posiadać jednostkę pływającą, zatem podstawowa zasada wynikająca z art. 32 zostaje spełniona. Natomiast odnośnie dokumentu dostawy uznać należy, że wpisując:

 • w polu 3 tego dokumentu (nazwa/nazwisko i imię podmiotu odbierającego wyroby zwolnione) dane zaopatrywanego statku (nazwa, bandera),
 • w polu 4 (adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego wyroby zwolnione) nr IMO (indywidualny numer nadawany jednostce przez Międzynarodową Organizację Morską pozwalający na zweryfikowanie tożsamości przedmiotowej jednostki pływającej, w tym danych jej pierwotnego właściciela przez organy państwowe)

podmiot zużywający będzie właściwie zidentyfikowany i Spółka (jako podmiot pośredniczący) będzie mogła skorzystać z ww. zwolnienia (oczywiście przy spełnieniu pozostałych warunków tam zawartych).


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.


Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 43) zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku prywatnych rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, za które uważa się użycie statku lub statku powietrznego przez jego właściciela lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, które korzystają z niego na podstawie umowy najmu lub umowy o podobnym charakterze, w celach innych niż gospodarcze, w szczególności innych niż przewóz pasażerów lub towarów albo świadczenie usług za wynagrodzeniem lub usług na rzecz organów publicznych.


Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy podmiot zużywający to podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Na postawie art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 18a ustawy dokument dostawy to dokument, na podstawie którego przemieszcza się na terytorium kraju wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

W myśl § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2015 r., poz. 2285 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, rozporządzenie określa wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadkach, o których mowa w art. 31a ust. 5, art. 42 ust. 1a i 1b oraz w art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy.


Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzania dokument dostawy jest wystawiany przez podmiot pośredniczący - w przypadku:

 1. importu przez niego wyrobów zwolnionych,
 2. dostarczania od niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego,
 3. zwrotu do niego wyrobów zwolnionych przez podmiot zużywający.

Zgodnie z § 2 ust. 11 rozporządzenia wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.


Wzór dokumentu dostawy zawiera między innymi pole 3 „Podmiot odbierający/ zwracający wyroby”, pole 4 „Adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego/zwracającego” oraz pole 7 „Miejsce odbioru wyrobów akcyzowych”. Zgodnie z treścią przypisu 2 dotyczącego sposobu wypełnienia pola 3 dokumentu dostawy w polu tym należy wskazać: „podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający, do którego są dostarczane albo który zwraca wyroby zwolnione, zużywający podmiot gospodarczy, do którego są dostarczane albo który zwraca/wysyła wyroby opodatkowane zerową stawką akcyzy”. Z kolei, zgodnie z treścią przypisu 4 dotyczącego sposobu wypełnienia pola 4 dokumentu dostawy „W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wystarczy podać nazwę państwa, na którego terytorium znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu odbierającego”. Natomiast w polu 7 dokumentu dostawy, zgodnie z przypisem 5: „W przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, należy podać dane statku powietrznego lub jednostki pływającej, na który/którą są dostarczane wyroby zwolnione i miejsce jego/jej postoju”.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem pośredniczącym, o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca dostarcza paliwa żeglugowe, jako wyroby akcyzowe zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie do podmiotów zużywających, m.in. do tzw. traderów. Dostawa paliwa zagranicznemu traderowi będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku spełnienia pozostałych warunków jego zastosowania. Jednym z warunków skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 2 dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy. Zgodnie delegacją art. 38 ustawy Minister Finansów określił wzór dokumentu dostawy w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Wzór tego dokumentu dostawy przewiduje m.in. w polu 3 i 4 podanie odpowiednio nazwy adresu siedziby podmiotu odbierającego wyroby zwolnione (czyli podmiotu zużywającego), co z uwagi na specyfikę międzynarodowego rynku żeglugowego, przy dostawach zlecanych przez zagranicznych traderów jest niewykonalne, gdyż podmiot ten pozostaje całkowicie nieznany polskiemu dostawcy paliw żeglugowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy dla zachowania przez podmiot pośredniczący prawa do skorzystania ze zwolnienia akcyzowego zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, przy zachowaniu innych warunków zwolnienia, w przypadku dostawy paliw żeglugowych na statek morski w polskim porcie realizowanej na rachunek zagranicznego tradera, który nabywa oleje napędowe i/lub opałowe na cele żeglugowe na rzecz „podmiotu zużywającego”, kiedy dane tego podmiotu (podmiotu eksploatującego statek zużywający ww. oleje na cele żeglugowe) są nieznane, podmiot pośredniczący może wpisać w polu 3 dokumentu dostawy (nazwa/nazwisko i imię podmiotu odbierającego wyroby zwolnione) dane zaopatrywanego statku (nazwa, bandera), w polu 4 (adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego wyroby zwolnione) nr IMO (indywidualny numer nadawany jednostce przez Międzynarodową Organizację Morską pozwalający na zweryfikowanie tożsamości przedmiotowej jednostki pływającej, w tym danych jej pierwotnego właściciela przez organy państwowe).

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że jednym z warunków zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy. Wzór dokumentu dostawy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie ze wzorem dokumentu dostawy w polach 3 i 4 należy wskazać odpowiednio podmiot odbierający/zwracający wyroby oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego/zwracającego.

Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie w przypadku wpisania w polu 3 dokumentu dostawy danych zaopatrywanego statku (nazwa, bandera) oraz w w polu 4 tego dokumentu nr IMO (indywidualny numer nadawany jednostce przez Międzynarodową Organizację Morską pozwalający na zweryfikowanie tożsamości przedmiotowej jednostki pływającej, w tym danych jej pierwotnego właściciela przez organy państwowe) nie zostaną spełnione warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy. Jak wskazano bowiem powyżej na podstawie art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy jednym z warunków umożliwiających zastosowanie przedmiotowego zwolnienia od akcyzy jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy. Dokument dostawy winien zawierać elementy wskazane we wzorze dokumentu dostawy (załącznik nr 1 do rozporządzenia). Na dokumencie dostawy dołączanym do przemieszczanych wyrobów akcyzowych musi znaleźć się między innymi wskazanie podmiotu odbierającego wyroby akcyzowe (pole 3 dokumentu dostawy) oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego (pole 4 dokumenty dostawy). W analizowanej sprawie Wnioskodawca zamierza dokonywać dostaw paliw żeglugowych (oleje napędowe lub oleje opałowe) na statek morski w polskim porcie realizowanych na rachunek zagranicznego tradera. Podmiot ten będzie nabywał przedmiotowe wyroby na cele żeglugowe na rzecz podmiotu zużywającego. Dane podmiotu zużywającego nie są znane Wnioskodawcy. Wnioskodawca (podmiot pośredniczący) zamierza wpisywać w polach 3 i 4 dokumentu dostawy odpowiednio dane zaopatrywanego statku (nazwa, bandera) oraz nr IMO (indywidualny numer nadawany jednostce przez Międzynarodową Organizację Morską pozwalający na zweryfikowanie tożsamości przedmiotowej jednostki pływającej, w tym danych jej pierwotnego właściciela przez organy państwowe). Zatem stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku wskazanie na dokumencie dostawy danych zaopatrywanego statku oraz nr IMO nie jest wystarczające aby uznać, że dokument ten zwiera wskazane w prawidłowy sposób dane, o których mowa w polach 3 i 4 wzoru dokumentu dostawy stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie bowiem ze wzorem dokumentu dostawy na przedmiotowym dokumencie należy wskazać podmiot odbierający wyroby akcyzowe oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania podmiotu odbierającego wyroby akcyzowe. Zatem wskazanie na dokumencie dostawy danych zaopatrywanego statku oraz nr IMO nie spełnia wymogów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W treści dokumentu dostawy dołączanego do przemieszczanych wyrobów akcyzowych (paliwa żeglugowego) winny być wskazane dane podmiotu odbierającego (podmiotu zużywającego) oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania tego podmiotu. Przy czym wskazać należy, że zgodnie z treścią przypisu dotyczącego sposobu wypełnienia pola 4 dokumentu dostawy w polu tym w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 22 lit. b ustawy, wystarczy podać nazwę państwa, na którego terytorium znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu odbierającego.

Zatem dokument dostawy dołączany do przemieszczanych wyrobów akcyzowych (paliwo żeglugowe), o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2 ustawy niezawierający danych podmiotu zużywającego oraz adresu siedziby/miejsca zamieszkania tego podmiotu nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu. Tym samym wskazać należy, że dla zachowania przez Wnioskodawcę (podmiot pośredniczący) prawa do skorzystania ze zwolnienia akcyzowego zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, przy zachowaniu innych warunków zwolnienia, w przypadku dostawy paliw żeglugowych na statek morski w polskim porcie realizowanej na rachunek zagranicznego tradera, który nabywa oleje napędowe i/lub opałowe na cele żeglugowe na rzecz podmiotu zużywającego, kiedy dane tego podmiotu są nieznane, nie jest wystarczające wpisanie w polu 3 dokumentu dostawy danych zaopatrywanego statku (nazwa, bandera) oraz w polu 4 dokumentu dostawy nr IMO (indywidualny numer nadawany jednostce przez Międzynarodową Organizację Morską pozwalający na zweryfikowanie tożsamości przedmiotowej jednostki pływającej, w tym danych jej pierwotnego właściciela przez organy państwowe).


Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1-4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41652 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj