Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
2461-IBPP2.4512.1001.2016.1.WN
z 28 lutego 2017 r.

 

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 201) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 grudnia 2016 r. (data wpływu 9 grudnia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „..." - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również Park Narodowy lub PN) aplikuje o przyznanie środków na realizację zadania o nazwie „...". Wniosek o finansowanie złożony został w lipcu 2016 roku na ogłoszony "Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Realizacja zadań służących ochronie przyrody PN byłaby ze środków UE oraz dofinansowana ze środków Budżetu Państwa.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących zadań:

 1. Montaż progów przeciwerozyjnych w celu stabilizacji podłoża szlaków pieszych, w ilości 4260 sztuk, w 10 miejscach.
 2. Zakup materiałów i ustawienie w terenie barier taśmowych, w 45 miejscach, rozmiar 4802 mb.
 3. Ustawienie ław drewnianych w punktach widokowych, w 9 miejscach, 78 sztuk.
 4. Demontaż zamortyzowanych zabezpieczeń ochronnych przy szlakach pieszych: niskie bariery 1405 mb, wysokie bariery 600 mb, małe tablice informacyjnych 200 sztuk.
 5. Wykonanie wysokich barier ograniczających drewnianych w 15 miejscach, 1330 mb.
 6. Wykonanie stopni kamiennych na stromych odcinkach szlaków w 8 miejscach, 910 sztuk.
 7. Wykonanie drewnianych pomostów: 670 metrów bieżących w 10 miejscach.
 8. Wyłożenie płyt kamiennych na lokalnych podmokłościach terenu: rozmiar 150 m.kw.
 9. Budowa drenów odprowadzających wodę z lokalnych podmokłości szlaków: 300 sztuk.
 10. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o wykonanych zabiegach ochronnych: 200 sztuk.
 11. Regeneracja wysokogórskich muraw alpejskich: Wysadzenie na połoninach sadzonek roślin kostrzewy górskiej (16800 szt.) pięciornika złotego (280 sztuk), prosienicznika jednogłówkowego, (280 sztuk), macierzanki alpejskiej (280 sztuk) wraz z materiałem glebowym.
 12. Zakup mat jutowych i wyłożenie ich w terenie w celu regeneracji darni roślinnej 2 tys. metrów kwadratowych - 10 miejsc.
 13. Zakup trzyletniego abonamentu na automatyczny przesył danych: dla 12 szt. istniejących punktów monitoringu.
 14. Odnowienie oznakowania pieszych szlaków turystycznych: prace przewidziane dla 140 km długości szlaków pieszych.
 15. Zakup tyczek w celu oznakowania szlaków udostępnianych w okresie zimowym: 600 szt.
 16. Zakup tłucznia i uzupełnienie wypełnienia stopnic progów przeciwerozyjnych: 60 ton.
 17. Zakup młota spalinowego (otwornicy), 1 sztuka.
 18. Zakup drona do monitorowania technicznego stanu szlaków, 1 sztuka.
 19. Zakup quada, 1 sztuka.
 20. Zakup juków konnych, 4 sztuki.
 21. Zakup trzech zestawów pomiarowych GPS, 3 komplety.
 22. Zakup tłumic oraz budowa schowków drewnianych, 100 szt. tłumic składanych oraz 5 sztuk schowków służących do ich przechowywania.
 23. Budowa tablicy informacyjnej dotyczącej realizowanego projektu, 1 sztuka.
 24. Opracowanie i druk ulotki informacyjnej, 800 tys. egzemplarzy do darmowego rozdawnictwa.

Wnioskodawca jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 u.f.p.u. oraz formą ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 u.o.p. Do zadań statutowych na podst. art. 8b u.o.p. należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji następujących celów: zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów;
 2. udostępnienie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18 u.o.p. lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 u.o.p. i zarządzeniach dyrektora parku narodowego;
 3. prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Dodatkowo może wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody.

Wszystkie dostawy i usługi zakupione w ramach projektu pn. "..." służą bezpośrednio podstawowemu celowi Parku jakim jest prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego. Ograniczeniu skutków rozdeptywania i wpływu ruchu turystycznego na pokrywę glebową posłuży realizacja zadań wymienionych w p. 80 od nr 1 do nr 16.

Wykonanie tych prac, które mają charakter usług:

 • ograniczą schodzenie zwiedzających ze szlaków pieszych,
 • ograniczą skutki powierzchniowej erozji wodnej,
 • ochronią wiele stanowisk rzadkich i zagrożonych gatunków roślin,
 • ochronią formy skalne oraz inicjalną pokrywę glebową,
 • przyczynią się do regeneracji roślinności uszkodzonej w wyniku oddziaływania turystycznego,
 • wzmocnią podłoże szlaków pieszych,
 • przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa zwiedzających w górach.

Dostawa sprzętu i wyposażenia (zadania od nr 17 do 22) posłuży m.in.

 • sprawdzaniu skutków wykonania zabiegów w otoczeniu szlaków w kolejnych latach,
 • transportowi materiałów i narzędzi potrzebnych do wykonania prac ochronnych na szlakach,
 • ograniczeniu zagrożenia pożarowego trawiastych obszarów połonin.

Celom informacyjnym służyć będą zadania 23 i 24 i pośrednio wpłyną na poprawę stanu bezpieczeństwa osób zwiedzających góry. Zakupiony i wytworzony w ramach projektu sprzęt będzie własnością Parku Narodowego, w trakcie realizacji będzie on wykorzystywany wyłącznie do zadań związanych z ochroną przyrody a po zakończeniu projektu będzie wykorzystywany do kontynuacji ustawowych i statutowych działań związanych z ochroną przyrody, w tym utrzymania efektów ekologicznych projektu. PN nie przewiduje wykorzystania wytworzonego czy zakupionego sprzętu w celach innych niż wymienione powyżej, w tym w szczególności w celu prowadzenia działalności zarobkowej (świadczenia usług na rzecz innych podmiotów).

Park Narodowy jako płatnik podatku VAT prowadzi jedynie ograniczoną działalność gospodarczą, w zakres której wchodzi sprzedaż określonej listy towarów i usług (art. 8h u.o.p.) objętej podatkiem VAT, to jest między innymi:

 • sprzedaż biletów wstępu do Parku Narodowego,
 • sprzedaż wydawnictw edukacyjnych, informacyjnych i naukowych,
 • sprzedaż produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych.

Sprzedaż biletów wstępu do Parku Narodowego odbywa się na podstawie art. 12 u.o.p., rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty i zarządzenia dyrektora Parku Narodowego w sprawie udostępnienia Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych. Opłaty za wstęp do Parku Narodowego pobierane są w wyznaczonych punktach informacyjno-kasowych, wysokość opłat jest ograniczona w art. 12 ust. 5 u.o.p. Opłat nie pobiera się za określone odcinki wyznaczonych szlaków pieszych, w tym za korzystanie z obiektów małej architektury typu wiaty, pomosty, ławostoły a ich stan techniczny nie ma wpływu na wysokość opłat.

Wobec powyższego wszystkie wydatki na dostawy i usługi związane z realizacją projektu pn. "..." nie mają pośredniego ani bezpośredniego związku ze sprzedażą biletów za wstęp do Parku Narodowego, natomiast mają jednoznaczny i bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków nałożonych ustawą o ochronie przyrody w zakresie zachowania, zrównoważonego użytkowania oraz odnawiania zasobów, tworów i składników przyrody. Tym samym żadne towary i usługi zakupione w ramach realizacji omówionego projektu jak i powstała po jego zakończeniu infrastruktura nie są związane z czynnościami opodatkowanymi i Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego stosownie do art. 86 ust. 1 u.p.t.u.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług (VAT), w związku z realizacją projektu „..."?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT określonego w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Zakupy dokonywane w celu wykonania opisanego powyżej projektu nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną. W ramach realizowanych zadań nie następuje wytwarzanie towarów i usług podlegających sprzedaży, tym samym Park Narodowy stoi na stanowisku, że w przypadku zadań realizowanych w ramach projektu pn. „..." nie zachodzi prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2006r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) formami ochrony przyrody są parki narodowe.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Stosownie do art. 8a ust. 1 ww. ustawy park narodowy jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.).

Jak stanowi art. 8b ust. 1 ustawy, do zadań parków narodowych należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2;
 2. udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;
 3. prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy (art. 8b ust. 2).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca – Park Narodowy, jest państwową osoba prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 u.f.p.u. oraz formą ochrony przyrody na podstawie art. 6 ust. 1 u.o.p. Wnioskodawca aplikuje o przyznanie środków na realizację zadania o nazwie „...". Realizacja zadań służących ochronie przyrody Parku Narodowego byłaby ze środków UE oraz dofinansowana ze środków Budżetu Państwa. Wszystkie dostawy i usługi zakupione w ramach ww. projektu służą bezpośrednio podstawowemu celowi Parku jakim jest prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego. Park Narodowy jako płatnik podatku VAT prowadzi ograniczoną działalność gospodarczą, w zakres której wchodzi sprzedaż określonej listy towarów i usług (art. 8h u.o.p.) objętej podatkiem VAT, to jest między innymi:

 • sprzedaż biletów wstępu do Parku Narodowego,
 • sprzedaż wydawnictw edukacyjnych, informacyjnych i naukowych,
 • sprzedaż produktów uzyskiwanych w ramach realizacji zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych.

Analizując przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy wskazać, że z okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca w ramach wykonywanej działalności świadczy również usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem uzyskuje dochód m.in. z tytułu opłat za wstęp na teren Parku Narodowego oraz udostępnianie wydawnictw edukacyjnych, informacyjnych i naukowych. Nie ulega wątpliwości, że fakt wykupienia wstępu do Parku Narodowego oznacza, iż odwiedzający Park będą korzystać z jego infrastruktury, w tym ze szlaków pieszych. W związku z powyższym - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - realizowany projekt (tj. rewitalizacji szlaków pieszych) będzie mieć związek z czynnościami opodatkowanymi. W konsekwencji Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT (dokumentujących ponoszone wydatki), zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. w zakresie w jakim realizowany projekt służy sprzedaży opodatkowanej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy podkreślić, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.


doradcapodatkowy.com gdy potrzebujesz własnej indywidualnej interpretacji podatkowej.

Mechanizm kojarzenia podobnych interpretacji
Dołącz do 41799 zarejestrowanych użytkowników i korzystaj bezpłatnie z epodatnik.pl.   Rejestracja jest prosta, szybka i bezpłatna.

Reklama

Przejrzyj zasięgi serwisu epodatnik.pl od dnia jego uruchomienia. Zobacz profil przeciętnego użytkownika serwisu. Sprawdź szczegółowe dane naszej bazy mailingowej. Poznaj dostępne formy reklamy: display, mailing, artykuły sponsorowane, patronaty, reklama w aktywnych formularzach excel.

czytaj

O nas

epodatnik.pl to źródło aktualnej i rzetelnej informacji podatkowej. epodatnik.pl to jednak przede wszystkim źródło niezależne. Niezależne w poglądach od aparatu skarbowego, od wymiaru sprawiedliwości, od inwestorów kapitałowych, od prasowego mainstreamu.

czytaj

Regulamin

Publikacje mają charakter informacyjny. Wydawca dołoży starań, aby informacje prezentowane w serwisie były rzetelne i aktualne. Treści prezentowane w serwisie stanowią wyraz przekonań autorów publikacji, a nie źródło prawa czy urzędowo obowiązujących jego interpretacji.

czytaj