Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
2461-IBPB-2-1.4515.5.2017.1.BB
z 27 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 09 stycznia 2017 r. (data wpływu do Biura – 12 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2017 r. do Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Zstępny Wnioskodawczyni – syn – zamierza dokonać na rzecz Wnioskodawczyni darowizny środków pieniężnych w kwocie przekraczającej kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 o podatku od spadków i darowizn, to jest w kwocie wyższej niż 9.637,00 zł. Darowizna środków pieniężnych ma być dokonana przelewem bankowym na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. Umowa darowizny zostanie zawarta w zwykłej formie pisemnej. W terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia świadczenia darczyńcy, to jest przelania środków pieniężnych na rachunek, Wnioskodawczyni zgłosi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie własności środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny. Wraz z tym zgłoszeniem, Wnioskodawczyni udokumentuje, odpowiednim dokumentem bankowym, przekazanie przez darczyńcę środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny na rachunek bankowy Wnioskodawczyni.

Na marginesie Wnioskodawczyni zaznacza, że środki pieniężne, które otrzyma od darczyńcy stanowić będą bezpłatne świadczenie w rozumieniu art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny, a zatem ich przekazanie na rachunek bankowy Wnioskodawcy objęte będzie zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nabycie przez Wnioskodawczynię własności środków pieniężnych darowanych Wnioskodawczyni przez syna, w kwocie przekraczającej kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie zwolnione od podatku od spadków i darowizn, przy założeniu, że umowa darowizny środków pieniężnych zawarta zostanie w zwykłej formie pisemnej, spełnienie świadczenia darczyńcy nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wnioskodawczyni, zaś w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania przelewu darowanych środków pieniężnych Wnioskodawczyni zgłosi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny, a załącznikiem do tego zgłoszenia będzie dokument bankowy (potwierdzenie przelewu) dokumentujący przekazanie przez darczyńcę środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny na rzecz Wnioskodawczyni.

W ocenie Wnioskodawczyni, dokonana na jej rzecz przez syna darowizna środków pieniężnych – w warunkach opisanych w niniejszym wniosku – korzystać będzie na gruncie art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ww. ustawy nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych – w tym środków pieniężnych (bez względu na to, czy pieniądze zostaną zakwalifikowane jako rzeczy, czy też nie) – jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn, jeżeli:

  1. darowizna następuje pomiędzy osobami bliskimi, których katalog sprecyzowany został w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn,
  2. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych zostało zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego,
  3. a także – w przypadku, gdy wartość darowanych środków pieniężnych doliczona do wartości majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie – gdy przekazanie środków pieniężnych przez darczyńcę na rzecz obdarowanego, będących przedmiotem darowizny, zostanie udokumentowane.

Zdaniem Wnioskodawczyni wszystkie powyżej wskazane przesłanki zostaną w przedmiotowej sprawie spełnione, co pozwoli zakwalifikować planowaną darowiznę jako zwolnione z opodatkowania nabycie środków pieniężnych w rozumieniu art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wskazać bowiem należy, że darowizna zostanie dokonana przez darczyńcę na rzecz jego matki, a więc wstępnej. Ta kategoria osób (wstępni) została wprost wskazana w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jako kryterium podmiotowe przy ocenie możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego tam określonego.

Wnioskodawczyni dodatkowo wskazała, że zgodnie z opisem przyszłego zdarzenia, dokona zgłoszenia nabycia własności darowanych środków pieniężnych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie zostanie dokonane na formularzu SD-Z2 „Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Zgłoszenie takie zostanie dokonane w terminie 6 miesięcy liczonych od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku darowizny (gdy umowa darowizny zostaje zawarta w zwykłej formie pisemnej) obowiązek podatkowy powstaje, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, a więc z chwilą przekazania środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny na rachunek bankowy obdarowanego. Po trzecie, nabycie przez Wnioskodawczynię środków pieniężnych będzie udokumentowane dowodem przekazania tych środków na rachunek bankowy Wnioskodawczyni (elektronicznie wygenerowanym potwierdzeniem przelewu). Ten ostatni wymóg, jest niezbędny z tego względu, iż kwota planowanej darowizny przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. kwotę 9.637 zł. Potwierdzenie przelewu stanowić będzie załącznik do zgłoszenia darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r., poz. 205, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Stosownie do art. 5 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy przy nabyciu w drodze darowizny obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego w tym zakresie odwołać się należy do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Z kolei, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9.637 zł jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. W rozumieniu art. 14 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, do grupy I zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Zgodnie natomiast z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych dokonać należy na formularzu SD-Z2, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U., poz. 2060.).

W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (art. 4a ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Stosownie do art. 4a ust. 4 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
  2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zstępny – syn – zamierza dokonać na rzecz Wnioskodawczyni darowizny środków pieniężnych w kwocie przekraczającej kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 o podatku od spadków i darowizn, to jest w kwocie wyższej niż 9.637,00 złotych. Darowizna środków pieniężnych ma być dokonana przelewem bankowym na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. Umowa darowizny zostanie zawarta w zwykłej formie pisemnej. W terminie 6 miesięcy od dnia spełnienia świadczenia darczyńcy, to jest przelania środków pieniężnych na rachunek, Wnioskodawczyni zgłosi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie własności środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny. Wraz z tym zgłoszeniem, Wnioskodawczyni udokumentuje, odpowiednim dokumentem bankowym, przekazanie przez darczyńcę środków pieniężnych będących przedmiotem darowizny na rachunek bankowy Wnioskodawczyni.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że darowizna środków pieniężnych przez syna na rzecz matki (Wnioskodawczyni), tj. osoby wymienionej w zamkniętym katalogu określonym w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, będzie w całości korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a powołanej ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki wymienione w powołanych wyżej przepisach ustawy o podatku od spadków i darowizn. Co w opisanej sytuacji będzie miało miejsce.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) – w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji